Haku

FINE-027061

Tulosta

Asianumero: FINE-027061 (2020)

Vakuutuslaji: Sairausvakuutus

Ratkaisu annettu: 11.06.2020

Lakipykälät: 15, 17, 17 a

Oliko vakuutettu vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja? Henkilövakuutussopimuksen irtisanominen kesken vakuutusmaksukauden. Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa vahinkovakuutus vakuutuskauden aikana. Asiakkaan menettely korvaustoiminnassa.

Tapahtumatiedot

A oli sopinut vakuutusyhtiön kanssa hoitokuluja korvaavasta sairausvakuutuksesta. Hän oli lisäksi sopinut vakuutusyhtiön kanssa kotivakuutuksesta, matkavakuutuksesta ja yksityistapaturmavakuutuksesta. 

A:lla on jatkuvaa hoitoa vaativa perussairaus, jonka hoitokuluihin liittyen hän on esittänyt vakuutusyhtiöllä lukuisia korvausvaatimuksia. Vakuutusyhtiö on hylännyt osan A:n korvausvaatimuksista. A:lla ja vakuutusyhtiöllä on ollut korvausasioita koskevia riitaisuuksia ja erästä A:n korvausasiaa on käsitelty aikaisemmin tuomioistuimen ulkopuolisessa riidanratkaisumenettelyssä.

A lähetti perussairauteensa viitaten 10.1.2020–18.1.2020 vakuutusyhtiön verkkopalvelun kautta korvausvaatimuksia, joihin hän oli merkinnyt lääkekuluja koskevan 1 000 euron korvausvaatimuksen. Lisäksi A oli kirjoittanut korvaushakemuksiin asiattomuuksia.

Vakuutusyhtiö irtisanoi A:n ottamat vapaaehtoiset vakuutukset päättymään 29.2.2020 kesken vakuutus- ja vakuutusmaksukausien. Vakuutusyhtiön mukaan päätös perustui A:n vilpilliseen menettelyyn 10.1.2020–18.1.2020 tehdyissä korvaushakemuksissa.

Asiakkaan valitus

A on tyytymätön vakuutusyhtiön ratkaisuun. Hän katsoo, että vakuutusten irtisanominen on ollut perusteetonta. A:n mukaan hän ei ole antanut vilpillisesti vääriä tietoja. Hän kertoo laittaneensa epähuomiossa väärän summan verkkohakemuksiin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset. A:n vakuutusten irtisanomisen perusteena ovat hänen vakuutusyhtiölle vilpillisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot, joilla on ollut merkitystä yhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutusyhtiö viittaa irtisanomisen tarkempien perusteiden osalta vakuutustutkijan 22.1.2020 päiväämään muistioon, A:n vakuutusyhtiölle lähettämiin verkkoviesteihin sekä vahinkoasiakirjoihin. Lisäksi A on toistuvasti lähettänyt yhtiölle kiroilua, nimittelyä ja uhkailua sisältäviä viestejä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu ja käsittelyratkaisu

Vakuutuslautakunta käsittelee tässä ratkaisusuosituksessa A:n henkilö- ja vahinkovakuutusten irtisanomista. Lautakunta ei käsittele tässä ratkaisusuosituksessa sairausvakuutusta koskevia korvausasioita.

Sovellettavat lainkohdat

Vakuutussopimuslain 15 §:n (Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa vahinkovakuutus vakuutuskauden aikana) mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vahinkovakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos:

1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt;

2) vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutuksenantajalle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutuksenantajan ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä;

3) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen;

4) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai

5) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta.

Vakuutuksenantajan on irtisanottava vakuutus kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, vakuutuksenantaja menettää irtisanomisoikeutensa, jollei vakuutuksenottaja ole 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa vilpillisesti laiminlyönyt 26 §:n 1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuutensa. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutuksenantajan oikeudesta irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun viivästymisen takia säädetään 39 §:ssä.

Vakuutussopimuslain 17 §:n (Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa henkilövakuutus) mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa henkilövakuutus, jos:

1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, ja vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta;

2) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään tiedonantovelvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, mutta vakuutussopimus kuitenkin sitoo vakuutuksenantajaa 24 §:n 3 momentin nojalla; tai

3) vakuutettuun liittyvässä, vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisessä seikassa on tapahtunut 27 §:ssä tarkoitettu vahingonvaaraa lisäävä muutos ja vakuutuksenantaja ei olisi myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä.

Vakuutuksenantaja saa irtisanoa henkilövakuutuksen myös, jos:

1) vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai

2) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutuksenantajalle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta.

Vakuutuksenantajan on irtisanottava vakuutus kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, vakuutuksenantaja menettää irtisanomisoikeutensa. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle ilmoituksen irtisanomisesta.

Vakuutussopimuslain 17 a §:n (Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa tapaturmavakuutus ja sairausvakuutus vakuutusehtojen nojalla) mukaan sellaisen tapaturmavakuutuksen ja sairausvakuutuksen ehdoissa, jonka vakuutusmaksu on sovittu suoritettavaksi säännöllisin väliajoin (vakuutusmaksukausi), voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden päättyessä. Jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vain kalenterivuoden lopussa.

Vakuutusta ei saa irtisanoa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että on sattunut vakuutustapahtuma. Irtisanomisperusteen on muutoinkin oltava hyvän vakuutustavan mukainen.

Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen 1 momentin mukaista vakuutuksen voimassaolon päättymisajankohtaa. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä pykälässä säädetään, irtisanominen on mitätön.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on irtisanonut A:n vapaaehtoiset henkilö- ja vahinkovakuutukset vakuutussopimuslain 15 §:n ja 17 §:n perusteella. A on lähettänyt vakuutusyhtiön verkkopalvelun kautta 10.1.2020–18.1.2020 lääkekuluja koskevia korvaushakemuksia, joihin on merkitty 1 000 euron korvausvaatimuksia. Vakuutusyhtiön mukaan A:n tarkoituksena on ollut harhaanjohtaa vakuutusyhtiötä vakuutuskorvausten saamiseksi.

Vakuutuslautakunnalle esitetystä selvityksestä ilmenee, että A:n ja vakuutusyhtiön välille on jo ennen tarkasteltavia korvaushakemuksia muodostunut korvaustoimintaan liittyviä riitaisuuksia. A:n on jo 10.1.2020 tapahtuneissa yhteydenotoissaan vakuutusyhtiöön toiminut tavalla ja käyttänyt ilmaisuja, jotka ovat sopimattomia asioinnissa. Lautakunta pitää selvänä, että A:n 10.1.2020–18.1.2020 tekemiin yhteydenottoihin merkityissä 1 000 euron korvausvaatimuksissa on ollut kysymys A:n tarkoituksellisesta protestoinnista ja kiusanteosta. Kysymyksessä eivät ole olleet A:n epähuomiossa tekemät merkinnät. A on kuitenkin mitä ilmeisimmin itse tiennyt, että 1 000 euron hakemukset eivät tässä tapauksessa tule johtamaan korvauksen suorittamiseen. A:n asiakassuhteessa aikaisemmin tapahtunut huomioiden myös vakuutusyhtiölle on täytynyt olla selvää, että kysymys on ollut protestoinnista ja kiusanteosta, mutta ei vakuutetun yrityksestä edustaa itselleen perusteetonta korvausta.

A:n on toiminut moitittavasti jättäessään edellä kuvattuja korvaushakemuksia 10.1.2020–18.1.2020. Kysymyksessä ei ole kuitenkaan ollut vakuutussopimuslain 15 §:n ja 17 §:n mukainen menettely, jossa vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutuksenantajalle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta.

Edellä todettu huomioiden vakuutusyhtiöllä ei ole ollut oikeutta irtisanoa A:n vapaaehtoisia henkilö- ja vahinkovakuutuksia vakuutussopimuslain 15 §:n ja 17 §:n perusteella. Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä saattamaan A:n vakuutukset voimaan siten, että vakuutukset ovat olleet yhtäjaksoisesti voimassa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuihin koko sen vastuun voimassaoloajalta.

A:ta Vakuutuslautakunta huomauttaa erityisesti siitä, että vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa sairausvakuutus myös vakuutussopimuslain 17a §:n perusteella vakuutusmaksukauden vaihtuessa. Kyseisen lainkohdan mukainen irtisanominen voi tulla kysymykseen vakuutuksenottajan tai vakuutetun oman menettelyn perusteella. Lautakunta kehottaa A:ta jatkossa asioimaan vakuutusyhtiössä ilman asiatonta kielenkäyttöä ja häiritsevää menettelyä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä saattamaan A:n vapaaehtoiset vakuutukset takaisin voimaan.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Luukkonen

Sihteeri Korkeamäki

Jäsenet:

Kummoinen
Niklander
Rahijärvi
Sibakov

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia