Haku

FINE-026992

Tulosta

Asianumero: FINE-026992 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 07.05.2020

Liukastuminen. Tuottamus. Kiinteistön omistajan kunnossapitovastuu.

Tapahtumatiedot

Asiakas (s. 1964) liukastui vakuutettuna olevan kiinteistön piha-alueella 13.1.2019 noin klo 22.00 kävellessään kävelytietä pitkin. Kävelytie oli ollut auraamaton, luminen ja lumen alta jäinen. Asiakas loukkaantui saaden värttinäluun alaosan pirstaleisen murtuman. Korvausta haettiin kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, että vakuutuksenottaja oli huolehtinut liukkaudentorjunnasta asianmukaisesti. Talviolosuhteissa ja lumisateen aikana kulkuväylät olivat silti olleet liukkaat. Taloyhtiön piha oli hiekoitettu edellisenä päivänä sekä vahinkopäivänä noin viisi tuntia ennen liukastumista. Säätietojen perusteella paikkakunnalla oli satanut lähes koko päivän ja illan lunta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön antamaan päätökseen. Asiakkaan mukaan vahinkopaikalla ei kaatumisen tapahtuessa ole ollut hiekkaa. Asiakas katsoo, että liukkaudentorjuntaa ei ole hoidettu olosuhteiden vaatimalla tavalla. Kävelyhiekoitus ei ole ollut riittävä toimenpide vahinkopäivän keliolosuhteissa ja kahden metrin levyisellä kävelytiellä. Lisäksi asiakas toteaa, että hiekoituksen ja liukastumisen välinen viiden tunnin aika on pitkä aika huonoissa keliolosuhteissa. Asiakas on toimittanut kahden todistajan lausunnon, jonka mukaan kulkuväylä 13.1.2019 klo 22.30 oli ollut erittäin liukas ja havaintojen mukaan hiekoittamaton. Asiakas on toimittanut piha-alueesta syksyllä 2019 kuvattuja valokuvia.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan asiassa annettuun korvauspäätökseen ja katsoo, että korvauspäätös on oikea. Vakuutusyhtiö toteaa, että taloyhtiöllä ei ole ollut velvoitetta järjestää piha-alueella tapahtuvaa jatkuvaa liukkaudentorjuntaa. Yhtiön mukaan on otettava huomioon, että välittömästi hiekoituksen jälkeen ja sen aikana oli alkanut sataa lunta. Tämän seurauksena toimenpiteet liukkauden torjumiseksi hiekoitus- ja liukastumishetken välillä olisivat olleet todennäköisesti hyödyttömiä.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutetulla ei olut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutus korvaa edellä mainituin perustein henkilölle aiheutuneen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa tai henkilötietolain 47 pykälässä tarkoitetun taloudellisen vahingon.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kiinteistönomistaja näyttänyt huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. Kiinteistön omistaja voi vapautua vastuusta myös silloin, kun sääolot tekevät liukkaudentorjunnan mahdottomaksi.

FINEn käytössä olevan selvityksen mukaan asiakas on 13.1.2019 noin klo 22.00 liukastunut vakuutettuna olevan kiinteistön piha-alueella kävellessään kävelytietä pitkin. Liukastumisen seurauksena asiakas sai värttinäluun alaosan pirstaleisen murtuman. Asiakkaan toimittaman kahden todistajan lausunnon mukaan   kulkuväylä 13.1.2019 klo 22.30 oli ollut erittäin liukas ja heidän havaintojensa mukaan hiekoittamaton. Isännöitsijän antaman selvityksen mukaan vahinkopaikka oli talonmiehen toimesta hiekoitettu käsin vahinkopäivänä 13.1.2019 noin klo 17.00. Aikaisemmin alue oli hiekoitettu 11.1.2019 ja 12.1.2019 ja aurattu 8.1.2019.

Ilmatieteen laitokselta saatujen säähavaintojen mukaan 13.1.2019 lumen syvyys on ollut klo 17.00 12 cm ja klo 23.00 17 cm. Ilman lämpötila on vahinkopäivänä ollut alimmillaan -6.7 astetta ja klo 17.00 -1 astetta ja klo 23.00 -0,7 astetta.

FINE antaa ratkaisusuosituksia sille toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella. Ratkaisukäytännössään FINE on edellyttänyt, että kiinteistön omistajan tulee näyttää huolehtineensa liukkauden torjunnasta asianmukaisesti esittämällä liukkaudentorjunnasta huolehtivan tahon antama luotettava selvitys tehdyistä liukkaudentorjuntatoimenpiteistä kuten esimerkiksi kunnossapitopäiväkirja tai muu luotettava selvitys. FINE toteaa, että FINElle ei ole toimitettu pyynnöstä huolimatta talonmiehen itsensä antamaa selvitystä vahinkopäivän hiekoitustoimenpiteistä tai kalenterimerkinnöistä, vaikka isännöitsijän antaman selvityksen mukaan ne ovat olleet saatavilla, mikäli talonmies itse on päässyt niistä tarkastamaan, milloin hiekoitus on tehty.

FINE katsoo, että pelkästään isännöitsijältä saadun tiedon mukaan ei ole voitu todeta, onko alueen kunnossapitotoimia suoritettu riittävästi. Ottaen huomioon tämän sekä todistajien lausunnon siitä, että vahinkopaikka oli ollut erittäin liukas ja hiekoittamaton, FINE katsoo asiassa jäävän osoittamatta, että vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta olisi asianmukaisella tavalla huolehdittu ennen asiakkaan liukastumista. Vahingon ei ole osoitettu aiheutuneen myöskään muusta syystä kuin alueen liukkaudesta, joten FINE katsoo, että kiinteistönomistaja on korvausvastuussa asiakkaan kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vastuuvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaan.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Ylönen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia