Haku

FINE-024798

Tulosta

Asianumero: FINE-024798 (2020)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 11.06.2020

Todennäköinen syy-yhteys osteoporoosin hoitoon määrätyn Ricedronat-lääkkeen käytön ja asiakkaalla ilmenneiden hammasvaurioiden välillä. Tuliko hammasvauriot korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 27.6.2019 mukaan A:lle (s. 1936) määrättiin vuonna 2018 Ricedronat-lääke osteoporoosin hoitoon. Vuonna 2019 A hakeutui hammaslääkärin hoitoon ja hänellä todettiin poistotarve useamman hampaan osalta. Hammasvaurioiden syyksi epäiltiin Ricedronatia ja lääkitys lopetettiin. A haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että oireilun korvattavuus lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Yhtiö totesi, että Ricedronat-lääkkeen vaikuttava aine vaikuttaa elävän luun aineenvaihduntaan. Suussa tämä vaikutus kohdistuu leukaluihin, ei hampaisiin. Hampaiden kiinnitys leukaluuhun voi heikentyä lääkkeen vaikutuksesta. A:lla oli todettu kariesta, mutta ei vaurioita itse leukaluussa. Yhtiö katsoi, etteivät A:lla todetut hammasvauriot olleet todennäköisesti aiheutuneet Ricedronat-lääkkeen käytöstä. Näin ollen A:n korvaushakemus hylättiin.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A viittaa lääkäriltä saamaansa tietoon, jonka mukaan Ricedronat voi aiheuttaa leuan osteonekroosia. A ihmettelee, mistä on peräisin tieto, jonka mukaan hänellä olisi todettu karies.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan korvauspäätöksessään esitettyyn.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 18.8.2017 - 18.9.2019.

Selvitysten mukaan A sairastaa osteoporoosia ja nivelreumaa ja hänellä on taipumus säärihaavoihin. Osteoporoosiin on vuonna 2018 aloitettu Ricedronat-lääke ja reumaan on ollut lääkityksenä Prednisolon ja Oxiklorin. A:lle on 28.1.2019 tehty lonkan tekonivelleikkaus reuman vuoksi nopeasti edenneen nivelrikon ja luukuolion takia.

Kirurgian poliklinikan kontrollikäyntiä 21.5.2019 koskevan sairauskertomustekstin mukaan A on ollut vastaanotolla lonkan seurantakäynnillä ja tuonut toisena asiana esille hammasongelmat. Lähikuukausina on tuntunut, että hampaat murenevat suusta. Vastaanotolla on tarkistettu suun tilanne ja todettu, että useita hampaita puuttuu. Koska harvinaisena haittavaikutuksena risedronaatissa voi olla leuan osteonekroosi, Ricedronat on päädytty tauottamaan.

Hammaslääkärin tekstin 6.6.2019 mukaan A on tullut kiirevastaanotolle, koska hän on ollut huolissaan hampaistonsa tilanteesta. Vastaanotolla on todettu kliinisesti vajaa jäännöshampaisto, joitakin implantteja ja muutamia poistokuntoisia jäännösjuuria ja tehty lähete OPTG-kuvaukseen. Tekstin 6.8.2019 mukaan kuvaus on tehty kesäkuussa ja siinä ei ole todettu leukaluumuutoksia, paitsi alaleuan vasen nivellisäke (kondyyli) on ollut madaltunut. Sekä ylä- että alaleuan hampaissa on todettu karioitumista ja suositeltu, että alaleuan poskihampaat ja yläleuasta kaksi välihammasta poistetaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lla vuonna 2019 todetut hammasvauriot korvata Ricedronat-lääkkeen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A sairastaa osteoporoosia, jonka hoitoon on vuonna 2018 aloitettu Ricedronat-lääke. Vuonna 2019 A on hakeutunut hammaslääkärin tutkimuksiin, koska hampaat ovat tuntuneet murenevan suussa. Ricedronat on tauotettu, koska sen tiedetään harvinaisena haittavaikutuksena aiheuttavan leuan osteonekroosia. A:lle tehdyissä tutkimuksissa ei ole todettu leukaluussa muutoksia vasemman alaleuan nivellisäkkeen madaltumista lukuun ottamatta. Sekä ylä- että alaleuan hampaissa on todettu kariesta ja A:lle on suositeltu alaleuan poskihampaiden ja kahden yläleuan välihampaan poistoa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että risedronaatin tiedetään voivan aiheuttaa leukaluun osteonekroosia. A:lla tällaista ei kuitenkaan ole todettu. Sen sijaan A:lla on todettu useissa hampaissa kariesta, jonka vuoksi on suositeltu hampaiden poistoa. Lautakunta toteaa, että karies (hammasmätä) ei johdu Ricedronat-lääkkeen käytöstä. Vakuutuslautakunta katsoo, etteivät A:n hammasvauriot ole vakuutusehtojen tarkoittamassa todennäköisessä syy-yhteydessä Ricedronat-lääkkeen käyttöön. Tällä perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.
 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia