Haku

FINE-026087

Tulosta

Asianumero: FINE-026087 (2021)

Vakuutuslaji: Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Ratkaisu annettu: 14.10.2021

Lakipykälät: 13, 47, 48

Työnantajan ottama vapaaehtoinen eläkevakuutus. Työsopimuksen päättymisen jälkeen vakuutuksenottajalle palautetut vakuutusmaksut. Työsuhteen päättymisestä kulunut aika. Oliko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus palauttaa vakuutusmaksut?

Tapahtumatiedot

A on vakuutettuna entisen työnantajansa ottamassa vapaaehtoisessa eläkevakuutuksessa. Sopimukseen on 7.9.2007 tehty peruuttamattomuussitoumus (peruuttamaton edunsaajamääräys), jonka mukaan työsuhteen päättyessä työnantajalle palautetaan alle 36 kuukautta vakuutukseen maksettuna olleet maksut. Tätä aikaisemmista maksuista muodostuu vakuutetulle vapaakirja.

A:n työsopimus on 18.3.2011 irtisanottu päättymään taloudellisista ja tuotannollisista syistä 18.5.2011. Irtisanomisilmoituksen tekstin mukaan työnantaja on maksanut A:lle otetun eläkevakuutuksen maksua 31.12.2011 saakka. A:lle on toimitettu eläkevakuutukseen liittyvät dokumentit tiedoksi ja vuoteen 2012 kohdistuvat maksut siirtyvät A:n omalle vastuulle.

A:n entinen työnantaja on vuonna 2018 ilmoittanut vakuutusyhtiölle useamman työsuhteen, näiden joukossa A:n, päättymisestä 18.5.2011, ja pyytänyt palauttamaan vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin maksetut vakuutusmaksut siltä osin, kuin ne on maksettu alle 36 kuukautta ennen työsuhteen päättymistä. Vakuutusyhtiö palautti maksut neuvottelujen jälkeen. A:n osalta päätös maksujen palauttamisesta tehtiin 12.11.2019 ja maksuja palautettiin A:n entiselle työnantajalle 8.700 euroa.

Asiakkaan valitus

A katsoo Sijoituslautakunnalle toimittamassaan valituksessa, ettei vakuutusyhtiön olisi tullut palauttaa vakuutusmaksuja A:n entiselle työnantajalle. A viittaa irtisanomisilmoituksen tekstiin vakuutusmaksuja koskien ja ilmoittaa lisäksi tehneensä vuonna 2011 entisen työnantajansa kanssa suullisen sopimuksen, jonka mukaan vakuutusmaksujen palautusta ei tulla vaatimaan. A katsoo lisäksi, että maksunpalautusvaatimus on ollut kohtuuton ajan kulumisen vuoksi. A on myös tehnyt taloudellisia ratkaisuja eläkepäiviä varten olemassa oleviin talletuksiin perustuen.

Palveluntarjoajan vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että 12.11.2019 tehty päätös eläkesäästöstä ja vakuutusmaksun palautuksesta on vakuutussopimuksen ja peruuttamattomuussitoumuksen mukainen ja A:n vaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Yhtiö viittaa vakuutussopimuslain 47 §:ään, jonka mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä henkilö, jolla on vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta oikeus henkilövakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen (edunsaaja). Vakuutuksenottaja voi muuttaa tai peruuttaa edunsaajamääräyksen, jos vakuutustapahtumaa, jossa määräys on tarkoitettu sovellettavaksi, ei ole sattunut. Eläkevakuutuksen ehdoissa voidaan rajoittaa vakuutuksenottajan tässä momentissa mainittuja oikeuksia. Vakuutuksenottaja voi antaa edunsaajalle tai vakuutetulle kirjallisen sitoumuksen määräyksen voimassa pitämisestä (peruuttamaton edunsaajamääräys). Edunsaajamääräystä ei tällöin saa muuttaa tai peruuttaa ilman sen suostumusta, jolle sitoumus on annettu. Lain 48 §:n mukaan edunsaajamääräys taikka sen peruuttaminen tai muuttaminen on mitätön, jollei siitä ole kirjallisesti ilmoitettu vakuutuksenantajalle.

