Haku

FINE-027147

Tulosta

Asianumero: FINE-027147 (2020)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 29.06.2020

Lakipykälät: 69, 70

Vakuutuksen laajuus. Vakuutettu toimiala.

Tapahtumatiedot

Kukkakauppatoimintaa harjoittava asiakas F Ky on hakenut 10.12.2019 päivätyllä vahinkoilmoituksella oikeusturvaetua alihankkijanaan toimineen yrityksen kanssa syntyneeseen velkomusriitaan. Vakuutusyhtiö on evännyt oikeusturvaedun korvauspäätöksellä 30.1.2020, koska riita ei liittynyt F Ky:n vakuuttamaan toimialaan. F Ky:n vakuutusta koskevan 1.8.2019 päivätyn vakuutuskirjan mukaan oikeusturvavakuutuksella vakuutetuksi yrityksen toimialaksi oli merkitty kiinteistön omistaminen ja hallinta.

F Ky valitti korvauspäätöksestä FINEen kertoen olleensa ennen korvauspäätöstä siinä käsityksessä, että riitaan myönnettäisiin oikeusturvaetu, koska vakuutusyhtiö oli 7.1.2020 lähettämässään lisäselvityspyynnössä antanut asiaan vahinkonumeron ja valtakirjapohjan asiamiestä varten. Vakuutusyhtiö katsoi FINElle asiasta antamassaan selvityksessä, ettei F Ky voinut olla 7.1.2019 lähetetyn tiedustelun jälkeen perustellusti siinä käsityksessä, että oikeusturvaetu olisi myönnetty. Asiakkaalta oli pyydetty tietoa vaatimusten riitautushetkestä, ja todettu, että tietoa tarvittiin, jotta korvauspäätös voitiin tehdä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

F Ky on kertonut palkanneensa asiamiehen, koska oli vakuutusyhtiön 7.1.2020 päivätyn tiedonannon perusteella käsittänyt, että asiaan oli myönnetty oikeusturvaetu. Korvauskäsittely oli ollut kohtuuttoman hidasta, koska korvauspäätös annettiin vasta melkein kaksi kuukautta vahinkoilmoituksen tekemisen jälkeen.

F Ky on kertonut lisäselvityksessään ottaneensa 27.4.2019 yhteyttä vakuutusyhtiöön, koska yrityksen toimiala oli laajentunut kukkakauppatoimintaan. Vakuutusta oli päivitetty 31.7.2019 ja F Ky oli ilmoittanut vakuutusyhtiön edustajalle nykyiset toimialansa. Kiinteistöasiat eivät kuuluneet yrityksen toimialaan.

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksessä lausumansa. FINE on pyytänyt vakuutusyhtiötä täydentämään vastinettaan F Ky:n toimialan laajennusta koskevan väitteen osalta. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että sen järjestelmään oli tehty 29.4.2019 kontaktimerkintä ”Vakuutusturvan päivitys aputoiminimen perustamisesta johtuen.” Vakuutusyhtiön edustaja oli tehnyt tämän johdosta asiakkaalle 31.5.2019 lakisääteisen tapaturma- ja tyel-vakuutuksen.  

Vakuutusyhtiön myyntipäällikkö kävi asiakkaan luona 31.7.2019. Myyntipäällikön kertoman mukaan tapaamisessa vanha yritys- ja kiinteistövakuutus vaihdettiin uuteen, koska vanhassa vakuutuksessa oli kiinteistön osalta voimassa vain palovakuutus. Käynnin yhteydessä myyntipäällikkö ilmoitti asiakkaalle, ettei vastuu- ja oikeusturvavakuutus koskenut kukkakauppatoimintaa. F Ky oli vastannut uuden toiminnan olevan niin pienimuotoista, ettei siihen tarvittu vakuutusta. Asiakkaalle ilmoitettiin, ettei pelkkä toimialamuutos kaupparekisteriin vaikuttaisi vakuutettuun toimialaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Vakuutussopimuslain 70 §:n 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutustapahtumasta johtuva vakuutussopimuksen mukainen korvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut 69 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot.

Nyt kyseessä olevaan oikeusturvavakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4 (Korvattavat vahingot) mukaan oikeudenkäyntikuluvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutustapahtumasta vakuutetulle aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, kun vakuutustapahtuma on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana ja asia voidaan välittömästi saattaa vakuutuksen voimassaoloalueella käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

Ratkaisusuositus

Vakuutusyhtiö on pyytänyt 7.1.2020 lähetetyssä lisäselvityspyynnössä F Ky:tä ilmoittamaan, milloin riita oli syntynyt, jotta asiassa voitaisiin tehdä päätös. F Ky:lle on ilmoitettu, että selvityksen voi antaa myös tämän asiamies, ja tätä tarkoitusta varten F Ky:lle on toimitettu valtakirjapohja. FINE katsoo, ettei F Ky ole voinut olla tämän tiedustelun perusteella perustellusti siinä käsityksessä, että vakuutusyhtiö olisi myöntänyt asiaan oikeusturvaedun.

F Ky on kertonut valituksessaan, että tarkoitus oli ollut laajentaa toimiala koskemaan F Oy:n uutta kukkakauppatoimintaa. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että sen järjestelmään oli tehty 29.4.2019 kontaktimerkintä ”Vakuutusturvan päivitys aputoiminimen perustamisesta johtuen.” Vakuutusyhtiön edustaja oli tehnyt F Ky:lle 31.5.2019 lakisääteisen tapaturma- ja tyel-vakuutuksen. Vakuutusyhtiön myyntipäällikön antaman selvityksen mukaan tämä ilmoitti tapaamisessa 31.7.2019 F Ky:lle, ettei vastuu- ja oikeusturvavakuutus koskenut kukkakauppatoimintaa. Myyntipäällikön mukaan F Ky oli vastannut uuden toiminnan olevan niin pienimuotoista, ettei siihen tarvittu vakuutusta. F Ky:lle ilmoitettiin, ettei pelkkä toimialamuutos kaupparekisteriin vaikuttaisi vakuutettuun toimialaan.

FINE toteaa, ettei vakuutuksen laajennus ole esitetyn selvityksen mukaan koskenut oikeusturvavakuutusta, koska asiakas oli nimenomaisesti ilmoittanut, ettei kyseistä laajennusta tarvittu toiminnan pienimuotoisuuden vuoksi. Myös F Ky:lle vakuutuksesta annetun 1.8.2019 päivätyn vakuutuskirjan mukaan oikeusturvavakuutuksella vakuutetuksi yrityksen toimialaksi on selkeästi merkitty kiinteistön omistaminen ja hallinta. FINElle asiasta toimitettu asiakirjaselvitys ei osoita, että vakuutussopimusta tästä poikenneen toiminnan vakuuttamiseksi olisi osapuolten välillä tehty.

Koska nyt puheena olevassa riidassa ei ole ollut kyse oikeusturvavakuutuksella vakuutettuun toimialaan, kiinteistön omistamiseen ja hallintaan, liittyvästä riidasta, vakuutusyhtiö ei ole velvollinen myöntämään riitaan oikeusturvaetua.

Asiakas on katsonut, että vakuutusyhtiön korvauskäsittely on ollut kohtuuttoman hidasta. FINE toteaa, että korvauspäätös on kuitenkin annettu vakuutussopimuslain 70 §:n mukaisessa kuukauden määräajassa siitä lukien, kun asiakas oli toimittanut vakuutusyhtiölle sen 7.1.2020 pyytämän lisäselvityksen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia