Haku

FINE-026249

Tulosta

Asianumero: FINE-026249 (2020)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 10.06.2020

Oliko kyseessä vakuutusehtojen mukaisesti korvattava varkaus? Oliko asuntoon päästy sisään käyttäen erityistä viekkautta? Näyttö vahinkotapahtumasta.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan asunnossa oli ollut putkiremontti, jonka johdosta asiakas oli asunut väliaikaisesti muualla. Asiakkaan siirrettävä kassakaappi oli ollut remontin ajan säilytettävänä remontoitavan asunnon makuuhuoneessa tuolin alla tyynyillä peitettynä. Makuuhuoneen ovi oli ollut remontin ajan peitettynä pahvilla. Asiakkaan miehen mennessä käymään asunnolla, oli asunnon ovi ollut lukitsematon siten, että lukon kieli oli ollut ulkona. Asiakkaan kassakaappi oli hävinnyt makuuhuoneesta. Remontin vastaava mestari oli todennut, että on mahdollista, että ovi ei ollut mennyt kunnolla lukkoon ovea kiinni painettaessa.

Asiakas on hakenut korvausta vahingosta kotivakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä ei ole kotivakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma, koska asuntoon ei ole jäänyt murronjälkiä, ja on mahdollista, että asunnon ovi oli jäänyt rakentajilta lukitsematta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vahingon korvaamista vakuutuksesta. Asiakkaan mukaan kyseessä on törkeä varkaus. Lisäksi asiakkaan mukaan asuntoon pääsyyn on käytetty erityistä viekkautta, koska ovet on jätetty auki siitä syystä, että asunnossa on tiedetty olevan kassakaappi.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa korvattavuuteen. Yhtiön mukaan asiassa ei ole myöskään osoitettu, että asuntoon olisi päästy sisälle käyttäen erityistä viekkautta, jonka vakuutusyhtiön mukaan katsotaan tarkoittavan erityisen kekseliästä ja vaikeasti toteutettavaa toimintaa. Kun asuntoon päästään sisälle lukitsemattomasta ovesta tai luvallisesti haltuun saadulla asunnon avaimella, ei kyseessä ole erityinen viekkaus. Vakuutusyhtiön mukaan asuntoon ei ole osoitettu päästyn sisään vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla.

Sopimusehdot

Vakuutuksen kohteena on asiakirjojen mukaan koti-irtaimisto tulipalon, sähköilmiön, rikoksen, putkivuodon, luonnonilmiön sekä rikkoutumisen varalta.

Sovellettavaksi tulevien kotivakuutusehtojen, voimassa 1.7.2016 alkaen, kohdan KO140 mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta.

Vakuutusehtojen kohdan KO143 (Rikos) alakohdan 1 (Murto ja varkaus) mukaan vakuutus korvaa rakennukselle tai irtaimistolle aiheutuneen vahingon, jos rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antavaan rakennukseen, huoneistoon tai muuhun säilytyspaikkaan on

-    murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen
-    tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun tämän vakuutuksen ehtojen mukaan korvattavan rikosvahingon yhteydessä
-    tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko kassakaappi anastettu vakuutuksen ehtojen mukaan korvattavalla tavalla sekä siitä, onko asuntoon päästy sisään erityistä viekkautta käyttäen.

Sovellettavaksi tulevien vakuutusehtojen mukaan korvauksen edellytyksenä on, että huoneistoon on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen, tai tilaan on päästy murron, varkauden tai ryöstön avulla saaduilla avaimilla taikka tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen. Korvauksen saaminen vakuutuksesta edellyttää, että vahinkotapahtuma täyttää kyseiset vakuutustapahtumalle asetetut edellytykset.

Mentäessä remontoitavana olevalle asunnolle 17.6.2019 noin klo 21.30 oli havaittu, että asunnon ovi oli ollut lukitsematon siten, että lukon kieli oli ollut ulkona. Makuuhuoneessa ollut siirrettävä kassakaappi oli hävinnyt. Remontista vastaava mestari on todennut, että ovet tarkastettiin kyseisenä päivänä klo 15.15, mutta on mahdollista, että lukon kieli oli jäänyt väliin siten, että ovi oli jäänyt lukitsematta. Ovi suljetaan tavallisesti vain painamalla ovi kiinni.

Tapauksessa on kiistatonta, että asunnossa ei ole murron jälkiä, eikä asuntoon ole myöskään päästy murron, varkauden tai ryöstön avulla haltuun saaduilla avaimilla. Asuntoa remontoivalla remonttiyrityksellä on ollut luvallisesti hallussaan avaimet asuntoon. Asiassa saatujen selvityksien mukaan on mahdollista, että asunnon ovi oli jäänyt remonttimiehiltä lukitsematta. Asiakas on katsonut, että ovi oli tarkoituksellisesti jätetty lukitsematta, jotta kassakaappi voitiin anastaa.

FINE toteaa, että asiassa jää epäselväksi, minkä vuoksi ovi oli ollut lukitsemattomana. Joka tapauksessa FINE katsoo, että asuntoon sisään pääseminen erehdyksessä tai jopa tarkoituksellisesti lukitsematta jätetyn oven kautta taikka luvallisesti saadulla avaimella ovi avaten ei osoita, että asuntoon pääsyyn olisi käytetty erityistä viekkautta.

Edellä esitetyin perustein FINE katsoo, ettei asiassa ole näytetty tapahtuneen sellaista vahinkotapahtumaa, joka nyt sovellettavana olevien vakuutusehtojen mukaan tulisi kotivakuutuksen perusteella korvattavaksi. Sen vuoksi FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Selvyyden vuoksi FINE toteaa vielä, että tässä ratkaisusuosituksessa ei ole otettu kantaa remonttiyrityksen mahdolliseen vastuuseen tapahtuneesta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Lappi

Tulosta