Haku

FINE-026572

Tulosta

Asianumero: FINE-026572 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 13.07.2020

Lakipykälät: 69

Vuotovahinko. Näyttö vahingon syystä. Altaan poistoputken vuoto. Oliko vuodon näytetty aiheutuneen astianpesukoneesta?

Tapahtumatiedot

Taloyhtiön kiinteistönhoitajalle oli ilmoitettu 21.3.2018 erään asunnon vesivahingosta. Asunnossa tehtiin vahinkokartoitus 26.3.2018. Vahinkokartoitusraporttiin on kirjattu, että asukas oli kertonut kiristäneensä viemäriliitoksen allaskaapissa ja ilmoittanut viemärin liitoksen vuotavan allaskaapissa. Vahinkokartoitusraporttiin on kirjattu, että pohjatietojen perusteella vuotovahinko viittasi astianpesukonevuotoon. Astianpesukoneen vuotokaukalossa oli havaittu vettä. Allaskaapissa viemäröinnin alla ollut kaukalo oli ollut kuiva.

Vahinkokartoitusraportissa on todettu, että astianpesukoneen vuotokaukalo ei täyttyisi vedestä, mikäli kyseessä olisi viemärin liitosvuoto. Vahinkokartoitusraporttiin on myös kirjattu putkiasentajan lausunto käynniltä asunnossa. Lausunnon mukaan asunnon keittiön vesilukossa olivat tarkastettaessa olleet lähes kaikki kiristettävät liitosmutterit löysällä. Vesilukon alaosassa oli ollut näkyvissä vuotojälkiä ja vesipisaroita. Liitosten kiristelyn ja kuivauksen jälkeen vuotoja ei enää ilmennyt kokeiltaessa viemäriä täydellä altaalla. Kartoitusraporttiin on kirjattu, että asukkaan näkemyksen mukaan kyseessä oli allaskaapissa olevan viemärin liitoksen vuoto. Keittiön lattiarakenne oli kastunut.

Asukkaan 28.3.2018 antaman selvityksen ja kuvien mukaan on mahdollista, että astianpesukoneen alla ollut vesi on kulkeutunut vuotokaukaloon kaukalon etureunan kautta siten, että vesi on valunut allaskaapin vuotokaukalosta eteenpäin ja ohjautunut siitä viereisen astianpesukoneen alle. Kaapistojen alasokkelin taakse on saattanut kertyä vettä hetkellisesti useampi millimetri, jolloin on mahdollista, että vettä on päässyt kulkeutumaan astianpesukoneen alle. Asukkaan mukaan allaskaapin pohjalevyssä ja väliseinässä näkyvä turpoaminen ei olisi mahdollista, jos ainoastaan astianpesukoneen poistoputki olisi vuotanut astianpesukoneen alla.

Asunnossa kävi 29.3.2018 kodinkoneliikkeen asentaja tarkistamassa astianpesukoneen. Kodinkoneliikkeen laskun mukaan koneen toiminta on ollut normaalia, eikä se ole vuotanut. Laskun mukaan vuoto on johtunut viemäristä.

Vakuutusyhtiö antoi kielteisen päätöksen kiinteistövakuutuksesta 26.4.2018. Vakuutusyhtiö katsoi, että astianpesukoneen vuodosta ei ole toimitettu luotettavaa selvitystä ja että näillä tiedoilla vuoto oli syntynyt altaan poistoputken liitoksista, joka oli rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Taloyhtiö pyysi käsittelemään asiaa uudelleen vedoten siihen, että kiinteistönhoitaja oli todennut paikalle tullessaan astianpesukoneen alla olevan kaukalon olevan täynnä vettä. Altaan alla oleva kaukalo oli kuiva ja siellä oli pölyä ja roskia. Taloyhtiön uudelleenkäsittelypyynnössä tuotiin esiin, että asunnon asukas oli sanonut kiristäneensä yhden liitosmutterin, mutta samana päivänä myöhemmin putkiasentajan mukaan lähes kaikki liitosmutterit olivat löysällä. Uudelleenkäsittelypyynnössä epäiltiin, että asukas on löysännyt muttereita sen jälkeen, kun kiinteistönhoitaja on käynyt paikalla. Taloyhtiö katsoi myös, että kodinkoneliikkeen asentajan lausunnolla on vain rajoitetusti todistusvoimaa tai ei ollenkaan, koska oleellista on, vuotiko astianpesukone 21.3.2018. Taloyhtiö kummeksuu kodinkoneliikkeen asentajan väitettä siitä, että viemäri oli vuotanut, vaikka asentaja ei ollut vuotoajankohtana paikalla.

