Haku

FINE-026061

Tulosta

Asianumero: FINE-026061 (2020)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.06.2020

Ulosottoon liittyvä asia. Rajoitusehto. Vakuutusehtojen tulkinta. Perusteettoman edun palautusta koskeva kanne.

Tapahtumatiedot

Tiekunta vaati asiakasta maksamaan tiehoitomaksun. Asiakkaan mukaan maksuvelvoitetta ei tullut kohdistaa häneen, joten hän ei maksukehotuksesta huolimatta maksanut vaadittua tiehoitomaksua tiekunnalle. Tiekunta laittoi suoraan ulosottokelpoisen tiehoitomaksun ulosoton kautta perittäväksi. Asiakkaan tekemän ulosottovalituksen johdosta kihlakunnanvouti teki asiassa itseoikaisupäätöksen ja palautti varat asiakkaalle.

Tiekunta laittoi tiemaksun uudelleen ulosottoon ja varat perittiin asiakkaalta toistamiseen. Asiakas katsoi edelleen, että tiemaksu oli peritty väärin perustein ja vaati, että tiekunta palauttaa varat. Tiekunta ei reagoinut asiakkaan vaatimukseen. Näin ollen asiakas ilmoitti, että hän nostaa asiassa perusteettoman edun palautusta koskevan kanteen. Asiakas haki asiaan oikeusturvaetua.

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, ettei se ole vakuutussopimuksen perusteella velvollinen myöntämään asiaan oikeusturvaetua. Vakuutusyhtiö viittasi vakuutukseen sovellettaviin vakuutusehtoihin ja totesi, että riita-asiassa korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty joko perusteen tai määrän osalta. Vakuutusyhtiön mukaan asiakas ei ollut osoittanut, että asia olisi riitautunut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla eikä korvattavaa vakuutustapahtumaa ollut siten sattunut. Lisäksi vakuutusyhtiö katsoi, että asia liittyi ulosottoon. Vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen sisältämän rajoituksen mukaan oikeusturvavakuutuksesta ei korvata asiaa, joka liittyy ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan valitus ja lisäkirjelmä

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakkaan mukaan asiassa on syntynyt vakuutustapahtuma. Asia on riitautunut jo toukokuussa 2015, kun hän ei suostunut maksamaan tiekunnan perusteettomasti velkomia tiemaksuja. Lisäksi asiakas on 26.11.2015 lähettämällään sähköpostiviestillä nimenomaisesti kiistänyt 24.11.2015 päivättyyn uuteen laskuun liittyvän maksuvelvollisuuden. Asiakas on edelleen kiistänyt vaatimuksen 6.12.2015 päivätyllä sähköpostiviestillä.

Tiekunta ei ole vapaaehtoisesti suostunut oikaisemaan maksuunpanoluetteloa eikä palauttamaan väärin perustein perittyjä varoja. Vastapuolen passiivinen suhtautuminen asiakkaan vaatimuksia kohtaan johtaa siihen, että asiakkaalla ei ole käytettävissään muita oikeussuojakeinoja kuin perusteettoman edun palautusta koskevan kanteen nostaminen. Kannetta ei ole vielä nostettu, sillä asiakas haluaa ensin varmistua siitä, että asiaan myönnetään oikeusturvaetu.

Asiakas toteaa lisäksi, että riita ei liity millään lailla ulosottoon, vaikka ulosottoa onkin käytetty laittomasti määrätyn maksun perintään. Riita on puhtaasti yksityisoikeudellinen. Kyseessä on perusteettoman edun palautusta koskeva kanne. Asiakas lisäksi toteaa, että hänellä ei ollut mitään laillisia mahdollisuuksia vastustaa ulosottoa, sillä tiekunnan maksuunpanoluettelo on täytäntöönpantavissa välittömästi samoin kuin verot ja muut julkisoikeudelliset maksut.

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö myöntää perusteettoman edun palautusta koskevaan asiaan oikeusturvaedun.

Vakuutusyhtiön vastine ja lisäkirjelmät

Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että sen ratkaisu on oikea sekä vakuutusehtojen ja vakuutussopimuksen mukainen. Valituksessa esitetty ei tuo asiaan mitään sellaista uutta tietoa, minkä perusteella ratkaisua olisi muutettava. Perustelujen osalta vakuutusyhtiö viittaa aikaisemmin lausumaansa.

Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutusehtojen mukaan riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty todisteellisesti perusteen tai määrän osalta. Passiivisuutta ei katsota kiistämiseksi. Siinä vaiheessa, kun vakuutettu hakee oikeusturvaetua, pitää olla todettavissa mitä vaaditaan, miten vaatimukseen on reagoitu ja onko vaatimus kiistetty joko perusteen tai määrän taikka molempien osalta.

Asiassa on riidatonta, että asiakas on aikanaan kiistänyt laskun maksuvelvollisuuden. Kyse ei kuitenkaan ole laskusaatavaa koskevasta riidasta, eikä vakuutuksenottaja ole siihen oikeusturvaetua hakenut. Oikeusturvaetua vakuutuksenottaja on hakenut perusteettoman edun palautusta koskevaan asiaan. Kun asiakkaan vaatimusta perusteettoman edun palautuksesta ei ole todisteellisesti kiistetty perusteen tai määrän osalta, vakuutuksesta korvattavaa vakuutustapahtumaa ei puheena olevan asian osalta ole syntynyt.

Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa edelleen, että ehtojen mukaan oikeusturvavakuutuksesta ei korvata asiaa, joka liittyy ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon. Rajoitusehdon soveltaminen ei edellytä, että ulosottoasian tulisi välittömästi olla oikeudenkäynnin kohteena. ”Liittymisellä” tarkoitetaan, että asialla on looginen, todettavissa oleva yhteys ulosottoon. Vakuutettu on ilmoittanut vaativansa häneltä ulosmitatut varat perusteettoman edun palautuskanteella. Perusteettoman edun palautuskanne tehdään sen vuoksi, että varat on ulosmitattu vakuutetulta. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että asia liittyy ehtojen tarkoittamalla tavalla ulosottoon.

Vakuutusyhtiö myös huomauttaa, että vakuutettu voi käyttää vakuutusta ainoastaan sellaisissa asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa pohjoismaisessa tuomioistuimessa. Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimisessa, kuten esimerkiksi hallinto-oikeudessa. Laissa verojen ja maksun täytäntöönpanosta säädetään perustevalituksesta. Lain 9 § mukaan se, joka katsoo, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti, saa tehdä perustevalituksen. Lain 10 § mukaan perustevalitus tehdään samalle viranomaiselle kuin säännönmukainen valitus. Jollei sellaista viranomaista ole, perustevalitus tehdään hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu. Lain 11 § mukaan jos ulosmittaus on toimitettu julkisen saatavan perimiseksi, ulosottomiehen tulee antaa velalliselle ulosottokaaren 11 luvun 13 ja 14 §:ssä tarkoitetun valitusosoituksen lisäksi perustevalitusosoitus, jos asianomaisella on oikeus tehdä perustevalitus.

Saadun selvityksen mukaan vakuutuksenottaja vaatii häneltä ulosmitatut varat takaisin nostamalla perusteettoman edun palautuskanteen. Kannetta ei ole kuitenkaan vielä nostettu. Ottaen huomioon, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanoa koskevassa laissa säädetään, asiassa on vakuutusyhtiön käsityksen mukaan jäänyt myös näyttämättä, onko asia vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla käräjäoikeuteen saatettavissa oleva vai ei.

Esittämillään perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, ettei se ole vakuutussopimuksen perusteella velvollinen myöntämään asiaan oikeusturvaetua.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

1.1.2020 alkaen voimassa olevien vakuutusehtojen kohdan 9.4 (Korvattavat vakuutustapahtumat) alakohdan 9.4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty todisteellisesti perusteen tai määrän osalta.

Kohdan 9.3 (Tuomioistuimet ja voimassaoloalue) mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta Suomessa tai muissa Pohjoismaissa syntyneissä vakuutustapahtumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa pohjoismaisessa tuomioistuimessa. (…)

Kohdan 9.5 (Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon (kohta 20).

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiö vakuutussopimuksen perusteella velvollinen myöntämään asiakkaalle oikeusturvaedun perusteettoman edun palautusta koskevaan asiaan. 

FINE toteaa, että oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja siinä laajuudessa kuin vakuutukseen sovellettavassa sopimuksessa on sovittu. Vakuutussopimukseen voidaan ottaa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuutta rajaavia ehtoja. Jos asiassa on kysymys rajoitusehdolla vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta asiasta, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta myöntää asiaan oikeusturvaetua, vaikka muut korvattavuudelle asetetut edellytykset täyttyisivät.

Nyt puheena olevassa tapauksessa oikeusturvavakuutuksen ehdot sisältävät rajoituksen, jonka mukaan vakuutus ei kata asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja asiassa, joka liittyy ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon. Kun ehdossa on käytetty ilmaisua ”liittyy”, ehdon soveltaminen ei edellytä, että asia suoranaisesti koskisi rajoituksen kohteena olevaa asiaa eli tässä tapauksessa ulosottoa, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa. Vakuutuslautakunnan vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan termiä ”liittyy” onkin tulkittava siten, että rajoituksen perusteella vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävällä asialla on oltava looginen, todettavissa oleva ja tosiasiallinen yhteys rajoitusehdossa mainittuun seikkaan.

Tässä tapauksessa asiakkaan aikomuksena on nostaa perusteettoman edun palautusta koskeva kanne häneltä ulosmitattujen varojen palauttamiseksi ja hän on hakenut asiaan oikeusturvaetua. FINE toteaa, että perusteettoman edun palautusta koskevalla kanteella on olennainen ja looginen liityntä aikaisemmin suoritettuun varojen ulosmittaukseen. Jos varoja ei olisi peritty ulosottoteitse, ei asiakkaalla olisi syytä nostaa perusteettoman edun palautuskannetta varojen palauttamiseksi. Näin ollen FINE katsoo, että asia, johon asiakas on oikeusturvaetua hakenut, liittyy vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ulosottoon eikä asiaan voida myöntää oikeusturvaetua.

Asian ratketessa tällä perusteella, FINE ei ota kantaa muihin seikkoihin, joihin vakuutusyhtiö on asiassa vedonnut.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Sternhufvud

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia