Haku

FINE-025450

Tulosta

Asianumero: FINE-025450 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.03.2020

Esinevahinko. Veneen korjauskustannukset. Rikastumiskielto. Arvonaleneminen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omistaman purjeveneen masto vaurioitui purjehduskilpailun yhteydessä, kun toisen kilpailijan veneen masto osui asiakkaan veneen maston. Korvausta veneen korjauskustannuksista haettiin vahingon aiheuttaneen veneilijän vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä oli vastuuvakuutuksesta korvattava vahinko. Korjauksen johdosta vene kuitenkin yhtiön mukaan tulisi parempaan kuntoon kuin missä se oli ennen vahinkoa, koska vahinkokorjauksessa masto vaihdettaisiin uuteen ja vaihdon yhteydessä myös kuluvia osia jouduttaisiin vaihtamaan. Yhtiö katsoi korvattavaksi määräksi korjaustyön osuuden sekä 70 % uusien osien kustannuksista.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää FINEn lausuntoa asiassa. Hän vaatii korvattavaksi korjauskuluja kokonaisuudessaan.

Asiakkaan mukaan vahingoittunut vene on harvinainen maailmanlaajuisestikin, eikä siihen ole saatavissa käytettyä mastoa. Vakuutusyhtiön arvioima korvaus ei riitä saattamaan venettä vahinkoa edeltävään kuntoon. Vakuutusyhtiö perustelee vähennystä rikastumiskiellon periaatteella. Rikastuminen uudella mastolla ja vanteilla on kuitenkin käytännössä mahdotonta, koska vaikka maston jotenkin saisikin myytyä eteenpäin, itse vene olisi arvoton ilman mastoa. Vene on arvoton myös korjaamattomana. Asiakas lisää, ettei hän vahingonkärsijänä ymmärrä miksi hänen tulisi osallistua korjauksessa käytettävien osien kustannuksiin. Ei esimerkiksi autokolarissa kärsinytkään joudu maksamaan osaa uuden tuulilasin, oven tai konepellin kustannuksista. Asiakas lisää vielä, että hän ei epäile etteikö venettä saada korjauskustannuslaskelmassa esitetyillä osilla korjattua entisen kuntoiseksi, mutta vakuutusyhtiön arvioimalla summalla sitä ei kuitenkaan saada korjattua. Lisäksi kolarivene on kolarivene, niin kuin kolariautokin on kolariauto ja tämän vuoksi vaurioituneen, vaikkakin korjatun, veneen arvo on huomattavasti alhaisempi kuin samanlaisen kolaroimattoman veneen arvo. Sen vuoksi asiakas vaatii 5000 euroa veneen arvon alenemisesta.

Vakuutusyhtiö kertaa vastauksessaan tapahtumatiedot ja vakuutusehdot. Esinevahingon arvioinnissa lähtökohtana on vahingoittuneen esineen korjauskustannukset. Tässä tapauksessa vahinkokorjauksessa vaihdetaan 26 vuotta vanha masto ja rod vanit uusiin. Masto on veneen vaihdettavissa oleva kuluva osa, joka ei kestävyydeltään ole ikuinen, vaan se heikentyy vuosien saatossa. Masto ei ole ollut uutta vastaava ennen vahinkoa. Mikäli yhtiö korvaa uuden maston ja uudet osat kokonaisuudessaan, tulee vene parempaan kuntoon ja asiakas pääsee näin parempaan asemaan kuin missä hän oli välittömästi ennen vahinkoa. Veneen arvon alenemisen osalta yhtiö toteaa, ettei vahinkoa kärsinyt ole esittänyt näyttöä siitä, että veneen arvo korjauksen jälkeen olisi pienempi kuin välittömästi ennen vahinkoa, eikä korvausta arvonalentumisesta siten voida suorittaa. Vakuutusyhtiö katsoo näin ollen suorittaneensa asiassa vakuutusehtojen mukaisen korvauksen, eikä syytä päätöksen muuttamiseen ole.

Lisäkirjeessään yhtiö ilmoitti muuttaneensa päätöstään ja korvanneensa asiakkaalle 80 % uusien osien hinnasta sekä työnosuuden kokonaisuudessaan.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle tilaisuuden lausuman antamiseen asiasta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Venevakuutuksen ehtojen kohdan 3.8 mukaan venevastuuturvasta korvataan vakuutuksen kohteena olevan veneen käytöstä toiselle aiheutettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu henkilö on voimassa olevan oikeuden perusteella korvausvastuussa. Vahingon tulee liittyä veneen olemiseen vesillä, telakoituna tai kuljetettavana.

Vakuutettuja henkilöitä ovat veneen omistaja, haltija ja heidän luvallaan venettä kuljettanut henkilö. (…)

Korvauksen määrittämisessä sovelletaan vahingonkorvauslakia. (…)

Vahingonkorvauslain (31.5.1074/412) 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo ja lisäksi tulojen tai elatuksen vähentyminen.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, tuleeko veneen korjauskustannukset korvata vastuuvakuutuksesta kokonaisuudessaan sekä siitä, onko veneen arvo alentunut vahingon johdosta.

Vastuuvakuutuksesta suoritetaan korvaus siitä vahingosta, josta vahingonaiheuttaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo ja lisäksi tulojen tai elatuksen vähentyminen.

Vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana esinevahinkojen osalta on täyden korvauksen periaate; vahinkoa kärsinyt on korvauksen avulla saatettava siihen taloudelliseen tilanteeseen, jossa hän ilman vahinkoa olisi. Vahinkoa kärsinyt ei kuitenkaan saa hyötyä vahinkotapahtumasta (ns. rikastumiskielto).

Esinevahingon korvausmäärän arvioinnissa lähtökohtana on vahingoittuneen esineen korjauskustannus. Korjauksen myötä esine tulee saattaa siihen kuntoon kuin, missä se oli ennen vahinkoa. Mikäli esinettä ei saa korjattua alkuperäiseen kuntoon, tulee korvausta maksaa arvonalennuksesta. Näyttötaakka vahingon määrästä on vahinkoa kärsineellä.

FINE katsoo, että koska vahingoittunut vene on mahdollista saattaa vahinkoa edeltävään kuntoon vahingoittunut masto vaihtamalla, tulee vahingon määrä arvioida korjauskustannusten määrän mukaan.

FINEn käyttöön toimitetun 4.11.2019 päivätyn asiantuntijan lausunnon mukaan masto oli ennen vauriota täysin käyttökunnossa. Lausunnon mukaan nyt kyseessä oleva alumiinimasto ja rod vantit eivät vanhene tai kulu, vaan maston käyttöikä on käytännössä sama kuin veneenkin käyttöikä.

FINE toteaa, että korvattavaa vahinkoa laskettaessa on otettava huomioon myös vahinkotapahtumasta mahdollisesti saatu hyöty eli esimerkiksi se, että esine korjauksen johdosta tulee parempaan kuntoon kuin se oli ennen vahinkoa. Käsillä olevassa tapauksessa FINElle toimitetuista selvityksestä ei ilmene, millaisten selvitysten pohjalta vakuutusyhtiö on arvioinut vahingon määrän ja laskenut korvauksesta tehtävän vähennyksen. FINElle ei myöskään ole toimitettu sellaista selvitystä jonka perusteella veneen voitaisiin maston vaihdon vuoksi tulevan aiempaa parempaan kuntoon.  Vaikka masto on veneen vaihdettavissa oleva osa, alumiinimasto kestää asiantuntijalausunnon mukaan normaalisti käytännössä koko veneen eliniän. FINEn käsityksen mukaan veneen ei näin ollen voida maston vaihdon johdosta katsoa tulevan parempaan kuntoon kuin missä se oli ennen vahinkoa. FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon korjauskustannuslaskelman mukaisesti.

Asiakas on vaatinut korvausta myös veneen arvonalenemisesta. FINE toteaa, että vastuuvakuutuksesta suoritetaan korvaus siitä vahingosta, josta vahingonaiheuttaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvattavia ovat lähtökohtaisesti vain vahingon johdosta aiheutuneet todelliset kulut. Asiassa ei ole esitetty mitään selvitystä siitä, että korjauksen jälkeen veneen arvo olisi laskenut 5000 eurolla. FINE katsoo edellä mainituin perustein, ettei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta vaaditusta arvonalennuksesta.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon korjauskustannuslaskelman mukaisesti. Muilta osin FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

  

Tulosta