Haku

FINE-025874

Tulosta

Asianumero: FINE-025874 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.03.2020

Suihkuun nukahtaminen. Rajoitusehdon kohtuuttomuus. Oliko veden pääsy lattiakaivoon estynyt?

Tapahtumatiedot

Vakuutusyhtiön verkkopalvelussa 7.8.2019 tekemässä vahinkoilmoituksessa asiakas kertoo vahinkokuvaukseen liittyen, että vahingossa vettä pääsi kylpyhuoneesta suihkusta käytävään ja oli valunut jotenkin alakerran asuntoihin. 13.8.2019 täyttämässään kirjallisessa vastuuvahinkoilmoituksessa asiakas kertoo, että hän jätti aamulla vähän unisena hetkeksi suihkussa käynnin jälkeen suihkun päälle huuhdellakseen eteisen kynnysmattoa kylpyhuoneen lattialla ja oli hetken poissa. Huomattuaan, että vettä oli valumassa yli kynnyksen eteisen puolelle, hän katkaisi veden ja kuivasi eteisen lattialle valuneen veden. Asiakkaan mukaan kynnyksen läheisyydessä olevissa lattian halkeamissa voi myös olla syytä miksi vesi valui niin nopeasti alakertaan. Asiakas otti halkeamista valokuvia. Korvausta aiheutuneista vahingoista haettiin vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhaussa asiakas on toimittanut sähköpostilla 4.9.2019 lisätietoa siitä, miten vahinko on todellisuudessa tapahtunut, sekä taloyhtiön kiinteistövakuutuksen uusimman 4.9.2019 päivätyn korvauspäätöksen. Vahingon syyksi kiinteistön vakuutusyhtiön päätöksessä on mainittu suihkuun nukahtaminen. Vastuuvakuutusyhtiöön toimitetun sähköpostiviestin mukaan todellinen syy vahingon syntymiseen on ollut asiakkaan suihkuun nukahtaminen, koska hän oli väsynyt matkalta kotiin tultaessa. Asiakas oli suihkusta herättyään sammuttanut suihkun äkkiä, mutta vettä oli päässyt jo valumaan käytävään, koska asiakas oli nukahtanut osittain lattiakaivon päälle ja veden pääsy lattiakaivoon oli siksi estynyt.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 27.8.2019 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan vahinkotapahtumassa ei ollut annettu mitään sellaista selvitystä, jonka perusteella vakuutusyhtiö voisi katsoa vakuutuksenottajan toimineen huolimattomasti tai olevan vastuussa veden pääsystä kynnyksen yli muualle asuntoon.

Asiakkaan ilmoitettua, että vahingon todellinen syy olikin suihkuun nukahtaminen, katsoi vakuutusyhtiö 9.10.2019 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei vahinkoa voida korvata vastuuvakuutuksesta. Vakuutusehtojen mukaan vastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu siitä että veden pääsy lattiakaivoon on estynyt. Koska uusien tietojen perusteella vahingon todellinen syy on se, että vakuutettu on nukahtanut osittain lattiakaivon päälle ja sen seurauksena vedenpääsy lattiakaivoon on estynyt, vakuutusyhtiö ei voi korvata vahinkoa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Vakuutuksenottajan mukaan vahinko tulisi korvata vastuuvakuutuksesta, koska päätöksen perusteena oleva rajoitusehto ei sovellu kyseiseen tapaukseen. Vahinko oli täysin arvaamaton ja tahaton ja johtui vakuutetun matkaväsymyksestä ja tuottamuksettomasta toiminnasta. Kyseessä on inhimillinen virhe, johon hän ei ole voinut vaikuttaa. Vakuutusehtojen mukaan on olemassa myös kohtuullisuusnäkökohta, jonka soveltaminen on mahdollista jos kyseessä on täysin tahaton teko. Korvauksen hylkäämisperuste on kategorinen ja inhimilliset tekijät huomioonottamaton. Asiakas on jo aiemmin lähettänyt vakuutusyhtiöön kuvia putkiremontin yhteydessä tehdyistä rakennusvirheistä, joita ilman vesi ei olisi valunut alakertaan.

Vakuutusyhtiö kertaa vastineessaan tapahtumatiedot ja viittaa korvauspäätöksessä kirjattuihin tietoihin sekä perusteluihin. Yhtiö toteaa lisäksi, että toimitettujen lisätietojen perusteella asiakas on antanut alkuun vahinkotapahtumasta vilpillisesti vääriä tietoja. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan riidatonta asiassa on se, että vahinko on tapahtunut vakuutetun suihkuun nukahtamisesta, jolloin hanasta valuneen veden pääsy lattiakaivoon on estynyt. Vastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että suihku-, käyttö- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt. Vakuutettu ja valtuutettu yhteyshenkilö ovat riitauttaneet kyseisen kielteisen korvauspäätöksen ehtokohdan kohtuuttomana. Kohtuuttomuuteen liittyen vakuutusyhtiö toteaa, että ehtorajoitus on korvauspiiriä määrittelevä yleinen rajoitusehtokohta, joka on suuren vahinkoriskin takia olemassa ja vakuutetun omasta toiminnasta riippuvainen sekä yleisesti käytetty vakuutussopimuksen osa. Näin ollen rajoitusehtokohta on yhtiön mukaan voimassa olevan vakuutussopimuslain mukainen eikä johda kohtuuttomuuteen.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan, jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Vakuutusehtojen (voimassa 3.4.2018 lähtien) kohdan 2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun yksityishenkilönä toiselle aiheuttama, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin. Korvaus edellyttää, että vahinko todetaan yhden vuoden sisällä vahingon aiheutumisesta. Voimassa olevan oikeuden mukaan vahinkojen korvaamisen lähtökohtana on, että jokainen vastaa itse kohdalleen osuneesta vahingosta, ellei voida osoittaa, että joku toinen on vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että suihku-, käyttö- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko kyseessä rajoitusehdon mukainen vahinko, joka aiheutui siitä, että veden pääsy lattiakaivoon oli estynyt. Asiassa on kysymys myös sen arvioimisesta, johtiko kyseisen rajoitusehtokohdan soveltaminen kohtuuttomuuteen tässä tapauksessa.

FINE toteaa, että korvauksen hakijalla, on näyttövelvollisuus siitä, että kyseessä oli vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota vakuutuksen rajoitusehtoon, tulee sen vastaavasti osoittaa vahingon aiheutuneen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla.

Asiakas on ensin ilmoittanut vahingon aiheutuneen siitä, että hän jätti aamulla vähän unisena hetkeksi suihkussa käynnin jälkeen suihkun päälle huuhdellakseen eteisen kynnysmattoa kylpyhuoneen lattialla ja oli hetken poissa. Huomattuaan, että vettä oli valumassa yli kynnyksen eteisen puolelle, hän katkaisi veden ja kuivasi eteisen lattialle valuneen veden.  Myöhemmin yhtiön sisäisen muutoksenhaun yhteydessä asiakas ilmoitti, että todellinen syy vahingon syntymiseen on ollut suihkuun nukahtaminen. Asiakas oli suihkusta herättyään sammuttanut suihkun, mutta vettä oli päässyt jo valumaan käytävään. Asiakas oli nukahtanut osittain lattiakaivon päälle, jolloin veden pääsy lattiakaivoon oli estynyt. Vakuutuksesta ei rajoitusehdon 3.12 mukaan korvata vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt.

Asiassa on riidatonta, että vuotovahinko oli aiheutunut suihkuvedestä. Asiakkaan 3.9.2019 lähettämän sähköpostiviestin mukaan hän meni suihkuun hyvin väsyneenä ja nukahti vähäksi aikaa. Suihku oli auki asiakkaan herätessä. Asiakkaan mukaan vettä oli päässyt valumaan käytävään, koska hän oli osittain istunut viemärin päällä.

Koska viemärissä ei ollut esitetyn selvityksen perusteella havaittu tukosta, on vahinko FINEN näkemyksen mukaan todennäköisesti aiheutunut siitä, että suihkuveden pääsy lattiakaivoon oli estynyt. Koska vuotovahinko on aiheutunut siitä, että suihkuun nukahtaminen on estänyt suihkuveden pääsyn lattiakaivoon, ei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksesta rajoitusehdon perusteella.

Asiakkaan valituksen mukaan oli kohtuutonta, että hänet velvoitetaan korvaamaan vahinko, joka on aiheutunut inhimillisistä ja tuottamuksettomista seikoista. Asiakas vetoaa kohtuullisuusnäkökohtaan, koska kyseessä on tahaton teko.

FINE toteaa, että kynnys pitää vakuutussopimukseen kirjattuja ja vakuutuksenottajan tiedossa olleita rajoitusehtoja kohtuuttomina siinä merkityksessä kuin kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:ssä on säädetty, on pidettävä vakiintuneen ratkaisu- ja oikeuskäytännön perusteella hyvin korkealla. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 2001:135 mukaan vakuutusturvan laajuus on yleensä sopimuksenvarainen asia, ja vakuutusmaksun määrä riippuu siitä, kuinka laajaksi vakuutuksen perusteella korvattavien tapahtumien piiri on sovittu. Sellaiseen sovitteluun, joka laajentaisi vakuutusturvaa yli sen, mistä on selkeästi ja yksiselitteisesti sovittu, tulee ennakkopäätösten mukaan suhtautua varsin pidättyvästi. Valituksessa ei ole esitetty sellaisia erityisen painavia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että kyseessä olevan rajoitusehdon soveltaminen johtaisi vakuutuksenottajan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.

Lopputulos

FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia