Haku

FINE-025467

Tulosta

Asianumero: FINE-025467 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 24.02.2020

Henkilövahinko. Kiinteistön omistajan korvausvastuu.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli 11.7.2019 asioimassa kunnaneläinlääkärin vastaanotolla. Asiakas vei toimenpiteen jälkeen koiransa autoon odottamaan ja palasi sisälle maksamaan eläinlääkärikäynnin. Poistuessaan eläinlääkäriasemalta asiakas kompastui ulko-oven edessä maassa poikittain olleisiin tikkaisiin ja loukkasi itsensä. Asiakas meni vahinkotapauksen jälkeen kotiinsa ja ilmoitti sitten puhelimitse vahingosta eläinlääkäriasemalle. Eläintenhoitaja ja eläinlääkäri tarkastivat tikkaiden sijainnin ja löysivät tikkaat maasta oven edestä. Korvausta vahingosta haettiin kiinteistön omistavan kunnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään 5.9.2019, ettei kunnan voida katsoa olevan korvausvastuussa vahingosta, eikä vahinkoa siksi korvata vastuuvakuutuksesta.  Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan kunnan omaisuutta olevat irtotikkaat olivat eläinlääkärin vastaanoton sisäänkäynnin oikealla puolella rännin ja kuistin välissä katon lapetta vasten pystyssä. Tiedossa ei ole kuka tikkaita on käyttänyt. Kunta oli aiemmin tehnyt ilmastointihuoltotöitä eläinlääkärin tiloissa, mutta työt olivat jo valmistuneet, eikä kyseisiä irtotikkaita ollut käytetty huoltotöiden yhteydessä. Vakuutuksenottajan mukaan tikkaat eivät olleet kulkuväylällä eivätkä haitanneet kulkemista. Eläinlääkäriaseman henkilökunnan mukaan tikkaat olivat pystyssä sisäänkäynnin katosta vasten aamulla klo 8:00, kun henkilökunta saapui töihin. Vahingonkärsineen ilmoitettua vahingosta puhelimella henkilökunta tarkisti tikkaiden sijainnin ja silloin ne olivat suoraan ulko-oven edessä maassa pitkittäin. Sisälle ei ollut kuulunut mitään ääniä tikkaiden kaatumisesta. Vakuutusyhtiön mukaan kunta on osoittanut huolehtineensa asiakkaiden turvallisesta asioimisesta kiinteistön alueella eikä kunta ole korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää FINEltä ratkaisusuositusta asiassa. Asiakas toteaa, että asiakkaan kannalta ei ole ollut ennalta arvattavissa, että oven eteen maahan on yhtäkkiä ilmestynyt tikkaat. Yleisiin tiloihin, kuten eläinlääkäriin, on turvattava esteetön ja turvallinen kulku. Näin ei tässä tapauksessa ole ollut. Kunta on kiinteistön omistajana vastuussa kulun esteettömyydestä. Kaatuessa asiakas on loukannut itsensä ja asiakkaan tekohampaat ovat rikkoutuneet. Lisäksi asiakkaan silmälasit ovat naarmuuntuneet. Asiakas vaatii, että vastuuvakuutuksesta korvataan hammasproteesi, silmälasit, hoitokulut, matkakulut sekä kipu ja särky.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan tapahtumatietoihin, vakuutusehtoihin ja asiassa annettuun korvauspäätökseen. Yhtiö toteaa, että vakuutusyhtiön saamien selvitysten perusteella irtotikkaat eivät ennen vahingonkärsineen kaatumista olleet kulkuväylällä eivätkä haitanneet kulkemista. Tikkaat olivat kattoa vasten nojallaan vahingonkärsineen mennessä sisälle maksamaan. Muutaman minuutin kuluttua tikkaat olivat ilmestyneet oven eteen poikittain. Kukaan ei kuullut mitään eikä tapahtumalla ole silminnäkijöitä. Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä on tapaturmainen vahinko, joka ei ole seurausta mistään sellaisesta laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, joka synnyttäisi vahingonkorvausvastuun vakuutuksenottajalle.  Vahinko ei näin ollen tule korvattavaksi vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutuksenottajalla ei ole ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
• joka todetaan vakuutuskauden aikana ja 
• josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko kiinteistön omistaja korvausvastuussa asiakkaan henkilövahingosta ja tuleeko vahinko korvata vastuuvakuutuksesta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistöön omistajalla on oikeuskäytännössä katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että alueella voidaan turvallisesti liikkua ja että kiinteistön rakenteet ovat turvallisia, eivätkä aiheuta vahingonvaaraa kiinteistöllä liikkuville. Vastuu ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta ankaraa vastuuta. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.

FINEn käyttöön toimitettujen asiakirjojen mukaan asiakas on eläinlääkäristä poistuessaan kompastunut suoraan ulko-oven edessä maassa poikittain olleisiin irtotikkaisiin ja kaatunut loukaten itsensä. FINElle on toimitettu kuva sisäänkäynnistä.

Asiassa ei ole tarkempaa selvitystä siitä kenen toimesta tikkaat oli asetettu pystyyn sisäänkäynnin viereen tai kuka tikkaita oli käyttänyt. Selvittämättä jää niin ikään se, kuinka kiinteistön piha-alueen turvallisuuden ja siisteyden valvonta on järjestetty. FINElle toimitetuista selvityksistä ei myöskään selkeästi ilmene sitä, kuinka lähellä kulkuväylää tikkaat olivat pystyssä ennen vahinkoa. FINEn käsityksen mukaan kulkuväylän välittömään läheisyyteen jätetyt irtotikkaat voivat kohtalaisen helposti kaatua kulkuväylälle tai alueella liikkuvien päälle ja muodostavat jo sinällään turvallisuusriskin alueella liikkuville. 

FINE katsoo, että kiinteistönomistaja on velvollinen ottamaan havaittavissa olevat turvallisuuspuutteet huomioon ja pyrkimään näistä aiheutuvien riskien poistoon. FINEn näkemyksen mukaan kaatumisriskin vuoksi irtotikkaiden sijoittamiseen kulkuväylän välittömään läheisyyteen muodostaa turvallisuusriskin ja on siten ennakoitavissa, että katokseen nojaamaa asetetut ja siihen jätetyt irtotikkaat saattavat aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Kiinteistönomistaja olisi voinut varautua riskiin esimerkiksi asettamalla tikkaat niiden käytön jälkeen riittävän kauas kulkuväylistä, siten etteivät ne mahdollisesti kaatuessaankaan aiheuta vaaraa alueella liikkuville. 

FINEn käytettävissä olevan selvityksen perusteella asiassa ei ole voitu todeta, että vakuutuksenottaja olisi näyttänyt huolehtineensa kiinteistön alueella asioivien turvallisuudesta riittävän huolellisesti ja asianmukaisesti. FINE katsoo tällä perusteella, että vakuutetulle on syntynyt korvausvastuu asiakkaan henkilövahingosta ja suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vastuuvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaan.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vastuuvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaan.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén            
Esittelijä Hyytiäinen
 

Tulosta