Vakuutusyhtiön vastuu määräytyy vakuutussopimuslain ja yrityksen eläkevakuutussopimuksen sekä siihen annettujen ilmoitusten perusteella, joita ovat edunsaajamääräyksenä annetut peruuttamattomuussitoumukset. Vakuutuksenottaja ei ole missään vaiheessa vuonna 2011 tai sen jälkeen ilmoittanut muuttavansa edunsaajamääräystä A:n hyväksi. Tässä tapauksessa ei ole vakuutussopimuslain 48 §:n edellyttämällä tavalla muutettu edunsaajamääräystä kirjallisesti. Näin ollen vakuutusyhtiön on täytynyt tehdä päätös, jonka mukaan työsuhteen päättyessä työnantajalle palautetaan alle 36 kuukautta vakuutukseen maksettuna olleet maksut 8.700 euroa.

Vakuutussopimuslain mukaan muut kuin kirjalliset muutosilmoitukset edunsaajamääräykseen ovat mitättömiä, joten A:n vetoama suullinen sopimus ei vaikuta asian arviointiin. Työsuhteen päättämisilmoitus ja kerrottu suullinen sopimus sitoumuksesta poikkeamisesta liittyvät työsuhteeseen ja sen päättämiseen. Suullisen sopimuksen toteaminen vaatisi suullista todistelua. Yhtiö toteaa, ettei Sijoituslautakunnalla ole toimivaltaa käsitellä työsuhteeseen liittyviä asioita, eikä lautakunta myöskään voi ottaa suullista todistelua vastaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus palauttaa A:n osalta maksettuja eläkevakuutuksen maksuja työnantajalle.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 13 §:n (14.5.2010/426) 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenottajan suorittamista vakuutusmaksuista on kertynyt säästöä, vakuutuksenottajalla on oikeus keskeyttää maksujen suoritus ja saada vakuutuksen säästöosuutta vastaava vakuutus (vapaakirja) taikka vakuutusehtojen mukaan laskettu vakuutuksen säästöosuus (takaisinostoarvo). Pykälän 3 momentin mukaan eläkevakuutuksen ehdoissa voidaan kuitenkin määrätä, ettei vakuutuksenottajalla ole 1 tai 2 momentissa säädettyä oikeutta saada takaisinostoarvoa.

Lain 47 §:n (14.5.2010/426) 1 momentin mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä henkilö, jolla on vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta oikeus henkilövakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen (edunsaaja). Vakuutuksenottaja voi muuttaa tai peruuttaa edunsaajamääräyksen, jos vakuutustapahtumaa, jossa määräys on tarkoitettu sovellettavaksi, ei ole sattunut. Eläkevakuutuksen ehdoissa voidaan rajoittaa vakuutuksenottajan tässä momentissa mainittuja oikeuksia. Pykälän 2 momentin mukaan vakuutuksenottaja voi antaa edunsaajalle tai vakuutetulle kirjallisen sitoumuksen määräyksen voimassa pitämisestä (peruuttamaton edunsaajamääräys). Edunsaajamääräystä ei tällöin saa muuttaa tai peruuttaa ilman sen suostumusta, jolle sitoumus on annettu.

Lain 48 §:n mukaan edunsaajamääräys taikka sen peruuttaminen tai muuttaminen on mitätön, jollei siitä ole kirjallisesti ilmoitettu vakuutuksenantajalle.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 1 (Käsitteiden määritelmät) mukaan peruuttamattomuussitoumus on vakuutuksenottajan vakuutetulle antama sitoumus edunsaajamääräyksen voimassapitämiseksi. Jos vakuutuksenottaja on antanut peruuttamattomuussitoumuksen, vakuutusyhtiö ei hyväksy vakuutuksen arvoa heikentäviä muutoksia ilman sitoumuksen saajan suostumusta. Peruuttamattomuussitoumuksen pätevyyden edellytyksenä on, että siitä kirjallisesti tai muulla vakuutusyhtiön hyväksymällä tavalla ilmoitetaan vakuutusyhtiöön.

Peruuttamattomuussitoumuksen 7.9.2007 mukaan työsuhteen päättyessä työnantajalle palautetaan alle 36 kuukautta vakuutukseen maksettuna olleet maksut. Tätä aikaisemmista maksuista muodostuu vakuutetulle vapaakirja. Sitoumuksen on allekirjoittanut A:n entisen työnantajan edustaja ja A on vahvistanut allekirjoituksellaan saaneensa sitoumuksen tiedoksi.

Asian arviointi

1. Sijoituslautakunnan toimivalta

Finanssialan sopimuspohjaisen asiakasorganisaation (FINE) ohjesäännön 6 §:n mukaan Sijoituslautakunta antaa ratkaisusuosituksia ei-ammattimaisten asiakkaiden ja palveluntarjoajien lautakunnalle esittämistä erimielisyyksistä. Lautakunta käsittelee sijoituspalvelulaissa ja sijoitusrahastolaissa tarkoitettuihin sijoitus- ja sijoitusrahastopalveluihin liittyviä palveluntarjoajan ja ei-ammattimaisen asiakkaan välisiä asioita. Lisäksi lautakunta käsittelee vakuutussopimuslain mukaisia sijoitusvakuutuksia koskevia palveluntarjoajan ja ei-ammattimaisen asiakkaan välisiä asioita sekä joukkorahoituslain mukaisia joukkorahoituksen välittäjän ja ei-ammattimaisen asiakkaan välisiä asioita. Ratkaisusuositukset koskevat lain, viranomaismääräysten, hyvän arvopaperimarkkinatavan, hyvän vakuutustavan, hyvän joukkorahoitustavan ja sopimusehtojen soveltamista sekä palveluntarjoajan menettelyä. Ne voivat koskea myös korvauksen määrää. Sijoituslautakunta ei käsittele vaatimuksia, jotka kohdistuvat muuhun kuin sijoituspalveluja tarjoavaan yritykseen, rahastoyhtiöön, sijoitusvakuutuksia tarjoavaan vakuutuksenantajaan tai joukkorahoituksen välittäjään.

Sijoituslautakunta toteaa, ettei sillä ole toimivaltaa käsitellä A:n ja hänen entisen työnantajansa välisiä, työsuhteen ehtoihin liittyviä erimielisyyksiä. Lautakunta ei siten voi ottaa kantaa siihen, onko A:n työnantaja sitoutunut sen ja A:n välisessä suhteessa olemaan vaatimatta vakuutusmaksun palauttamista. Lautakunta arvioi asiaa ainoastaan vakuutussopimuslain ja vakuutussopimuksen ehtojen valossa.

2. Asian arviointi

Sijoituslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajalla on vakuutussopimuslain mukaan oikeus keskeyttää vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksujen suoritus ja saada vakuutusehtojen mukaan laskettu vakuutuksen säästöosuus (vakuutuksen takaisinostoarvo), ellei tätä oikeutta ole vakuutuksen ehdoissa rajoitettu.

Nyt puheena olevaan sopimukseen liittyy vakuutuksenottajan 7.9.2007 allekirjoittama peruuttamattomuussitoumus, jonka mukaan vakuutuksenottajana olevalle työnantajalle palautetaan työsuhteen päättyessä alle 36 kuukautta vakuutukseen maksettuna olleet maksut. Tätä aikaisemmista maksuista muodostuu vakuutetulle vapaakirja. Sijoituslautakunta toteaa, ettei vakuutuksenottajan oikeutta saada takaisinostoarvo ole sopimuksessa muilta osin rajoitettu. Lautakunta katsoo, että vakuutuksenottajalla on ollut sopimukseen perustuva oikeus saada vakuutusmaksut nyt palautetuilta osin takaisin.

A on esittänyt, että on kohtuutonta, että vakuutusyhtiö on palauttanut maksuja vielä näin pitkän ajan kuluttua työsuhteen päättymisestä. Sijoituslautakunta toteaa, että palautusvelkaa koskevassa velkasuhteessa osapuolet ovat vakuutuksenottaja eli A:n entinen työnantaja ja vakuutusyhtiö. Tässä suhteessa velallinen eli vakuutusyhtiö ei ole vedonnut ajan kulumisen velkasuhdetta lakkauttavaan vaikutukseen. Näin ollen vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus palauttaa maksut. Lautakunta ei toimivallan puuttuessa ota kantaa siihen, miten ajan kuluminen vaikuttaa A:n ja hänen entisen työnantajansa välisessä suhteessa.

Lopputulos

Sijoituslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.


SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Kajala
Ovaska
Sario
Tapanila

Tulosta