Haku

FINE-025710

Tulosta

Asianumero: FINE-025710 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.04.2020

Henkilövahinko. Kahden polkupyöräilijän törmäys. Vakuutetun tuottamus. Tuliko törmäyksestä toiselle pyöräilijälle aiheutunut henkilövahinko korvata toisen pyöräilijän vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

A (s. 1960) ja 10-vuotias vakuutettu B törmäsivät 18.6.2019 toisiinsa polkupyörillä ajaessaan. A oli ollut kääntymässä kotipihalleen, kun B tuli nurkan takaa oikealta autotallin takaa. Osapuolet eivät nähneet toisiaan. A loukkasi kaatuessaan selkäänsä. A esitti asiassa korvausvaatimuksen B:lle ja B:n huoltaja teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiölleen.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätökset 7.8.2019 ja 13.9.2019, minkä jälkeen asia käsiteltiin vielä yhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä 19.11.2019.  Yhtiö totesi, että molemmilla osapuolilla oli ollut tilanteessa tieliikennelain 3 §:n mukainen velvollisuus noudattaa liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Lisäksi A:lla oli ollut tieliikennelain 14 §:n nojalla väistämisvelvollisuus oikealta tulevaan B:hen nähden. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei asiassa ollut osoitettavissa selkeää tahoa, jonka virheestä tai laiminlyönnistä vahinko olisi aiheutunut. Kyseessä oli molempien osapuolten yhteisvaikutuksesta johtuva tapaturma, josta B:lle ei ollut syntynyt korvausvastuuta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. Valituksen mukaan B tuli A:ta päin kovaa vauhtia autotalleilta nurkan takaa. Kyseessä on aidattu alue, josta ei voi ajaa ilman, että väistää sekä vasemmalta että oikealta tulevia. A vaatii korvausta kivusta ja särystä sekä lääkäri-, tutkimus-, lääke- ja fysioterapiakuluista.

Lautakunnalle toimittamissaan lisäkirjelmissä A toteaa, että B ajoi vahingon sattuessa tien vasenta reunaa. B oli käymässä kaverinsa luona, joka asuu vasemmalla heti onnettomuuspaikkaan nähden. Kyseisessä asunto-osakeyhtiössä kaikki autotallin suunnalta tulevat ovat varovaisia, koska näkyvyys on huono sekä oikealle että vasemmalle. A ei ikänsäkään puolesta pysty ajamaan kovin lujaa kääntyessään pihalle. A katsoo, että B on toiminut huolimattomasti ajaessaan suoraan nurkan takaa A:n päälle. Yleiset liikennesäännöt eivät päde vahinkopaikalla.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa. Yhtiö katsoo edelleen, ettei asiassa ole osoitettavissa sellaista yksittäistä tahoa, jonka virheen tai laiminlyönnin seurauksena vahinko olisi aiheutunut. Yhtiö toteaa vielä erikseen, ettei se ole ottanut kantaa siihen, onko A:lle aiheutunut vahinkotapahtuman seurauksena varsinaista korvattavaa henkilövahinkoa, ovatko korvattavaksi vaaditut vammat syy-yhteydessä vahinkotapahtumaan tai mikä on vahingon määrä.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevan B:n huoltajalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Lautakunnalle toimittamassaan kirjeessä B:n huoltaja kertoo pitävänsä vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena. A:n kuvauksessa hän on ajanut normaalisti pihaan ja lapsi on yllättäen törmännyt häneen oikealta. Kuitenkin B:n kuvauksen ja paikalla olleen aikuisen todistajan mukaan A on törmäyksen jälkeen itse kertonut kaahanneensa pihaan kovaa vauhtia. Tämä on voimakkaassa ristiriidassa A:n myöhemmin esittämien, yksipuolisesti B:hen kohdistuvien syytösten kanssa. A on myös vakuuttanut törmäyksen jälkeen olevansa kunnossa, eikä hänellä ole ollut mitään vaateita.  

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

  • A:n valitus Vakuutuslautakunnalle 11.12.2019 sekä lisäkirjelmät 31.1.2020 ja 2.4.2020
  • vakuutusyhtiön vastine 13.1.2020
  • B:n huoltajan kirje lautakunnalle 5.3.2020
  • vakuutusyhtiön korvauspäätökset 7.8.2019 ja 13.9.2019
  • A:n valitus vakuutusyhtiön sisäiselle muutoksenhakuelimelle 9.10.2019
  • vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen päätös 19.11.2019
  • värivalokuvia vahinkopaikalta
  • vakuutuskirja ja vakuutusehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lle aiheutunut henkilövahinko korvata B:n hyväksi voimassa olleesta vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Lain 2 luvun 2 §:n mukaan jos vahingon on aiheuttanut kahdeksaatoista vuotta nuorempi, on hän velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.

Lain 6 luvun 1 §:n mukaan jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Tieliikennelain (3.4.1981/267) 3.1 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Lain 9.1 §:n mukaan ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Tämä säännös ei koske ajoa yksisuuntaisella ajoradalla.

Lain 14.1 §:n mukaan risteystä lähestyessään kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Hänen on väistettävä samanaikaisesti muuta tietä oikealta lähestyvää ajoneuvoa.

Yksityishenkilön vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.3.2018 alkaen) kohdan 8.4.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vahingon korvaaminen vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutettu on vahingosta korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Jos vahingonkärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A:n henkilövahinko on aiheutunut tilanteessa, jossa A on ajanut polkupyörällä asuintalonsa pihaan, B on samanaikaisesti ajanut kyseistä tietä risteävää toista ajoväylää ja A ja B ovat törmänneet toisiinsa. B on lähestynyt A:ta tämän oikealta puolelta, jolloin A:lla on ollut väistämisvelvollisuus B:hen nähden tieliikennelain 14 §:n nojalla. B on ajanut tien vasenta laitaa, vaikka tieliikennelain 9 § edellyttää ajoneuvon kuljettamista ajoradan oikeassa reunassa. Molemmilla osapuolilla on ollut tieliikennelain 3 §:n mukainen yleinen huolellisuusvelvollisuus.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutettu B:n toimintaa vahinkotilanteessa voidaan pitää huolimattomana. Hänellä on ollut tieliikennelain mukainen yleinen huolellisuusvelvollisuus ja lisäksi hänen olisi tullut ajaa ajoradan oikeassa reunassa, mikä olisi lautakunnan arvion mukaan helpottanut A:ta havaitsemaan B:n ajoissa. Toisaalta vahinkoon on lautakunnan näkemyksen mukaan myötävaikuttanut myös A:n oma toiminta. A:lla on ollut väistämisvelvollisuus oikeata tullutta B:tä kohtaan sekä samoin tieliikennelain mukainen yleinen huolellisuusvelvollisuus. Lautakunta katsoo, että kyseessä on ollut tilanne, jossa B:lle sinänsä syntyy korvausvastuu A:n henkilövahingosta, mutta korvausta tulee A:n oman myötävaikutuksen nojalla sovitella. Ottaen huomioon A:lla olleen väistämisvelvollisuuden, sen, että vahinkopaikka ja siellä vallitseva näkyvyys ovat olleet A:lle entuudestaan tuttuja sekä osapuolten iät Vakuutuslautakunta pitää kohtuullisena sovitella korvausta A:n oman myötävaikutuksen perusteella 50 %:lla.

Vakuutuslautakunta jättää vahingon määrän osapuolten välisen selvittelyn varaan. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon B:n hyväksi voimassa olleesta vastuuvakuutuksesta. Korvauksesta voidaan tehdä 50 %:n vähennys A:n oman myötävaikutuksen perusteella.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Hirviniemi
Korpiola
Rusanen

Tulosta