Haku

FINE-026131

Tulosta

Asianumero: FINE-026131 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 19.04.2021

Korvattava vahinko. Vastuuvakuutuksen korvauspiiri. Korvauspäätöksen sovittelu.

Tapahtumatiedot

S Oy oli vuokrannut P Oy:ltä erään kesätapahtuman ajaksi 26.6.2018 - 1.7.2018 pakaste- ja kylmäkontteja elintarvikkeiden säilyttämistä varten. Yhden pakastekontin kylmälaitteeseen tuli vuokra-aikana tekninen vika, jonka seurauksena kontissa säilytetyt elintarvikkeet pilaantuivat käyttökelvottomiksi. Kontin vikaantumisesta aiheutui S Oy:lle 30 840,12 euron suuruinen vahinko, jonka korvaamista S Oy vaati P Oy:ltä.

P Oy haki tapahtuneen johdosta korvausta vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on 8.8.2018, 29.8.2018 ja 30.9.2019 antamillaan korvauspäätöksillä evännyt korvauksen vastuuvakuutuksesta katsoen, että P Oy:n oli toiminut palveluntarjoajana huolellisesti eikä vahinko ollut aiheutunut P Oy:n virheestä tai laiminlyönnistä. Koska P Oy ei siten ollut korvausvastuussa S Oy:n elintarvikkeiden pilaantumisesta, vahinko ei ollut korvattava myöskään P Oy:n vastuuvakuutuksesta.

S Oy oli käräjäoikeudessa P Oy:tä vastaan 5.11.2018 nostamallaan kanteella vaatinut, että P Oy:n velvoitettaisiin kauppalain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten säännösten nojalla korvaamaan aiheutunut vahinko. Käräjäoikeus on 27.6.2019 asiassa antamallaan lainvoimaiseksi jääneellä tuomiolla hylännyt S Oy:n kanteen katsoen, että P Oy oli toiminut sopimussuhteessa huolellisesti eikä se sen vuoksi ollut velvollinen korvaamaan S Oy:n vahinkoa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

S Oy on tyytymätön vakuutusyhtiön korvausratkaisuun ja on vaatinut vahingon korvaamista vastuuvakuutuksesta tai toissijaisesti korvauspäätöksen kohtuullistamista varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36 §:n mukaisesti.

S Oy ei ollut aiheuttanut vahinkoa omalla toiminnallaan, vaan se oli käyttänyt pakastekonttia P Oy:n ohjeiden mukaisesti. S Oy oli myös ryhtynyt kaikkiin kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. P Oy oli sen sijaan toiminut huolimattomasti jättämällä vuokraamansa irtaimen omaisuuden vakuuttamatta äkillisen ja ennalta arvaamattoman vian varalta. Huoltoliikkeen 10.7.2018 päivätystä tarkastusraportista ilmeni, että kylmälaitteen vesipumpun hihna oli katkennut, minkä seurauksena laite ei ollut enää toiminut. Vika oli ollut ennalta arvaamaton, koska kaikki P Oy:n vuokraamat kontit oli sen oman ilmoituksen mukaan huollettu vain noin viikkoa aiemmin.

S Oy:tä ei ollut vuokrasopimuksessa velvoitettu vakuuttamaan konteissa säilytettävää vaihto-omaisuutta. S Oy oli siten mielestään voinut perustellusti olla siinä käsityksessä, että P Oy oli vakuuttanut kontit myös niiden toiminnassa esiintyvien vikojen vuokralaiselle mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen varalta. Vahinko oli ollut määrältään huomattava. Ammattimaisen palveluntarjoajan vastuu palvelujen turvallisuudesta on normaalia tuottamusvastuuta ankarampaa. Sopimusvastuussa palveluntarjoajan on korvausvastuusta vapautuakseen kyettävä näyttämään oman toimintansa huolellisuus sekä palvelussa käytetyn välineen moitteettomuus. P Oy:n vuokraama kontti ei ollut moitteeton, jos siihen oli tullut käyttäjästä riippumaton äkillinen ja ennalta arvaamaton vika. 

S Oy:n mielestä vahingon korvaamatta jättäminen johtaisi sen kannalta myös kohtuuttomaan tilanteeseen, koska vahinko oli johtunut S Oy:stä riippumattomista seikoista, eikä se ollut voinut omilla toimillaan kokonaan estää vahingon aiheutumista. S Oy oli myös rajoittanut vahingon määrää. Vastuuvakuutuksen vakuutusturvassa oli selkeä aukko, jota S Oy ei ollut voinut ennakoida.

Vakuutusyhtiö on lausunut P Oy:n näyttäneen toimineensa asiassa palveluntarjoajana huolellisesti. Vahinko ei ollut aiheutunut P Oy:n virheestä tai laiminlyönnistä. Käräjäoikeus oli lainvoimaisella tuomiolla sitovasti vahvistanut, ettei P Oy ole voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan FINE voi kyseisen tuomion johdosta jättää S Oy:n vaatimuksen käsittelemättä siltä osin, kuin kyse oli P Oy:n kauppalakiin tai yleisiin vahingonkorvausoikeudellisiin säännöksiin on perustuvasta vastuusta ja siten myös vakuutusyhtiön velvollisuudesta korvata vahinko P Oy:n ottamasta vastuuvakuutuksesta. Vakuutusehtojen kohdan 3.2.7 rajoituksen mukaan korvausta ei myöskään maksettu, mikäli vakuutuksenottajan vastuu perustui sopimukseen. 

Vakuutusyhtiö on lausunut S Oy:n kohtuullistamisvaatimuksesta, ettei S Oy ollut vakuutusyhtiön sopimuskumppani. Toiminnan vastuuvakuutus oli P Oy:n ottama vapaaehtoinen vakuutus, jonka keskeinen sisältö on määritelty vakuutusehdoissa. Vakuutuksenottajan maksama vakuutusmaksu määräytyi sen riskin perusteella, jonka vakuutusyhtiö ottaa asiakkaan puolesta kannettavakseen. Vastuuvakuutuksessa korvausten yleinen lähtökohtana on se, että vakuutuksenottajan tulee olla vahingosta voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Tämä vastuun rajaus ei ole vahingon kärsineelle osapuolelle kohtuuton.

Sillä seikalla, millaiseen asemaan S Oy oli joutunut P Oy:n vahingonkorvausvastuun puuttuessa, ei ole vaikutusta vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuteen. Se ei ollut peruste korvauspäätöksen tai vakuutusehtojen kohtuullistamiselle. S Oy olisi voinut ennalta varautua vahingon mahdollisuuteen vakuuttamalla elintarvikkeensa. Vakuutusyhtiö katsoo, että sen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen, eikä sitä tule kohtuullistaa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Nyt puheena olevaan vakuutukseen sovellettavien, 1.1.2017 voimaan tulleiden vastuuvakuutusehtojen kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vastuuvakuutusehtojen kohdan 3.2.7 (Sopimusvastuu) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36 §:n 1 momentin mukaan, jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Ratkaisusuositus

S Oy on vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan elintarvikkeidensa pilaantumisesta aiheutuneen vahingon P Oy:n vastuuvakuutuksesta ensisijaisesti sillä perusteella, ettei P Oy ollut vakuuttanut vuokraamaansa kylmälaitetta sen toiminnassa esiintyvien äkillisten ja ennalta arvaamattomien vikojen ja niistä vuokralaiselle mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen varalta. S Oy on vedonnut siihen, että kylmälaitteen rikkoutuminen oli ollut sen näkökulmasta yllättävä ja ennakoimaton tapahtuma. Joka tapauksessa korvauspäätöstä tulisi sovitella.

Vakuutusyhtiön korvausvastuu vakuutusehtojen perusteella

FINE toteaa, että vastuuvakuutuksilla katetaan vakuutuksenottajan voimassa olevan oikeuden mukaista vahingonkorvausvastuuta. Näin ollen, mikäli P Oy:n ei voida todeta olleen voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvastuussa S Oy:lle aiheutuneesta vahingosta, ei myöskään vakuutusyhtiöllä ole vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan korvausvelvollisuutta P Oy:lle myöntämästään vastuuvakuutuksesta.

Asiakirjojen mukaan S Oy:n ja P Oy:n välinen kylmälaitteen rikkoutumisesta aiheutunutta vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva asia on jo ratkaistu käräjäoikeuden lainvoimaisella tuomiolla. Käräjäoikeus on katsonut kyseisessä sopimusperusteista vahingonkorvausvastuuta koskeneessa tuomiossaan P Oy:n toimineen vuokranantajana huolellisesti, ja ettei vahingon aiheuttanut kylmäkontin moottorin vesipumpun hihnan katkeaminen ollut johtunut P Oy:n tuottamuksesta. Koska asiassa on siten jo lainvoimaisesti vahvistettu, ettei P Oy ole voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa S Oy:lle aiheutuneesta vahingosta, ei myöskään vakuutusyhtiöllä ole vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen nojalla korvausvelvollisuutta asiassa. 

S Oy:n asiassa lausuman johdosta FINE toteaa selvyyden vuoksi, ettei P Oy ole ilman eri sitoumusta myöskään ollut vain osapuolten välisen vuokrasuhteen perusteella velvollinen erikseen vakuuttamaan S Oy:n kylmäkontissa säilyttämiä elintarvikkeita, vaan omaisuuden vakuuttamisesta huolehtiminen kuuluu aina ensisijaisesti sen omistajalle.


Vakuutusehdon sovittelua koskeva vaatimus

FINE toteaa, ettei S Oy ole ollut nyt kysymyksessä olevan vastuuvakuutusta koskeneen sopimuksen osapuoli, vaan S Oy on ollut sopimukseen nähden kolmannen asemassa. Tämän vuoksi ja myös muut edellä lausutut seikat huomioon ottaen FINE katsoo, ettei asiassa ole esitetty perusteita vakuutusyhtiön vakuutusehtojen mukaisen korvauspäätöksen sovittelemiselle.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta