Haku

FINE-026410

Tulosta

Asianumero: FINE-026410 (2020)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 12.11.2020

Käyttövesiputken pistesyöpymästä suihkunnut vesi oli päässyt rakenteisiin siitä syystä, että vesiputken suojaputki oli irronnut hanakulmarasiasta. Oliko suojaputken irtoamisen näytetty johtuneen rajoitusehdon mukaisesta rakennus- tai asennusvirheestä?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli huomannut 13.6.2019, että vuonna 2003 rakennetun talon wc:n ja kylpyhuoneen kynnyksen alta oli tullut vettä lattialle. Asiakas oli tilannut vakuutusyhtiön antamien ohjeiden mukaisesti paikalle putkiliikkeen. Putkiliikkeen 19.6.2019 päivätyn vahinkoraportin mukaan kylpyhuoneen pyyhekuivaimen vesiliitännän käyttövesiputkessa oli todettu pistesyöpymä, josta oli suihkunnut vettä. Vesijohdon suojaputken oli havaittu irronneen hanakulmarasiasta, joten vuotovesi oli päässyt kulkeutumaan suojaputkesta eteenpäin rakenteisiin.

Asiakas on hakenut korvausta vahingosta kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen 9.7.2019 katsoen, ettei suojaputken irtoamisen syyksi ei ole osoitettu mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkoa. Lisäksi vakuutusyhtiön mukaan asennusvirheestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata vakuutuksesta.

Asiakas on valittanut asiasta vakuutusyhtiön sisäiseen muutoksenhakuun. Vakuutusyhtiö on muuttanut korvauspäätöksen myönteiseksi käyttövesiputken pistesyöpymisen korvattavuuden osalta. Uudessa päätöksessä on todettu, että pistesyöpymä putkessa on äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, joten putken korjaaminen on korvattu vakuutuksesta ikävähennys huomioon ottaen. Vuodon rakenteille aiheuttaman vahingon osalta vakuutusyhtiö on pitäytynyt kielteisessä korvauspäätöksessä katsoen, että vuotovahinko ei ole asennusvirheestä johtuen vakuutuksesta korvattava vahinko.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on edelleen vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon. Asiakkaan mukaan vesijohto oli asennettu rakennusmääräysten mukaisesti siten, että vesijohto on suojaputkessa. Suojaputken oli kuitenkin todettu putkiliikkeen vahinkoraportin mukaan osittain irronneen. Asiakkaan mukaan pyyhekuivaimen ja hanakulman välisen liitoksen välinen tiivisterengas on vaihdettu useamman kerran vuosien varrella, joten suojaputki on voinut irrota hanakulmarasiasta tiivistettä vaihdettaessa. Asiakas on valituksessaan myös todennut, että hanakulmarasian ja suojaputken asentaminen sekä pyyhekuivaimen tiivisteen vaihtaminen oli tehty valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Asiakas on vedonnut valituksessaan myös siihen, että näyttötaakka rajoitusehtoon vedottaessa on vakuutusyhtiöllä, joten asiakkaan mukaan vakuutusyhtiön on osoitettava rakennusvirheen olemassa olo. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiö ei ole yksilöinyt ja näyttänyt toteen rakennusvirhettä.  Asiakas on kertonut, että laitteet ja putket ovat toimineet moitteettomasti 16 vuotta ennen vahinkoa, eikä rakennusvirhettä ole todettu. Asiakas on todennut lisäkirjelmässä toimineensa vakuutusyhtiön antamien ohjeiden mukaisesti, eikä vakuutusyhtiö ole pyytänyt häneltä lisäselvityksiä. Vahinkopaikalla oli käynyt vakuutusyhtiön ohjeiden mukaisesti putkiliike ja lisäksi vakuutusyhtiön lähettämänä vahinkopaikalla oli käynyt myös vahinkotarkastus 17.6.2019.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan toistanut kielteisen kantansa vahingon korvattavuuteen.

Vakuutusyhtiön mukaan rakenteissa kulkevien PEX-putkien asentaminen rakennusajankohdan rakennusmääräysten edellyttämällä tavalla ei ole ollut mahdollista muutoin kuin käyttämällä asennuksessa suojaputkea, jolloin vuotovedet ohjautuvat näkyviin ja putken vaihtaminen on mahdollista. Vakuutusyhtiön mukaan myös aikaisemman vuodelta 1987 olevan rakennusmääräyksen mukaan vesijohdot tulee sijoittaa näkyville tai koteloon, josta vuodon sattuessa vesi ei pääse tunkeutumaan rakenteisiin.

Vakuutusyhtiön mukaan oikein asennettu suojaputki ei irtoa itsestään hanakulman kiinnikkeistä, eikä irtoamisen syyksi ei ole osoitettu mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa. Vakuutusyhtiön mukaan todennäköisin syy suojaputken irtoamiselle liitoksesta on alun perin riittämätön suojaputken kiinnitys hanakulmaan. Vakuutusyhtiön mukaan myöskään veden suihkuaminen suojaputkessa ei aiheuta sellaista painetta, jonka seurauksena suojaputki irtoaa. Vakuutusyhtiö toteaa asiakkaan esittämään tiivisterenkaan vaihtoon liittyen, että oikein asennettujen järjestelmien tulee kestää huoltotoimenpiteiden vaikutukset. Vakuutusyhtiön mukaan ei ole myöskään merkitystä sillä, että liitos on kestänyt 16 vuotta, koska todennäköisesti aikaisemmin ei ole tapahtunut tilannetta, jossa suojaputken ja hanakulman välistä tiiviysominaisuutta olisi tarvittu.

Vakuutusyhtiön mukaan vuotovahinko rakenteille on aiheutunut sen seurauksena, että suojaputki ei ole ollut rakennusmääräysten mukaisesti vedenpitävä, jolloin vuotovedet ovat ohjautuneet kylpyhuoneen puolelle. Vakuutusyhtiön mukaan, koska suojaputki on irronnut hanakulmarasiasta, ei sen asennus ole ollut rakennusmääräysten mukainen, ja vahinko on seurausta rakennusvirheestä. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottajan on osoitettava, että kyseessä on vahinkotapahtuma, joka täyttää vakuutusehdoissa määritellyn korvattavan vakuutustapahtuman kriteerit äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutusehdot

Sovellettavaksi tulevat vakuutusehdot, jotka ovat voimassa 1.3.2018 alkaen.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Poikkeuksellinen tulvavahinko korvataan kohdan 3.4.6 mukaan. Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, sähköilmiö- ja vuotovahingot, varkaudet, murrot, ilkivalta- ja myrskyvahingot sekä rikkoutumisvahingot.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 4.12 (rakennus-, valmistus- tai työvirhe) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle itselleen
- suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö-, toimitus- tai työvirheestä
- rakenne-, valmistus- tai aineviasta
- perustamis- tai rakennusvirheestä taikka rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta
- rakenteen tai asennuksen keskeneräisyydestä tai puutteellisuudesta
- kun vesi on päässyt rakenteisiin lattiakaivon tai sen korokerenkaan tai märkätilan putkiläpivientien vuotamisesta tai vedeneristyksen puutteellisuudesta
- vesistö- tai merivesitulvasta tai niiden seurauksena jäiden liikkumisesta, jos rakennus on rakennettu ilman laissa säädettyä lupaa tai luvan vastaisesti.

Rakentamismääräykset

D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet (1987)

2.5.1 Sijoittaminen
Määräykset
Rakennukseen asennettava vesijohto on sijoitettava siten, että se voidaan ilman suurehkoja toimenpiteitä tai rakenteita särkemättä korjata tai vaihtaa.
Johdon sijoittaminen muulla tavalla sallitaan seuraavin edellytyksin:
- johto tehdään putkista, jotka sellaisenaan tai sijaintipaikan olosuhteiden edellyttämällä tavalla suojattuna antavat hyvän varmuuden syöpymistä ja muuta vahinkoa vastaan
- johto tiiviydeltään ja kestävyydeltään vastaa yhtenäistä putkea
- johdolle suoritetaan painekoe niin aikaisessa vaiheessa, että tarvittavat korjaukset voidaan tehdä ennen johdon peittämistä.

Vesijohto on kiinnitettävä rakenteisiin siten, ettei siihen pääse syntymään haitallista painumaa ja siten, ettei lämpölaajeneminen aiheuta haittaa.

Vesijohdon vaihdettavuus
Vesijohto asennetaan ensisijaisesti siten, että mahdollinen vuoto voidaan helposti havaita ja että vuodosta johtuva vahinko on katsottava vähäiseksi. Lisäksi sijoittamisessa otetaan huomioon, että korjaus voidaan helposti ja vähäisin kustannuksin tehdä. Em. vaatimukset täyttyvät, jos vesijohto asennetaan seuraavasti:
- näkyville
- suojaputkeen siten, että vaihtaminen on mahdollista
- avattavaan kanavaan
- ryömittävään tilaan
- vaivattomasti irrotettavan rakenneosan, kuten esimerkiksi alas lasketun katon, verhokotelon tai kaappien päällyksen taakse
- maahan, ellei se sijaitse pohjalaatan alla, vaikeasti lävistettävien pintojen alla (teräsbetoni) tai muuten vaikeasti aukaistavien pintojen alla (vilkas liikenne).

Johdolle, joka ei ole vaihdettavissa, asetetaan suuremmat laatuvaatimuksen putkimateriaalin ja liitosmenetelmien suhteen kuin vaihdettavissa olevalle johdolle.

C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet (1998)

8.1 Laitteistojen suunnitteluperiaatteet ja vesivuodon havaitseminen 

8.1.1
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistot sekä ilmanvaihto-, lämmitys ja jäähdytys-laitteistot niihin liittyvine laitteineen on suunniteltava, rakennettava ja varustettava siten, että mahdollinen vesivuoto voidaan havaita niin aikaisin, ettei se ehdi aiheuttaa laajaa vesi- tai kosteusvahinkoa. Putket, kanavat ja laitteet on sijoitettava, eristettävä tai varustettava siten, ettei vesi putkistoissa jäädy ja ettei putkien, kanavien tai laitteiden pinnoille tiivisty haitallisesti vettä tai tiivistyvä vesi on johdettavissa pois haittaa aiheuttamatta.

Selostus
Vesi- ja viemärilaitteistosta on määräyksiä ja ohjeita Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D 1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot.

8.1.1.1
Vesijohdot tulisi sijoittaa näkyville tai koteloon, josta vuodon sattuessa vesi ei pääse tunkeutumaan rakenteisiin vaan ohjataan sopivaan kohtaan vuodon havaitsemiseksi. Putkien tulee olla helposti tarkastettavissa ja korjattavissa.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on riidatonta, että vesiputken pistesyöpymä on vakuutuksesta korvattava vahinko. Riidanalaista on se, onko rakenteille vuotaneesta vedestä aiheutunut vahinko vakuutuksesta korvattava, vai onko vahinko tältä osin johtunut vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisesta rakennus- tai asennusvirheestä. 

Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla. Jos tämä on näytetty ja vakuutusyhtiö haluaa vedota vakuutuksen rajoitusehtoon, tulee vakuutusyhtiön osoittaa rajoitusehdon soveltuminen tapaukseen.

Vakuutusehtojen kohdassa 3.1 vuotovahingon on ilmoitettu olevan tyypillinen vakuutuksesta korvattava vahinko. Nyt käsillä oleva rakenteiden kastumisvahinko on siten lähtökohtaisesti vakuutuksesta korvattavaksi tuleva tapahtuma. Ratkaisevaksi kysymykseksi jää se, onko vakuutusyhtiö osoittanut, että tämä vuotovahinko on aiheutunut jostain vakuutuksen rajoitusehdoissa mainitusta syystä. Tapaukseen sovellettavaksi tulevien vakuutusehtojen rajoitusehtojen kohdan 4.12 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle itselleen mm. asennusvirheestä, rakennusvirheestä taikka rakentamismääräysten ja rakentamisohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta.

FINE arvioi vahinkotapahtumaa käytettävissään olleen selvityksen perusteella. FINEn käytössä on ollut vakuutusyhtiön hankkima tarkastusraportti vahingon laajuudesta (17.6.2019) ja putkiliikkeen raportti vesivahingosta (päivätty 19.6.2019). FINEllä ei ole ollut käytössään muita selvityksiä, eikä FINE pyynnöstä huolimatta ole sellaisia osapuolilta saanut.

Käytettävissä olleiden raporttien mukaan kylpyhuoneen pyyhekuivaimen vesiliitännän käyttövesiputki (PEX-muoviputki), on ollut sijoitettuna suojaputkeen. Käyttövesiputkessa oli havaittu pistesyöpymä, josta vesi oli suihkunnut hanakulmarasian sisällä. Vesiputken suojaputken, jonka tarkoituksena on ohjata putkivuodosta johtunut vesi turvallisesti pois rakenteista, oli todettu irronneen hanakulmarasiasta tuntemattomasta syystä. Tällöin käyttövesiputken pistesyöpymästä virrannut vuotovesi oli päässyt vuotamaan edelleen rakenteisiin. Kosteusvahinkoja oli havaittu kylpyhuoneessa, wc:ssä ja ruokailutilassa.

Osapuolet ovat esittäneet erilaisia näkemyksiä suojaputken irtoamisen syystä, ja vakuutusyhtiö on arvellut kyseessä olleen rakennusvirheestä johtuva suojaputken irtoaminen hanakulmarasiasta. FINEn käytettävissä olevissa raporteissa ei kuitenkaan ole esitetty, että suojaputken irtoaminen hanakulmarasiasta olisi johtunut siitä, että se olisi ollut asennettuna jotenkin virheellisesti hanakulmarasiaan tai että se olisi ollut liian lyhyt. FINEn tiedossa ei ole, oliko suojaputken irtoamisen syytä selvitetty tarkemmin. FINElle esitetyn aineiston perusteella irtoamisen syy ja sen ajankohtakin jäävät kuitenkin epäselväksi.

Yhteenvetona

Tapauksessa on kyseessä vuotovahinko, joka vakuutusehtojen mukaan on lähtökohtaisesti korvattava vahinkotapahtuma. Käytettävissään olevan selvityksen perusteella FINE ei ole voinut todeta vesiputken suojaputkessa tai sen liitoksessa mitään tiettyä, yksilöityä rakennus- tai asennusvirhettä tai muuta rajoitusehdossa mainittua puutetta, joka olisi syy-yhteydessä vahinkoon. Näiden syiden vuoksi FINE pitää vuotovahinkoa vakuutuksesta korvattavana.

FINE toteaa lisäksi, että tämä arviointitapa vastaa FINEn Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä samantyyppisissä vahinkotapahtumissa. Tämä ilmenee muun muassa oheisesta lautakuntaratkaisusta FINE-004514.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vuotovahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia