Haku

FINE-027102

Tulosta

Asianumero: FINE-027102 (2020)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 11.06.2020

Ett sannolikt orsakssamband mellan Vaxigrip Tetra-influensavaccinering och axelsmärta som börjat efter vaccineringen. Ska de rotatorkuffbesvär och den frozen shoulder (frusen axel) som konstaterats hos kunden ersättas som läkemedelsskada orsakad av vaccinet?

Uppgifter om händelseförloppet

Enligt den 5.4.2019 daterade anmälan om läkemedelsskada fick A (f. 1976) 29.11.2018 influensavaccin vid företagshälsovården. Vaccinet injicerades i vänstra överarmen. Efter vaccineringen hade A feber och kroppsvärk i tre dagar. Vänstra axeln började värka mer och mer, först vid lyft. Senare uppkom även stelhet. A har fått fysioterapi och besökt läkare vid hälsovårdscentralen och en ortoped, men trots vården har smärtan konstant ökat. Så kallad frusen axel har konstaterats hos A. Tillståndet har medfört arbetsoförmåga 1.– 10.2., 27.2.–4.3, 6.–24.3. och 1.–30.4.2019. A ansåg att tillståndet i axeln var en oväntad negativ reaktion som man inte borde få efter vaccinering. Hon ansökte om ersättning från läkemedelsskadeförsäkringen.

Försäkringsbolaget konstaterade i sitt ersättningsbeslut att förutsättningen för att symtom ska ersättas som läkemedelsskada är att ett sannolikt orsakssamband finns mellan användningen av ett visst läkemedel och uppkomsten av symtom. Bolaget konstaterade att det hos A i vänstra axeln hade konstaterats s.k. frusen axel och symtom som härrör från rotatorkuffen. Dessa fynd orsakades sannolikt inte av influensavaccineringen, utan enligt bolagets ståndpunkt var det fråga om sådana problem med stödorganen som inte har något samband med vaccinet. Därmed ersattes skadan inte.

Kundens klagomål

A meddelar att hon är missnöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut och ber Försäkringsnämnden ge en beslutsrekommendation i ärendet. A anser att hennes vänstra arm skulle ha fungerat normalt om hon inte hade vaccinerats 29.11.2018. Skadan har dock inte ersatts från läkemedelsskadeförsäkringen, patientförsäkringen eller försäkringen för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Sannolikheten för att axeln skulle ha skadats på annat sätt strax efter vaccineringen är obefintlig. Symtomen och arbetsoförmågan fortgår ännu.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget upprepar sin tidigare ståndpunkt. A:s axelbesvär har sannolikt inte orsakats av influensavaccinet (Vaxigrip Tetra), utan det handlar om sådana besvär i stödorganen som inte sammanhänger med vaccinet. 

Medicinsk utredning

Försäkringsnämnden har tillgång till medicinsk utredning gällande A från tiden 3.1.2018–16.4.2019.

Enligt en anteckning som företagshälsovårdaren gjort 29.11.2018 har A fått influensavaccinet Vaxigrip Tetra i vänster överarm.

Enligt en journaltext som en hvc-läkare avfattat 26.12.2018 har A kommit till mottagningen på grund av smärtor i vänster axel som pågått i några veckor. Inget trauma har hänfört sig till uppkomsten av smärta. A injicerades med kortison subakromiellt och rekommenderades att vila. Enligt en text som daterats 16.1.2019 har A kommit till mottagningen på grund av värk i vänstra axeln. A har berättat att värken började i början av december 2018, efter influensavaccineringen. På vaccineringsdagens kväll 29.11.2018 fick A feber och värk överallt. Symtomen varade i fyra dagar och efteråt började det värka i vänstra axeln. Mest värk förekommer i vissa rörelser, kanske inte så mycket i vila. På mottagningen konstaterades smärta vid flexion och abduktion vid 45 grader. Läkaren misstänkte rotatorkuffsyndrom eller frusen axel. Enligt en text som daterats 1.2.2019 har A genomgått en ultraljudsundersökning av vänstra axeln där måttliga degenerationsförändringar (tendinos) konstaterades och subakromial impingement misstänktes. Enligt en anteckning som daterats 5.2.2019 injicerades kortison i axeln. Enligt text som en ortoped avfattat 18.2.2019 har situationen betraktats som rotatorkuffsyndrom, och A har hänvisats till fysioterapi.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om huruvida smärtsymtomen i A:s vänstra axel ska ersättas som läkemedelsskada orsakad av influensavaccinet Vaxigrip Tetra.

Tillämpliga försäkringsvillkor

Enligt punkt 4 (Läkemedelsskada) i villkoren för läkemedelsskadeförsäkring (i kraft fr.o.m. 1.1.2017) avses med läkemedelsskada kroppssjukdom eller kroppsskada eller psykisk sjukdom, som sannolikt har förorsakats av ett i punkt 2 i villkoren avsett läkemedel som den skadelidande har använt. (…)

Bedömning

Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter personskada som sannolikt har förorsakats av ett läkemedel som den skadelidande har använt. Detta betyder att de eventuella orsakerna till skadan kan vara många men att den sannolikaste, när alla orsaker beaktas som en helhet, är att läkemedlet har använts. När orsakssambandet bedöms beaktas den sjukdom eller skada som behandlas med läkemedlet, ersättningssökandens övriga sjukdomar och hälsotillstånd som helhet, behandlingen som han eller hon får och behandlingsåtgärderna samt läkemedlet i fråga och annan eventuell läkemedelsbehandling. Orsakssambandet beaktas på basis av medicinsk kunskap och erfarenhet. Att det finns ett tidsmässigt samband, dvs. att symtomen har uppenbarat sig medan läkemedlet använts eller en kort tid efter läkemedelsanvändningen, är ensamt inte nog för att bevisa ett sannolikt orsakssamband mellan läkemedelsanvändningen och skadan.

Enligt den utredning som Försäkringsnämnden fått tillgång till vaccinerades A 29.11.2018 med Vaxigrip Tetra mot influensa. Samma dag fick hon feber och värk överallt. Febern och värken gick om på några dagar. Efter det fick A ont i vänstra axeln. Vid ultraljudsundersökningen konstaterades måttlig degeneration i rotatorkuffen, och subakromial impingement misstänktes. A fick också diagnosen frusen axel.

Försäkringsnämnden konstaterar att de förändringar som konstaterats i A:s vänstra axel är typiska degenerationsförändringar som utvecklas under en lång tid. Nämnden konstaterar att influensavaccin inte orsakar sådana förändringar. Mellan vaccineringen och symtomen finns det därmed inget sannolikt orsakssamband som avses i försäkringsvillkoren. Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolagets negativa ersättningsbeslut är förenligt med försäkringsvillkoren.

Slutresultat

Försäkringsnämnden rekommenderar inte en ändring av försäkringsbolagets ersättningsbeslut.

Försäkringsnämnden var enig.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Ordförande Norio
Sekreterare Laine

Medlemmar:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta