Haku

FINE-025611

Tulosta

Asianumero: FINE-025611 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.03.2020

Vesivahingon korvattavuus. Selvitykset vahingon aiheutumistavasta. Seuraeläimen luontaisesta käyttäytymistä aiheutunutta vahinkoa koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A:n hallinnassa olevassa huoneistossa As Oy B:ssä tapahtui vesivahinko 7.5.2019. Vahingon syynä oli auki ollut keittiön vesipisteen hana. Vahingon syynä pidettiin sitä, että huoneistossa yksin ollut koira oli ilmeisesti saanut hanan auki ja vesi oli valunut tai roiskunut keittiön lattialle altaassa olleiden astioiden takia. Vettä valui huoneistossa keittiöön ja eteiseen ja välipohjan lisäksi myös alapuolella olevaan huoneistoon. A teki 9.7.2019 vastuuvahinkoilmoituksen As Oy B:lle aiheutuneesta vahingosta. Ilmoituksen mukaan A ei ollut varma vahingon aiheutumistavasta. Mahdollista oli ensinnäkin, että vahingon oli aiheuttanut A:lla muutaman viikon ollut plottinajokoira. Koira on levoton ja on voinut avata hanan. Toinen vaihtoehto on, että A on itse odottanut hanan veden muuttumista kylmemmäksi ja unohtanut hanan auki. A sairastaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä, joka joskus aiheuttaa levottomuutta. A oli samana päivänä lähdössä töihin uuteen työpaikkaan.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksissään, että vahingon korvattavuus vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutettu on vahingosta korvausvastuussa. Korvausvastuun syntyminen edellyttää, että vahingon syynä on ollut vakuutetun moitittava menettely. Korvausta vaativan tahon tulee osoittaa vastuuperusteen olemassaolo. Yhtiö totesi, ettei pelkkä koiran tai muun eläimen omistaminen synnytä vahingonkorvausvastuuta kaikesta siitä, mitä kyseinen eläin aiheuttaa. Lisäksi vastuuvakuutuksen ehtoihin sisältyi rajoitus, jonka mukaan vahinkoa, joka aiheutuu seuraeläimen luontaisesta käyttäytymisestä, ei korvata. A:n selvityksen mukaan koira oli aiemminkin hyppinyt tiskipöytää vasten ollessaan levoton ja A oli rajoittanut koiran hyppimistä tiskipöytää vasten sijoittamalla ruokapöydän tuolin esteeksi. Yhtiö katsoi, että A oli menetellyt asiassa huolellisesti, koska oli pyrkinyt estämään vahingon syntymistä asettamalla tuolin tiskipöytää vasten estääkseen koiraa hyppimästä. Näin ollen A:lle ei syntyisi vahingosta korvausvastuuta, vaikka vahinko katsottaisiin koiran aiheuttamaksi. Toisaalta tiskipöytää vasten hyppimistä oli pidettävä kyseiselle eläimelle luontaisena käyttäytymisenä, jolloin vakuutuksen rajoitusehto soveltuisi tapaukseen. A:n esittämän vaihtoehtoisen tapahtumainkulun osalta yhtiö katsoi, että asiassa jää näyttämättä, miten vahinko todellisuudessa oli aiheutunut. Näin ollen vahinkoa ei voitu korvata.

Asiakkaan valitus

As Oy B ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta.

As Oy B pitää A:n omaa toimintaa todennäköisempänä syynä vahinkoon kuin koiran toimintaa. Hana avautuu nostettaessa ylöspäin. Hanan auki jättäminen ja astioiden tukkima lavuaari lisäävät A:n tuottamusta vahinkoon. Jos vahinkoa pidetään koiran aiheuttamana, As Oy B katsoo, ettei A:n toiminta ole ollut riittävän huolellista. Koiran tapa hyppiä keittiötasanteelle on ollut A:n tiedossa ja hän on pyrkinyt estämään tämän siinä onnistumatta. Kyseessä on ollut A:n tiedostama riski, johon hänen on tullut huolellisesti varautua. Tässä tapauksessa varautuminen ei ole ollut riittävän huolellista vaan vahinko on aiheutunut. Yleisen elämänkokemuksen mukaan hanojen availua tai keittiötasanteelle hyppimistä ei voida pitää koiran luontaisena käytöksenä.

As Oy B vaatii A:n vastuuvakuutuksesta korvausta vahingon korjauskustannuksista sekä menetetyistä vuokratuloista. Kiinteistöä ei ole vielä päästy remontoimaan, kun vastuuvakuutusyhtiö ei ole hyväksynyt vahinkoa korvattavaksi.  

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa antamiinsa korvauspäätöksiin ja niiden perusteluihin. Yhtiö korostaa lisäksi, että vahingon aiheutumisen perussyy on tapahtumatietojen perusteella jäänyt epäselväksi. Tämän johdosta ja osin ristiriitaisten sekä vaihtoehtoisten tapahtumakuvausten johdosta on jäänyt selvittämättä, mistä syystä hana on ollut auki ja onko A menetellyt huolimattomasti. Yhtiö katsoo jääneen näyttämättä toteen, että A olisi menetellyt huolimattomasti ja olisi vastuussa aiheutuneista vahingoista.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettu A:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Lautakunnalle toimittamassaan kirjeessä A toteaa, että vahinko on tapahtunut joko levottoman koiran toiminnan tai A:n oman toiminnan seurauksena. A ei osaa sanoa, kummasta on ollut kyse. Koira oli ollut A:lla muutaman viikon ajan ja se oli tapahtumahetkellä 7-vuotias. A itse sairastaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Kun vahinko tapahtui, muutto maalle oli kesken ja A oli juuri aloittanut uudessa työpaikassa. A käyttää hänelle määrättyjä lääkkeitä, mutta tällaiset uudet tilanteet saivat hänet ”kierroksille”.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

 • As Oy B:n valitus Vakuutuslautakunnalle 5.12.2019
 • vakuutusyhtiön vastine 16.1.2020
 • vakuutettu A:n kirje lautakunnalle 30.1.2020
 • vastuuvahinkoilmoitus 9.7.2019
 • korvauspäätös 27.8.2019
 • As Oy B:n uudelleenkäsittelypyyntö vakuutusyhtiölle 17.9.2019
 • korvauspäätös 23.10.2019
 • kosteuskartoitusraportit 14.5.2019 ja 19.5.2019
 • tarjous korjaustyöstä 11.7.2019
 • vakuutuskirja
 • vakuutusehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko As Oy B:lle aiheutunut vesivahinko korvata A:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Yksityishenkilön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun yksityishenkilönä toiselle aiheuttama, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin. (…) Vakuutuksesta korvataan äkillinen vahinko, joka aiheutuu vakuutetun ja hänen perheensä asuntona käytetyn osakehuoneiston tai vuokra-asunnon rakenteille, kun vahinko aiheutuu vakuutetun tuottamuksesta. (…)

Ehtojen kohdan 3 (Vakuutusturvan rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa (…) joka aiheutuu seuraeläimen luontaisesta käyttäytymisestä (…).

Asian arviointi

Vastuuvakuutuksesta korvataan vahinkoja, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää vahingonaiheuttajan tahallisuutta tai tuottamusta eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä, sekä syy-yhteyttä moitittavan toiminnan ja aiheutuneen vahingon välillä. Näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä kuuluu korvausta vaativalle taholle.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitettujen kosteuskartoitusraporttien mukaan A:n hallinnasta olleesta As Oy B:n huoneistosta B 6 on 7.5.2019 valunut keittiöstä vettä alapuolella olevaan asuntoon. Vahingon syyksi on epäilty sitä, että asunnossa yksin ollut koira on ilmeisesti saanut keittiön hanan auki. Vahinkoa on aiheutunut huoneistoille B 6 ja B 1. Esitettyjen selvitysten mukaan A ei ole osannut varmasti kertoa vahingon syytä. Vahingon tapahtuessa A:lla on ollut muutaman viikon ajan 7-vuotias plottinajokoira, joka on ollut levoton ja jolla on ollut tapana hyppiä tiskipöytää vasten. Toinen mahdollisuus on, että A on itse unohtanut hanan valumaan odottaessaan veden muuttumista kylmemmäksi. Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan kannanotossa A on kertonut, ettei osaa arvioida, kumpi esitetyistä syistä olisi todennäköisempi vahingon aiheuttaja.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei esitetyillä selvityksillä ole mahdollista luotettavasti arvioida sitä, onko vesivahingon syynä ollut koiran toiminta vaiko vakuutettu A:n oma toiminta. Ottaen huomioon, että koiran on kuvattu aiemmin hyppineen tiskipöytää vasten, lautakunta katsoo, että tiskipöytää vasten hyppimistä on pidettävä vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamana, kyseiselle koiralle luontaisena käyttäytymisenä. Näin ollen toinen esitetyistä tapahtumankuluista on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Koska näyttövelvollisuus vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on korvausta hakevalla, vahingon syy on jäänyt epäselväksi ja mahdollisista tapahtumankuluista toinen ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin, Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta