Haku

FINE-026673

Tulosta

Asianumero: FINE-026673 (2020)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 10.09.2020

Vakuutusehtojen soveltaminen. Vahingon korvattavuus. Matkalaukussa kuljetetun omaisuuden varkaus. Vakuutuksen voimassaolopiirin määrittelevät vakuutusehdot ja varkausvahinkoja koskeva rajoitus.

Tapahtumatiedot

X Oy:n osakas A oli matkustanut erään yhtyeen kanssa sen kiertueella Etelä-Amerikassa. A oli lähtiessään 7.12.2019 eräälle lennolle jättänyt yhtiön irtainta omaisuutta sisältäneen matkalaukun lentoyhtiön haltuun koneen ruumassa kuljetettavaksi. Matkalaukku ei kuitenkaan ollut tullut perille samaan aikaan kuin A, vaan se oli toimitettu vasta seuraavana päivänä. Tällöin huomattiin, että se oli väännetty auki ja siihen pakattuja A:n työssään käyttämiä X Oy:n äänentoistolaitteita oli anastettu. X Oy haki korvausta 2 525 euron vahingosta yritysvakuutuksestaan. 

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa päätöksellä 16.12.2019. Vakuutusyhtiö vetosi vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksen rikosturvasta korvattiin varkaus, kun omaisuuden sijaintipaikka oli vakuutuspaikassa vakuutuksenottajan hallinnassa oleva rakennus, sen osa, muu lukittu tila kuten kontti tai piha-alue. Koska matkalaukku ei ollut vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutuspaikka, vahinkoa ei korvattu.

Asiakkaan valitus

X Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta ja vaatinut vahingon korvaamista yritysvakuutuksestaan. X Oy on lausunut, että matkalaukku oli jätetty lentoyhtiön haltuun koneen ruumassa kuljetettavaksi. Laukkuun oli murtauduttu sen ollessa kuljetettavana, jommallakummalla lentokentällä tai sitä A:lle tuotaessa. X Oy on vedonnut Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 7/07, jossa matkalaukku on katsottu vakuutusehtojen tarkoittamaksi vakuutuspaikaksi, ja lausuntoon VKL 667/96, jossa vastaava vahinko on katsottu korvattavaksi.

Lisäkirjelmässään 6.5.2020 X Oy on lausunut vakuutusyhtiön tulkinnan vakuutusehdoista käytännössä mitätöineen vakuutusturvan sen osalta, että vakuutus olisi voimassa vakuutuskirjaan ja ehtoihin merkityn mukaisesti kaikkialla maailmassa. Tulkinta mitätöi myös ehdon, jonka mukaan vakuutus oli voimassa kuljetuksen aikana. Se rajasi hyvän vakuutustavan vastaisesti vakuutuksen sovitun turvatason niin vähäiseksi, ettei maininta vakuutuksen voimassaolosta ”kaikkialla maailmassa” ja ”myös kuljetuksen aikana” enää täyttynyt.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt X Oy:n korvausvaatimuksen ja katsonut, ettei vahinkotapahtuma ollut omaisuusvakuutuksen rajoitusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava. Vakuutusyhtiön mukaan X Oy:n omaisuusvakuutus oli voimassa kaikkialla maailmassa, myös kuljetuksen aikana. Vakuutusehtojen kohdan 5.1 (Täysturva, mukana kuljetettava laite) mukaan korvattavia vahinkoja olivat vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset omaisuusvahingot.

Täysturvasta ei kuitenkaan korvattu vahinkoa, joka aiheutui varkaudesta, ellei vahinko ollut tapahtunut murtautumalla vakuutetun omaisuuden sijaintipaikkaan sitä rajaavan riittävän suojan antava ovi, ikkuna tai muu rakenne murtamalla. Vakuutetun omaisuuden sijaintipaikka oli tila, jossa vakuutettu omaisuus sijaitsee. Sijaintipaikka oli vakuutuspaikassa vakuutuksenottajan hallinnassa oleva rakennus, sen osa, muu lukittu tila kuten kontti tai piha-alue. 

Vakuutusyhtiö on lausunut, ettei Vakuutuslautakunnan ratkaisu VKL 7/07 yleisesti määrännyt, mitä vakuutuksista korvattiin tai mikä rinnastui vakuutuspaikkaan. Nyt puheena olevan vakuutuksen ehdoissa sijaintipaikalle oli asetettu tietyt vaatimukset, sillä sen tuli olla rakennus tai muu ehdoissa kuvattu lukittu tila kuten kontti tai piha-alue. Matkalaukku ei ollut ehdoissa tarkoitettu tila eikä siten omaisuuden sijaintipaikka. Matkalaukkua ei voitu myöskään pitää riittävän suojan antavana rakenteena esimerkiksi tavalla, jolla vakuutusehdossa kuvattiin kontin suojatasoa.

Vaikka matkalaukku katsottaisiinkin omaisuuden sijaintipaikaksi, tuli vahingon vielä tapahtua murtamalla riittävän suojan antava ovi tai muu rakenne. Koska rakenteella viitattiin vakuutusehdossa oveen, ikkunaan, aitaan, seinään tai muuhun kiinteään rakenteeseen, ei sen katsottu tarkoittavan matkalaukkua, jonka rakenne ei ollut suojaustasoltaan läheskään sellainen kuin vakuutusehdossa oli tarkoitettu.

Lisävastineessa 19.5.2020 vakuutusyhtiö on kiistänyt, että vakuutusehto mitätöisi vakuutuksen turvalaajuuden tai turvatason. Vakuutusehdossa omaisuuden sijaintipaikalle oli määritelty tietyt vaatimukset, joita matkalaukku ei täyttänyt, sillä se ei ollut vakuutusehdoissa tarkoitettu tila eikä siten omaisuuden sijaintipaikka. Matkalaukkua ei voitu pitää myöskään vakuutusehdoissa kuvatulla tavalla riittävän suojan antavana rakenteena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko X Oy:n osakkaan työmatkansa aikana matkalaukussa kuljettamaan yrityksen omaisuuteen kohdistunut varkaus korvattava yrityksen omaisuusvakuutuksesta, jonka oli ilmoitettu olevan voimassa kaikkialla maailmassa myös kuljetuksen aikana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan yrityksen omaisuusvakuutukseen sovellettavien 21.11.2018 päivättyjen vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan vakuutusturva on voimassa vakuutuspaikassa eli vakuutuskirjaan merkityssä paikassa. Mikäli halutaan vakuutusturvan olevan voimassa muualla kuin vakuutuspaikassa, tästä tulee olla merkintä vakuutuskirjassa. Sijaintipaikasta riippumatta omaisuutta on säilytettävä ja käytettävä suojeluohjeiden mukaisesti.

Vakuutusturva on voimassa myös muualla Suomessa ja Euroopassa, jos vakuutettu omaisuus on poikkeuksellisesti siirretty pois vakuutuspaikasta ja poissaolo on tilapäistä. Tällöin korvauksen enimmäismäärä on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä, kuitenkin enintään 200 000 euroa. Poikkeuksellista ja tilapäistä ei ole yrityksen varsinaiseen liiketoimintaan liittyvä omaisuuden poissaolo vakuutuspaikasta.

Kun vakuutuskirjalla on maininta voimassaoloalueen laajennuksesta koko maailmaan, vakuutus on kohteen osalta voimassa valitulla turvalaajuudella kaikkialla maailmassa, myös kuljetuksen aikana.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1, Täysturva, mukana kuljetettava laite, mukaan korvattavia vahinkoja ovat vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset omaisuusvahingot.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 rajoitusten mukaan täysturvasta ei muun muassa korvata vahinkoa, joka aiheutuu varkaudesta, ellei vahinko ole tapahtunut murtautumalla vakuutetun omaisuuden sijaintipaikkaan sitä rajaavan riittävän suojan antava ovi, ikkuna tai muu rakenne murtamalla. Vakuutetun omaisuuden sijaintipaikka on tila, jossa vakuutettu omaisuus sijaitsee. Sijaintipaikka on vakuutuspaikassa vakuutuksenottajan hallinnassa oleva rakennus, sen osa, muu lukittu tila kuten kontti tai piha-alue.

Asian arviointi

Asiakirjojen mukaan X Oy:n osakkaan työmatkalla mukana ollutta yrityksen omaisuutta oli anastettu matkalaukusta sen jälkeen, kun laukku oli luovutettu lentoyhtiön haltuun koneen ruumassa kuljetettavaksi. Selvityksen mukaan laukku oli väännetty auki väkivaltaa käyttäen. Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa, koska sen mielestä matkalaukku ei täyttänyt vakuutusehdoissa asetettuja vaatimuksia omaisuutta riittävästi suojaavasta tilasta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön X Oy:n omaisuusvakuutuksesta antaman vakuutuskirjan mukaan anastetut laitteet oli vakuutettu niin sanotulla täysturvalla. Vakuutusehtojen kohdan 5.1 perusteella täysturvasta korvataan vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset omaisuusvahingot. Ehtokohdan otsikko kuuluu: ”Täysturva, mukana kuljetettava laite”.

Vakuutuskirjan mukaan vakuutuksen oli sovittu olevan voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutuksen voimassaoloaluetta koskevassa vakuutusehtojen kohdassa 3 vakuutuksen on todettu olevan voimassa vakuutuspaikassa, jolla kohdan mukaan tarkoitetaan vakuutuskirjaan merkittyä paikkaa. Ehtokohtaan sisältyvän määräyksen mukaan, mikäli vakuutuskirjalla mainitaan vakuutuksen voimassaolon laajentamisesta koko maailmaan, vakuutus on tällöin voimassa valitulla turvalaajuudella myös kuljetuksen aikana.

Vakuutuslautakunta katsoo, että X Oy:lle annettujen vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen mukaan omaisuusvakuutus on ollut voimassa vakuutusehtojen kohdassa 5.1 mainittujen laitteiden osalta koko laajuudessaan kaikkialla maailmassa myös laitteiden ollessa mukana matkalla. Kyseisten mukana kuljetettavien laitteiden yhtenä tyypillisenä kuljetustapana voidaan pitää matkalaukkua. 

Vaikka vakuutusehdossa jäljempänä asetetut vakuutuspaikkaan sidotut varkausvahinkojen korvaamista koskevat vaatimukset omaisuuden säilytyspaikan ominaisuuksista, kuten omaisuuden säilyttämisestä kontissa, eivät sovellu nyt käsiteltävään tilanteeseen, lautakunta katsoo, että kuljettaessa vakuutettuja laitteita vakuutusehdossa manituin tavoin mukana matkalla vakuutusehtoa tulee soveltaa siten, että lukittua matkalaukkua on pidettävä vakuutusehtojen kohdassa 5.1 mainittuna muuna lukittuna tilana. Tämän vuoksi ja koska saadun selvityksen mukaan laitteet oli anastettu vääntämällä niiden kuljetuslaukku kuljetuksen aikana väkisin auki, vakuutusyhtiön tulee korvata vahinko X Oy:lle myöntämästään vakuutuksesta. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa X Oy:lle 7.12.2019 sattuneen varkausvahingon vakuutussopimuksen mukaisessa laajuudessa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

puheenjohtaja Raulos
sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas

Tulosta