Haku

FINE-027287

Tulosta

Asianumero: FINE-027287 (2020)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.08.2020

Onko asiakkaan omistama mökkikiinteistö ollut oikeusturvavakuutuksen ehtojen edellyttämällä tavalla asiakkaan omassa käytössä oleva vapaa-ajan asunto? Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas omistaa mökin, johon hänen isällään on elinikäinen hallintaoikeus. Asiakas oli vuokrannut mökkiä internetissä toimivan mökkivuokraussivuston kautta isänsä puolesta. Asiakas oli hoitanut vuokraukseen liittyvät asiat mökin vuokraajan kanssa. Vuokratulo oli suoritettu asiakkaan isälle. Mökin vuokrauksesta oli syntynyt riita vuokraajan kanssa liittyen siihen, onko mökki ollut vuokrasuhteen alkaessa sellaisessa kunnossa kuin mökin vuokraaja on voinut kohtuudella vaatia. Asiakas on hakenut oikeusturvaetua asiassa.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen 15.8.2018 sillä perusteella, että riita-asia koskee mökkiä, joka ei ole ollut oikeusturvavakuutusehtojen vaatimalla tavalla asiakkaan omassa käytössä oleva vapaa-ajan asunto. Lisäksi vakuutusyhtiön mukaan riita-asia liittyy toimintaan tulon hankkimiseksi, eikä ole tästä syystä oikeusturvavakuutuksesta korvattava riita-asia. Asiakas on pyytänyt vakuutusyhtiötä käsittelemään päätöksen uudestaan. Vakuutusyhtiön uudessa kielteisessä päätöksessä 28.12.2018 on lisäksi todettu, että asiakas on kertonut puhelimitse vakuutusyhtiölle omistavansa kaksi mökkiä, ja käyvänsä nyt kyseessä olevalla mökillä lähinnä suorittamassa talonmiehen töitä. Lisäksi asiakas on kertonut vakuutusyhtiölle toimivansa mökin vuokrauksen osalta isänsä sihteerinä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vaatinut edelleen oikeudenkäyntikulujen korvaamista oikeusturvavakuutuksestaan. Asiakas on kertonut valituksessaan, että asia on ratkaistu käräjäoikeudessa asiakkaan hyväksi, mutta asian käsittelyä jatketaan hovioikeudessa. Asiakas on lisäksi kertonut, että vakuutusyhtiö väittää, ettei mökki ole hänen ja että hän on saanut taloudellista hyötyä mökin vuokrauksesta. Asiakkaan mukaan mökki on ollut hänen omassa käytössään, eikä hän ole saanut siitä vuokratuloa.

Vakuutusyhtiö on vastauksessaan toistanut kielteisen kantansa. Vakuutusyhtiön mukaan selvityksen perusteella kyse ei ole kuitenkaan asiakkaan toiminnasta tulon hankkimiseksi, koska vuokratulo on suoritettu asiakkaan isälle. Kuitenkin vakuutusyhtiön mukaan kyseisen mökkikiinteistön hallintaoikeus on ollut asiakkaan isällä ja mökki on ollut vuokrattuna ulkopuoliselle. Vakuutusyhtiön mukaan riita-asia liittyy mökkikiinteistöön, joka on ollut muussa käytössä kuin asiakkaan vakinaisena asuntona tai vakuutetun omassa käytössä olevana vapaa-ajan asuntona.  Vakuutusyhtiön mukaan asian hoitamisesta aiheutuneita asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ei korvata asiakkaan oikeusturvavakuutuksesta.

Sopimusehdot

Tapaukseen sovellettavien oikeusturvavakuutusehtojen, voimassa 1.1.2017 alkaen, kohdan 2 mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos-ja hakemusasioissa.

Vakuutusehtojen kohdan 4 alakohdan 7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake-tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

Ratkaisusuositus

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön myöntää asiakkaalle oikeusturvaetu mökin vuokraukseen liittyvässä riita-asiassa.

Tapaukseen sovellettavaksi tulevien vakuutusehtojen kohdan 4 alakohdan 7 mukaan vakuutuksesta ei korvata aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakas omistaa kyseessä olevan mökkikiinteistön, mutta asiakkaan isällä on elinikäinen hallintaoikeus kiinteistöön. Asiakkaan käräjäoikeudelle toimittaman vastauksen mukaan kyseistä mökkiä on vuokrattu ulkopuolisille säännöllisesti 38 vuoden ajan. Mökki on ollut vuokrattuna myös välittömästi ennen vastapuolen vuokra-aikaa sekä välittömästi tämän jälkeen. Asiakkaan käräjäoikeudelle antaman vastauksen mukaan asiakas on toiminut vuokrausasiassa isänsä sihteerinä, mutta vuokranantajana on toiminut asiakkaan isä, ja vuokratulo on maksettu asiakkaan isän tilille. Käräjäoikeuden tuomion mukaan myös käräjäoikeus on pitänyt selvänä, että asiakkaan tarkoituksena on ollut toimia isänsä edustajana mökin vuokraussopimusta solmittaessa, mutta selvityksien perusteella on jäänyt näyttämättä, että vastapuolena oleva mökin vuokraaja olisi ollut tästä tietoinen. Tästä syystä vastapuoli on voinut kohdistaa sopimukseen perustuvat vaatimuksensa asiakkaalle. Käräjäoikeus on hylännyt vastapuolen kanteen mökkikiinteistön kunnon osalta, ja velvoittanut vastapuolen korvaamaan asiakkaan oikeudenkäyntikulut. Vastapuoli on valittanut tuomiosta hovioikeuteen.

FINEn käytettävissä olevien selvityksien perusteella nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella kyseinen kiinteistö olisi ollut asiakkaan omassa käytössä oleva vapaa-ajan asunto. Asiakas omistaa kiinteistön, mutta selvityksien mukaan mökkikiinteistön hallintaoikeus on asiakkaan isällä, joka on myös saanut hyödykseen saatavan vuokratulon. Koska nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa oikeusturvavakuutuksen ehdot sisältävät rajoituksen, jonka mukaan vakuutus ei kata asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon, katsoo FINE, että vakuutusyhtiön päätös kieltäytyä myöntämästä asiaan oikeusturvaetua on vakuutuksen ehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

Tulosta