Vakuutusyhtiö pitäytyi edelleen kielteisessä päätöksessään vedoten kodinkoneliikkeen lausuntoon siitä, että astianpesukone ei ollut vuotanut.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiö katsoo, että keittiön vesivahinko on tulkittu virheellisesti viemärivuodoksi. Vahingon todellinen syy on ollut astianpesukonevuoto. Taloyhtiö vaatii korvausta vesivahingosta aiheutuneista kustannuksista.

Taloyhtiö toteaa kiinteistönhoitajan lausuntoon viitaten, että keittiön altaan alla oleva vuotokaukalo ei ollut nähnyt vettä aikoihin. Taloyhtiö tiedustelee, että jos altaan viemäri on vuotanut, miten on mahdollista, että altaan alla oleva kaukalo on täysin kuiva, mutta astianpesukoneen alla olevassa kaukalossa on vettä? Taloyhtiö toteaa lisäksi mm. että kaikki liitosmutterit eivät voi löystyä yhtäkkiä niin, että lattia on laajasti veden peitossa. Taloyhtiö vetoaa kiinteistönhoitajan ja vahinkokartoituksen tehneen yrityksen edustajan lausuntoihin.

Kiinteistönhoitajan 10.5.2019 päivätyn lausunnon mukaan hänen saapuessaan paikalle 21.3.2018 aamulla keittiön lattialla oli vettä astianpesukoneen edessä. Kiinteistönhoitaja oli myös havainnut vettä astianpesukoneen alla olevassa vuotokaukalossa, mutta allaskaapin vuotokaukalo oli pölykuiva. Kyseessä ei voinut olla hänen kokemuksensa mukaan muu kuin astianpesukonevuoto.

Vahinkokartoitusyrityksen edustaja on todennut 16.5.2019 päivätyssä selvityksessään, että vahinkokartoituksessa ei havaittu vuotoa astianpesukonetta käytettäessä, eikä vuotoja havaittu myöskään viemäreissä tai vesipisteissä. Koska astianpesukoneen poisto- ja tulovesiputket nousevat allaskaapin vuotokaukalon pohjalta n. 30–50 mm ylöspäin, ei vuoto allaskaapin hajulukosta olisi noussut poisto- ja tulovesiputkia pitkin astianpesukoneen vuotokaukalolle. Allaskaapin hajulukon vuotovesi ei olisi päässyt astianpesukoneen vuotokaukaloon myöskään siksi, että vuotokaukaloiden välillä oli n. 50 mm rako. Allaskaapin hajulukon edessä oli roskavaunulle tehty ns. suojakotelo kalustelevystä, jolloin roskavaunulla ei ole ollut mahdollisuutta osua hajulukkoon ja löystyttää liitoksia. Astianpesukone tutkittiin paikallisen kodinkoneliikkeen toimesta, eikä koneessa havaittu vikoja tai vuotoja. Kartoitusyrityksen edustaja katsoo, että vahingon alkuperäinen syy on ollut astianpesukonevuoto.

Vakuutusyhtiö pitää antamaansa korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. Vakuutusyhtiö viittaa edelleen putkivuotoja koskevaan vakuutusehtokohtaan, jonka mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut altaan tai ammeen poistoputken tai pohjaventtiilin vuodosta. Vakuutusyhtiö vetoaa korvauksenhakijan näyttövelvollisuuteen korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

 Vakuutussopimuslain 69 §:n (Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2018 alkaen) kohdan OM230 Riskin toteutuminen mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Lisäksi korvataan näissä vakuutusehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. […]

Vakuutusehtojen kohdan OM234 Putkivuoto mukaan vakuutus korvaa omaisuudelle aiheutuneen vahingon, kun neste, höyry tai kaasu on vuotanut arvaamattomasti ja suoraan
- rakennuksen tai tontin kiinteistä putkista, laitteista tai säiliöistä. Avoimesta hanasta vuotaneen veden aiheuttama vahinko korvataan vain, jos korvausta ei saada muusta vakuutuksesta.
- rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiviemäristä
- kiinteillä letkuliitännöillä ja sulkuventtiilillä kytketystä käyttölaitteesta kuten pyykin- tai astianpesukoneesta.

Vakuutus ei korvaa
- vuotovahinkoa, joka aiheutuu LVISA-laitteen syöpymisestä ulkopuolelta tulleen kosteuden vaikutuksesta
- vuotovahinkoa, joka aiheutuu altaan tai ammeen poistoputken tai pohjaventtiilin vuodosta […]

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys taloyhtiön asunnossa tapahtuneen vuotovahingon korvattavuudesta kiinteistövakuutuksesta. Kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan mm. vahinko, joka on aiheutunut nesteen vuotamisesta arvaamattomasti ja suoraan rakennuksen kiinteistä putkista tai kiinteillä letkuliitännöillä ja sulkuventtiilillä kytketystä käyttölaitteesta. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vuotovahinkoa, joka aiheutuu altaan poistoputken vuodosta.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että on tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko. Tässä tapauksessa on esitetty kaksi eriävää näkemystä siitä, mikä on ollut vuotovahingon syynä. Vuodon on esitetty aiheutuneen joko keittiön altaan viemäriputkien vuodosta tai astianpesukoneen vuodosta.

Näkemystä siitä, että vuoto on aiheutunut astianpesukoneen vuodosta, on tukenut se, että vahinkopäivänä astianpesukoneen alla olevassa vuotokaukalossa on havaittu vettä. Kaukalossa olleen veden määrä on jäänyt osittain epäselväksi. Kartoitusraporttiin kirjattujen tietojen ja kiinteistönhoitajan 10.5.2019 päivätyn lausunnon mukaan kaukalossa on ollut vettä, kun taas taloyhtiön edustaja on uudelleenkäsittelypyynnössään vakuutusyhtiölle ja lausuntopyynnössään FINElle esittänyt, että vuotokaukalo oli täynnä vettä. Sekä kiinteistönhoitaja että vahinkokartoituksen tehneen yrityksen edustaja ovat pitäneet astianpesukoneen vuotoa vahingon syynä.

Astianpesukoneen toiminta oli kuitenkin kodinkoneliikkeen asentajan tarkastuksessa todettu normaaliksi eikä vuotoja ollut havaittu. FINE toteaa, että tapauksessa ei ole esitetty selvitystä siitä, että astianpesukoneen tai siihen liitetyn putkiston toiminnassa olisi ollut jotakin poikkeavaa.

Altaan viemäriputkiston osalta asukas oli kertonut kiristäneensä yhden viemäriliitoksen. Paikalla samana päivänä käynyt putkiasentaja oli todennut, että lähes kaikki kiristettävät liitosmutterit olivat löysällä. Putkiasentajan mukaan vesilukon alaosassa oli ollut vuotojälkiä ja vesipisaroita. Asukkaan näkemyksen mukaan vuoto on ollut altaan viemäriputkistossa mm. allaskaapin pohjalevyn ja väliseinän turpoamisen perusteella. Asukas on myös esittänyt, että altaan poistoputkistosta vuotanut vesi on voinut kulkeutua kaapistojen alla astianpesukoneen alle. Selvitysten mukaan altaan alla ollut vuotokaukalo on kuitenkin ollut kuiva ja altaassa olleesta pölystä ym. päätellen kaukalo on ollut pidempään kuivana.

FINE katsoo, että käytettävissä olleiden selvitysten perusteella on todettavissa, että vuotoa on tapahtunut ainakin altaan poistoputkista. Tähän viittaavat tiedot liitosten löysyydestä, vesilukon vuotojäljet ja vesipisarat sekä allaskaapin pohjalevyn ja väliseinän turpoaminen. Tältä osin vahinko rajautuu pois vakuutuksen korvauspiiristä altaan poistoputken vuodosta aiheutuvia vuotovahinkoja koskevan rajoitusehdon perusteella.

FINE katsoo, että tapauksessa ei ole esitetty riittävää näyttöä muusta vuodon lähteestä, kuten esimerkiksi astianpesukoneesta tai sen tulo- tai poistovesiputkista tulleesta vuodosta. Tällöin altaan poistoputken vuodon ohella muu vakuutusehtojen mukaan korvaukseen oikeuttava vuoto jää tässä tapauksessa näyttämättä toteen. FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta