Haku

FINE-025124

Tulosta

Asianumero: FINE-025124 (2020)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.10.2020

Vakuutusehtojen soveltaminen. Oliko kyseessä vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty vahinkotapahtuma? Äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut suoranainen esinevahinko. Veneen uppoaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja W Oy:n miehistönkuljetukseen käyttämä vene upposi 31.1.2019 ollessaan satamassa. Vene oli ollut kiinnitettynä hinaajan kylkeen käynnistysakkujen lataamista varten ja sen konetilan luukku oli ollut latauskaapeleiden vuoksi raollaan. Vene oli uponnut osittain pinnan alle, mutta sen vajoaminen kokonaan pohjaan oli saatu estetyksi.

W Oy:n paikalla olleen esimiehen laatiman vahinkopäivälle päivätyn tapahtumaraportin mukaan vene oli tuotu paikalle noin klo 12.30, jolloin aallonkorkeus satamassa oli ollut alle 10 senttimetriä. Venettä oli yritetty käynnistää noin kello 15 tuloksetta ja noin kello 17.35 hinaajan vahtia oli käsketty yrittämään käynnistystä uudelleen. Vene ei edelleenkään käynnistynyt, mistä vahti oli ilmoittanut radiolla esimiehelle kello 17.51 palaten sen jälkeen hinaajan komentosillalle. Tuossa vaiheessa tuuli oli muuttunut puuskittaiseksi, mutta aallonkorkeus satamassa ei ollut ylittänyt 15 senttimetriä. Noin viisi minuuttia myöhemmin vahti oli havainnut veneen perän alkaneen nopeasti vajota.

W Oy haki korvausta yritysvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on päätöksellään 4.4.2019 kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa katsoen, ettei asiassa ollut osoitettu, että mikään äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma olisi johtanut veneen uppoamiseen. Vettä oli päässyt veneeseen moottoritilan luukun oltua akkujen lataamisen takia auki ja vene oli vähitellen vajonnut. Pilssipumppu ei ollut toiminut, koska akuissa ei ollut virtaa. Vakuutusyhtiön mukaan tapahtumaraportista ei selvästi ilmennyt, että aallot olisivat lyöneet veneen kannelle, mutta voitiin olettaa, että vettä oli vuotanut veneeseen jostain ja sitä oli päässyt enemmän sisään avoimesta luukusta, kun veneen perä oli vajonnut. Tapahtumahetken olosuhteista ei ilmennyt selvää syytä uppoamiseen.

W Oy vaati päätöksen muuttamista vedoten kirjelmässään 8.4.2019 siihen, ettei uppoamiselle voinut olla muuta syytä kuin äkillisesti noussut aallokko. Paikalla olleen esimiehen mukaan veneen oltua uppoamassa aallonkorkeus oli äkillisesti noussut 50 senttimetriin, jolloin vettä oli saattanut päästä luukusta veneen moottoritilaan. Veneen tarkastuksessa ei ollut todettu vuotoja.

Vakuutusyhtiö on lausunut päätöksessään 27.6.2019, että selvitysten perusteella uppoamisen syy oli ollut osittain auki ollut moottoritilan luukku. Kyseinen vene oli rakenteeltaan sellainen, että takaa tulevat aallot pääsivät suhteellisen helposti huuhtomaan peräpeilin yli. Moottoritilan luukun ollessa avoinna vesi pääsi moottoritilaan. Vene oli ollut kiinnitettynä perä avovettä kohti luukku osittain auki ja tuulen käännyttyä aallot olivat alkaneet lyödä veneen perään. Tuulen kääntymistä ja aaltojen suurenemista ei voitu pitää vakuutusehtojen mukaisena äkillisenä ja odottamattomana tapahtumana, minkä vuoksi vakuutusyhtiö on kieltäytynyt muuttamasta päätöstään.

Asiakkaan valitus

W Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vedoten vahinkotapahtumasta antamiinsa tietoihin ja siihen, että veneen akkujen lataaminen oli ollut tavanomainen toimenpide eikä sen ollut voitu olettaa aiheuttavan veneelle vahinkoa. Mitään tavanomaisesta poikkeavaa ei ollut havaittu. Ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan tuuli oli vahinkopäivänä puhaltanut ensin 11,1 m/s etelän ja kaakon väliltä. Kello 17 ja 18 välillä tuuli oli kääntynyt pohjoisen ja koillisen suunnalle puhaltaen 6,7 m/s. Tuulen suunnan muutos oli selvä, mutta ei sääilmiönä epätavallinen.

Hinaajassa ollut vahti oli huomannut vain viisi minuuttia esimiehelle tekemänsä ilmoituksen jälkeen veneen perän alkaneen vajota pinnan alle. Uppoamisen syystä ei saatu varmuutta. Vakuutusyhtiö oli tutkinut veneen eikä sellaista vauriota löydetty, joka olisi voinut aiheuttaa uppoamisen. W Oy on katsonut, että veneen vahinko tuli korvata sen All Risks -vakuutuksesta. Vakuutuksesta korvattiin ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

W Oy on lausunut, että Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään vakiintuneesti katsonut vahingon ennalta arvattavaksi, jos se oli tapahtunut toiminnassa, johon jo etukäteen arvioiden sisältyi suuri riski omaisuuden vahingoittumisesta. Se, että jostakin asiasta aiheutui luonnontieteellisesti arvioiden todennäköisesti tietty seuraus, ei voinut olla vakuutusehdon kannalta määräävää, koska viime kädessä mikään vahinko ei ollut ennalta arvaamaton, ja siten mikään vahinko ei olisi korvattava. Ennalta arvattavuutta tuli arvioida sen perusteella, oliko henkilö voinut pitää vahinkoseurausta todennäköisenä niissä ympäröineissä olosuhteissa, jotka hän saattoi kohtuudella ottaa huomioon.

Tässä tapauksessa vahinko oli epäilyksettä tapahtunut äkillisesti. Vene oli ollut jatkuvassa seurannassa akkuja ladattaessa. Itse uppoaminen oli tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa, muutamassa minuutissa, eikä tarkemmissa tutkimuksissa ollut tullut viitteitä siitä, että uppoaminen olisi perustunut teknisesti vähitellen kehittyneeseen ilmiöön. W Oy:n käsityksen mukaan asian oikeudellisessa arvioinnissa oli olennaista, että äkillisesti aiheutunut vahinko oli kaiken käsillä olevan tiedon perusteella ollut ennalta arvaamaton eikä vakuutusyhtiö ollut osoittanut mitään sellaista vahingon syntymiseen liittynyttä syytä, joka tekisi siitä ennalta arvattavan.

Veneen valmistajan ohjeiden mukaan akkua ladattaessa tuli huolehtia akkutilan tuuletuksesta. Latauksessa vapautuva vety saattoi räjähtää, mikäli tuuletus estyi. Valmistajan ohjeesta voitiin päätellä, että akku oli tarkoitus ladata akkutilassa ja konetilan luukun tuli tällöin olla auki, jotta akkutila tuulettui tehokkaasti. Jotta lataus voitiin suorittaa, latausjohto oli johdettava konehuoneen luukun kautta virtalähteeseen. Veneen akkuja oli ladattu valmistajan ohjeistuksen mukaisesti eikä prosessissa muutoinkaan ollut toimittu millään tavalla epätavallisesti. Sääolosuhteet vahinkopäivänä eivät olleet poikkeukselliset. Kuvatuissa oloissa ja veneen aikaisemman käytön perusteella ei ollut oletettavaa, että vene uppoaisi. Vain se, että uppoaminen oli voinut johtua konetilan luukun kautta päässeestä vedestä, ei tehnyt vahingosta ennalta arvattavaa. Jo uppoamisen syyn selvittämiseksi tarvitut tutkimukset osoittivat tämän. Uppoamista voitiin pitää harvinaisena ja siten yllättävänä.

W Oy on lausunut lisäkirjelmässä 16.1.2020 veneen olleen ehjä. Pelkkä veneen asento satamassa ja tuuliolosuhteiden vaihtelu eivät tehneet uppoamisesta ennalta arvattavaa. Vastoin vakuutusyhtiön väittämää hinaajan miehistön jäsen oli valvonut venettä koko ajan, kun akkuja oli ladattu kello 12.30 - 17.50. Venettä yritettiin käynnistää noin kello 17.35 eli 15 minuuttia ennen sen uppoamista. Jos veneeseen olisi siihen mennessä kertynyt vettä avoinna olleen luukun kautta, se ei olisi jäänyt huomaamatta, sillä kertynyt vesi olisi kallistanut venettä huomattavasti. Mikään ei siis tukenut väitettä siitä, että veneen uppoaminen olisi johtunut siihen luukun kautta vähitellen kertyneestä vedestä. W Oy oli esittänyt vakuutusyhtiölle kaiken tiedossaan olevan aineiston. Se osoitti, että kyse oli All Risks -vakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

W Oy on lausunut lisäkirjelmissä 25.2.2020 ja 2.4.2020, että vene ei ollut vajonnut siinä viimeisen kerran käytäessä, vaan veneen kansi oli ollut kuiva. Mikäli aallot olisivat lyöneet kannelle niin, että vettä olisi päässyt moottoritilan luukusta, se olisi huomattu jo veneeseen astuttaessa ja joka tapauksessa käynnin aikana. Mikään vahinkopäivän tapahtumista ei viitannut siihen, että vesi olisi kertynyt veneeseen hitaasti. Vaikka niin olisi tapahtunutkin, kyse oli siitä huolimatta vakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vene oli painunut veden alle noin 15 minuutin sisällä eli hyvin nopeasti. Kaikki näyttö tuki tätä. Vakuutusyhtiö ei ollut osoittanut syytä sille, miksi nopea uppoaminen ei olisi ollut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti syntynyt vahinko. Näyttötaakka oli kääntynyt ja vakuutusyhtiö oli velvollinen esittämään väitteidensä mukaisen näytön asiassa. Se ei ollut tutkimusten jälkeenkään osannut yksilöidä, miksi vene on uponnut.

Lisäkirjelmissä 26.5.2020 ja 22.6.2020 W Oy on katsonut osoittaneensa veneen uponneen näköhavaintojen ja yleisen elämänkokemuksen perusteella arvioituna ennalta arvaamattomasti ja äkillisesti. Vakuutusyhtiö oli tutkinut vahinkoa laajasti kykenemättä näyttämään tai edes selvästi yksilöimään, että uppoamisen taustalla olisi jokin muunlainen syy. Vahinko tuli siten korvata.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissään lausumansa seikat ja katsonut, ettei aihetta korvauspäätöksen muuttamiseen ollut. Suomen vahinkotarkastus Oy:n mukaan syitä veneen uppoamiseen oli selvitetty W Oy:ltä. Veneessä ei ollut havaittu vuotoa. Vahinkohetkellä tuuli ja aallokko olivat nousseet ja lyöneet perästä veneen kannelle, jolta vettä oli päässyt osittain auki olleen luukun raosta veneen sisään. Perän vajotessa vesikuorman lisäännyttyä oli vettä päässyt kannelle ja nopeasti veneen välipohjaan.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että W Oy:n oli yleisten sopimusehtojen mukaan annettava vakuutusyhtiölle riittävä selvitys, jonka avulla voitiin todeta vakuutustapahtuman sattuneen. W Oy on esittänyt suorittaneensa akkujen latauksen valmistajan ohjeistuksen mukaisesti, mitään tavanomaisesta poikkeavaa ei ollut havaittu eikä myöskään tuuliolosuhteissa ollut mitään epätavallista. Veneestä ei löytynyt sellaista vauriota, joka olisi voinut aiheuttaa uppoamisen.

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei se ollut saanut sellaisia selvityksiä, joiden perusteella veneen osittainen uppoaminen olisi äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut suoranainen esivahinko. Vene oli ollut hinaajan kyljessä ja sen akkuja oli ladattu lähes kuuden tunnin ajan veneen perän ollessa merelle päin. Merellä tuuliolosuhteiden vaihtelu oli tavanomaista. Akkujen latauksen aikana tuulen suunta oli muuttunut, samoin sen voimakkuus, ja aallot olivat lyöneet veneen kannelle. Olosuhteet olivat muuttuneet ja moottoritilan kansi oli ollut avoinna koko ajan. Tästä huolimatta vene ei ollut jatkuvan seurannan alaisena eikä selvityksistä ilmennyt, että hinaajan miehistö olisi katsonut veneen moottoritilaan ja seurannut, kertyikö avoinna olleesta luukusta pilssiin vettä aallokon lyödessä veneen kannelle. Vesi oli päässyt kertymään usean tunnin kestäneen latauksen aikana veneen moottoritilaan. Näin ollen mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta ei ollut näytetty tapahtuneen.

Lisävastineessa 11.2.2020 vakuutusyhtiö on toistanut kantansa ja vedonnut siihen, että hinaajan miehistön ei ollut kerrottu veneessä käydessään tarkastaneen moottoritilaa. Se, että veneessä oli käyty iltapäivän aikana kaksi kertaa yrittämässä käynnistämistä, ei ollut veneen jatkuvaa seurantaa ja kokoaikaista valvontaa.

Lisävastineissa 19.3.2020, 8.5.2020 ja 12.6.2020 vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutuksenottajan tuli näyttää vakuutusehtojen mukaisen äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneen suoranaisen esinevahingon sattuminen. Nyt sellaista ei ollut tapahtunut, vaan hinaajan kylkeen kiinnitetty vene oli uponnut siihen vähitellen kertyneestä vedestä olosuhteiden muututtua. Mitään vakuutusehtojen mukaista korvauksen edellytyksenä olevaa tapahtumaa ei ollut esitetty tapahtuneen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko W Oy:n veneen uppoamisesta 31.1.2019 aiheutunut vahinko korvattava vakuutusyhtiön W Oy:lle myöntämästä yritysvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaisena äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneena esinevahinkona.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan yritysvakuutukseen sovellettavien 1.11.2017 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan All Risks -vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Sulamisesta, lämpenemisestä tai jäätymisestä aiheutuneet vahingot korvataan kohdan 1.1 mukaisesti ja taudeista aiheutuneet vahingot kohdan 1.2 mukaisesti. Lisäksi vakuutuksesta korvataan kohdassa 1.3 määritetyt kustannukset.

Asian arviointi

Vahinkopäivältä olevan W Oy:n tapahtumaraportin mukaan W Oy:n vene on ollut vahingon tapahtuessa 31.1.2019 satamassa kiinnitettynä hinaajan kylkeen käynnistysakkujen lataamista varten noin klo 12.30 alkaen. Latauskaapeleiden vuoksi veneen konetilan luukku oli pitänyt jättää raolleen. Latauksen alkaessa aallonkorkeuden satamassa on kerrottu olleen vain alle 10 senttimetriä. Venettä oli valvottu hinaajasta. Sitä oli yritetty käynnistää ensin noin kello 15 ja uudelleen noin kello 17.35 tuloksetta. Hinaajan vahti oli ilmoittanut asiasta esimiehelle radiolla kello 17.51 ja palannut sen jälkeen hinaajan komentosillalle. Tuolloin tuuli oli ollut puuskittaista ja se oli kääntynyt puhaltamaan veneen perän suunnasta, mutta aallonkorkeus ei ollut raportin mukaan ylittänyt 15 senttimetriä. Vähän myöhemmin vahti oli havainnut hinaajan komentosillalta veneen perän alkaneen nopeasti vajota. W Oy:n 8.4.2019 päivätyn kirjelmän mukaan aallonkorkeus oli tuolloin noussut 50 senttimetriin, jolloin aallot olivat yltäneet lyömään veneen peräkannelle.

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen mukaan vahingon jälkeisissä tarkastuksissa veneestä ei ole löydetty sen uppoamisen selittänyttä vikaa. Vaikka tapahtumainkulun kaikki yksityiskohdat eivät olekaan selvillä, lautakunta toteaa, että veneen uppoamiselle ei ole esitetty mitään muuta varteenotettavaa syytä kuin veneen perästä puhaltaneen yltyneen tuulen akkujen lataamisen vuoksi raolleen jätetystä konetilan luukusta veneen sisälle ajamat aallot.

Lautakunta toteaa, että vakuutuksesta korvataan siihen sovellettavissa vakuutusehdoissa erikseen korvattaviksi määritellyt tapahtumat. Tässä tapauksessa sovellettavien vakuutusehtojen kohdassa 1 vakuutuksesta korvattaviksi vahingoiksi on määritelty vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Lautakunta katsoo, että edellä kuvatun tapahtumaselvityksen perusteella veneen vajoamisen on täytynyt todennäköisimmin alkaa äkillisesti ja arvaamatta. Kun sovellettavassa vakuutusehdossa ei ole määrätty, että siinä mainitun esinevahingon korvattavuus edellyttäisi vahingon johtumista jostakin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, lautakunta katsoo, että W Oy:n veneen uppoamista on pidettävä vakuutusehdon mukaisena äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneena vahinkona. Näin ollen W Oy:lle veneen uppoamisesta 31.1.2019 aiheutunut vahinko tulee korvata yritysvakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa W Oy:lle veneen uppoamisesta 31.1.2019 aiheutuneen vahingon vakuutussopimuksen mukaisessa laajuudessa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta