Haku

FINE-026773

Tulosta

Asianumero: FINE-026773 (2020)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.06.2020

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä ostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus. Maksunsaajan huolellisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä hänen kortillaan varsovalaisessa ravintolassa 21.9.2019 klo 02.51-03.57 Suomen aikaa tehtyjä ja kortin tunnusluvulla hyväksyttyjä kolmea ostotapahtumaa (609,28 euroa klo 2.51, 628,54 euroa klo 3.17 ja 609,28 euroa klo 3.57) yhteisarvoltaan 1.847,10 euroa. Ennen em. riidanalaisia maksutapahtumia asiakkaan korttia oli käytetty klo 00.44 ostotapahtumaan ko. ravintolassa ja riidanalaisten maksutapahtumien jälkeen asiakkaan kortilla oli tehty ko. ravintolassa vielä kaksi ostotapahtumaa klo 4.42 ja 05.14. Pankin korttivalvonta sulki kortin klo 05.20.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan seurue oli yökerhossa, jossa maksutapahtuman yhteydessä tarjoilija sanoi maksupäätteessä olevan jotain vikaa, ja meni hetkeksi maksupäätteen ja asiakkaan kortin kanssa hieman sivummalle. Sitten hän pyysi syöttämään pin-koodin uudestaan maksupäätteeseen ja kertoi edelleen, että veloitus ei onnistu. Asiakas on tässä kohtaa toiminut tarjoilijan pyynnön mukaan. Asiakkaalle ilmoitettiin myös toisen maksutapahtuman yhteydessä että kortti ei nyt toimi, jolloin seurueen toinen jäsen maksoi laskun. Loppuillasta he koettivat asiakkaan korttia uudestaan ja tällöin veloitus onnistui. Ilmeisesti laittomat veloitukset on tehty kortilta siinä yhteydessä kun asiakkaalle on kerrottu, että maksupäätteessä tai kortissa on vikaa.

Ravintolassa tapahtui siis kolme ostosta, joiden yhteydessä henkilökunta pyysi asiakasta syöttämään uudestaan tunnusluvun. Nämä ovat ne kolme veloitusta, jotka ovat tehty rikollisesti. Tarjoilijan ilmoittaessa, että asiakkaan kortti ei toimi, yhden laskun maksoi asiakkaan kollega ja kaksi asiakas itse käteisellä. Käteisellä maksettujen ostosten arvo on noin 50-100 euroa per ostos. Maksupäätteellä tehdyt ns. epäonnistuneet (rikolliset veloitukset) yritykset sekä pyynnöt syöttää tunnusluku uudestaan tapahtuivat ajanjaksolla noin klo 02-04.

Myös toiselle seurueen jäsenelle kävi vastaava laiton maksuveloitus hänen luottokortiltaan illan aikana. He eivät saaneet missään vaiheessa kuitteja maksutapahtumista. Aamulla pankki lähetti asiakkaalle viestin pyynnöllä olla pikaisesti yhteydessä koskien luottokorttia. Asiakkaan soittaessa pankkiin selvisi, että kortilta oli tehty kolme epäilyttävää veloitusta kolmella isolla summalla. Asiakkaan seurue koetti selvittää, mikä ravintolan nimi oli tässä kuitenkaan onnistumatta.

Asiakas on toimittanut Tripadvisorin sivuilta muutaman kommentin ja esimerkkitapauksen muilta matkailijoilta koskien kyseisen alueen ravintoloita ja niiden rikollista toimintaa koskien.

Pankin vastine

Ennen reklamoituja tapahtumia klo 00.44 tehty maksu, reklamoidut maksutapahtumat klo 02.51-03.57 sekä reklamoitujen tapahtumien jälkeen klo 04.42 ja 05.14 tehdyt kaksi maksua ovat kaikki tehty kortin tunnusluvulla kortin sirua lukien ja kaikissa oli sama veloittaja.

Maksupalvelulain 38 §:n mukaan maksutapahtuma saadaan toteuttaa vain maksajan suostumuksella. Pankin yleisten korttiehtojen mukaan kortinhaltija hyväksyy tekemänsä sopimukset ja sitoutuu maksamaan korttitapahtumista ja varojen siirroista syntyneet saatavat pankille mm. käyttämällä korttia yhdessä tunnusluvun tai muun tunnisteen kanssa. Samassa kohdassa on myös todettu, että kortinhaltijan on ennen hyväksymistä tarkistettava tapahtumaan merkityn valuutan, maksun määrän ja maksutavan oikeellisuus.

Pankin yleisten korttiehtojen mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä.

Asiakas on kertonut, että hänellä on ollut maksupäätteen kanssa ongelmia ja että kolme reklamoitua veloitusta on tehty sitä hyväksi käyttäen. Kyseiset ostokset on maksettu asiakkaan mukaan käteisellä maksutapahtuman epäonnistuttua ja ne ovat olleet arvoltaan noin 50-100 euroa. Kuitenkaan hänellä ei ole tapahtumista kuitteja. Kerrotun tapahtumien kulun perusteella on todennäköisintä, että asiakas on hyväksynyt itse reklamoidut maksutapahtumat. Tapahtumissa on käytetty sekä korttia että tunnuslukua ja kortti on ollut asiakkaan hallussa sekä reklamoituja tapahtumia ennen että niiden jälkeen. Kortin väärinkäyttö ei ole mahdollista pelkän kortin avulla vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Sirullista korttia ei käytännössä voi kopioida.

Kortinhaltijan on ennen maksutapahtuman hyväksymistä tarkistettava sen sisältö tapahtumaan merkityn valuutan, maksun määrän ja maksutavan osalta. Asiakkaan kertoman mukaan käteisellä maksetut ostot ovat olleet noin 50-100 euroa ja reklamoidut veloitukset ovat kuitenkin olleet yli 600 euroa. Mikäli asiakkaan kertomus pitää paikkansa, tämä osoittaa että asiakas on käytännössä laiminlyönyt velvollisuutensa tarkistaa maksutapahtuman määrän jokaisen maksutapahtuman osalta ennen maksutapahtuman hyväksymistä. Maksupalvelulain mukaan maksuvälineen käyttäjä vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän on huolimattomuudesta laiminlyönyt velvollisuutensa noudattaa maksuvälineen käytöstä annettuja ehtoja.

Asiassa saadun selvityksen perusteella on mahdollista, ettei kyse ole maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, koska asiakas on hyväksynyt maksutapahtumat itse. Vaikka kyse olisi oikeudettomasta käytöstä, on maksukorttia käytetty joka tapauksessa törkeän huolimattomasti.

Edellä mainituin perustein pankki katsoo, että pankki ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Tutkintailmoitus (ilmoitusaika 30.9.2019), Suomen poliisi
- Ote TripAdvisor-verkkosivuilta
- Maksutapahtumaluettelo 21.9.2019
- Henkilöasiakkaiden yleiset korttiehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, onko ko. korttitapahtumat tehnyt asiakas itse vai joku ulkopuolinen asiakkaan korttia käyttäen. Mikäli asiassa katsotaan olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain (290/2010) 38 §:n mukaan
Maksutapahtuma saadaan toteuttaa vain maksajan suostumuksella. Maksutapahtumaa pidetään oikeudettomana, jollei maksaja ole antanut siihen suostumustaan sovitulla tavalla.

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1)luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2)huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3)laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1)siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2)jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3)jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4)jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Lain 63 §:n 1 momentin mukaan
Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti eikä 62 §:stä muuta johdu, palveluntarjoajan, jonka asiakkaan varoja on käytetty maksutapahtuman toteuttamiseen, on välittömästi ja viimeistään seuraavana työpäivänä siitä, kun se havaitsi maksutapahtuman tai sille ilmoitettiin maksutapahtumasta, palautettava maksutapahtuman rahamäärä asiakkaalleen tai palautettava tämän maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta.

Lain 72 §:n (Todistustaakka) mukaan
Jos maksupalvelun käyttäjä kiistää antaneensa suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, hänen palveluntarjoajansa on osoitettava, että suostumus on annettu sovitulla tavalla. Jos maksupalvelun käyttäjä väittää, että maksutapahtumaa ei ole toteutettu asianmukaisesti, palveluntarjoajan on osoitettava, että maksutapahtuma on kirjattu ja merkitty tileille oikein ja ettei maksutapahtuman käsittelyyn ole vaikuttanut tekninen vika tai muu häiriö.
[…]
Se seikka, että palveluntarjoaja voi näyttää, että suostumus maksutapahtuman toteuttamiseen on annettu maksuvälineellä, ei välttämättä yksin riitä osoittamaan, että maksuvälineen haltija on antanut suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, toiminut petollisesti taikka laiminlyönyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti 53 ja 54 §:ssä säädettyjä velvollisuuksiaan.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen Kortin, tunnusluvun ja muun tunnisteen käyttö kohdan mukaan
[…]
Kortinhaltija hyväksyy tekemänsä sopimukset ja sitoutuu maksamaan korttitapahtumista ja varojen siirroista syntyneet saatavat pankille
· allekirjoittamalla maksu- tai myyntitositteen, joka vastaa tunnusluvun käyttöä,
· käyttämällä korttia yhdessä tunnusluvun tai muun tunnisteen kanssa,
[…]
Kortinhaltijan on ennen hyväksymistä tarkistettava tapahtumaan merkityn valuutan, maksun määrän ja maksutavan oikeellisuus.
Kortinhaltija ei voi enää peruuttaa korttitapahtumaa sen jälkeen, kun hän on antanut edellä mainitulla tavalla hyväksymisensä tapahtumaan. […]
Pankilla on oikeus maksaa kortinhaltijan puolesta pankki- ja luottotililtä ne kauppa- tai muiden liikkeiden saatavat, jotka ovat syntyneet kortinhaltijan käyttäessä korttiaan ja jotka kortinhaltija on edellä mainitulla tavalla hyväksynyt maksettavaksi.

Korttiehtojen Kortin ja tunnusluvun säilyttäminen -kohdan mukaan
[…]
Kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia, siihen liittyvää tunnuslukua ja kortin käyttöön liittyvää muuta tunnistetta huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnuslukua tai muuta tunnistetta on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa. Korttia, tunnuslukua ja muuta tunnistetta ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavissa muodossa eikä lukitussa autossa.
Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun tai muun tunnisteen sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua tai muuta tunnistetta helposti tunnistettavaan muotoon.
Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää.
Kortin, tunnusluvun ja muun tunnisteen tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri.

Korttiehtojen Ilmoitusvelvollisuus -kohdan mukaan
Kortinhaltijan ja/tai tilinomistajan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos
· kortti tai siihen liittyvä tunnusluku tai muu tunniste katoaa tai
· on syytä epäillä, että jokin niistä on joutunut tai saattanut joutua sivullisen tietoon tai haltuun tai
· korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti […]

Asian arviointi

Maksupalvelulain 38 §:n 1 momentin mukaan maksutapahtuma saadaan toteuttaa vain maksajan suostumuksella ja maksutapahtumaa pidetään oikeudettomana, jollei maksaja ole antanut siihen suostumustaan sovitulla tavalla. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009 vp) mukaan oikeudeton on esimerkiksi maksajan maksutilin veloitus ilman maksajan hyväksyntää. Jos palveluntarjoaja toteuttaa maksutapahtuman oikeudettomasti, maksajalla on oikeus vaatia maksutapahtuman rahamäärän palautusta 63 §:n mukaisesti.  Jos maksupalvelun käyttäjä kiistää antaneensa suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, on hänen palveluntarjoajansa todistustaakkaa koskevan maksupalvelulain 72 §:n mukaan osoitettava, että suostumus on annettu sovitulla tavalla. Jos maksupalvelun käyttäjä väittää, että maksutapahtumaa ei ole toteutettu asianmukaisesti, palveluntarjoajan on osoitettava, että maksutapahtuma on kirjattu ja merkitty tileille oikein ja ettei maksutapahtuman käsittelyyn ole vaikuttanut tekninen vika tai muu häiriö.

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltija hyväksyy tekemänsä sopimukset ja sitoutuu maksamaan korttitapahtumista ja varojen siirroista syntyneet saatavat pankille esimerkiksi käyttämällä korttia yhdessä tunnusluvun kanssa. Ehtojen mukaan kortinhaltijan on ennen hyväksymistä tarkistettava tapahtumaan merkityn valuutan, maksun määrän ja maksutavan oikeellisuus eikä kortinhaltija voi enää peruuttaa korttitapahtumaa sen jälkeen, kun hän on antanut korttiehdoissa mainitulla tavalla hyväksymisensä tapahtumaan. Edelleen ehtojen mukaan pankilla on oikeus veloittaa kortinhaltijan puolesta pankki- ja luottotililtä ne kauppa- tai muiden liikkeiden saatavat, jotka ovat syntyneet kortinhaltijan käyttäessä korttiaan ja jotka kortinhaltija on edellä mainitulla tavalla hyväksynyt maksettavaksi.

Tässä tapauksessa asiakkaan kortti ei ole saadun selvityksen mukaan kadonnut tai joutunut oikeudettomasti sivullisen haltuun. Asiakkaan mukaan kolmen laskun maksun yhteydessä tarjoilija on sanonut maksupäätteessä olevan jotain vikaa, asiakasta on pyydetty syöttämään tunnuslukunsa uudestaan ja korttimaksujen edelleen epäonnistuessa yhden laskuista maksoi asiakkaan kollega ja kaksi asiakas itse käteisellä.

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan antaneen tapahtumista asian lautakuntakäsittelyssä alusta alkaen johdonmukaisen ja samansisältöisen selvityksen, joka vastaa myös asiakkaan aiemmin pankille osoittaman reklamaation käsittelyn yhteydessä kertomaa tapahtumienkulkua. Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella uskottavaksi, että ko. riidanalaiset korttitapahtumat on tehty siinä yhteydessä, kun asiakkaalle on kerrottu hänen korttimaksuyritystensä epäonnistuneen, ja kyseiset ostot on maksettu muilla tavoin.

Pankkilautakunta katsoo mahdolliseksi, että maksupääte, johon asiakas on tunnuslukunsa näppäillyt, ei ole ollut oikea maksupääte tai se ei ole ollut kytkettynä korttijärjestelmään, vaan sitä on käytetty rikollisin tarkoituksin asiakkaan harhauttamiseen ja asiakkaan kortin tunnusluvun saamiseen. Edelleen lautakunta pitää mahdollisena, että asiakkaan maksuyritysten jälkeen tarjoilija on käynyt asiakkaan kortin kanssa sivummalla tekemässä nyt ko. riidanalaiset maksutapahtumat oikeudetta. Pankkilautakunta pitää mahdollisena myös sitä, että riidanalaiset maksutapahtumat ovat kukin toteutuneet asiakkaan oman tunnusluvun näppäilyn yhteydessä. Koska tarjoilija maksunsaajan edustajana on kuitenkin ilmoittanut asiakkaalle, ettei maksupääte toimi, Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaan jälkimmäisessäkään tapauksessa voitaisi katsoa antaneen maksutapahtumiin maksupalvelulain 38 §:ssä tarkoitettua suostumustaan.

Pankkilautakunta katsoo, että molemmissa edellä mainituissa tapauksissa on kyse siitä, että asiakas ei ole antanut suostumustaan ko. maksutapahtumien veloittamiselle, asiakkaan korttia on käytetty oikeudetta ja oikeudettoman käytön takana on vilpillinen maksunsaaja.

Pankkilautakunta toteaa, että vaikka kortinhaltijan katsottaisiin menetelleen huolimattomasti, ei hän maksupalvelulain 62 §:n 3 momentin mukaan ole vastuussa kortin oikeudettomasta käytöstä, jos voidaan katsoa, että maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Yökerhon ja sen työntekijöiden ollessa kortin oikeudettoman käytön takana, on maksunsaaja tai sen edustajat tässä tapauksessa käytännössä toimineet riitautettujen maksutapahtumien kohdalla sekä maksunsaajana että maksuvälinettä käyttäneenä maksajana.

Pankkilautakunta katsoo siten maksunsaajan olleen tietoinen siitä, ettei maksaja ole ollut oikeutettu käyttämään korttia, ja ettei maksunsaajan näin ollen voida katsoa maksupalvelulain 62 §:n 3 momentin mukaisesti asianmukaisesti varmistuneen maksajan oikeudesta käyttää korttia.

Koska viimeksi todetun johdosta asiakas ei maksupalvelulain 62 § 3momentin mukaisesti vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä, ei Pankkilautakunta ole katsonut tapauksessa tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä maksupalvelulain 53 §:n 1 momentissa ja korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella maksunsaajan toimineen riitautettujen maksutapahtumien kohdalla sekä maksunsaajana että maksuvälinettä käyttäneenä maksajana. Näin ollen maksunsaajan ei voida katsoa varmistuneen asianmukaisesti maksajan oikeudesta käyttää korttia eikä asiakas maksupalvelulain 62 §:n 3 momentin mukaisesti vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia