Haku

FINE-026838

Tulosta

Asianumero: FINE-026838 (2020)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 13.02.2020

Lääkevahingon korvaaminen. Vancosin-antibiootin aiheuttama HORV-oireyhtymä ja vasemman silmän näön menetys. Pysyvä kosmeettinen haitta. Tuliko maksettua korvausta korottaa?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 5.12.2018 mukaan A:lle (s. 1955) annettiin 7.2.2018 vankomysiini-antibioottia kaihileikkauksen yhteydessä. A:lle aiheutui verkkokalvon verisuonitukos (HORV), jonka seurauksena vasen silmä sokeutui kokonaan. Asiaa käsiteltiin ensiksi potilasvahinkona, missä yhteydessä Potilasvakuutuskeskus ja Potilasvahinkolautakunta hankkivat asiantuntijalausunnot, joissa katsottiin, että kyseessä oli ollut vankomysiinin komplikaatio. Saatuaan potilasvahinkoasiassa kielteisen ratkaisun A haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi, että kysymyksessä oli korvattava lääkevahinko. Yhtiö maksoi muun ohella korvauksen pysyvästä kosmeettisesta haitasta liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaisen luokan 1 (lievä kosmeettinen haitta, korvauksen perusmäärä 1.300 euroa, korvaus A:n ikä huomioiden 422,50 euroa) mukaan.

Vakuutuslautakunta on aiemmin käsitellyt asiaa kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan ja pysyvän toiminnallisen haitan osalta asianumerolla FINE-021520.

Asiakkaan valitus

A pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta pysyvän kosmeettisen haitan osalta. A toteaa, että hänen ulkonäkönsä on muuttunut vahingon seurauksena, mikä aiheuttaa mieliharmia ja on nähtävissä koko ajan. A vaatii pysyvästä kosmeettisesta haitasta 12.000 euron korvausta.  

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö pitää maksamaansa pysyvän kosmeettisen haitan korvausta asianmukaisena.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla aiemmin käytössä olleiden selvitysten lisäksi A on toimittanut lisäselvityksenä silmälääkärin lausunnon 29.1.2020 sekä värivalokuvan kasvoistaan.

Silmälääkärin lausunnon mukaan A:n vasemman silmän mustuainen on HORV-syndrooman ja korkean paineen vuoksi jäänyt laajaksi ja se aiheuttaa voimakasta häikäistymistä ja vasemman silmän ärtymistä. Lisäksi vasen silmä on painunut syvälle silmäkuoppaan aiheuttaen pysyvän kosmeettisen haitan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys A:lle Vancosin-antibiootin aiheuttaman lääkevahingon seurauksena maksettavan pysyvän kosmeettisen haitan korvauksen määrästä.

Sovellettavat vakuutusehdot ja lainkohdat

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Ehtojen kohdan 7 (Vahingon määrä) mukaan korvaus lääkevahingosta määrätään soveltaen vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2, 2a ̶ 2d, 3, 4, 7 ja 8 pykälän, 6 luvun 1 pykälän sekä 7 luvun 3 pykälän säännöksiä. Korvauksen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 5 luvun 2 §:n (16.6.2004/509) mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen:

1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista;

2) ansionmenetyksestä;

3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta;

4) pysyvästä haitasta.

Lain 5 luvun 2 c §:n (16.6.2004/509) mukaan kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon erityisesti henkilövahingon laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä haitan kestoaika. (1 mom.) Pysyvästä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon henkilövahingon laatu ja vaikeusaste sekä vahinkoa kärsineen ikä. Korvausta korottavana tekijänä voidaan lisäksi ottaa huomioon henkilövahingosta vahinkoa kärsineelle aiheutunut elämänlaadun erityinen heikentyminen. (2 mom.)

Asian arviointi

Lääkevahingon kärsineelle korvattavalla haitalla tarkoitetaan vauriota, häiriötä ja hankaluutta, jota vahinko eri tavoin aiheuttaa. Pääsääntöisesti edellytetään, että haitta on lääketieteellisin keinoin todettavissa. Korvattavaa haittaa ovat esimerkiksi vahingosta johtuvat epämiellyttävät aistimukset ja muut oireet, samoin kuin vahingosta aiheutunut fyysisistä syistä johtuva toiminnanvajavuus. Pysyvänä haittana korvataan sellaiset henkilövahingon seuraukset, joiden voidaan korvauksen määräämishetken tietämyksen perusteella arvioida vaikuttavan vahinkoa kärsineen elämänlaatuun heikentävästi hänen loppuelämänsä ajan. Arvio haitan pysyvyydestä tehdään pääsääntöisesti lääketieteellisin perustein. Korvaus pysyvästä haitasta suoritetaan siitä ajankohdasta alkaen, jolloin vahinkoa kärsineen terveydentila vahingon jälkeen on vakiintunut. Pysyvä haitta arvioidaan erikseen toiminnallisen ja kosmeettisen haitan osalta. Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen mukaan korvauksen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita.

Liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden (2019) kohdan 4.2.1.1 mukaan pysyvän kosmeettisen haitan luokkaan 1, lievä kosmeettinen haitta, (peruskorvausasteikko 800 - 2300 euroa) kuuluvat

- näkyvä ja rumentava kasvoarpi (tai arvet), joka on lyhyt ja kapea, ihon värinen ja ihon tasossa ja joka sopeutuu ihon poimuihin, lyhyt, siisti henkitorven avauksen arpi, rumentava vartalon arpi, joka on kapea ja pehmeä eikä väriltään voimakkaasti ihosta poikkeava,
- rumentava muu arpi, joka sijaintinsa johdosta (kuten raajan sisäsivulla) on yleensä ainakin osin piilossa eikä laajuuden, kiristyksen tms. johdosta ole huomiota herättävä,
- raajan lievä epämuotoisuus, kuten ranteen seudun murtuman jälkeen,
- yhden tai kahden sormen menetys kärkinivelestä,
- lievää huomattavampi ryhtivirhe.

Normien ja ohjeiden kohdan 4.2.1.2 mukaan pysyvän kosmeettisen haitan luokkaan 2, lievää suurempi kosmeettinen haitta (peruskorvausasteikko 2300 - 6100 euroa) kuuluvat

- kasvoarpi (tai arvet), joka on selvemmin näkyvä kuin kohdassa 4.2.1.1 kuvattu, mutta joka ei vääristä kasvonpiirteitä eikä ole erityisen laaja,
- päänahan laaja arpialue,
- karsastus,
- näkyvä sarveiskalvon samentuma,
- huomiota herättävät pakkoliikkeet pään ja kaulan alueella,
- henkitorven avauksen arpi, joka on huomiota herättävämpi kuin kohdassa 4.2.1.1,
- yhden tai useamman sormen menetys,
- vartalon tai raajojen arvet, jotka ovat selvemmin näkyvät kuin kohdassa 4.2.1.1 kuvatut tai monilukuiset,
- raajojen ääreisosien epämuotoisuutta aiheuttavat kutistumiskoukistumat,
- alaraajan menetys säärestä.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun selvityksen mukaan A:lle on lääkevahingon seurauksena jäänyt kosmeettinen haitta, kun vasemman silmän mustuainen on jäänyt laajentuneeksi ja silmä painunut syvemmälle silmäkuoppaan. Vakuutuslautakunta toteaa, että A:lle aiheutunut kosmeettinen haitta sijaitsee silmässä ja on siksi helpommin havaittavissa kuin vaikkapa sellainen kosmeettinen haitta, joka tyypillisesti voidaan peittää vaatteilla. Lautakunta arvioi, että A:n kosmeettinen haitta vastaa liikennevahinkolautakunnan normeissa ja ohjeissa tarkoitettua lievää suurempaa kosmeettista haittaa. Lautakunta arvioi, että A:n pysyvä kosmeettinen haitta sijoittuu lievää suuremman kosmeettisen haitan korvausasteikon alakolmannekseen ja sitä vastaava peruskorvaus on 3.500 euroa. Korvauksen laskemisessa otetaan huomioon A:n ikä vahinkohetkellä liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaisesti, jolloin kokonaiskorvaus on 1.137,50 euroa.  

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan A:lle pysyvästä kosmeettisesta haitasta lisäkorvausta siten, että kokonaiskorvaus on 1.137,50 euroa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta