Haku

FINE-025048

Tulosta

Asianumero: FINE-025048 (2020)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.06.2020

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä ostotapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on reklamoinut hänen kortillaan Puolan Gdanskissa 21.10.2019 klo 02.56-04.10 Suomen aikaa tehdyt ja kortin tunnusluvulla hyväksytyt neljä ostotapahtumaa yhteisarvoltaan 12.983,00 Puolan zlotya. Ennen riidanalaisia ostoja asiakkaan korttia on käytetty lähimaksutapahtumiin baarissa klo 01.56 (40 PLN) ja 02.02 (40 PLN) sekä tunnusluvulla hyväksyttyyn ostotapahtumaan ruokakaupassa 20.10.2019 klo 22.13 (5,15 euroa). Pankin korttivalvonta sulki kortin 21.10.2019 klo 04.11 Suomen aikaa.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan asiassa aiheutuneen vahingon.

Asiakas oli ensimmäistä iltaa Gdanskissa mukanaan tyttöystävä, veli ja sisko. He kiertelivät kaupunkia ympäri ja istuskelivat muutamassa paikkaa. Myöhemmin illalla tyttöystävä ja veli halusivat takaisin hotellille. Asiakas lähti siskonsa kanssa vielä kiertämään kaupunkia. He kävivät muutamassa baarissa pyörähtämässä ja toisessa viipyivät vähän pidempään, koska siellä oli muitakin turisteja, joiden kanssa he juttelivat. Asiakas oli siskonsa kanssa koko ajan yhdessä, molemmat olivat hyvässä kunnossa ja katsoivat, mitä maksoivat missäkin. Molemmilla oli kortit ja lompakot tallella koko ajan.

Seuraavana aamuna molemmat huomasivat rahaa lähteneen tililtä sellaisia summia, joita he eivät olleet maksaneet. Asiakas sai pankilta puhelun. Asiakas sanoi, ettei ole itse maksuja tehnyt ja hänelle sanottiin, että niin arveltiinkin ja että ensimmäisen maksun jälkeen kortti on mennyt turvalukitukseen. Tämän jälkeen kortilta katosi rahaa muutaman kerran.

Kortti oli koko ajan asiakkaan hallussa, myös korttia suljettaessa ja sen jälkeen. Asiakas katsoi maksunsa tarkkaan eikä tuollaisia summia maksanut, joten asiakas luulee, että häneltä on veloitettu täysin eri summia rahaa kuin mitä maksupäätteessä on näkynyt.

Pankin vastine

Kaikki riidanalaiset tapahtumat on tehty kortin tunnusluvulla kortin sirua lukien ennen kuin pankin korttivalvonta on sulkenut kortin 21.10.2019 klo 04.11 Suomen aikaa. Pankki ei siis ole sulkenut korttia reklamoitujen tapahtumien välissä.

Korttiehtojen perusteella kortinhaltijalla on velvollisuus toimia huolellisesti, eli tässä tapauksessa asiakkaan olisi tullut omalla toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista saada haltuunsa korttia tai sen tunnuslukua. Normaali huolellisuus ja kortin turvallinen käyttötapa maksupäätteellä asioitaessa edellyttävät toimimaan siten, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua.

Kortin väärinkäyttö ei ole mahdollista pelkän kortin avulla vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Sirullista korttia ei käytännössä voi kopioida. Pankin tietojen mukaan missään ei ole myöskään todettu kortin väärinkäyttötapausta, jossa rikolliset olisivat onnistuneet saamaan kortin tunnusluvun tietoonsa kortin sirusta tai onnistuneet ohittamaan maksupäätteen tai nostoautomaatin edellyttämän oikean tunnusluvun näppäilyn. Asiakkaan kertomuksessa ei ole tarkemmin selvitetty sitä, miten kortin väärinkäyttäjä olisi saanut kortin ja tunnusluvun käyttöönsä ja miten kortilla on voitu tehdä kyseiset maksutapahtumat, jos kortti on ollut koko ajan hänen hallinnassaan.

Asiassa pankin saaman selvityksen perusteella ja tapauksen olosuhteet kokonaisuutena huomioon ottaen pankki katsoo, että tapahtumien osalta on olemassa kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Joko asiakas on itse hyväksynyt reklamoidut maksutapahtumat tai hän on käyttäessään ja säilyttäessään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua menetellyt törkeän huolimattomasti eikä ole noudattanut korttiehtojen ja maksupalvelulain edellyttämää riittävää huolellisuutta, mikä on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön. Tästä johtuen hän vastaa vahingosta täysimääräisesti.

Edellä mainituin perustein pankki katsoo, ettei se ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Maksutapahtumat 21.10.2020
- Yleiset korttiehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, onko ko. korttitapahtumat tehnyt asiakas itse vai joku ulkopuolinen asiakkaan korttia ja tunnuslukua käyttäen. Mikäli asiassa katsotaan olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1)luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2)huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3)laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1)siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2)jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3)jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4)jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehdoissa kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnuslukua tai muuta tunnistetta on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa. Korttia, tunnuslukua ja muuta tunnistetta ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun tai muun tunnisteen sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua tai muuta tunnistetta helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin, tunnusluvun ja muun tunnisteen tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri.

Asian arviointi

Tapauksessa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo jäävän epäselväksi, kuka ko. riidanalaiset maksutapahtumat asiakkaan kortilla ja tunnusluvulla on tehnyt ja miten tämä on käytännössä tapahtunut. Pankkilautakunta on tämän vuoksi vielä erikseen tiedustellut asiakkaalta, pystyisikö hän esittämään näkemyksensä siitä, miten ko. korttitapahtumien tekijä on voinut saada asiakkaan kortin tunnusluvun tietoonsa, sekä kertomaan millä tavoin hän on korttiaan säilyttänyt ja missä vaiheessa hän on huomannut sen kadonneeksi.

Asiakkaan vastauksen mukaan kortti on ollut hänen hallussaan koko ajan, myös korttia suljettaessa ja sen jälkeen. Kertomansa mukaan hän katsoi maksunsa tarkkaan eikä kyseisiä summia maksanut, joten hän olettaa kortilta veloitetun täysin eri summia rahaa kuin mitä maksupäätteessä on näkynyt. Asiakas ei kuitenkaan ole selvittänyt, mitä maksuja hän olisi korttiaan ja tunnuslukuaan käyttäen hyväksynyt taikka esittänyt kuitteja itse hyväksymistään korttitapahtumista.

Pankkilautakunnan tiedossa ei ole kortin oikeudetonta käyttöä koskevia tapauksia, joissa maksupäätteellä olisi riidanalaiseksi saatettujen tapahtumien kohdalla - ennen asiakkaan tunnusluvullaan korttitapahtumalle antamaa hyväksyntää - jälkikäteen vahvistetusti näkynyt jokin muu summa kuin mitä ko. korttitapahtuman johdosta asiakkaan tililtä on veloitettu. Tässä tapauksessa asiakkaalla ei ole ollut toimittaa lautakunnalle kuitteja hänen itse hyväksymistään korttimaksuista tai muutakaan selvitystä, joka tukisi hänen oletustaan siitä, että kortilta olisi veloitettu eri summia rahaa kuin mitä maksupäätteessä on näkynyt hänen käyttäessä korttiaan. Näin ollen Pankkilautakunta ei katso uskottavaksi, että asiakkaan itse hyväksymien maksutapahtumien kohdalla häneltä olisi veloitettu eri summia kuin mitä maksupäätteessä on näkynyt.

Muilta osin Pankkilautakunta toteaa, ettei sen ole tapauksessa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaista kulkua. Saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta kuitenkin katsoo todennäköiseksi, että asiakas on itse tehnyt ko. riidanalaiset maksutapahtumat kortillaan ja hyväksynyt ne korttinsa tunnusluvulla. Lautakunta pitää myös mahdollisena, että asiakasta on harhautettu hyväksymään ja/tai hän on epähuomiossa hyväksynyt tuolloin käsittämäänsä suurempia veloituksia. Asiakkaan tällöin kuitenkin itse hyväksyttyä tunnusluvullaan korttitapahtumat ja hänen näin ollen annettua pankille suostumuksensa korttitapahtumien veloittamiselle tililtään ei tapauksessa ole kyse maksupalvelulaissa tai korttiehdoissa tarkoitetusta kortin oikeudettomasta käytöstä ja näin ollen asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakas vastaa hyväksymistään maksutapahtumista täysimääräisesti.

Pankkilautakunta pitää tapauksessa myös mahdollisena, että asiakkaan kortti ja sen tunnusluku ovat nyt selvittämättömäksi jääneellä tavalla päätyneet sivulliseen haltuun/tietoon ja kortti on sen oikeudettoman käytön jälkeen palautettu asiakkaalle hänen huomaamattaan. Ottaen huomioon asiassa saatu kokonaisselvitys ja erityisesti se, että kortti on sen oikeudettoman käytön jälkeen ollut jälleen asiakkaan hallussa, lautakunta katsoo tällöin kortin oikeudettoman käytön johtuneen asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, että joko asiakas on itse tehnyt ko. riidanalaiset maksutapahtumat tai sitten sivullinen on päässyt käyttämään asiakkaan korttia ja tunnuslukua asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta johtuen. Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa suhteessaan pankkiin asiakas vastaa täysimääräisesti kortillaan tehdyistä maksutapahtumista.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia