Haku

FINE-026355

Tulosta

Asianumero: FINE-026355 (2020)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.03.2020

Vakuutusehtojen tulkinta. Ansio- tai elinkeinotoimintaan liittyvä asia. Lahjanlupauksen täyttämistä koskeva riita-asia. Lahjoituksen ehtona kilpailukielto vakuutetun oman yrityksen kanssa.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on ollut kantajana lahjanlupauksen täyttämistä koskevassa riita-asiassa. Riidassa oli kysymys siitä, että A oli antanut entiselle kumppanilleen B:lle eron yhteydessä 40.000 euron lahjan, joka oli sovittu maksettavaksi kolmessa erässä. Lahjan antamisen edellytyksenä oli se, ettei B saa käyttää A:n lahjoittamia varoja sellaiseen toimintaan, joka kilpailisi A:n omistaman yrityksen kanssa. B on sittemmin nostanut kanteen käräjäoikeudessa, jossa hän vaatii A:ta suorittamaan 20.000 euroa korkoineen lahjanlupauksen mukaisesti. A kiisti B:n vaatimuksen sillä perusteella, että B oli rikkonut lahjanlupauksen yksilöityä ehtoa tekemällä kiinteistönhuoltosopimuksen X Oy:n kanssa.

A haki oikeusturvaetua edellä mainittuun riita-asiaan kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jossa se viittaa tapauksessa sovellettavien vakuutusehtojen kohtaan 5.2, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun nykyiseen aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun elinkeino- tai ansiotoimintaan. Yhtiö toteaa, että asian tulee siten liittyä edellä mainittuihin toimintoihin, eli asialla tulee olla jonkintasoinen looginen, todettavissa oleva yhteys ansiotoimintaan. Tällä perusteella yhtiö katsoo, että käsillä oleva riita liittyy A:n yritystoimintaan, ei asiassa voida myöntää A:lle oikeusturvaetua.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A katsoo, ettei asiassa ole kysymys hänen ansio- tai yritystoimintaansa liittyvästä riita-asiasta, vaan nimenomaan yksityishenkilön ominaisuudessa tehdystä lahjanlupauksesta, johon oli liitetty yksilöity ehto, jonka rikkominen voi oikeuttaa lahjanlupauksen peruuttamiseen lahjanlupauslain 5 §:n perusteella. Valituksen mukaa asian arvioinnissa on olennaista se, että A:lla ei ole ollut mitään velvoitetta avustaa B:n yritystoiminnan käynnistämistä eikä B:llä ole velvoitetta suorittaa A:lle mitään vastiketta avustuksesta. Näin ollen kysymys on nimenomaan B:n elinkeinotoiminnasta ja A:n yksityishenkilönä antamasta lahjanlupauksesta.

Valituksessa todetaan myös, että rajoitusehdon soveltuvuus on ratkaistava sillä perusteella, onko riidan lopputuloksella jotain vaikutusta vakuutetun elinkeinotoimintaan. Nyt käsillä olevassa tapauksessa tällainen liityntä olisi niin etäinen, että oikeudenkäynnin lopputuloksella ei ole mitään merkitystä A:n elinkeinotoiminnan kannalta, koska lopputuloksesta riippumatta B:n yritys voi kilpailla A:n yrityksen kanssa näin halutessaan.

Edellä todetuin perustein ja rajoitusehtojen suppean tulkinnan periaatteen nojalla A vaatii edelleen oikeusturvaedun myöntämistä käsillä olevaan riita-asiaan.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen antamassaan lisäkirjelmässä A esittää, että vastoin kun vakuutusyhtiö esittää, ei A:n aiemmin omistaman yrityksen mahdollisella intressillä voida katsoa olevan merkitystä silloin kuin arvioidaan A:n ja B:n välistä riita-asiaa. Yritys ei ole missään vaiheessa ollut riidan osapuoli, vaan kyse on kahden yksityishenkilön välillä annetun lahjalupauksen ehdon rikkomisen arvioinnista. Se, että kyseinen lahjanlupauksen ehto on sattunut koskemaan sellaista ehtoa, jossa mainitaan A:n yritys, ei ole olennaista asiaa arvioitaessa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan asian tapahtumatiedot ja tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot.

Vastineessaan yhtiö toistaa vielä, että sen käsityksen mukaan asiassa on edelleen keskeistä se, että A:n omistaman yrityksen intressissä on rajoittaa sen kanssa samalla alalla toimivan kilpailevan yrityksen toimintaa. Kilpailunkieltolausekkeen tarkoituksena on suojata A:n omistaman yrityksen taloudelli­sia toimintaedellytyksiä. Mikäli B:n omistama yritys voisi vapaasti kilpailla A:n omistaman yrityksen kanssa, tällä olisi negatiivinen vaikutus A:n omistaman yrityksen tuloksentekokykyyn. Näin ollen riita-asia liittyy rajoitusehdon 5.2 tarkoittamalla tavalla vakuutetun elinkeinotoimintaan. Niin ikään vakuutusyhtiö toteaa myös, että asiassa ei olisi syntynyt riitaa ilman B:n omistaman yrityksen väitettyä taloudellista aktiivisuutta samalla toimialalla, jolla A:n yritys toimii.

Lisäksi yhtiö toteaa, että ehtokohta 5.2 täydentää ehtokohtaa 1 ja siinä kerrotaan, millaisen toiminnan ei katsota sisältyvän vakuutetun yksityiselämään. Termillä "liittyy" on laajempi sisältö kuin termillä "koskee". Rajoitusehdon tarkoittaman asian tulee liittyä ehdon tarkoittamiin toimintoihin eli asialla tulee olla jonkintasoinen looginen, todettavissa oleva yhteys vakuutetun ansiotoimintaan.

Edellä todetuin perustein yhtiö pitää edelleen antamaansa päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön myöntää A:lle oikeusturvaetu lahjanlupauksen täyttämistä koskevaan riita-asiaan.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoi­tetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma riita- ja hake-musasiassa on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusehtojen kohdan 5.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asi­assa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäse­nyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toi­mintaan tulon hankkimiseksi.

Asian arviointi

Tapauksessa on riitaa oikeusturvaedun myöntämisestä lahjanlupauksen täyttämistä koskevaan riita-asiaan. Vakuutusyhtiö on evännyt asiassa oikeusturvaedun sillä perusteella, että riidassa on kysymys vakuutettu A:n elinkeinotoimintaan liittyvästä varallisuusriidasta.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan A on lahjoittanut entiselle puolisolleen B:lle 40.000 euroa sillä ehdolla, että B ei käytä lahjaksi saamaansa varallisuutta sellaiseen toimintaan, joka kilpailisi A:n oman yrityksen kanssa. B on sittemmin nostanut kanteen käräjäoikeudessa, jossa hän vaatii A:ta suorittamaan 20.000 euroa korkoineen lahjanlupauksen mukaisesti. A kiisti B:n vaatimuksen sillä perusteella, että B oli rikkonut lahjanlupauksen yksilöityä ehtoa tekemällä kiinteistönhuoltosopimuksen X Oy:n kanssa.

Lautakunta toteaa, että kodin vakuutuksiin sisältyvän oikeusturvavakuutuksen perustarkoitus on, että vakuutus on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan vakuutettujen yksityiselämään liittyviin riitoihin. Näin ollen vakuutuksen ulkopuolelle on kattavasti rajattu vakuutetun ansio-, elinkeino-, tulonhankinta- yms. toimintaan liittyvät asiat.

Rajoitusehdon sanamuodon mukaan sen soveltamisen edellytyksenä on rajoitetun toiminnan liittyminen asiaan, johon oikeusturvaetua haetaan. Tämän perusteella lautakunta katsoo, ettei ehdon soveltaminen edellytä asian suoranaisesti koskevan rajoituksen kohteena olevaa toimintaa. Riittävää on tässä suhteessa, että asialla on looginen, suora ja todettavissa oleva yhteys ja liittymä rajoituksen kohteeseen.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa on selvää, ettei A:n omistama yritys ole missään vaiheessa ollut riidan osapuolena, vaan kysymys on ollut kahden yksityishenkilön kesken annetusta lahjanlupauksesta. Vakuutuslautakunta toteaa kuitenkin, että kun lahjaoikeustoimea tarkastellaan kokonaisuutena, on sen ainakin osittaisena tarkoituksena ollut suojella A:n liiketoimintaa. Kyseistä lahjanlupausta rasitti ehto, jossa vastaanottajaa kiellettiin käyttämästä lahjoitettuja varoja lahjanantajan yrityksen kanssa kilpailevaan toimintaan. Näin ollen, vaikka käsillä oleva riita-asia koski suoranaisesti lahjanlupauksen täyttämistä, on riita syntynyt sen vuoksi, että A oli katsonut B:n jättäneen täyttämättä lahjanlupaukseen kirjatun varauman, jossa lahjan edellytykseksi on nimenomaan asetettu B:n pidättäytyminen A:n yrityksen kanssa kilpailevan toiminnan harjoittamisesta.

Näin ollen Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan, on tapauksen olosuhteet huomioon ottaen, arvioitavana olevan riidan katsottava liittyvän vakuutetun elinkeino- ja yritystoimintaan rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytössään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena, eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia