Haku

FINE-026792

Tulosta

Asianumero: FINE-026792 (2021)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 08.01.2021

Matkavakuutus. Vakuutuksen voimassaolo.

Tapahtumatiedot

Muuta liikkeenjohdon konsultointia päätoimialanaan harjoittava osakeyhtiö oli ottanut yhtiön hallituksen varsinaiselle jäsenelle (s. 1940) suppean tason matkavakuutuksen 1.2.1997 alkaen. Vakuutusyhtiö ilmoitti 16.10.2019 päivätyllä kirjeellä vakuutuksenottajalle, että matkavakuutusturva päättyisi kuluvan vakuutuskauden loppuun 31.1.2020, koska vakuutettu oli vakuutuskauden aikana saavuttanut vakuutusehdoissa mainitun 70 vuoden yläikärajan. Vakuutusyhtiö lähetti vakuutuksenottajalle myös 16.10.2019 päivätyn päättymisvahvistuksen, jossa se vahvisti vakuutuksen päättymisen 1.2.2020 alkaen.

Vakuutuksenottaja ilmoitti tyytymättömyytensä vakuutuksen irtisanomiseen. Vakuutuksen päättymistä koskevassa ilmoituksessa päättymisen perusteeksi oli ilmoitettu se, että vakuutettu oli vakuutuskauden aikana saavuttanut vakuutusehdoissa mainitun yläikärajan. Vakuutusehdoista poiketen matkavakuutusturvaan ei sovellettu ehdoissa mainittua 70 vuoden yläikärajaa. Vakuutuksen voimassapysymisen ehtona oli kuitenkin työsuhde vakuutuksenottajaan tai aktiivinen yrittäjätoiminta yrityksessä. Vakuutettu oli yhtiön hallituksen varsinainen jäsen ja omisti kolme neljäsosaa yhtiön osakekannasta. Vakuutuksenottaja katsoi, ettei vakuutusyhtiöllä siten ollut oikeutta vahvistaa matkavakuutusta päättyneeksi.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää FINEltä asiassa ratkaisusuositusta. Vakuutuksenottaja vaatii vakuutetun vakuutusturvan jatkuvan entisellään tai vakuutusyhtiön palauttavan maksetut vakuutusmaksut korkoineen 23 vuoden ajalta 1.2.1997 lähtien.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että Bisnode Finland Oy:ltä saatujen tietojen mukaan yhtiöllä on ollut liikevaihtoa viimeksi vuonna 2014. Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on työsuhde vakuutuksenottajaan tai aktiivinen yrittäjätoiminta yrityksessä. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei yrittäjätoiminta ole ollut aktiivista, koska yrityksellä ei ole ollut liikevaihtoa viimeisen viiden vuoden aikana. Vakuutettu on yhtiön hallituksen varsinainen jäsen ja omistaa yhtiön osakekannasta yli kolme neljäsosaa. Tämän mukaan hän ei ole työsuhteessa vakuutuksenottajaan. Pelkkä hallituksen jäsenenä toimiminen ei riitä vakuutuksen voimassaoloehdon täyttymiseen.

Lisäkirjelmässään vakuutuksenottaja toteaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan: ”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.” Vakuutettu on toiminut hallituksen varsinaisena jäsenenä yhtiön koko historian ajan, ja hänet valittiin edelleen yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.5.2020. Vakuutuksenottaja ei ole esittänyt, että vakuutettu olisi työsuhteessa yhtiöön. Vakuutetun vastuulle kuuluvat yhtiön talous ja hallinto, jotka ovat kuuluneet hänen vastuulleen myös matkavakuutusta tehtäessä. Vakuutuksenottaja lisää, että yhtiö on kärsinyt viime vuosina toimintaan ja talouteen merkittävästi vaikuttaneesta luottotappiosta. Tilanteeseen on kuitenkin odotettavissa ratkaisu. Yhtiö on aina veroilmoitusten yhteydessä antanut tarvittavat tilinpäätöstiedot Verohallinnolle ja kaupparekisteriin.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa aikaisemmin lausumansa. Lisäksi vakuutusyhtiö huomauttaa, ettei vakuutusmaksua ole veloitettu vakuutuksen päättymisen jälkeen, eli 1.2.2020 alkaen. Viimeisin vakuutusmaksua koskeva lasku koskee vakuutuskautta 1.2.2019–31.1.2020. Vakuutus on päättynyt, koska vakuutusyhtiö katsoo, ettei yrittäjätoiminta ole ollut aktiivista, eikä yrityksellä ole ollut liikevaihtoa viimeisen viiden vuoden aikana. Vakuutuksenottajalta ei ole peritty vakuutusmaksua vakuutuksen päättämisen jälkeen.

Lisäkirjelmässään vakuutuksenottaja kiistää vakuutusyhtiön esittämät väitteet. Väite siitä, että yhtiöllä on ollut liikevaihtoa viimeksi vuonna 2014, ei pidä paikkaansa. Tilinpäätöstiedot ovat kaikkina tilikausina toimitettu veroilmoituksen lähettämisen yhteydessä verohallinnolle ja kaupparekisteriin. Yhtenäkään tilikautena ei ole ilmoitettu nollamääräistä liikevaihtoa. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut aiemmissa kirjelmissään toiminnan supistumisen syyt. Vakuutusyhtiön tulkinta on, että mikäli yhtiö ei ole aktiivinen, ei vakuutettukaan voi olla aktiivinen. Vakuutusehdoissa matkavakuutuksen voimassaoloa ei ole kytketty liikevaihdon määrään. Vakuutuksenottaja toteaa myös, että vakuutusmaksut on aina hoidettu niiden eräpäivänä, eikä vakuutusyhtiölle ole esitetty nyt kyseessä olevaa matkavakuutusta koskevia korvausvaatimuksia.

Edelleen vakuutuksenottaja toteaa, että vakuutettu yksin vastaa yhtiön hallinnollisista ja taloudellisista tehtävistä. Vakuutettu vastaa yhtiön kirjanpito-, verotus- ja pankkiasioista. Vakuutettu on ainoa yrityksessä toimiva henkilö, eli aktiivinen yrittäjä-omistaja.

Vakuutuksenottaja huomauttaa myös, että vakuutusyhtiö ilmoitti 16.10.2019 päivätyllä ilmoituksella matkavakuutuksen päättyvän, koska vakuutettu on vakuutuskauden aikana saavuttanut vakuutusehdoissa mainitun yläikärajan. Vakuutuksen irtisanomisperuste on siten muuttunut 16.10.2019 ilmoitetusta.

Vastauksessaan vakuutusyhtiö viittaa asiassa aikaisemmin lausumaansa. Vakuutusyhtiön käsitys siitä, ettei yhtiön liiketoiminta ole ollut aktiivista vuoden 2014 jälkeen, perustuu Bisnode Finland Oy:ltä saatuihin yhtiön liikevaihtoa koskeviin tietoihin. Yhtiöllä ei ole ollut liikevaihtoa, vaan viimeisimpien vuosien liikevaihtotieto on ollut nolla. Vakuutusyhtiö on pyytänyt lisäselvityksen yhtiön liikevaihtotiedoista Suomen Asiakastieto Oy:ltä ja Bisnode Finland Oy:ltä, jotka ylläpitävät erilaisiin talouden tunnuslukuihin liittyviä tietokantoja. Bisnode Finland Oy:n mukaan yhtiö on toimittanut liikevaihtolukuja viimeiseltä parilta vuodelta ja liikevaihtoluku on ollut tasaisesti vähän yli 100 euroa. Koska tilinpäätösluvut pyöristetään 1 000 euron tarkkuudella, on yhtiön liikevaihtotieto pyöristynyt nollaan. Kyseisten tietojen perusteella yksi isoimmista tekijöistä yhtiön liiketoiminnassa on ollut nyt kyseessä olevaa vakuutusta koskeva vakuutuslasku. Myös Suomen Asiakastieto Oy:n selvityksen mukaan yhtiön liikevaihto on ollut vuosittain alle 500 euroa. Siten arvo pyöristyy nollaan, kun liikevaihto ilmoitetaan tuhansina euroina. Vakuutusyhtiö ei muuta päätöstään.

Lisäkirjelmässään vakuutuksenottaja toteaa, että yhtiötä pidetään tarvittaessa käyttöön otettavana toimintaympäristönä. Yhtiön tiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle ja Verohallinnolle on pidetty ajan tasalla. Elinkeinotoiminnan tulonlähteen perusteella yhtiöllä on vahvistettuja tappioita, josta ovat vastaisista tuloista vähennettävissä. Vakuutetun tehtävänä on huolehtia tuloveroilmoituksen lisäksi kuukausittain oma-aloitteisista veroista tehtävistä ilmoituksista sekä muista taloushallintoon liittyvistä asioista. Vakuutussopimusta tehtäessä ei ole ollut puhe yrityksen aktiivisuudesta tai passiivisuudesta. Yhtiö on aina maksanut vakuutuslaskut niiden eräpäivänä, joten vakuutusyhtiö ei voi käyttää maksuviivästymistä vakuutuksen irtisanomisperusteena.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun 1 § Liikevaihto (1620/2015) mukaan liikevaihtoon luetaan tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tuotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset, sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Vakuutukseen sovellettavien (voimassa 19.12.2018 alkaen) matkavakuutusehtojen ehtokohdan 1.1 Vakuutetut ja vakuuttamisen edellytykset mukaan vakuutettuina voivat olla vakuutuksenottajaan työsuhteessa olevat henkilöt tai yrittäjätoimintaa harjoittavat yrityksessään työskentelevät yrittäjät tai muu vakuutuskirjaan merkitty ryhmä.

Yksilöllisessä vakuutuksessa vakuutettuina voivat olla 15 vuotta täyttäneet ja enintään 70 vuotta vakuutuskauden aikana täyttävät henkilöt.
[…]

Ehtokohdan 1.2 Vakuutusturvan päättyminen mukaan […] vakuutusturvat päättyvät kuitenkin viimeistään siitä hetkestä, kun vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan päättyy, vakuutetun yrittäjätoiminta päättyy tai yksilöllisissä vakuutuksissa sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu on täyttänyt 70 vuotta.

19.12.2018 päivättyyn vakuutuskirjan kirjatun lisäehdon mukaan: ”Vakuutusehdoista poiketen matkavakuutusturvaan ei sovelleta ehdoissa mainittua 70 vuoden yläikärajaa. Vakuutuksen voimassapysymisen ehtona on kuitenkin työsuhde vakuutuksenottajaan tai aktiivinen yrittäjätoiminta yrityksessä.”

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus päättää vakuutetun matkavakuutus vakuutuskauden loppuun sillä perusteella, ettei matkavakuutuksen voimassapysymiselle asetettu edellytys aktiivisesta yrittäjätoiminnasta yrityksessä ole täyttynyt.

19.12.2018 päivätyn vakuutuskirjan mukaan vakuutusehdoista poiketen kyseessä olevaan matkavakuutusturvaan ei sovelleta ehdoissa mainittua 70 vuoden yläikärajaa. Vakuutuksen voimassapysymisen ehtona on kuitenkin työsuhde vakuutuksenottajaan tai aktiivinen yrittäjätoiminta yrityksessä.

Asiassa on riidatonta, että vakuutettu ei ole ollut työsuhteessa vakuutuksenottajana olevaan osakeyhtiöön. Vakuutettu on vakuutuksenottajana olevan yhtiön hallituksen varsinainen jäsen ja omistaa yhtiön osakekannasta kolme neljäsosaa.

FINEn käytettävissä olevan yhtiön tuloslaskelman mukaan tilikauden 1.2.2019–31.1.2020 liikevaihto on ollut 114,30 euroa. Yhtiöllä on kyseisellä tilikaudella ollut muita henkilösivukuluja 132,16 euroa. Tuloslaskelmaan kirjattavia muita henkilösivukuluja ovat muun muassa vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut, ja kyseinen summa vastaa nyt kyseessä olevan matkavakuutuksen vakuutusmaksua vakuutuskaudella 1.2.2019–31.1.2020. Lisäksi yhtiöllä on ollut liiketoiminnan muita kuluja 179,39 euroa. Tilikauden tappio on ollut 204,13 euroa. Tätä edeltävällä tilikaudella 1.2.2018–31.1.2019 yhtiön liikevaihto on ollut 115,00 euroa ja tilikauden tappio 180,40 euroa.

FINE toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella yhtiön liikevaihto on ollut kahden viimeksi päättyneen tilikauden aikana hyvin vähäistä. FINElle asiassa esitetyn selvityksen mukaan vakuutettu on yhtiön hallituksen varsinainen jäsen ja ainoa yhtiössä toimiva henkilö. Vakuutettu on vastuussa yhtiön hallinnollisista ja taloudellisista tehtävistä, jotka liittyvät muun muassa yhtiön kirjanpitoon ja verotukseen.

FINEn näkemyksen mukaan se, että yhtiötä pidetään tarvittaessa käyttöön otettavana toimintaympäristönä viittaa siihen, ettei yhtiöllä ole varsinaista päätoimialansa mukaista liiketoimintaa. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että yhtiö olisi harjoittanut varsinaista päätoimialansa mukaista liiketoimintaa viimeksi päättyneiden tilikausien aikana.

Selvyyden vuoksi FINE toteaa, ettei asian arvioinnin kannalta merkitystä ole sillä, että yhtiön liiketoiminta on sinänsä ollut tappiollista.

Ottaen huomioon asiassa esitetty selvitys, FINE katsoo tulleen riittävästi selvitetyksi, ettei yrittäjätoiminta yrityksessä ole ollut aktiivista sillä tavoin kuin matkavakuutuksen voimassapysyminen on edellyttänyt. Vaikka yritystoimintaa ei ole varsinaisesti keskeytetty tai lopetettu, FINEn näkemyksen mukaan yhtiön hallinnollista ylläpitämistä, kuten ilmoitusten tekemistä Verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle, ei voida pitää vakuutuksen voimassapysymisen edellytyksenä olevana aktiivisena yrittäjätoimintana yrityksessä. FINE katsoo, että vakuutusyhtiöllä on siten ollut oikeus päättää vakuutetun matkavakuutus päättymään vakuutuskauden loppuun.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Penttilä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia