Haku

FINE-025204

Tulosta

Asianumero: FINE-025204 (2020)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 09.03.2020

Miten vastuu asiakkaan yhdistelmäkortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Ryöstö. Kortin oikeudeton käyttö. Tunnusluvun käyttäminen. Katoamisilmoituksen tekeminen. Kortinhaltijan huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on ollut 15.2.2019 baarissa, josta hän on poistunut noin klo 22-23 aikoihin. Asiakkaan kävellessä kotiaan päin X on käynyt hänen kimppuunsa ja tässä yhteydessä X on vienyt asiakkaan lompakon. X on tehnyt asiakkaan kortilla oikeudettomia automaattinostoja klo 23.01-23.05 välisenä aikana yhteensä 2.140,00 euron arvosta. Kortti on suljettu asiakkaan sulkuilmoituksen johdosta 16.2.2019 klo 10.02. Käräjäoikeus on 16.5.2019 tuominnut X:n ryöstöstä ja maksuvälinepetoksesta.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia luopumaan perimästä asiakkaalta hänen kortillaan oikeudettomasti tehtyjä automaattinostoja ja niistä aiheutuneita nostokuluja, yhteensä 2.206,45 euroa, ja palauttamaan asiakkaalle sen määrän, jota asiakas on pankille ehtinyt jo maksaa. 

Asiakkaalle entuudestaan tuntematon ryöstäjä X seurasi asiakasta ravintolaan, jossa X onnistui urkkimaan asiakkaan huomaamatta hänen korttinsa tunnusluvun. Asiakkaan poistuttua X lähti seuraamaan häntä. Asiakas yritti paeta, mutta X kaatoi asiakkaan maahan, pahoinpiteli ja anasti asiakkaan huomaamatta tämän lompakon. Järkytykseltään asiakas ei heti huomannut lompakon katoamista. Asiakas teki korttisulut heti, kun huomasi lompakon kadonneen seuraavana aamuna noin klo 10.

Ryöstö tapahtui n. 22.00-22.55 välillä, luultavasti lähempänä klo 23.00, ja luvattomat nostot tapahtuivat 23.01. Vaikka asiakas olisi heti ryöstön jälkeen huomannut lompakon puuttumisen, X olisi ehtinyt nostaa rahaa, koska hän meni suoraan automaatille.

Asiakas on toiminut korttiehtojen mukaan. Tarvittaessa poliisi voinee puoltaa tätä; toisin sanoen taparikollinen ryösti asiakkaan. Asiakas säilytti korttiaan huolellisesti lompakossa. Kun henkeä uhataan ja lompakko viedään huomaamatta, ei syy voi olla asiakkaan. Ryöstäjä jäi kiinni ja asiakas ihmettelee, miksi pankin edustaja ei ollut käräjäoikeudessa vaatimassa tekijältä tämän varastamaa summaa. Asiassa on huomionarvoista myös, että pankin päätös asiassa jättää ryöstö asiakkaan syyksi kesti yli puoli vuotta. Asiakkaalle oli jo syntynyt käsitys, että asia on loppuun käsitelty. Lisäksi asiakas vetoaa asiassa sosiaalisiin perusteisiin.

Pankin vastine

Asiakkaan mukaan hänet on ryöstetty ja kortti on päätynyt varkaan haltuun 15.2.2019 klo 22-23 välillä. Kuitenkin kortin sulkuilmoitus on tehty vasta seuraavana aamuna, ja kortti on suljettu 16.2.2019 klo 10.02.

Kaikki asiakkaan reklamoimat nostotapahtumat on tehty hänen alkuperäisellä kortillaan ja hyväksytty kortin salaisella tunnusluvulla. Tunnuslukua ei ole saatavissa itse kortista, joten sen on täytynyt joutua nostot tehneen henkilön tietoon muulla tavalla.

Asiakas kertoi ensimmäisessä reklamaatiossaan 20.2.2019, että hänet ryöstettiin, häneltä vietiin lompakko, ja varas oli aiemmin vakoillut PIN-koodin. Asiakkaalta kysyttiin sähköpostitse lisätietoja tapahtuneesta, mm. sitä, miten varas oli nähnyt tunnusluvun ja miten hän pääsi ryöstötilanteesta pois. Asiakas vastasi, että hänen oli kerrottava varkaalle PIN-koodi, koska varas puristi häntä kurkusta. Tilanteesta hän kertoi päässeensä pois, koska varas päästi hänet irti saatuaan hänen lompakkonsa. Tämän jälkeen asiakkaalta kysyttiin vielä, että mistä syystä kortti oli suljettu vasta seuraavana aamuna. Tähän asiakas vastasi, että hän huomasi lompakon kadonneen vasta myöhemmin.

Asiakkaan kertomukset tapahtuneesta ovat ristiriitaiset. Toisaalta hän kertoo päässeensä tilanteesta pois, koska varas päästi hänet irti lompakon saatuaan, toisaalta hän kertoo, että huomasi kortin puuttumisen kun pääsi kotiin. Kun kysyttiin, miksi korttia ei suljettu heti kun hän pääsi kotiin, hän kertoi huomanneensa lompakon katoamisen vasta myöhemmin.

Myös tunnusluvun päätymisestä varkaan tietoon asiakas antaa ristiriitaista tietoa; toisaalta hän kertoo, että varas on nähnyt tunnusluvun aikaisemmin kun hän on käyttänyt korttia maksamiseen, toisaalta hän taas kertoo, että on joutunut kertomaan tunnusluvun varkaalle.

Vaikka lompakko olisi asiakkaan huomaamatta päätynyt ryöstötilanteessa varkaalle, pankki katsoo, että asiakkaan kuvaileman tilanteen jälkeen huolellinen kortinhaltija tarkastaa viipymättä onko hänen omaisuutensa tallessa, ja tekee kortin katoamisilmoituksen heti. Asiakkaan mukaan häneltä ei varastettu lompakon lisäksi mitään muuta, joten hänellä on tilanteen jälkeen ollut hallussaan puhelin, jolla hän olisi voinut soittaa kortin katoamisilmoituksen saman tien.

Pankki katsoo, että kortin sulun laiminlyönti osoittaa korttiehtojen tarkoittamaa törkeää huolimattomuutta. Sulun viivästyminen on mahdollistanut kortin väärinkäytön. Jos kortti olisi suljettu ehtojen mukaisesti viipymättä, olisi väärinkäyttö estetty ainakin osaksi, todennäköisesti kokonaan.

Pankki katsoo myös, ettei kortin tunnuslukua ole oman oston yhteydessä suojattu riittävästi, koska ulkopuolinen on voinut todennäköisesti nähdä tunnusluvun tässä yhteydessä.

Pankki katsoo kokonaisuutena asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti korttiehtoihin nähden ja että tässä tapauksessa kortinhaltijan törkeän huolimaton menettely katoamisilmoituksen tekemisen suhteen on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön. Siksi kortin oikeudeton käyttö on jäänyt kortinhaltijan vastuulle täysimääräisesti.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
-Yleiset korttiehdot
-Tutkintailmoitus ja Kirjallinen vahvistus rikosilmoituksen tekemisestä (18.2.2019)
-Haastehakemus (12.4.2019) ja käräjäoikeuden tuomio (16.5.2019)
-Kortin tapahtumat automaatilla

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Yleisten korttiehtojen Kortista ja Kortin tiedoista huolehtiminen –kohdan mukaan
Kortti ja Kortin tiedot ovat henkilökohtaisia, eikä asiakas saa luovuttaa niitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle.
Asiakkaan tulee säilyttää kortti ja Kortin tiedot huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Asiakas sitoutuu hävittämään [pankilta] saamansa tunnuslukutulosteen sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään muulla, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Asiakkaan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. […]
Asiakas on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski esimerkiksi väentungoksessa tai ravintolassa taskuvarkauden takia on suuri. Lisäksi asiakas on velvollinen vastaavasti varmistamaan, että Kortin tiedot sisältävä laite on tallessa eikä laitteen sisältämiä Kortin tietoja voida väärinkäyttää.

Korttiehtojen Katoamisilmoituksen tekeminen -kohdan mukaan
Kortin tai laitteen ja siihen tallennettujen Kortin tietojen katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, jäämisestä automaattiin, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava [Pankille]. […]

Asian arviointi

Tapahtumienkulku

Asian käsittelyn eri vaiheissa asiakkaan antamat tiedot tapahtumienkulun yksityiskohdista - erityisesti siitä, miten X on saanut asiakkaan kortin tunnusluvun tietoonsa ja missä vaiheessa asiakas on lompakkonsa katoamisen huomannut - ovat osin vaihdelleet. Asiassa saadun kokonaisselvityksen ja erityisesti käräjäoikeuden tuomioon kirjatun perusteella Pankkilautakunta katsoo tapahtumien edenneen seuraavasti:

Asiakkaan seuraan on liittynyt 15.2.2019 kadulla hänelle entuudestaan tuntematon mies X. Asiakas tarjosi baarissa Y ainakin yhden oluen X:lle. Asiakkaan maksaessa kortillaan baaritiskillä X oli hänen vieressään ja näki kortin tunnusluvun. Asiakkaan poistuttua baarista Y on X lähtenyt seuraamaan häntä. X on tönäissyt tai kampannut asiakkaan maahan, puristanut asiakasta kurkusta ja ottanut asiakkaan lompakon hänen taskustaan asiakkaan maatessa maassa. X on poistunut paikalta lompakon kanssa ja tehnyt lompakossa olleella asiakkaan kortilla ko. automaattinostot. X on toiminut asiassa suunnitelmallisesti ja suunnitelma on käynnistynyt viimeistään, kun X näki asiakkaan kortin tunnusluvun baarissa.

Tunnusluvun käyttäminen

Pankin korttiehtojen mukaan asiakkaan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa.

Pankkilautakunta katsoo, että turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttavat maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä tai automaatista on muita ihmisiä.

Tässä tapauksessa asiakkaan seuraan kadulla liittynyt ja asiakkaalle entuudestaan tuntematon X on onnistunut urkkimaan asiakkaan kortin tunnusluvun asiakkaan maksaessa oluita baaritiskillä. Asiakas ei ole tapauksessa selvittänyt, miten hän on maksua hyväksyessään menetellyt tunnuslukuaan suojatakseen.

Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan – maksaessaan hänelle entuudestaan tuntemattoman henkilön vieressä ollessa baaritiskillä juomia – tullut tunnuslukua näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon.

Ottaen huomioon, ettei asiakas ole esittänytkään suojanneensa tunnuslukuaan maksun yhteydessä ja X on maksun yhteydessä onnistunut urkkimaan tunnusluvun täysin oikein, Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun suojaamisen suhteen.

Kortin tallellaolon seuraaminen ja katoamisilmoituksen tekeminen

Pankin korttiehtojen mukaan asiakas on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski esimerkiksi väentungoksessa tai ravintolassa taskuvarkauden takia on suuri.

Pankkilautakunta toteaa kortin tallella olon seuraamisen kuuluvan kortin turvallisen säilyttämisen tavoin olennaisesti huolellisen kortinhaltijan velvollisuuksiin. Ainoastaan kortin katoamisen havaittuaan kortinhaltija voi katoamisilmoituksen tekemällä varmistua siitä, ettei kadonnutta korttia voida enää käyttää oikeudetta hänen vahingokseen. Myös pankin kannalta kortinhaltijan tekemä katoamisilmoitus on ensisijainen tapa pankin saada tieto siitä, ettei kortti ole enää kortinhaltijan hallussa, ja toimia tämän tiedon pohjalta estämällä kortin käyttö.

Arvioitaessa kuinka usein tapahtuvaa kortin tallella olon tarkistamista kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, huomioon otettavaksi tulevat samat olosuhteita koskevat seikat, jotka huomioidaan arvioitaessa huolellisuutta kortin säilyttämisessä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan näiden olosuhteiden ohella huomioon on otettava myös tapa, jolla kortinhaltija on kyseisissä olosuhteissa korttiaan säilyttänyt. Lisäksi on otettava huomioon tapahtumienkulku ja se, onko niissä mahdollisesti ilmennyt jotain tavallisesta poikkeavaa, jonka johdosta huolellisen kortinhaltijan tulisi nimenomaisesti tarkistaa kortin tallella olo.

Tässä tapauksessa asiakkaalle ennen kyseistä iltaa tuntematon X on käynyt kadulla asiakkaan kimppuun ja saadun selvityksen mukaan ilman, että tätä olisi edeltänyt tekoa selittävää esimerkiksi erimielisyyttä asiakkaan ja X:n välillä.

Asiassa saadun osin ristiriitaisen selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo jääneen epäselväksi, missä vaiheessa asiakas on huomannut lompakkonsa katoamisen. Joka tapauksessa Pankkilautakunta katsoo, että X:n poistuttua tilanteesta on asiakkaan tullut mieltää riski siitä, että hänen korttinsa sisältänyt lompakkonsa on voinut päätyä tapahtuneen yhteydessä X:n haltuun. Näin ollen asiakkaan olisi lautakunnan näkemyksen mukaan tullut myös ymmärtää tarkistaa lompakkonsa ja korttinsa tallellaolo viipymättä tapahtuneen jälkeen.

Tapahtuneen mahdollisesti aiheuttamasta järkytyksestä huolimatta Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tarkistaa korttinsa tallellaolo viimeistään kotiinsa saavuttuaan ja ilmoittaa tämän jälkeen viipymättä korttinsa katoamisesta pankille. Asiakkaan ilmoitettua korttinsa katoamisesta pankille vasta seuraavana aamuna Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen velvollisuuksiaan korttinsa tallellaolon seuraamisen ja katoamisilmoituksen tekemisen suhteen.

Edelleen lautakunta kuitenkin katsoo, että vaikka asiakas olisi heti kotiin tultuaan tarkistanut lompakkonsa tallellaolon ja tehnyt viipymättä katoamisilmoituksen pankille, ei asiakas saadun selvityksen mukaan olisi tällä huolelliseksi katsottavalla menettelyllään voinut estää hänen kortillaan tuolloin todennäköisesti jo tehtyjä oikeudettomia automaattinostoja. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaan huolimaton menettely korttinsa tallellaolon seuraamisen ja sulkuilmoituksen tekemisen suhteen ole syy-yhteydessä kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneeseen vahinkoon ja siten asiakkaan tältä osin osoittamalla huolimattomuudella ei myöskään ole välitöntä merkitystä ratkaistaessa asiakkaan ja pankin välistä vastuunjakoa asiassa aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan korttinsa tunnusluvun käyttämisen suhteen. Lautakunta katsoo, ettei asiakkaan huolimattomuus tältä osin ole kuitenkaan maksupalvelulaissa tarkoitetulla tavalla törkeää. Edelleen Pankkilautakunta toteaa, ettei asiakkaan huolimattomuus kortin tallellaolon seuraamisen ja sulkuilmoituksen tekemisen suhteen ole syy-yhteydessä tapauksessa kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneeseen vahinkoon.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se ylittää 50 euroa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.


PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Atrila
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia