Haku

FINE-025885

Tulosta

Asianumero: FINE-025885 (2020)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 07.05.2020

Pyörän irtoaminen kesken ajon. Auton oman osan aiheuttama vahinko.

Tapahtumatiedot

Lokakuussa 2019 asiakkaan farmarimallisen Lexuksen vasen eturengas irtosi kesken ajon aiheuttaen vaurioita ajoneuvolle. Vahinkotarkastuksessa ilmeni, että auto oli kärsinyt vaurioita iskeytyessään maahan. Irronnut rengas oli myös aiheuttanut vaurioita autolle. Yhtiö on korvannut auton osien vauriot, jotka ovat aiheutuneet auton osuessa maahan. Vakuutuksesta ei ole korvattu autosta irronneen renkaan autolle itselleen aiheutuneita vahinkoja. Asia on käsitelty yhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä, mutta yhtiön päätökseen ei tullut siellä muutosta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii asiamiehen laatimassa valituksessaan, että yhtiö korvaa ajoneuvolle aiheutuneet korjauskustannukset lisättynä seisontapäiväkorvauksilla. Kokonaiskorjauskustannuksesta on vaatimuksessa vähennetty irronneen vanteen osuus sekä itse renkaan aiheuttama vaurio, jotka jäävät vakuutusehtojen mukaisesti asiakkaan itse korvattaviksi.

Valituksen mukaan yhtiö on voimassa olevien vakuutusehtojen ja vakuutuslautakunnan vakiintuneen ratkaisukäytännön vastaisesti kieltäytynyt korvaamasta renkaan irtoamisen jälkeen ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja ja korjauskuluja. Ajoneuvon renkaan irtoaminen liikenteessä on johtunut yllättävästä ja ennakoimattomasta syystä, jonka ei ole osoitettu johtuneen viallisesta kiinnityksestä tai huolimattomuudesta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusten VKL 164/14 ja FINE-009523 mukaan kaskovakuutuksen korvauksen piiriin kuuluvat ne vahingot, jotka aiheutuvat ajoneuvolle renkaan irtoamisen jälkeisestä maahan iskeytymisestä ja välittömästi sen jälkeen. Yhtiö on aiempien vastaavien vahinkojen ratkaisukäytännön sekä vakuutusehtojen vastaisesti tulkinnut, ettei maahan iskeytymisestä johtuvia tai sen jälkeisiä vahinkoja korvata. 

Yhtiö toteaa vastineessaan, että autoturvavakuutuksesta voidaan suorittaa korvausta siinä laajuudessa kuin vakuutussopimukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa on määritelty. Kolarointiturva korvaa ajoneuvolle muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä välittömästi aiheutuneen vahingon. Tällaisia vaurioita ovat yleensä ajoneuvon iskeytyminen tiehen renkaan irtoamisen johdosta. Kolarointiturva ei korvaa sellaisia vaurioita, jotka ovat aiheutuneet ajoneuvolle sen omien osien aiheuttamana.

Vahinkotarkastajan kannanoton perusteella kyse on ollut teknisestä viasta ja ajoneuvon vasen etupyörä on irronnut ajossa. Maahan iskeytyneet osat on korvattu vakuutuksesta eli nyt kyseessä olevassa tapauksessa jarrulevy ja jarrukilpi. Muut vauriot ovat auton osan itselleen aiheuttamia vaurioita, eikä niitä voida korvata vakuutuksen perusteella.

Yhtiö toteaa vielä, että käytössä olevan selvityksen perusteella asiassa ei ole saatu sellaista näyttöä, että ajoneuvon vauriot olisivat aiheutuneet tahallisen ilkivallanteon seurauksena eikä korvausta näin ollen voida suorittaa myöskään ilkivaltaturvan perusteella.

Asiakkaan toteaa asiamiehen laatimassa lisäkirjelmässä, että yhtiö ei ole vastineessaan esittänyt perusteita vaaditun vakuutuskorvauksen hylkäämiselle. Yhtiö on tulkinnallaan rajannut, ettei korvausta tulisi suorittaa kuin maahan ensimmäisenä osuneiden jarrupellin ja jarrulevyn osalta. Vakuutusehtojen perusteella ja vakuutuskäytännön mukaisesti, ajoneuvolle on korvattava maahan iskeytymisestä aiheutunut vahinko, käsittäen välitön iskeytyminen ja sen jälkinen nimenomainen vahinkotapahtumaan sisältyvä vahinko. Yhtiö ei ole kommentoinut tätä lisäkirjelmää.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Autovakuutusehdot (voimassa 1.1.2017 alkaen)

Vakuutusehtojen kohdan 4.4.1. mukaan kolarointiturvasta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle
-    tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
-    tien sortumisesta
-    törmäyksestä
-    muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä

Vakuutusehtojen kohdan 4.11. mukaan hirvi-, ilkivalta-, kolarointi-, lasi-, palo-, pysäköinti-, varkaus- ja keskeytysturvasta (kohdat 4.2–4.7, 4.10 ja 6) ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat

  1. ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä. 

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla. Jos tämä on näytetty ja vakuutusyhtiö haluaa vedota vakuutuksen rajoitusehtoon, tulee yhtiön näyttää rajoitusehdon soveltuminen tapaukseen.

Vakuutusehtojen mukaan korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta, vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä. Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.

Vahinkotarkastajan mukaan kyse on ollut teknisestä viasta ja ajoneuvon vasen etupyörä on irronnut kesken ajon. Yhtiö on korvannut auton osien vauriot, jotka ovat aiheutuneet auton osuessa maahan. Näitä vaurioita ovat olleet jarrulevy ja jarrukilpi. Muut vauriot ovat tarkastajan mukaan auton osan itselleen aiheuttamia vaurioita, eikä niitä ole korvattu vakuutuksen perusteella.

FINE toteaa, että jotta pyörän irtoamisesta autolle aiheutunut vahinko tulisi vakuutuksesta korvattavaksi, irtoamisen olisi täytynyt johtua jostakin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta, ajoneuvoa ulkoisesti vahingoittavasta syystä. Osapuolten toimittamasta asiakirjaselvityksestä ei ilmene, että pyörään olisi kohdistunut jokin isku tai muu vastaava ulkoinen syy tai että kyse olisi ollut ilkivallasta. Tässä tapauksessa ajoneuvon etukulma on vaurioitunut tiehen osuessaan. Asiassa esitetystä selvityksestä ei ilmene, että tiehen iskeytyminen olisi välittömästi vaurioittanut muuta kuin yhtiön korvattavaksi hyväksymän jarrulevyn ja jarrukilven. Tämän vuoksi FINE katsoo, että korvattavaksi tuleva osuus vahingosta oli rajattu asianmukaisesti.

Tämä ratkaisu vastaa Vakuutuslautakunnan vakiintunutta lausuntokäytäntöä, jonka osalta FINE viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisuun VKL 164/14.

Asiakas on vaatinut, että yhtiö korvaa ajoneuvolle aiheutuneet korjauskustannukset lisättynä seisontapäiväkorvauksilla. Seisontapäiväkorvausten osalta FINE toteaa, että asiakkaan vakuutuskirjan mukaan asiakkaan vakuutukseen ei sisälly keskeytysturvaosaa.

FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Turunen

Tulosta