Haku

FINE-026419

Tulosta

Asianumero: FINE-026419 (2020)

Vakuutuslaji: Liikennevakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2020

Lakipykälät: 11, 12, 63

Vakuutussopimuksen syntyminen. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen. Vakuutuksen ottaminen toisesta vakuutusyhtiöstä. Vakuutuksen irtisanominen. Oliko vakuutusyhtiöllä oikeus periä liikenne- ja autovakuutusta koskevat maksut yhdeltä päivältä?

Tapahtumatiedot

T:n vakuutusasioita hoitava vakuutusmeklari H pyysi vakuutusyhtiö A:lta 18.6.2019 sähköpostitse tarjousta henkilöauton X vakuutuksista. H:n sähköpostiviestin mukaan auton haltija vaihtuu nykyistä haltijayritystä koskevan yrityskaupan takia. Auto on tarkoitus rekisteröidä mahdollisimman pian ja T:stä tulee auton haltija.

Vakuutusyhtiö A lähetti H:lle sähköpostitse 19.6.2019 henkilöautoa X koskevat vakuutustarjoukset, joista toiseen sisältyi liikenne- ja kaskovakuutus ja toiseen pelkkä liikennevakuutus. H vastasi vakuutusyhtiön tarjoukseen sähköpostiviestillä 24.6.2019. Sähköpostiviestissään H ilmoitti: ”...Tästä saisi laittaa vatia liikkeelle täyskaskolla.”

Vakuutusyhtiö A lähetti 25.6.2019 T:lle laskun liikenne- ja kaskovakuutuksesta ajalta 24.6.2019 – 30.6.2020. T ei maksanut laskua. A lähetti T:lle 16.8.2019 laskua koskevan maksumuistutuksen.

Sähköpostiviestissään 23.9.2019 H ilmoitti vakuutusyhtiö A:lle, että henkilöauto on rekisteröity toiseen vakuutusyhtiöön (vakuutusyhtiö B) 25.6.2019 alkaen, eikä sitä ole koskaan rekisteröitykään A:lle. Vakuutusyhtiö A lähetti H:lle liikenne- ja autovakuutusta koskevan korjatun laskun, jonka mukaisesti A laskutti vakuutusmaksua ajalta 24.6. – 24.6.2019 liikennevakuutuksen osalta 13 euroa ja kaskovakuutuksen osalta 8 euroa (yhteensä 21 euroa). 

Asiakkaan valitus

T (asiamiehenään H) vaatii vakuutusyhtiö A:ta perumaan laskun. Hänen mielestään A ei voi laskuttaa vakuutuksista, koska ajoneuvoa X ei ole milloinkaan rekisteröity vakuutusyhtiö A:n VATI – tiedolla. T:n mielestä vakiintuneena käytäntönä on, että ajoneuvon vakuutukset tulevat voimaan rekisteröintiajankohdasta alkaen, toisin sanoen sen jälkeen, kun ajoneuvo rekisteröidään Traficomiin valitun vakuutusyhtiön VATI-tiedolla 7 päivän kuluessa ajoneuvon luovutuksesta. Koska ajoneuvo ei ollut vielä ennen rekisteröintiä siirtynyt T:n omistukseen, T:n nimissä ei ole voitu vakuuttaa toisen omistamaa ajoneuvoa, vaikka haluttaisiinkin.

T:n mukaan on riidatonta, että VATI-tieto on tilattu vakuutusyhtiöstä 24.6.2019, mutta ajoneuvoa ei ole koskaan rekisteröity tällä tiedolla. Sen sijaan ajoneuvo on rekisteröity vakuutusyhtiö B:n VATI-tiedolla 25.6.2019 eli 7 päivän aikana luovutuksesta, jolloin myös vanhan omistajan ajoneuvovakuutukset vielä ovat olleet voimassa uuden omistajan hyväksi.

Vakuutusyhtiö A:n vastine

Vakuutusyhtiö A kiistää T:n vaatimukset perusteettomina. A kertaa vastauksessaan ajoneuvon vakuuttamiseen liittynyttä tapahtumainkulkua, ja käy läpi vakuutusmeklari H:n reklamaation johdosta H:lle antamiaan vastauksia.

H on vedonnut siihen, että ajoneuvo on rekisteröity toiseen vakuutusyhtiöön 25.6.2019 alkaen, eikä sitä koskaan ole rekisteröity vakuutusyhtiö A:n vakuutustietoa käyttäen. H:n mielestä vakuutuksesta ei olisi korvattu mitään ilman rekisteröintiä. Vakuutusyhtiö A:n mukaan tieto toiseen vakuutusyhtiöön tehdystä vakuutuksesta ei tule A:lle Traficomin kautta automaattisesti, kun vakuutusta ei ole merkitty rekisteriin A:n lähettämällä vakuutustiedolla. 24.6.2019 alkaneet vakuutukset on päätetty 24.6.2019 vakuutusyhtiö A:ssa, sillä ajoneuvo X on 25.6.2019 rekisteröity vakuutusyhtiöön B.

H:lle on ilmoitettu uuden korvaavan laskun lähettämisestä vakuutuksen voimassaoloajalta. Lasku koostuu liikenne- ja kaskovakuutuksen minimimaksuista. Vakuutusyhtiö A viittaa liikennevakuutuslain 12 §:ään, jonka mukaan vakuutusyhtiön vastuu alkaa silloin, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. A viittaa myös liikennevakuutuslain mukaiseen vakuuttamisvelvollisuuteen ja sitä koskeviin poikkeuksiin, jollaisista ajoneuvo X:n osalta ei ole ollut kysymys.

H on vedonnut siihen, että ajoneuvo X ei ole ollut T:n omistuksessa tai hallinnassa ennen sen rekisteröintiä. Tällaiseen toisen nimissä olevaan omaisuuteen liittyen ei H:n mukaan ole ollut olemassa vakuutettavaa intressiä. A kuitenkin huomauttaa, että vakuutusalalla, erityisesti ajoneuvojen vakuuttamisessa, on tavanomaista, että vakuutus saatetaan asiakkaan niin halutessa voimaan jo ennen kuin omistus- tai hallintaoikeus ajoneuvoon on siirtynyt vakuutuksenottajalle. Asiakas voi siis halutessaan ottaa liikenne- ja kaskovakuutuksen jo siinä vaiheessa, kun on aikeissa ostaa auton. Tässä tapauksessa on riidatonta, että ajoneuvon omistus on ollut siirtymässä T:lle. Näin on myös heti seuraavana päivänä vakuutustarjouksen hyväksymisestä tapahtunut.

Yhteenvetona A toteaa, että vakuutusmeklari H on pyytänyt päämiehensä puolesta tarjousta ajoneuvon vakuutuksista. A katsoo, että sitovat liikennevakuutus- ja kaskosopimukset ovat syntyneet, kun H on päämiehensä T:n puolesta hyväksynyt vakuutusyhtiö A:n tarjouksen. Ottaen huomioon, että asiaa on asiakkaan puolelta hoitanut ammattimaisesti toimiva vakuutusmeklari, H:n 24.6.2019 lähettämää viestiä vakuutustiedon lähettämisestä ei voida tulkita muuksi kuin tarjouksen hyväksymiseksi, eikä H itsekään ole missään vaiheessa väittänyt, että kyseinen viesti olisi tarkoittanut jotakin muuta. A katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt perusteita laskun peruuttamiselle.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko ajoneuvoa X koskeva liikenne- ja kaskovakuutussopimus syntynyt 24.6.2019 vakuutusmeklari H:n sähköpostitse vakuutusyhtiö A:n 19.6.2019 lähettämään tarjoukseen antaman vastauksen perusteella. Kysymys on myös siitä, mikä merkitys on annettava sille, että ajoneuvo on siirtynyt T:n omistukseen vasta 25.6.2019, sekä sille, että H on ilmoituksensa mukaan 25.6.2019 ”rekisteröinyt ajoneuvon X vakuutusyhtiö B:lle”, mikä lautakunnan käsityksen mukaan tarkoittaa, että ajoneuvolle on 25.6.2019 otettu liikennevakuutus vakuutusyhtiöstä B.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Liikennevakuutuslain (460/2016) 6 §:n (Vakuuttamisvelvolliset ja vakuuttamisvelvollisuuden alkaminen) mukaan ajoneuvon omistaja ja haltija ovat velvollisia vakuuttamaan ajoneuvon sen omistus- tai hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien. Jos vakuuttamisvelvollisia on enemmän kuin yksi, he ovat yhteisvastuussa vakuutuksen ottamisesta.

Liikennevakuutuslain (460/2016) 12 §:n (Vakuutuksen voimassaoloaika) mukaan vakuutusyhtiön vastuu alkaa, jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Vakuutusyhtiön vastuun alkamisajankohtaa ei voi sopimuksin siirtää tätä aikaisemmaksi.

Liikennevakuutuslain (983/2018) 16 §:n (Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus ja eräiden ilmoitusten rinnastaminen irtisanomisilmoitukseen) mukaan vakuutuksenottajalla, jonka vakuuttamisvelvollisuus ei ole päättynyt, on oikeus irtisanoa rekisteröidyn ajoneuvon vakuutus ainoastaan silloin, kun vakuutuksenottaja on ottanut vakuutuksen toisesta vakuutusyhtiöstä tai ajoneuvo on anastettu ja siitä on tehty ilmoitus poliisille ja vakuutusyhtiölle. Vakuutuksenottajan oikeuteen irtisanoa vakuutus sovelletaan muilta osin vakuutussopimuslain 12 §:ää.

Vakuutuksenottajan irtisanomisilmoitukseksi katsotaan myös Liikenne- ja viestintäviraston, Liikennevakuutuskeskuksen tai toisen vakuutusyhtiön toimittama ilmoitus siitä, että:
1)ajoneuvo on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä;
2)ajoneuvo on siirtynyt oikeustoimen johdosta muulle uudelle omistajalle tai haltijalle kuin vakuutuksenottajan kuolinpesälle tai konkurssipesälle;
3)ajoneuvon hallinta palautuu omistajalle tai hallinta siirtyy uudelle haltijalle, jos ajoneuvon haltija on yksin ollut vakuutuksenottaja;
4)vakuutus on otettu toisesta vakuutusyhtiöstä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vakuutuksen voimassaolo päättyy ilmoituksessa mainittuna päivänä.

Liikennevakuutuslain 18 §:n (Omistajan ja haltijan vaihtuminen) mukaan jos vakuutus päättyy vakuutetun ajoneuvon siirtyessä oikeustoimen johdosta muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai jos haltija on yksin vakuutuksenottajana ajoneuvon hallinnan vaihduttua tai palauduttua omistajalle, korvataan päättyneestä vakuutuksesta myös ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä taikka ajoneuvon hallinnan vaihtumisesta tai palautumisesta omistajalle, jollei ajoneuvon seuraava omistaja tai haltija ole ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa.

Vakuutussopimuslain 11 §:n (Vastuun alkaminen) mukaan vakuutuksenantajan vastuu alkaa, jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa, kun vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.

Vakuutussopimuslain 12 §:n (Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus) mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhyempi kuin 30 päivää.

Vakuutussopimuslain 63 §:n (Omistajan vaihtuminen) mukaan jos vakuutus sopimuksen mukaan taikka vakuutuksenottajan suorittaman irtisanomisen johdosta päättyy vakuutetun omaisuuden siirtyessä oikeustoimen johdosta uudelle omistajalle, uudella omistajalla on kuitenkin oikeus korvaukseen vakuutustapahtumasta, joka sattuu 14 päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, jollei hän ole itse ottanut omaisuudelle vakuutusta.

Asian arviointi

A on lähettänyt 18.6.2019 T:n vakuutusasioita hoitaneen vakuutusmeklari H:n pyynnöstä sähköpostitse H:lle ajoneuvon X kasko- ja liikennevakuutusta koskevan tarjouksen. H on 24.6.2019 vastannut vakuutusyhtiö A:n tarjousviestiin sähköpostiviestillä, jossa hän on pyytänyt ”laittamaan VATI-tiedon liikkeelle täyskaskolla.”

H ei ole kiistänyt sitä, että hänen lähettämänsä sähköpostiviesti 24.6.2019 on tarkoitettu hyväksyväksi vastaukseksi vakuutusyhtiö A:n liikennevakuutusta ja kaskovakuutusta koskevaan tarjoukseen. Tämän perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että T:n ja vakuutusyhtiö A:n välille on A:n sopimustarjoukseen 24.6.2019 annetun hyväksyvän vastauksen perusteella syntynyt sopimus kaskovakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Vakuutusyhtiön A vastuu on kummankin vakuutuksen osalta alkanut hyväksyvän vastauksen lähettämishetkestä toisaalta liikennevakuutuslain 12 §:n, ja toisaalta vakuutussopimuslain 11 §:n mukaisesti.

Vakuutusyhtiön vakuutustiedolla tarkoitetaan vakuutusyhtiön ilmoitusta Traficomille tiettyä ajoneuvoa koskevan liikennevakuutuksen voimaantulosta vakuutusyhtiössä. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutussopimuksen syntyminen tarjouksen ja siihen annetun hyväksyvän vastauksen perusteella perustuu varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain säännöksiin. Vakuutusmaksun perusteena oleva vakuutusyhtiön vastuun alkamisen ajankohta puolestaan määräytyy edellä selostettujen liikennevakuutuslain ja vakuutussopimuslain säännösten perusteella.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön liikennevakuutussopimukseen perustuva vastuu on alkanut 24.6.2019, kun H on päämiehensä T:n puolesta lähettänyt sähköpostilla hyväksyvän vastauksen vakuutusyhtiö A:n tarjoukseen. Sillä, onko vakuutusyhtiö A:n Traficomille lähettämä vakuutustieto ehtinyt kirjautua ajoneuvorekisteriin ennen kuin H on aiemmasta vakuutusyhtiö A:n tarjouksen hyväksymisestään huolimatta tehnyt 25.6.2019 liikennevakuutussopimuksen vakuutusyhtiö B:n kanssa, ei ole merkitystä vakuutusyhtiö A:n kanssa tehdyn liikennevakuutussopimuksen syntymisen tai vakuutusyhtiö A:n liikennevakuutussopimukseen perustuvan vastuun alkamisajankohdan kannalta. H:n mainitsemalla liikennevakuutusta koskevalla vakuutustiedolla ei ole merkitystä myöskään vapaaehtoista kaskovakuutusta koskevaan vakuutussopimuksen syntymisen tai siihen perustuvan vakuutusyhtiö A:n vastuun alkamisen kannalta.

T on vedonnut siihen, että hän ei ole vakuutustarjousta hyväksyttäessä ole vielä ollut ajoneuvon X omistaja, eikä hän ole tämän vuoksi voinut ottaa ajoneuvolle vakuutuksia ennen sen omistusoikeuden siirtymistä itselleen.

Liikennevakuutuslain 6 §:n mukaan ajoneuvon omistaja ja haltija ovat velvollisia vakuuttamaan ajoneuvon sen omistus- tai hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien. Lain 18  §:n mukaan omistajanvaihdoksen johdosta päättyneestä vakuutuksesta korvataan myös muun muassa ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, jollei ajoneuvon seuraava omistaja tai haltija ole ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa.

Osapuolten selvityksen mukaan ajoneuvo X on siirtynyt T:n omistukseen 25.6.2019. H:n ilmoittaessa vakuutusyhtiö A:lle 24.6.2019 tarjouksen hyväksymisestä T ei näin ollen ole vielä ollut ajoneuvon X omistaja eikä nähtävästi myöskään ajoneuvon pysyvä haltija, eikä siten liikennevakuutuslain mukaan vakuuttamisvelvollinen. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan liikennevakuutuslain säännökset eivät kuitenkaan estä ajoneuvon omistajaa ja luovutuksensaajaa sopimasta siitä, että luovutuksensaaja (ajoneuvon tuleva omistaja tai haltija) ottaa omistajanvaihdoksen yhteydessä ajoneuvolle liikennevakuutuksen siten, että vakuutussopimus solmitaan ja vakuutusyhtiön vastuu alkaa jo ennen omistusoikeuden siirtymistä. Myöskään vapaaehtoista kaskovakuutusta koskevien vakuutussopimuslain säännösten perusteella estettä vakuutuksesta tällä tavoin sopimiselle ei ole. H on tarjouspyynnössään vakuutusyhtiö A:lle oma-aloitteisesti tuonut esille, että ajoneuvon X omistusoikeus siirtyy T:lle vasta myöhemmin. Vakuutuslautakunta katsoo, että T:n omistusoikeuden siirtymisen osalta vetoamilla seikoilla ei tässä tapauksessa ole merkitystä vakuutussopimusten syntymisen ja vakuutusyhtiön vastuun alkamisen kannalta.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut H:lle hänen laatimansa reklamaation johdosta, että liikenne- ja autovakuutusta koskevaa laskua 24.6.2019 – 30.6.2020 korjataan siten, että vakuutusmaksuja peritään vain ajalta 24.6. – 24.6.2019. Koska vakuutusyhtiö A on näin ollen liikennevakuutuslain 16 §:n mukaisesti katsonut liikennevakuutuksen päättyneen sen johdosta, että ajoneuvolle X on otettu 25.6.2019 lukien liikennevakuutus vakuutusyhtiö B:stä, lautakunta katsoo vakuutusyhtiö A:n menetelleen liikennevakuutuslain mukaisesti laskuttaessaan liikennevakuutusmaksua vakuutuksen voimassaoloajalta (24.6.2019).

Kaskovakuutuksen osalta T:n vaatimuksena on ollut vakuutusyhtiö A:n laskun mitätöiminen. Vakuutusyhtiö A on myös kaskovakuutuksen osalta rajoittanut vaatimuksensa laskun maksamiseen yhdeltä päivältä, mikä tarkoittaa sitä, että myös ajoneuvon X kaskovakuutus on katsottu vakuutusyhtiössä päättyneeksi 25.6.2019. Ottaen huomioon T:n vaatimukset Vakuutuslautakunta ei pidä tarpeellisena ottaa ratkaisusuosituksessaan erikseen kantaa siihen, millä perusteella vakuutusyhtiö on päättänyt kaskovakuutuksen mainittuun päivämäärään.

H ei ole tuonut valituksessaan esille seikkoja, joiden johdosta vakuutusyhtiön A:n laskutusta vakuutuksen voimassaoloajalta 24.6.2019 voitaisiin pitää määrän osalta liiallisena tai perusteettomana. Vakuutuslautakunta katsoo, että T on velvollinen maksamaan vakuutusyhtiö A:lle sen liikenne- ja kaskovakuutuksesta lähettämän laskun mukaisen suorituksen (21 euroa). 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia