Haku

FINE-026159

Tulosta

Asianumero: FINE-026159 (2020)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.06.2020

Miten vastuu yrityksen luottokortilla kortinhaltijan omiin henkilökohtaisiin menoihinsa tekemistä korttitapahtumista aiheutuneesta vahingosta jakautuu yrityksen ja pankin välillä?

Tapahtumatiedot

Asiakas (A) on yritys, jonka työntekijä X käytti Business MasterCard-korttiaan (BMC-kortti) rikollisin tarkoituksin omiin henkilökohtaisiin menoihinsa maalis-syyskuun aikana vuonna 2018 yhteensä 26.658,03 euron arvosta. X maksoi osan aiheuttamastaan vahingosta vapaaehtoisesti takaisin A:lle. Käräjäoikeus on törkeästä maksuvälinepetoksesta antamassaan tuomiossa 19.2.2019 määrännyt X:n korvaamaan A:lle A:n vaatimuksen mukaiset 16.296,51 euron luottokorttimaksut viivästyskorkoineen.

Asiakkaan valitus

Kyseisen kortin käyttörajaksi on BMC-sopimuksessa määritelty 5.000,00 €/kk ja käteisnostorajaksi 1.000 €/kk. Koska kortin väärinkäyttö alkoi jo maaliskuussa 2018 ja sen käyttöraja ylitettiin ensimmäisen kerran jo 8.5.2018, olisi asiaan voinut puuttua ennen suuremman vahingon syntymistä. Koska pankki ei puuttunut kortin käyttöön vaikka kortin käyttöraja ylitettiin useasti ja muita korttiehtoja rikottiin, A katsoo, että pankki on vastuussa 9.5.2018 lähtien syntyneistä maksamattomista kuluista, yhteensä 16.290,51 eurosta.

X sai aikaan toukokuussa 9.139,11 euron ja elokuussa 8.661,39 euron laskun, vaikka heinäkuun 2.701,75 euron lasku on ollut jo maksumuistutusvaiheessa. Tämän jälkeen on vielä syyskuussa syntynyt 4.884,15 euron lasku, vaikka heinä- ja elokuun laskut ovat olleet vielä auki.

Tilitapahtumat ovat muodostuneet pikkuhiljaa, tyypillisesti muutamia satoja euroja päivää kohden. Tästä syystä pankin olisi ollut helppo havaita kortin luvaton käyttö ja käyttörajan ylittyminen ja katkaista sen käyttö.

BMC-sopimuksen käteisnosto- ja käyttörajojen asettaminen perustuu sopimuksen lisäksi korttiehtojen erityisten ehtojen kohtaan, jossa todetaan: "Jollei toisin sovita, on kortin käyttöraja 5 000 euroa kalenterikuukaudessa. Korteilla tehtäville kertamaksuille ja -nostoille voidaan asettaa yläraja tietyn ajanjakson yhteisnostoille."

A:n käsitys on, että sille myönnettyjen luottokorttien sopimusehdoissa sovitut rajat estävät kortin käytön rajojen ylittävältä osalta ja A on sopimuksessa sitoutunut vastaamaan 5.000,00 euron tilistä. A ei ole toimenpiteillään ilmoittanut halunneensa muuttaa rajoja tai ilmaissut, että rajat voitiin ylittää. Pankki ei ole perustellut, miksi se ei estänyt kortin käyttöä limiittien ylityttyä.

Pankin velvollisuus olisi ollut ilmoittaa asiasta myös kortin takaajaa, eli A:tä. Pankki ilmoittaa antaneensa jokaisen limiitin ylityksen tilinomistajalle tiedoksi eli kortin sopimusehtojen vastainen käyttö on ollut pankin tiedossa ja pankki on antanut tästä huolimatta käytön jatkua. Tiedoksianto A:lle limiitin ylityksestä ei ollut sopimusmuutos, jonka perusteella limiittiä voitiin muuttaa tai jättää se huomiotta. A:n näkökanta on, että sovittujen limiittien ylittymisestä olisi tullut seurata kortin käytön estyminen tai sen olisi tullut johtaa uusien limiittien sopimiseen A:n kanssa.

Asian käsittelyn yhteydessä ilmeni, että A:n postia oli tahallisesti hävitetty ja pankin mahdollisesti lähettämät luottolimiitin ylitystä koskevat kirjeet eivät ole päätyneet yrityksen johdon tietoon. Jo tällaisen mahdollisuuden vuoksi sopimuksen muutokset pitää tehdä varmennetusti molempien osapuolten välillä.

Pankin vastine

A:n yhteydenotossa esittämä kuvaus ja kertomus siitä, miten ja milloin X on käyttänyt yrityksen korttia, on sinänsä oikea.

A on kertonut pankille tekemänsä reklamaation liitteessä, että X on jo vuonna 2017 saanut suullisen varoituksen kortin väärinkäytön takia. Toinen väärinkäytöstapaus selvisi X:n oman ilmoituksen johdosta 7.9.2018. A kertoi myös, että X on maksanut osan luottokorttimaksuista ja jäljelle jäävä summa, 16.253,29 euroa, on jäämässä yrityksen vastuulle X:n ollessa kykenemätön maksamaan loppuvelan. Lisäksi A kertoi vaativansa X:ltä korvausta väärinkäytöksestä, muttei rangaistusta rikoksesta.

BMC on kansainvälinen MC-maksuaika- ja automaattikortti, jonka maksuvastuu on kortinhaltijan yrityksellä. BMC-kortilla on keskimäärin 30 päivää korotonta maksuaikaa ja yrityksellä on laskutuspäivästä 15 päivää aikaa laskun eräpäivään, eikä maksamatonta laskua voi kuitata maksamalla se uuden laskun yhteydessä. Mikäli laskua ei ole maksettu ajallaan pankki lähettää yritykselle huomautuksen 10 päivää maksamattoman laskun eräpäivästä.

A:n hyväksymien korttiehtojen kohdassa, joka koskee kortinhaltijan vastuuta, on mm. kerrottu, että kortinhaltija sitoutuu maksamaan ehdoissa mainituilla tavoilla hyväksymistään ostoista ja käteisnostoista syntyneen velan pankille tai muun korttiominaisuuden myöntäneelle yritykselle. Korttiehdoissa on taas yritysasiakkaana olevan tilinomistajan vastuun osalta todettu yhdenmukaisesti kortinhaltijan vastuuta koskevan kohdan kanssa mm., että tilinomistaja sitoutuu maksamaan ostoista ja käteisnostoista, jotka kortinhaltija on hyväksynyt allekirjoittamalla myyntitositteen, käyttämällä korttia yhdessä tunnusluvun kanssa tai käyttämällä korttia automaatissa, jotka toimivat ilman tunnuslukua, syntyneen velan pankille tai muun korttiominaisuuden myöntäneelle yritykselle. Tilinomistaja - tässä tapauksessa A - ja yhteisvastuullinen kortinhaltija vastaavat ehtojen mukaan mm. kaikista niistä korttitapahtumista, jotka on tehty ennen kuin pankki on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen ja kaikki tiliin liitetyt kortit on palautettu pankkiin.

Edelleen BMC:n tiliehtojen Maksuvastuu-kohdan mukaan tilinhaltija - tässä tapauksessa A - vastaa kaikista BMC-tiliin liittyvistä BMC-korteilla tehdyistä ja niistä johtuvista veloituksista.

Tilinomistaja ja/tai kortinhaltija ei ole katkaissut vastuutaan ko. BMC -tiliin liitetyn kortin käytöstä ehtojen mukaisella irtisanomisilmoituksella ja palauttamalla kortin/kortit pankkiin. Jokainen limiitin ylitys on aina annettu tilinomistajalle tiedoksi. Syy siihen, miksi X on voinut käyttää ko. korttia useaan otteeseen tilin limiitin ylittäen on siinä, että tilinomistaja ei ole katkaissut omaa sopimuksen mukaista vastuutaan.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Käräjäoikeuden tuomio 19.2.2019
- Business MasterCard -korttihakemus, -tilihakemus/sopimus (15.11.2016)
- Yleiset korttiehdot
- Business MasterCard -tiliehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, olisiko pankki ollut velvollinen estämään kortin käytön ja onko pankki mahdollisen laiminlyöntinsä johdosta velvollinen korvaamaan kortinhaltijan tilinomistajalle aiheuttamaa vahinkoa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Business MasterCard -hakemuksen/-sopimuksen Tilattavan kortin tiedot –kohtaan on kirjattu
Käteisnostoja/kk 1000, Kortin käyttöraja/kk 5000

Pankin yleisten korttiehtojen Määritelmät-kohdan mukaan
Käyttöraja on Visa- ja MasterCard -luottokorteille asetettava laskutus-kausikohtainen euromääräinen raja, jonka puitteissa luottotiliä voi käyttää.

Korttiehtojen Kortinhaltijan vastuu -kohdan mukaan
Kortinhaltija sitoutuu maksamaan ostoista, käteisnostoista tai toistuvais-maksuista tai muusta korttitapahtumasta syntyneen velan [pankille] tai muun korttiominaisuuden myöntäneelle yritykselle:
- allekirjoittamalla myyntitositteen,
- käyttämällä korttia yhdessä tunnusluvun kanssa,
- käyttämällä korttia internetissä,
- käyttämällä korttia lähimaksuominaisuudella tai maksupäätteissä tai käyttämällä korttia automaateissa, jotka toimivat ilman tunnusluvun näppäilemistä
- käyttämällä korttia posti- tai puhelinmyynnissä
ilman tunnuslukua tai
- käyttämällä korttia autovuokraamoissa tai hotelleissa, joilla on oikeus veloittaa kortilta yleisen käytännön mukaisesti jälkikäteen ilman kortinhaltijan allekirjoitusta laskuttamatta jääneet kohtuulliset polttoainemaksut, puhelin-, minibaari- ja ateriakulut ja muut kortinhaltijan aiheuttamat kustannukset sekä veloitukset peruuttamatta jätetyistä hotellivarauksista.

Tilinomistaja ja yhteisvastuullinen kortinhaltija vastaavat
- kaikilla tiliin liitetyillä korteilla tehdyistä tapahtumista.
- kaikista niistä korttitapahtumista, jotka on tehty ennen kuin [pankki] on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen ja kaikki tiliin liitetyt kortit on palautettu [pankkiin].
- että tilillä on nostoihin ja maksuihin tarvittava kate.
- rinnakkaiskorttien käytöstä.
[…]

Korttiehtojen Kortinhaltijan mahdollisuus määrittää kortin käyttöä -kohdan mukaan
Kortinhaltijalla on [pankin] tarjoamalla tavalla mahdollisuus rajoittaa kortin käyttöä esimerkiksi asettamalla vuorokausikohtaiset turvarajat, sallimalla kortin internet-käytön tai asettamalla maantieteellisen vajauksen. Kortinhaltija voi rajoittaa kortillaan vuorokaudessa nostettavan käteisen määrää ja Suomessa [pankin] maksuautomaateilla tehtävien korttiin liittyvältä tililtä heti veloitettavien maksujen määrää asettamalla korttikohtaiset turvarajat. Turvarajoja ei voi asettaa Visa-luottokortille eikä yritysten MasterCard-korteille. Turvarajat määrittelevä vuorokausi vaihtuu aina Suomen ajan mukaisesti (UTC+2).

Korttiehtojen [Pankin] vastuu -kohdan mukaan
[…]
[Pankki] on velvollinen korvaamaan kortinhaltijalle sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut [pankin] virheestä tai laiminlyönnistä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat kortinhaltijalle virheen selvittämisestä aiheutuneet välittömät selvittelykulut.
[Pankki] vastaa kortinhaltijalle tuottamuksellaan aiheuttamistaan välillisistä vahingoista ainoastaan, kun on kyse maksupalvelulaissa säädettyjen velvoitteiden vastaisesta menettelystä. Välillisinä vahinkoina pidetään tällöin [pankin] virheellisestä menettelystä tai siitä aiheutuvien toimenpiteiden vuoksi aiheutunutta tulonmenetystä, muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta johtuvaa vahinkoa tai muuta näihin rinnastettavaa vahinkoa.
[…]

Korttiehtojen [Pankin] oikeudet -kohdan mukaan
[Pankki] on oikeutettu veloittamaan korttiin Iiitetyltä tililtä käteisnostot ja maksut, jotka kortinhaltija on hyväksynyt allekirjoittamalla myyntitositteen, käyttämällä korttia yhdessä tunnusluvun kanssa, käyttämällä korttia internetissä, käyttämällä korttia lähimaksuominaisuudella tai maksupäätteissä tai automaateissa, jotka toimivat ilman tunnusluvun näppäilemistä ja hyvittämään mahdollisen saajan tiliä. [Pankki] vastaa siitä, että veloitukset kirjataan korttiin liitetylle tilille.
[…]
[Pankilla] on oikeus kieltää ja estää kortin käyttö tai rajoittaa sitä:
· turvallisuussyistä
· jos korttia käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti tai on syytä epäillä sitä
· jos kortti oikeuttaa luoton käyttöön ja riski siitä, että tilinomistaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitettaan, on huomattavasti kohonnut.
Tilinomistajan riski täyttää maksuvelvoitettaan on huomattavasti kohonnut esimerkiksi, kun:
[…]
· kortista perittäviä maksuja tai palkkioita ei ole maksettu tai kortinhaltijalla on muita maksuviivästyksiä tai rekisteröityjä maksuhäiriöitä
[Pankilla] on oikeus estää kortin käyttö, kun kortinhaltijan käyttöoikeus korttiin liitettyyn tiliin on lopetettu tai tilinomistajan pyynnöstä. […]

Korttiehtojen Yrittäjien, yritysten ja yhteisöjen kortit -kohdan mukaan
Mikäli kortti on myönnetty yrittäjien, yhteisöjen tai yritysten korttina elinkeinotoimintaa varten, tilinomistaja ja kortinhaltija eivät ole kuluttajansuojalain tarkoittaman kuluttajan asemassa.
[…]
Korttiehdot, joita sovelletaan yhteisistä korttiehdoista poiketen
Tilinomistaja ja kortinhaltija vastaavat yhteisvastuullisesti siitä, että korttia käytetään korttiehtojen mukaisesti. Kortinhaltija vastaa tilinomistajan kanssa yhteisvastuullisesti kaikista kortilla tehdyistä nostoista, maksuista ja muista toimenpiteistä, kun tilinomistaja on elinkeinonharjoittaja, avoin- tai kommandiittiyhtiö ellei muuta ole sovittu.
Tilinomistajan vastuu
Tilinomistaja
sitoutuu maksamaan ostoista ja käteisnostoista, jotka kortinhaltija on hyväksynyt allekirjoittamalla myyntitositteen, käyttämällä korttia yhdessä tunnusluvun kanssa tai käyttämällä korttia automaateissa, jotka toimivat ilman tunnuslukua, syntyneen velan [pankille] tai muun korttiominaisuuden myöntäneelle yritykselle.
Tilinomistaja vastaa
- kaikilla tiliin Iiitetyillä korteilla tehdyistä tapahtumista.
- kaikista niistä korttitapahtumista, jotka on tehty ennen kuin [pankki] on vastaanottanut korttisopimuksen irtisanomisilmoituksen ja kaikki tiliin liitetyt kortit on palautettu [pankkiin].
- että tilillä on nostoihin ja maksuihin tarvittava kate.
[…]
Kortin väärinkäyttö
Tilinomistajan ja kortinhaltijan vastuu kortin väärinkäytöstä lakkaa silloin, kun [pankki] on vastaanottanut ilmoituksen kortin tai tunnusluvun katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun tai kortin käyttöoikeuden lakkaamisesta ja kun [Pankilla] on ollut mahdollisuus estää kortin käyttö. Tilinomistaja vastaa siihen saakka aiheutuneesta vahingosta. Kortinhaltija vastaa tilinomistajan kanssa yhteisvastuullisesti vahingosta, kun tilinomistaja on elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö tai muuten on erikseen sovittu.
Tilinomistaja ja kortinhaltija ovat velvolliset ilmoittamaan [Pankille] välittömästi kortinhaltijan kortin käyttöoikeuden lakkaamisesta ja huolehtimaan siitä, että kortti palautetaan [Pankille].

Korttiehtojen Yritysten MasterCard- ja Visa -maksuaikakortit ja -luottokortit –kohdan mukaan
Yritysten käyttöön tarkoitettuja kortteja ovat esim. […] [BMC].
Kortti voidaan myöntää työntekijälle, joka työskentelee yrityksessä tai yhteisössä, jolle on myönnetty kyseisen tuotteen tili.
Korttia ei saa käyttää kortinhaltijan omaan käyttöön tehtävien ostojen maksamiseen ellei tilinhaltijan kanssa ole sovittu toisin.
Kortteihin liittyvään tiliin sovelletaan kunkin tilin omia luottotiliehtoja.
Kortin käyttö laskutetaan [pankin] kanssa tehtävän luottosopimuksen mukaisesti ja korttiin liittyvien maksujen lisäksi peritään luottosopimuksen mukaiset maksut.
Korttia saa käyttää tilinhaltijan ja [pankin] sopiman käyttörajan puitteissa. Jollei toisin ole sovittu, on kortin käyttöraja 5 000 euroa kalenterikuukaudessa. Korteilla tehtäville kertamaksuille ja -nostoille voidaan asettaa yläraja tietyn ajanjakson yhteisnostoille. Jollei tilinomistajan kanssa ole erikseen sovittu muuta, on kortin käteisnostojen yhteismäärä kalenterikuukauden aikana enintään 1 600 euroa. [Pankilla] on oikeus muuttaa käteisnostorajaa yhden (1) kuukauden kuluttua muutosilmoituksesta. Kortinhaltijalla on oikeus alentaa käteisnostorajaa välittömästi.
[…]

Pankin BMC-tiliehtojen [BMC]-kortin käyttö -kohdan mukaan
[BMC]-korttia käytetään yrityksen hankintoihin ja elinkeinotoimintaan. Korttia ei saa käyttää Kortinhaltijan omaan käyttöön tehtävien ostosten maksamiseen.

Tiliehtojen Maksuvastuu-kohdan mukaan
Tilinhaltija vastaa kaikista [BMC]-tiliin liittyvinä [BMC]-korteilla tehdyistä ja niistä johtuvista veloituksista.

Tiliehtojen Laskutus ja maksu -kohdan mukaan
[Pankki] laskuttaa tilinhaltijalta kerran kuukaudessa tai erikseen sovittavan laskutusrytmin mukaan kaikki ennen laskutusajoa saapuneet [BMC]-tiliin liittyvinä [BMC]-korteilla tehdyt ja niistä johtuvat veloitukset. […]Tilinhaltija sitoutuu maksamaan laskun viimeistään eräpäivänä.[…]

Asian arviointi

Tapaukseen sovellettavien kortti- ja BMC-ehtojen mukaan korttia ja luottotiliä saa käyttää sovitun käyttörajan puitteissa eikä korttia saa käyttää kortinhaltijan omaan käyttöön tehtävien ostojen maksamiseen. Riidatonta tapauksessa on, että kortinhaltija X on toiminut sopimusehtojen vastaisesti käyttäessään korttia omaan käyttöön tehtävien ostojen maksamiseen ja ylittäessään sovitun käyttörajan.

A katsoo tapauksessa ensisijaisesti, että pankin olisi tullut estää kortin käyttö X:n ylitettyä korttisopimuksessa sovitun 5.000 euron käyttörajan. A vetoaa tältä osin myös siihen, että korttia koskevien laskujen maksussa oli viivästyksiä.

Pankkilautakunta toteaa, että korttiehtojen mukaan tilinomistaja ja kortinhaltija vastaavat yhteisvastuullisesti siitä, että korttia käytetään korttiehtojen mukaisesti. Korttiehtojen mukaan tilinomistaja ja yhteisvastuullinen kortinhaltija vastaavat myös siitä, että tilillä on nostoihin ja maksuihin tarvittava kate.

Pankilla on korttiehtojen mukaan oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos kortinhaltija rikkoo olennaisesti kortti- tai tiliehtoja. Pankilla on ehtojen mukaan myös oikeus estää kortin käyttö esimerkiksi jos korttia käytetään vilpillisesti tai jos kortista perittäviä maksuja tai palkkioita ei ole maksettu. Pankki ei kuitenkaan ole ehtojen mukaan velvollinen estämään kortin käyttöä, vaikka kortinhaltija ehtojen vastaisesti ylittäisi luottotilin sovitun käyttörajan tai korttia koskevien laskujen maksamisessa olisi viivästyksiä.

Pankkilautakunta toteaa kortinhaltijan ja tilinomistajan vastaavan sovellettavien ehtojen mukaan yhteisvastuullisesti kaikista kortilla tehdyistä nostoista ja maksuista ja A:n tilinomistajana vastaavan kaikista korttitapahtumista, jotka kortinhaltija on korttiehdoissa sovitulla tavalla hyväksynyt ja jotka on tehty ennen kuin pankki on vastaanottanut korttisopimuksen irtisanomisilmoituksen ja kaikki tiliin liitetyt kortit on palautettu pankkiin. Tässä tapauksessa ko. korttitapahtumat on riidattomasti tehty ennen kuin A on tehnyt pankille kortin sulkuilmoituksen tai korttisopimuksen irtisanomisilmoituksen.

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen

Tulosta