Haku

FINE-027364

Tulosta

Asianumero: FINE-027364 (2020)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.03.2020

Riidan syntymisen hetki.

Tapahtumatiedot 

Asiakas asunto-osakeyhtiön A:n viisi osakasta olivat vaatineet 9.1.2019 päivätyssä haastehakemuksessaan, että käräjäoikeus kumoaa pätemättömänä tai mitättömänä asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa tekemän päätöksen, ettei kantajilla ja muilla taloyhtiön osakkaille suoriteta hyvitystä heille laatoitustyöstä ja laatoista vuonna 2013 aiheutuneista kustannuksista. Vastapuolet olivat vaatineet, että heille suoritettaisiin edellä mainitusta työstä ja materiaaleista 1 595 euron korvaus. Lisäksi vastapuolet olivat vaatineet, että heidän oikeudenkäyntikulunsa korvattaisiin. Vastapuolet ovat katsoneet haastehakemuksessaan mm., että 10.10.2018 pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä on rikottu yhdenvertaisuusperiaatetta.

Asunto-osakeyhtiön kokouksen päätöstä moittineet osakkaat ovat toimittaneet haastehakemuksen täydennyksen. Täydennyksessä on vaadittu, että käräjäoikeus kumoaa mitättöminä 23.9.2015 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen kohdassa kahdeksan tehdyn hankesuunnitelman hyväksymispäätöksen, 11.5.2016 varsinaisen yhtiökokouksen kohdassa 10 tehdyt päätökset selvästi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisina ja 10.10.2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen jatkokokouksen kohdassa kahdeksan tehdyn päätöksen selvästi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena ja mitättömänä tai ainakin pätemättömänä yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisuuden vuoksi, kun yhtiökokoukset ovat päättäneet, ettei kantajille ja muille taloyhtiön osakkaina päätöksentekohetkellä oleville suoriteta hyvitystä heille laatoitustyötä ja laatoista aiheutuneista kustannuksista vuonna 2013.

Asunto-osakeyhtiö on vaatinut, että vakuutusyhtiö myöntäisi oikeusturvaedun riitaan osakkaiden kanssa. Vakuutusyhtiö on myöntänyt 4.4.2019 asiaan oikeusturvaedun. Vakuutusyhtiö on katsonut 30.12.2019 päivätyssä korvauspäätöksessä, että asianajajan laskuttamat toimenpiteet ajanjaksolla 25.2.2019–29.3.2019 ovat tapahtuneet ennen riidan syntymistä. Vakuutusyhtiö katsoo, että riita on syntynyt, kun asunto-osakeyhtiön asianajaja on kiistänyt vastapuolen vaatimukset kirjelmällä 1.4.2019.

Asiakas on valittanut vakuutusyhtiön päätöksestä ja katsonut, että riita on syntynyt ennen 1.4.2019 ja viimeistään silloin, kun asiassa on esitetty haaste 5.2.2019. Asiakas on todennut, että Vakuutuslautakunta on katsonut ratkaisusuosituksessaan VKL 274/16, että riidan syntyminen oli tapahtunut ennen moitekanteen nostamista. Asiakas on toimittanut erään vakuutusyhtiön edustajan pitämän esityksen materiaalin, jota oli käytetty finanssialan koulutuksessa. Kyseisessä materiaalissa oli todettu, että vakuutusehtojen tarkoittama kiistäminen tapahtuu yhtiökokouksen päätöstä moittimalla, eikä taloyhtiön kantaa moittimiseen ole tarpeellista kysyä. Materiaaliin tehdyssä muistiinpanossa on todettu, ettei moitekanteen nostamista ole edellytetty, vaan moittiminen oli voinut tapahtua jo yhtiökokouksessa.

Vakuutusyhtiö on katsonut 7.2.2020 päivätyssä uudessa korvauspäätöksessään, ettei asiassa ole perusteita muuttaa aikaisemmin annettua korvauspäätöstä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on katsonut, että asia on riitautunut viimeistään siinä vaiheessa, kun yhtiökokouksen päätöstä on moitittu esittämällä haaste 5.2.2019.

Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan, että riita-asia tulee käräjäoikeudessa vireille kantajan käräjäoikeudelle lähettämällä kirjallisella haastehakemuksella. Haastehakemuksessa kantaja esittää, mitä hän vaatii vastaajalta ja millä perusteella. Käräjäoikeus tutkii haastehakemuksen ja lähettää sen jälkeen postitse tai haastemiehen välityksellä vastaajalle haasteen, jossa tätä kehotetaan vastaamaan kantajan vaatimuksiin kirjallisesti. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa haastehakemus oli leimattu saapuneeksi käräjäoikeuteen 10.1.2019 ja käräjäoikeus on 5.2.2019 päivännyt haasteen, joka on tullut vakuutuksenottajan tietoon 14.2.2019, kun isännöitsijä on vakuutuksenottajan edustajana allekirjoittanut tiedoksisaantitodistuksen.

Perusteeltaan ja määrältään yksilöityä kiistämistä ei voi tehdä ennen kuin vastaajalla on käytettävissään tieto vastapuolen vaatimuksista. Lisäksi kiistäminen ei tapahdu käräjäoikeuden toimenpiteellä kuten haasteen laatimisella, vaan siihen vaaditaan vakuutuksenottajan oma toimenpide. Käräjäoikeus ei ole lähettämällä haasteen kiistänyt vastapuolen esittämiä vaatimuksia vakuutuksenottajan puolesta. Lähettämällä haasteen käräjäoikeus ei ota kantaa haastehakemuksessa oleviin vaatimuksiin eli haasteessa 5.2.2019 ei ole ollut vakuutusehtokohdassa 4.1 edellytettyä todisteellista ja yksilöityä kiistämistä perusteen tai määrän osalta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Nyt puheena olevaan vakuutukseen sovellettavien, 4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusehtojen kohda 8.5 (Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata) mukaan vakuutuksesta ei korvata
- kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisenkin asian selvittelystä tai hoitamisesta, minkä seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, milloin riita oli syntynyt, ja mistä ajankohdasta lähtien vakuutusyhtiöllä on korvausvelvollisuus asianajokuluista.

Nyt puheena olevaan vakuutukseen sovellettavien, 4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Moitekannetta koskeva haastehakemuksen jättämisellä 5.2.2019 valittajat ovat ilmaisseet, etteivät he hyväksy yhtiökokouksen 10.10.2018 tekemää päätöstä. FINE katsoo, että vakuutusehtojen mukainen vaatimuksen kiistäminen eli riita on näin ollen syntynyt moitekannetta koskevan haasteen jättämisellä. FINE suosittaa näin ollen, että vakuutusyhtiön suorittaa vakuutusehtojen mukaisen korvauksen toimenpiteistä 5.2.2019 alkaen.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö myöntää oikeusturvaedun riitaan haastehakemuksen saapumisesta 5.2.2019 alkaen. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia