Haku

FINE-025674

Tulosta

Asianumero: FINE-025674 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.06.2020

Toiminnan vastuu. Vahingon syystä esitetty selvitys. Viemärin pinnoitus- ja korjaustyön jälkeen ilmennyt viemäritukos ja vesivahinko.

Tapahtumatiedot

N Oy:n työkohteena on ollut erään asunto-osakeyhtiön viemäreiden tuuletusputkien pinnoitus. Vanhat valurautaputket oli katkaistu ja vaihdettu ullakko-osuudella muovisiksi. Putket oli puhdistettu mekaanisesti kovametallirassilla ja videokuvauksen jälkeen ruiskuvalettu. Saneeraustyö suoritettiin 15. - 19.7.2019.

Korjausten aikana havaittiin, että kaksi uutta muovista viemärin tuuletusputkea oli kiinnitetty huonosti valurautaputkeen. Liitoskohdissa vanha putki oli sahattu vinosti. Kyseiset kohdat korjattiin varsinaisen saneeraustyön jälkeen niin, että valurautaputki sahattiin uudelleen suoraksi ja muoviosa liitettiin uudestaan valurautaputkeen. Tämän työsuoritteen jälkeen ei putkistoa tarkastettu videokuvauksella.

Viemärilinjaa käytti kolme asuntoa, joista kahdessa asutaan silloin tällöin. Viemärilinjassa havaittiin 13.8.2019 tukos, jonka johdosta viemärivettä oli tullut yhden huoneiston kylpyhuoneen lattiakaivosta ja wc-istuimen kautta. Vesi oli päässyt kynnyksen yli huonetilaan ja siitä muualle rakennukseen. Tukosta oli yritetty avata 13.8.2019 imuautolla siinä kuitenkaan onnistumatta. Seuraavana päivänä tukosta oli poistettu jyrsimellä ja suurtehoimuautolla. Tällöin itse tukkeuma-aines oli saatu pois, vaikka vesi itsessään olikin jo laskeutunut viemärissä aiemman puhdistusyrityksen johdosta.

Tukoksen syyksi epäiltiin kosteuskartoitusraportissa tuuletusputken katkaisun yhteydessä putkeen päässyttä valurautaviemärin palaa tai muuta sahausjätettä. N Oy on tehnyt vahingosta vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiölleen.

Vakuutusyhtiön 13.9.2019 antaman korvauspäätöksen mukaan asiassa oli jäänyt näyttämättä, että vahinko on aiheutunut viemärisaneerauksen seurauksena. Vahingon syy oli jäänyt epäselväksi eikä N Oy:n ollut näytetty toimineen huolimattomasti. Tämän perusteella korvausta ei maksettu N Oy:n vastuuvakuutuksesta.

N Oy on hakenut muutosta korvauspäätökseen. Vakuutusyhtiö on katsonut 26.11.2019 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei korvausta voitu suorittaa, koska kosteuskartoittaja ei ollut saanut selville tukoksen syytä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

N Oy on pyytänyt FINEltä ratkaisusuositusta siitä, onko vakuutusyhtiön korvauspäätös asianmukainen ja mitkä ovat vakuutuksenottajan tai vahingonkärsineen mahdollisuudet tällaisessa tilanteessa osoittaa vahingon syy ja siten vahingon korvattavuus vakuutuksesta. N Oy katsoo, että joskus vahingon syy oli pääteltävä sulkemalla muut vaihtoehdot pois, sillä kaikki vahingon syyt eivät olleet konkreettisesti todistettavissa. Nimenomaan viemärivahinkojen todellinen syy tuli harvoin dokumentoitua viemärin avauksen ja puhdistuksen yhteydessä.

Tässä tapauksessa vahingon syy eli viemärissä ollut ylimääräinen kappale oli päätelty seuraavien seikkojen perusteella:

  • Viemäristä työstön jälkeen tullut katkaisupala ei ollut työn tehneen hallussa työsuoritteen loputtua.
  • Viemäri oli vähällä käytöllä, jolloin näin pian työn jälkeen ilmennyt tukos kertoi, että viemärissä oli ollut jotain sinne kuulumatonta. Kuluu jonkin aikaa ennen kuin viemärissä oleva kappale kerää ainetta ympärilleen niin, että tukos muodostuu eikä mikään vesimäärä enää pääse läpi.
  • Viemärit oli pinnoitettu vuonna 2018, joten niiden voitiin todeta olleen hyvässä kunnossa eikä vahinko siten aiheutunut viemärin omasta ominaisuudesta.
  • Taloyhtiön mukaan linjassa ei ollut havaittu aiemmin ongelmia, vaikka viemäri oli ollut vähällä käytöllä ja aineksen voisi osoittaa kasautuvan viemärin mutkakohtiin vähäisen vedenkäytön vuoksi.
  • Koska tavanomainen imuauto ei saanut tukosta pois, on tukoksen aiheuttanut kappale ollut muuta kuin viemärissä olevaa normaalia jätettä. Vasta jyrsin ja suurtehoimuri saivat tukoksen aukeamaan, mikä kertoo sen muotoisesta esineestä viemärissä, joka on voinut muodostaa mutkakohtaan "tartunnan", joka ei ole liikkunut siitä eteenpäin.
  • Valurautaputken leikkauksesta syntyvällä puolikaaren muotoisella palalla olisi tietyssä asennossa vaikeuksia päästä mutkakohdan ohi tavanomaisen vedenpaineen seurauksena.
  • Ei ollut mitenkään todennäköistä, että huoneistojen asukkaista kukaan olisi laittanut viemäriin sinne kuulumatonta esinettä, joka voisi tukkia viemärin koko halkaisijaltaan, koska sen kokoinen kappale ei olisi päässyt wc-istuimen tai lattiakaivon ohi viemärijärjestelmään.


Muiden mahdollisten vahingonaiheuttajien sulkeutuessa pois, jäljelle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin asennustyön yhteydessä tapahtunut virhe. Viemärikuvaus ei näyttänyt tukoksen syytä ensimmäisen avauksen yhteydessä, koska kameran näkyvyys likavedessä on huono. Tukoksen syytä ei siten yrityksistä huolimatta päästy dokumentoimaan. Asiassa on lisäksi huomioitava, että kosteuskartoittaja tekee kartoitusraporttinsa päätelmien seurauksena, ei vahingon ja sen syyn suoranaisena silminnäkijänä.                       

N Oy katsoo, että sen asentaja oli työvaiheessaan syyllistynyt huolimattomuuteen. Koska viemäriin on kohdistunut työsuoritetta varsinaisen pinnoituksen ja osan vaihtotyön jälkeen, olisi asentajan pitänyt varmistua, että viemäri on asianmukaisessa kunnossa luovutushetkellä. N Oy ei voinut mainituin perustein esittää vahingonkärsineelle todisteita siitä, että viemäri oli asianmukaisessa kunnossa, kun työmiehet olivat lähteneet paikalta, ja että vahinko olisi aiheutunut jostain muusta syystä kuin viemäriin menneestä kappaleesta. N Oy on ilmoittanut ottavansa vastuun vahingon korjauskustannuksista.

N Oy on lausunut lisäkirjelmässään 11.2.2020, että vakuutuskäytännössä oli tyypillistä, ettei vahingon syytä aina havaita konkreettisesti, vaan vahingon syy joudutaan päättelemään käytettävissä olevilla tiedoilla. Viemäritukoksien syytä ei yleensä selvitetä tarkasti, eikä vahingonkärsinyt ole oletettavasti ymmärtänyt ohjeistaa imuauton työntekijöitä ottamaan vierasesinettä talteen. N Oy on vedonnut asunto-osakeyhtiön edustajan lähettämään sähköpostiin, jossa oli todettu, että viemäri oli toiminut normaalisti ennen vahinkoa, eikä ollut näyttöä siitä, että joku asukkaista olisi aiheuttanut vahingon. N Oy:n edustajan mukaan asentaja oli kertonut, että putki oli katkaisemisen jälkeen puhdistettu metallimurusta ja muusta jätteestä ja tämän jälkeen puhdistettu paineella.

Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan, että epäilyt vahingon aiheuttaneesta, mahdollisesti puolikaaren muotoisesta metallinpalasta eivät osoittaneet, että viemärin tukkinut vierasesine olisi ollut peräisin putkesta, jota N Oy työsti. Vahinkokartoitusraportin laatija oli todennut myöhemmin, ettei hän tiennyt eikä voinut varmuudella todeta, mikä oli aiheuttanut tukoksen. Kyseistä metallikappaletta ei löytynyt viemäriputkesta eikä sellaista näkynyt viemäriputkesta otetussa videokuvamateriaalissa. Tarkastuskaivoon on tukoksen aukeamisen yhteydessä virrannut noin puoli litraa jätettä sekä noin viisi litraa vettä. Vakuutusyhtiön mukaan on epätodennäköistä, että väitetynlainen metallikappale olisi voinut yön aikana hävitä viemäriputkesta. Raportin laatijan näkemys vahingon syystä on sittemmin muuttunut, kun yhtiön edustaja toteaa sähköpostiviestissään 14.1.2020, että ”vaurion syy oli puutteet heidän (N Oy:n) toimintamenetelmissä kyseisen viemäriputken pinnoituksessa”. Yhtiön edustaja ei kuitenkaan yksilöi, millä tavalla putken pinnoituksen toimintamenetelmät olivat puutteelliset.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kyseessä olevaan vakuutukseen sovellettavien vastuuvakuutusehtojen kohdan 3.1. (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

  • joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
  • josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.


Vakuutusehtojen kohdan 7.1 (Vahingonkorvaus) mukaan vakuutuksesta korvataan se vahingonkorvaus, jonka vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan. Vahingonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vahingon näytetty aiheutuneen N Oy:n tuottamuksesta.

FINE toteaa, että 22.8.2019 päivätyn vahinkokartoitusraportin mukaan tukoksen olisi aiheuttanut tuuletusputkien saneerauksen yhteydessä irronnut valurautainen viemäriputken pala. Vakuutusyhtiön selvittämän mukaan kartoitusraportin laatija oli sittemmin ilmoittanut, ettei hän tiennyt, mikä oli aiheuttanut tukoksen. Vahingon syyksi epäiltyä metallikappaletta ei ole löytynyt viemäriputkesta eikä sitä ole havaittu viemäriputkesta otetussa videokuvamateriaalissa.

FINE katsoo asiassa jääneen epäselväksi, mihin seikkaan vahinkokartoittajan maininta siitä, että tukoksen oli aiheuttanut putkesta N Oy:n työn yhteydessä irronnut ja viemäriin joutunut metallinpala, on perustunut. Asiassa on ilmeisesti N Oy:n toimesta kuultu työn suorittanutta asentajaa. Esitetystä selvityksestä ei ilmene, että asentaja olisi tuuletusputkien korjauksen yhteydessä havainnut väitettyä kookkaamman sahauskappaleen putoamista viemäriputkeen. Putki oli myös työn yhteydessä puhdistettu. Aikaa työn suorittamisesta tukoksen ilmenemiseen on kulunut noin kuukausi, joten myös muut tukoksen syyt ovat olleet yhtä mahdollisia.

FINE katsoo edellä selostamillaan perusteilla, että valituksessa esitetty epäily siitä, että nimenmaan N Oy:n asennustyö olisi aiheuttanut vahingon, on jäänyt näyttämättä. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvastuuta vahingosta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta