Haku

FINE-025426

Tulosta

Asianumero: FINE-025426 (2020)

Kategoria: Sijoitusrahastotoiminta

Ratkaisu annettu: 22.04.2020

Sijoitusrahasto. Rahaston lunastus. Sijoitusneuvonta. Onko asiakkaalle aiheutunut vahinkoa, kun sijoitusrahaston tuotto-osuuksille ei ole maksettu tuottoa?

Tapahtumatiedot

Asiakas on rekisteröity yhdistys, joka hallinnoi 660.000 euron testamenttilahjoituksista koostuvaa rahastoa (joka ei siis ole sijoitusrahasto). Asiakkaan rahaston varat on sijoitettu vuonna 2017 rahastoyhtiön sijoitusrahastoihin T, M ja V.

Sijoitusrahasto T maksoi vuonna 2019 tuotto-osuuksista asiakkaalle 8.860,82 euroa.

Sijoitusrahasto M sulautui marraskuussa 2018 toisen rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon, jossa on vain kasvuosuuksia.

Sijoitusrahasto V:hen on sijoitettu n. 460.000 euroa. Sijoitusrahasto V:ssä on sekä kasvu- että tuotto-osuuksia.

Sijoitusrahaston varsinainen yhtiökokous on päättänyt 7.3.2019, että sijoitusrahasto V:lle ei makseta tuottoa. Asiakas on 12.12.2019 lunastanut sijoitusrahasto V:stä 10.000 euroa.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan katsonut, että rahastoyhtiö on antanut virheellisiä tietoja ja jättänyt antamatta tietoja vuosien 2018–2019 aikana sijoitusrahastoista V ja M.

Asiakas on sijoittanut vuonna 2017 testamenttilahjoituksena saadut varat, 660.000 euroa, rahastoyhtiön kolmeen sijoitusrahastoon. Sijoitukset tehtiin rahastoihin, jotka maksavat tuotto-osuuksista tuottoa.

Asiakkaan rahasto oli budjetoinut vuodelle 2019 rahastoyhtiön sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien tuotoksi 26.000 euroa. Rahastoyhtiö oli arvioinut tuottojen olevan 30.000 euroa. Sijoitusrahastoista tuottoa maksoi kuitenkin vain sijoitusrahasto T, joka maksoi 8.800 euroa asiakkaalle.

Sijoitusrahasto M:n lopetettua toimintansa vuoden 2018 lopussa siellä olleet varat siirrettiin rahastoyhtiön suosituksesta sijoitusrahasto V:hen. Sijoitusrahasto V ei maksanut vuonna 2019 lainkaan tuottoa rahastoyhtiön yhtiökokouksen päätöksellä.

Epävarmat tuotto-odotukset ja tuotto-osuuksien tuoton maksaminen ovat täytyneet olla rahastoyhtiön tiedossa lokakuussa 2018 ja viimeistään vuodenvaihteessa 2018–2019 ja lopulta asiakkuusjohtajilla yhtiökokouksessa maaliskuussa 2019. Asiakkaan rahaston asiamies ja edustajat ovat varmistaneet asiaa tuotto-osuuksista ja pyytäneet sijoitusneuvontaa hyvissä ajoin toukokuussa 2018 sekä toistuvasti kuukausittain toukokuulle 2019.

Sijoitusrahastojen pääoman lunastus on asiakkaalle ongelmallista. Jos osuuksia lunastettaisiin, tuotto-osuuksien vähenemisestä aiheutuisi asiakkaalle tulonmenetyksiä tulevina vuosina.

Asiakkaan oman rahaston sääntöjä on muutettu kokouksissa 11/2018 ja 2/2019. Muutoksen jälkeen myös rahaston pääoman käyttö on tullut mahdolliseksi pelkän tuoton lisäksi.

Asiakas vaatii rahastoyhtiötä korvaamaan varojen uudelleensijoituksista aiheutuvina kustannuksia: merkintäpalkkioista 4.600 euroa ja rahaston juoksevista kuluista 4.738 euroa eli yhteensä 9.338 euroa.

Rahastoyhtiön vastine

Rahastoyhtiö on vastineessaan todennut, että tuoton jakaminen sijoitusrahastosta on joka vuosi erikseen tehtävän yhtiökokouspäätöksen alainen asia. Rahastoyhtiön sijoitusrahastojen säännöissä ei ole asetettu tuotto-osuuksille vaatimusta vähimmäistuotosta. Varsinainen yhtiökokous on keväällä 2019 päättänyt, että sijoitusrahasto V:lle ei makseta tuottoa. Tuotto-osuuksille jaettavaksi vahvistettava tuotto heijastelee tyypillisesti jossain määrin rahaston todellista tuottoa. Sijoitusrahasto V:n tuotto on vuosikertomuksen mukaan vuonna 2018 ollut negatiivinen (-3,62 %).

Asiakkaalle tarjottu tuote on ollut ehdoiltaan sellainen, että se lähtökohtaisesti soveltuu säännöllisen kassavirran hankkimiseen. Valitettavasti ehtojen mahdollistamissa puitteissa yhtiökokous on kuitenkin päättänyt, että rahasto-osuuksille ei makseta tuottoa. Asiakasvastaava ei ole voinut olla tästä tietoinen rahastoa tarjottaessa tulevasta päätöksestä, joka on tehty vasta rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2019.

Rahaston tuotonjako ei ole ylimääräistä varallisuutta, vaan se pienentää sijoittajan omistamien rahaston tuotto-osuuksien arvoa jaettavaa tuottoa vastaavalla määrällä. Yhteisösijoittajan varallisuuden määrän kannalta ei ole merkitystä sillä, saadaanko varat käyttöön tuotonjakona vai lunastuksen kautta. Tuotonmaksu pienentää rahasto-osuuden arvoa ja osuuksien määrä pysyy ennallaan. Lunastuksessa rahasto-osuuden arvo pysyy ennallaan, mutta osuuksien määrä laskee. Molemmissa tapauksissa rahastoon jäävä pääoma on euromäärältään sama.

Sijoitusrahasto V:llä ei ole lunastuspalkkiota, eli lunastuksen tekemisestä ei aiheudu asiakkaalle ylimääräisiä kuluja tuotonjakoon verrattuna.

Asiakkaan (rekisteröity yhdistys) säännöissä ei myöskään ole rajoitettu oikeutta myydä sijoitusvarallisuutta, joten rahastoyhtiön näkemyksen mukaan ei ole estettä sille, että toimintaan tarvittavia varoja otetaan käyttöön lunastamalla rahasto-osuuksia, kuten asiakas sittemmin on tehnytkin.

Rahastoyhtiö katsoo, että asiakkaalle ei ole aiheutunut asiassa korvattavaa vahinkoa. Rahastoyhtiö ei myöskään katso olevansa velvollinen maksamaan asiakkaalle hyvitystä siitä, jos asiakas päätyy valitsemaan rahastoyhtiön hallinnoimaa rahastoa kalliimman tuotteen mahdolliseksi varojen uudeksi sijoituskohteeksi. Rahastoyhtiö ei siten katso olevansa velvollinen maksamaan asiakkaan varojen uudelleensijoituksesta mahdollisesti aiheutuvia 1 %:n merkintäpalkkioita tai vaadittua korvausta rahastojen juoksevista kuluista.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Asiakkaan (rekisteröity yhdistys) säännöt.
  • Asiakkaan rahaston vanhat säännöt ja kokouksissa 11/2018 ja 2/2019 hyväksytyt uudet säännöt.
  • Rahastoyhtiön sijoitusrahastojen yhteiset säännöt.
  • Sijoitusrahasto V:n rahastokohtaiset säännöt.
  • Sijoitusrahasto V:n vuosikertomus 2018.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja rahastoyhtiön välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Sijoituslautakunnan on ensin arvioitava onko asiakkaalle aiheutunut korvattavaa vahinkoa. Mikäli asiakkaalle on aiheutunut korvattavaa vahinkoa, lautakunnan on arvioitava, onko vahinko aiheutunut rahastoyhtiön asiakkaalle antamista virheellisistä, harhaanjohtavista tai puutteellisista tiedoista.

Sovellettavat sopimusehdot

Rahastoyhtiön sijoitusrahastojen yhteisten sääntöjen mukaan

Mikäli rahastoyhtiön hallitus on päättänyt ottaa T-osuudet käyttöön, päättää rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous T-rahasto-osuudenomistajille jaettavasta tuotosta ja sen maksamisesta. T-osuuksille maksettu tuotto vähennetään T-osuuksille laskettavasta rahaston pääomasta.

Rahaston K-osuuksille ei makseta tuotto-osuutta, vaan K-osuuksille kuuluva tuotto lisätään K-osuuk­sien arvoon ja uudelleen sijoitetaan K-osuuksien arvon kasvattamiseksi.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että sijoitusrahasto V:stä ei ole maksettu tuottoa tuotto-osuuksille vuonna 2019. Riidatonta on edelleen, että rahastoehtojen mukaan tuotto-osuuden maksaminen on rahastoyhtiön päätettävissä.

Asiakkaan mukaan sille on aiheutunut vahinkoa siitä, että sijoitusrahasto V ei ole maksanut tuottoa tuotto-osuuksille. Asiakas on joutunut lunastamaan 12.12.2019 rahasto-osuuksia 10.000 eurolla asiakkaan rahaston (ei siis sijoitusrahaston) kulujen kattamiseksi tuotto-osuuksien tuoton puuttumisen vuoksi.

Rahastoyhtiö katsoo, että tästä ei ole aiheutunut asiakkaalle vahinkoa.

Sijoitusrahasto V:llä ei ole lunastuspalkkiota. Sijoituslautakunta toteaa, että sijoitusrahaston osuudenomistajan kannalta ei ole merkitystä sillä, saako osuudenomistaja rahaston varoista maksun rahaston tuotto-osuuksien tuottona vai osuuksien lunastuksesta. Molemmissa tapauksissa sijoitusrahaston varat pienenevät ulosmaksetun määrän verran. Tuotto-osuuksien tuottoa maksettaessa osuuksien arvo pienenee ja määrä säilyy samana, kun taas osuuksia lunastettaessa niiden määrä vähenee ja osuuskohtainen arvo pysyy samana. Molemmissa tapauksissa maksun jälkeen jäljellä olevien osuuksien kokonaisarvo on sama.

Asiakas on vedonnut lisäksi siihen, että rahasto-osuuksien lunastus on asiakkaalle ongelmallista. Asiakkaan oman rahaston vanhojen ehtojen mukaan vain rahaston tuottoa on voitu käyttää rahaston käyttötarkoituksiin. Ehtomuutosten jälkeen myös rahaston pääomaa on voitu käyttää rahaston käyttötarkoituksiin.

Sijoituslautakunta katsoo, että vaikka asiakkaan rahaston sääntöjen mukaan sijoitusrahastojen lunastaminen olisi ollut rajoitettua, asiassa ei ole näytetty, että rahastoyhtiö olisi voinut ennakoida vahingon aiheutumista tällä perusteella. Lautakunta katsoo, että asiakkaan oman rahaston sääntöjen vuoksi mahdollisesti aiheutuva vahinko ei olisi siten korvattavaa.

Asiakas on pystynyt lunastamaan rahasto-osuuksia joulukuussa 2019 eikä asiakkaalta ole veloitettu lunastuksesta kuluja.

Sijoituslautakunta katsoo, että asiassa ei ole aiheutunut asiakkaalle vahinkoa. Lautakunta jättää siten lausumatta rahastoyhtiön menettelyn osalta.

Lopputulos

Sijoituslautakunta ei suosita korvausta.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.


SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Kajala
Ovaska
Räty-Ivanov
Tapanila

Tulosta