Haku

FINE-027064

Tulosta

Asianumero: FINE-027064 (2020)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.02.2020

Katoaminen vai varkaus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on kertonut 20.12.2019 päivätyssä vahinkoilmoituksessa, että häneltä oli varastettu kaksi kappaletta perhokeloja siimoineen matkalaukusta 8.12.2019. Asiakas ei tiennyt tapahtuma-ajankohtaa, koska hän oli havainnut kelojen puuttumisen vasta Suomessa 20.12.2019 matkalaukkua purkaessaan. Asiakkaan mukaan kelat olivat hävinneet joko hotellista, lentokentältä tai muualta. 23.12.2019 päivätyssä tutkintailmoituksessa vahingosta oli kerrottu samalla tavalla.

Vakuutusyhtiön edustaja on todennut 23.12.2019 lähetetyssä sähköpostiviestissä, että vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutuksesta korvataan muun matkatavaran kuin maksuvälineiden ja arvopapereiden katoamisesta tai sen unohtamisesta aiheutunut vahinko 150 euroon asti edellyttäen, että vahingon tapahtumahetki ja -paikka sekä olosuhteet määritellään ja että vahinko matkan aikana on heti tapahtumapaikalla havaittu ja siitä on ilmoitettu tuolloin todistettavasti ulkopuoliselle. Vakuutusyhtiö on katsonut, että kyseessä on ollut katoaminen, minkä perusteella asiakkaalle oli suoritettu 150 euroa.

Asiakas on kertonut 23.12.2019 antamassaan lisäselvityksessä, että keloja säilytettiin hotellihuoneessa viimeisen illan ruokailun aikana. Asiakas uskoo, että tavarat oli varastettu joko hotellista tai sen jälkeen, kun laukku oli jätetty lentokentän hihnalle. Muutoin tavarat olivat asiakkaan valvonnassa, ja laukut olivat hotellin ulkopuolella lukittuna koko matkan.

Vakuutusyhtiö on katsonut 31.12.2019 päivätyssä korvauspäätöksessä, että jälkikäteispäättely tai oletus vahinkotapahtuman kulusta ei ole riittävä näyttö korvaukseen oikeuttavan tapahtuman sattumisesta. Vahingon ensisijaisena syynä on tässä tapauksessa pidettävä katoamista. Katoamisena vahingosta on maksettu 150 euron korvaus.

Asiakas on lausunut 1.1.2020 lisäselvityksessä, että pohtiessaan asiaa ainoaksi vaihtoehdoksi on jäänyt, että perhokelat oli varastettu hotellista. Matkalaukku on ollut auki vain sen ajan, kun laukku on ollut hotellissa. Laukku on ollut auki, jotta märät vaatteet kuivahtaisivat. Tavaranpaljouden takia varkautta on ollut vaikea havaita lähtöä edeltävänä iltana tai lähtöaamuna. Matkalaukku suljettiin lähtöaamuna 8.12.2019 ja avattiin vasta asiakkaan kotona 20.12.2020. Laukku oli ollut ludevaaran vuoksi kylmässä varastossa ennen avaamista. Asiakas kritisoi lisäksi sitä, ettei hänelle ollut annettu asiaa käsitelleen henkilön yhteystietoja, jotta hän olisi voinut selvittää tapauksen kyseisen käsittelijän kanssa.

Vakuutusyhtiö on lausunut 16.1.2020 päivätyssä korvauspäätöksessään, että FINEn omaksumassa ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että varkausvahingon tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa avainasemassa on alkuperäinen syy, jonka vuoksi omaisuus on joutunut pois vakuutetun hallusta. Asiassa on siten ratkaisevaa, onko osoitettu, että omaisuus on alun perin joutunut pois asiakkaan hallusta varkauden johdosta. Korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju, mitä omaisuudelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, mitä menetetylle omaisuudelle on tapahtunut.

Selvitysten perusteella jää epäselväksi, milloin ja mistä syystä kalastusvälineet ovat joutuneet pois asiakkaan hallusta. Asiassa jää siten näyttämättä, mitä kalastusvälineille on tapahtunut. Koska kalastusvälineiden menettäminen varkauden vuoksi jää luotettavasti näyttämättä, omaisuutta on pidettävä kadonneena.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen keloista. Kalastusvälineet oli varastettu hotellista, jossa laukku oli avattuna. Muina aikoina matkalaukut olivat lukittuina.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei asiassa ole esitetty mitään sellaista selvitystä, jonka perusteella korvauspäätöstä voitaisiin muuttaa. Asiassa on jäänyt epäselväksi, milloin ja mistä syystä kalastusvälineet ovat joutuneet pois asiakkaan hallusta. Asiassa on siten jäänyt näyttämättä, mitä kalastusvälineille on tapahtunut. Koska kalastusvälineiden menettäminen varkauden vuoksi on jäänyt luotettavasti näyttämättä, omaisuutta on vakuutusehtojen mukaan pidettävä kadonneena.

Asiakas on lausunut lisäkirjelmässään, ettei laukussa tai lukoissa ollut minkäänlaisia murtojälkiä. Ainoaksi mahdollisuudeksi jää, että perhokelat oli varastettu hotellihuoneesta, kun asiakas oli poistunut ravintolaan illalliselle, ja laukku oli aukinaisena lukitussa huoneessa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Nyt puheena olevaan vakuutukseen sovellettavien, 1.11.2019 voimaan tulleiden matkavakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassa ollessa.

Ehtokohdan 5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta tai unohtamisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin muun matkatavaran kuin maksuvälineiden ja arvopapereiden katoamisesta tai sen unohtamisesta aiheutunut vahinko 150 euroon asti edellyttäen, että vahingon tapahtumahetki ja -paikka sekä olosuhteet määritellään ja että vahinko matkan aikana on heti tapahtumapaikalla havaittu ja siitä on tuolloin ulkopuoliselle todistettavasti ilmoitettu. Matkanjärjestäjän tai vastaavan haltuun luovutetun matkatavaran katoaminen korvataan täysimääräisesti enintään vakuutusmäärään asti.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko kelojen menetyksen syynä vakuutusehtojen kohdan 4.1 tarkoittama äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. FINE toteaa, että mm. varkautta on voitu pitää vakuutusehtojen tarkoittamana äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana. Vakuutusehtojen rajoitusehdon 5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta tai unohtamisesta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin muun matkatavaran kuin maksuvälineiden ja arvopapereiden katoamisesta tai sen unohtamisesta aiheutunut vahinko 150 euroon asti edellyttäen, että vahingon tapahtumahetki ja -paikka sekä olosuhteet määritellään ja että vahinko matkan aikana on heti tapahtumapaikalla havaittu ja siitä on tuolloin ulkopuoliselle todistettavasti ilmoitettu. Matkanjärjestäjän tai vastaavan haltuun luovutetun matkatavaran katoaminen korvataan täysimääräisesti enintään vakuutusmäärään asti.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Menettämisvahinkoja koskevan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön mukaan korvauksenhakijan on voitava osoittaa, millä tavalla hän on menettänyt omaisuuden. Korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä omaisuudelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, että korvattava vahinkotapahtuma on sattunut.

Asiakas on kertonut 20.12.2019 päivätyssä vahinkoilmoituksessa, että häneltä oli varastettu kaksi kappaletta perhokeloja siimoineen matkalaukusta. Asiakas ei tiennyt tapahtuma-ajankohtaa, koska hän oli havainnut kelojen puuttumisen vasta Suomessa 20.12.2019 matkalaukkua purkaessaan. Asiakkaan mukaan kelat olivat hävinneet joko hotellista, lentokentältä tai muualta. Vahingosta oli kerrottu samalla tavalla myös poliisin tutkintailmoituksessa. Vakuutusyhtiö on katsonut, että kyseessä on ollut matkatavaran katoaminen, josta on suoritettu ehtojen mukainen 150 euron enimmäiskorvaus. Asiakas on korvauspäätöksen antamisen jälkeen katsonut, että ainoa vaihtoehto on, että kelat oli varastettu auki olleesta matkalaukusta hotellihuoneesta viimeisen illan illallisen aikana, koska muutoin matkalaukut olivat olleet asiakkaan valvonnassa ja lukittuina, eikä niissä näkynyt minkäänlaisia murtojälkiä.

FINE toteaa, ettei anastustapahtumaa ollut havaittu, vaan kyse on siitä, että asiakas on vahingon havaitsemisen jälkeen päätellyt kelojen tulleen anastetuksi ja arvioinut mielestään todennäköisimmän tapahtumapaikan ja -tilanteen. FINE katsoo, että tapauksessa esitetty selvitys jättää epäselväksi, mitä keloille tapahtui. FINE ei näin ollen ole voinut todeta, että vahingon syynä olisi nimenomaan varkaus. Koska asiassa ei ole näytetty, että kyse olisi ollut muusta korvattavasta vakuutustapahtumasta kuin katoamisesta, FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.
 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia