Haku

FINE-024749

Tulosta

Asianumero: FINE-024749 (2020)

Vakuutuslaji: Yksityistapaturmavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2020

Kuinka suuri pysyvä haitta vakuutetulle oli vahinkotapahtumasta jäänyt? Alaraajan vamma. Kaulavaltimon vamma ja lääkevalmisteen käyttäminen.

Tapahtumatiedot

A (syntynyt 1981) joutui 24.8.2018 liikennevahinkoon, jossa hänen kuljettamansa henkilöauto törmäsi moottoritiellä pakettiautoon. Lääketieteellisessä selvityksessä A:lle kuvataan aiheutuneen vahinkotapahtuman seurauksena oikean kaulavaltimon sisäseinämän repeämä ja tämän jälkeinen osittainen suonitukos, oikean sääriluun yläosan polven nivelpintaan saakka ulottunut pirstalainen murtuma, oikean jalkaterän murtumia ja saman jalkaterän keskiosan nivelessä osittainen sijoiltaanmeno sekä ruhjeita eri puolilla kehoa.

A haki yksityistapaturmavakuutuksesta pysyvän haitan korvausta. Vakuutusyhtiö maksoi A:lle pysyvän haitan korvauksen haittaluokan kuusi (6) mukaan. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan haitta muodostuu oikean jalan toiminnanvajauksesta ja se on arvioitu nimikkeen [alaraajat kokonaisuutena] perusteella.

Asiakkaan valitus

A on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja vaatii pysyvän haitan korvauksen maksamista haittaluokan 14 mukaan. A:n mukaan hän kykenee liikkumaan vahinkotapahtumasta aiheutuneiden vammojen vuoksi vain lyhyitä matkoja apuvälineitä käyttäen. Hänelle on muodostunut vahinkotapahtuman seurauksena vaikea alaraajan toiminnanvajaus. Polven tekonivelleikkaus olisi A:n kohdalla vaikea ja hänen iästään johtuen sitä täytyy lykätä. Tekonivelleikkauksen lykkääminen ei johdu A:n ylipainosta.

Haitan arvioinnissa tulee huomioida myös kosmeettinen haitta. Hänellä on muun muassa laajoja arpia ja ihomuutoksia ympäri kehoa sekä kuolioiden arvet oikeassa pohkeessa. Lisäksi tulee huomioida kaulavaltimovamma ja aivovamma. A huomauttaa, että hän joutuu käyttämään loppuikänsä verenohennuslääkkeitä kohonneen aivohalvausriskin vuoksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimuksen. Vastineen mukaan A:n haitta on arvioitavissa parhaiten haittaluokituksen nimikkeen alaraajat kokonaisuutena ja vastaa haittaluokkaa kuusi (6).

Lääketieteelliset selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään lääketieteellisenä selvityksenä potilaskertomusmerkintöjä ajalta 24.8.2018–30.8.2019, E-lääkärinlausunnot 30.8.2019 ja 27.9.2019, B1-lääkärinlausunnot 16.8.2019 ja 10.9.2020 sekä fysioterapeutin yhteenveto 22.9.2020.

Alkuvaiheen potilaskertomusmerkintöjen perusteella vahinkotapahtuman jälkeen A:lla todettiin vammoina oikean kaulavaltimon (ICA) sisäseinämän repeämä (intimaflappi) kallonpohjan tasolla ja tämän jälkeen noin 10 millimetrin matkalla osittainen suonitukos (tromboosi). Tätä tilaa hoidettiin verenohennuslääkityksellä (Marevan). Hänellä todettiin oikean sääriluun yläosan polven nivelpintaan ulottunut pirstaleinen murtuma, jota hoidettiin operatiivisesti. A:lla todettiin lukuisia oikean jalkaterän murtumia ja Chopartin nivelessä osittainen sijoiltaanmeno. Oikean jalkaterän vammoja hoidettiin kipsaamalla ja tämän hoidon komplikaationa ilmeni kantapääseudun painehaavauma. Lisäksi A:lle tuli vahinkotapahtumassa ruhjeita eri puolilla kehoa. A:lle kehittyi hoidossa laajat verenpurkaumat vartalon alueelle.

Potilaskertomusmerkinnän 24.8.2018 mukaan A:n neurologia oli täysin normaali ja suunnitelman mukaan osastolla oli syytä seurata A:n neurologiaa. Potilaskertomusmerkinnän 25.8.2018 A:n neurologista tilaa on tutkittu peruskokein ilman poikkeavia löydöksiä. Potilaskertomusmerkinnän 27.8.2018 mukaan A:n neurologinen tila oli edelleen normaali.

Aivovammapoliklinikan potilaskertomusmerkinnän 14.2.2019 mukaan vahinkotapahtumaan on liittynyt korkeintaan hetken tajuttomuus, ei muistikatkoa. [Ensivaiheessa tehdyssä] pään tietokonetomografiatutkimuksessa ei todettu vammamuutoksia. Kaulavaltimon varjoainetutkimuksessa ei repeämää enää erottunut. A kertoi merkinnän mukaan toipuneensa hyvin muistin, tiedonkäsittelyn osalta. Merkinnän mukaan Marevan-hoito lopetetaan ja siirrytään asetyylisalisyylihappo-valmisteeseen (Primaspan), joka käyttöä jatketaan toistaiseksi. Merkinnän mukaan aivovamman osalta kysymyksessä on ollut aivotärähdys.

Potilaskertomusmerkinnän 11.6.2019 tilankuvauksen mukaan A:n oikea jalkaterä oli toipunut hyväksi. Siinä oli pinnallista arkuutta. Jalkaterä oli aristamaton väännöille.  Oikea polvessa ei ollut turvotusta. Sen liikeala (ROM) oli 0-100 astetta. Polvi ei aristanut vääntöjä.

A:lle 19.6.2019 tehdyssä oikean polven magneettitutkimuksessa todettiin edelleen vaurioita. Oikean nilkan magneettitutkimuksessa todettiin murtumien jälkitila sekä pehmytkudosmuutoksia.

E-lääkärinlausunnon 30.8.2019 tilankuvauksen mukaan A tuli telineen kanssa vastaanotolle. Oikeassa jalkaterässä oli hiukan iholäiskiä, arkuus oli vähäistä. Oikean polven liikealassa ei ollut tapahtunut muutosta sitten tutkimuksen 11.6.2016. Nivelraossa oli aristavaa rahinaa. Käyntiin liittyvän potilaskertomusmerkinnän mukaan hoitava lääkärin arvion mukaan A:lle jääneeseen haittaan vaikuttaa erityisesti oikea polvi, mutta myös oikea jalkaterä. Haitta tulisi arvioitavaksi yleisen toiminnanvajauksen perusteella ja olisi vähintään keskivaikea, jopa vaikea. Merkinnän mukaan huomioon tulee ottaa myös koko oikean säären etu-ulkosyrjän tunnottomuus. A:n ikä ja toisaalta vielä ylipaino huomioiden oikea polvi ei ole tekonivelkypsä, mutta se on tulevaisuudessa todennäköinen ja luultavasti kysymykseen tulee erikoiproteesi. A:lla on myös elinikäinen antikoagulaatiohoito kaulavaltimovamman vuoksi.

B1-lääkärinlausuntoon 10.9.2019 merkityn haitta-aste-arvion mukaan A:n alaraajojen toiminnanvajaus on vaikea ja vastaa haittaluokkaa 15. Laajojen arpialueiden ja alaraajan hermovaurion perusteella muodostuu haittaluokan kaksi (2) mukainen haitta. Muista toiminnanvajausta aiheuttavista tekijöistä muodostuu lisäksi haittaluokan kaksi (2) suuruinen haitta.

Asiantuntijalausunto

Vakuutuslautakunta on pyytänyt asiassa lääketieteellisen asiantuntijalausunnon ortopedian ja traumatologia dosentti, LKT, DI, kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Aarne Kiviojalta, jolla on myös liikennelääketieteen erityispätevyys. Dosentti Kiviojalla on asiantuntijalausunto annettaessa ollut käytettävissään edellä kerrottu lääketieteellinen selvitys lukuun ottamatta B1-lääkärinlausuntoa 10.9.2020 ja fysioterapeutin yhteenvetoa 22.9.2020.

Dosentti Kiviojan asiantuntijalausunnon mukaan A:lle aiheutui vahinkotapahtumassa oikean kaulavaltimon sisäseinämän repeämä kallonpohjan tasolla. Hänelle aiheutui myös oikean sääriluun yläosan polven nivelpintaan ulottunut pirstaleinen murtuma ja lukuisia oikean jalkaterän pieniä murtumia sekä yhden nivelen (Chopartin nivel) osittainen sijoiltaanmeno. Lisäksi A:lle aiheutui ruhjeita eri puolilla kehoa.

Asiantuntijalausunnon mukaan A:lle on vammoista kuvattu jääneen jälkihaittaa oikean polven ja oikean jalkaterän vammojen osalta. Polven osalta liikelaajuudesta ei aiheudu korvattavaa haittaa, ei myöskään epävakaudesta. A:n polven tilanne on lähinnä rinnastettavissa polven tekoniveleen, jota siis ei ole vielä asennettu. Tällaisessa tilanteessa haitan peruslukemana olisi luokka kaksi (2) ja tässä tapauksessa kivuliasuus nostaa haittaluokan yhdellä. Polvesta haitasta muodostuu näin haittaluokka kolme (3). Nilkan osalta ei kuvata haittaluokitustasolle yltävää jälkihaittaa. Valtimovamma on edellyttänyt verenohennuslääkitystä (Marevan) kasvaneen aivoveritulppariskin vuoksi. Tällainen kasvanut riski, jolloin siis vielä mitään toiminnallista haittaa ei ole aiheutunut, ei kuulu pysyvänä haittana korvattavaksi. Marevan-hoito on lopetettu merkintöjen mukaan 2/2019.

Dosentti Kiviojan antaman asiantuntijalausunnon mukaan A:lle on jäänyt vahinkotapahtumasta haittaluokkaa kolme (3) vastaava yleinen lääketieteellinen haitta sosiaali- ja terveysministeriön tapaturmavakuutuslain perustella haittaluokituksesta antaman asetuksen 768/2015 nojalla arvioituna. Haittaluokituksessa lähimpänä on kohdan 2.1 nimeke "polven tekonivel". Kosmeettisen haitan osalta dosentti Kivioja huomauttaa, että käytettävissä ei ole ollut valokuvia arvista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys A:lle 24.8.2018 sattuneen vahinkotapahtuman perusteella yksityistapaturmavakuutuksesta maksettavan pysyvän haitan korvauksen arvioinnista.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan mukaan 4.1 (Tapaturma) mukaan tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. --

Vakuutusehtojen kohdan mukaan 4.4 (Tapaturmasta riippumattoman sairauden, vamman, vian tai rappeutuman vaikutus) mukaan tapaturmasta riippumatonta sairautta, vammaa, vikaa tai tuki- ja Iiikuntaelimistön rappeutumaa ei korvata, vaikka ne olisivat olleet oireettomia ennen tapaturmaa.

Jos edellä kerrotut tapaturmasta riippumattomat seikat ovat olennaisesti vaikuttaneet tapaturmasta aiheutuneen vamman syntyyn tai sen paranemisen pitkittymiseen, maksetaan korvauksia vain siltä osin kuin kulujen, työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan katsotaan aiheutuneen tästä tapaturmasta.--

Vakuutusehtojen invaliditeettikorvausta koskevan osan kohdan 2.1 (Turvan keskeinen sisältö) mukaan oikeus korvaukseen syntyy, kun vakuutetulle aiheutuu turvan voimassaoloaikana pysyvä haitta turvan voimassaoloaikana sattuneen tapaturman vuoksi ja pysyvä haitta on jatkunut kolme kuukautta turvan edelleen voimassa ollessa.

Pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle ja joka ei lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan enää parane, Haittaa määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu. Vammautuneen yksilölliset olosuhteet, kuten ammatti tai harrastukset, eivät vaikuta haitan määritykseen.

Haitan suuruus määritetään tapaturman sattuessa voimassa olleen sosiaali- ja terveysministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokitusasetuksen perusteella. Vammat on jaettu haittaluokkiin 1-20 siten, että haittaluokka 20 tarkoittaa suurinta haittaa ja haittaluokka 1 pienintä korvattavaa haittaa.

Täydestä eli haittaluokan 20 mukaisesta pysyvästä haitasta maksetaan kertakorvauksena tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutuskirjassa kerrottu korvausmäärä. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan kertakorvauksena niin monta kahdeskymmenesosaa tästä korvausmäärästä kuin haittaluokka osoittaa.

Pysyvä haitta määritetään vamman muodostuttua lääketieteellisesti arvioiden pysyväksi ja aikaisintaan kolmen kuukauden ja viimeistään kolmen vuoden kuluttua tapaturmasta. Turvan tulee edelleen olla tällöin voimassa.

Jos haitta muuttuu vähintään kaksi haittaluokkaa ennen kuin kolme vuotta on kulunut tapaturman sattumisesta, muutetaan korvauksen määrää vastaavasti edellyttäen, että invaliditeettiturva on edelleen voimassa. Maksettua korvausta ei kuitenkaan peritä takaisin.

Korvaus maksetaan tapaturman sattumishetkellä voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutusehtojen invaliditeettikorvausta koskevan osan kohdan 2.1.1 (Rajoitukset) mukaan korvausta ei makseta tapaturman psyykkisistä seurauksista.

Asian arviointi

Pysyvän haitan korvaus yksityistapaturmavakuutuksesta

Yksityistapaturmavakuutuksesta maksetaan korvausta vakuutussopimuksessa määritellyssä laajuudessa. Pysyvän haitan korvauksen määrittelyssä yksityistapaturmavakuutuksissa käytetään tapaturmavakuutuslain (nykyisin tapaturma- ja ammattitautilaki) perusteella annettua haittaluokitusta. Oikeus pysyvän haitan korvaukseen yksityistapaturmavakuutuksessa ratkaistaan kuitenkin vakuutussopimuksen sisällön perusteella. Arvioitaessa yksityistapaturmavakuutuksesta maksettavaa pysyvän haitan korvausta huomioidaan ainoastaan tapaturman seurauksena muodostunut haitta. Jos jokin tapaturmasta riippumaton seikka on vaikuttanut vakuutetulle jääneeseen haittaa, ei tätä tapaturmasta riippumattoman seikan osuus ja vaikutus oikeuta korvaukseen yksityistapaturmavakuutuksesta.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle ja joka ei lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan enää parane, Haittaa määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu. Vammautuneen yksilölliset olosuhteet, kuten ammatti tai harrastukset, eivät vaikuta haitan määritykseen. Tässä tapauksessa sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön tapaturmavakuutuslain perustella haittaluokituksesta antamaa asetuksen 768/2015 mukaista haittaluokitusta.

Lääketieteellisessä selvityksessä A:lla kuvataan oikean polven ja oikean jalkaterän vammoihin liittyviä haittoja ja oireita. Vakuutusyhtiö on arvioinut A:lle jäänyttä pysyvää haittaa haittaluokituksen kohdan ”Alaraajat kokonaisuutena” perusteella. A:n valituksen mukaan pysyvän haitan arvioinnissa tulee huomioida myös hänellä jäänyt kosmeettinen haitta. Lisäksi valituksen mukaan tulee huomioida A:n kaulavaltimovamma ja siihen liittyvä lääkitys sekä ja aivo-vamma. Vakuutuslautakunta tarkastelee ensin A:n muita kuin oikean alaraajan alueen haittaan liittyviä vaatimuksia. Lopuksi arvioidaan oikean alaraajan haittaa.

Arpia koskeva vaatimus

A:n mukaan pysyvää haittaa määritettäessä tulee huomioida myös hänelle aiheutunut pysyvä kosmeettinen haitta. A:n mukaan on muun muassa laajoja arpia ja ihomuutoksia ympäri kehoa sekä kuolioiden arvet oikeassa pohkeessa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A:n yksityistapaturmavakuutus ei sisällä erillistä kosmeettisen haitan korvausaihetta korvaavaa osaa. Tämä merkitsee sitä, että kosmeettinen haitta voi pysyvänä haittana tulla korvattavaksi vain siltä osin kuin pysyvän haitan arviointiin käytettävä haittaluokitus sisältää korvauksen kosmeettisesta haitasta. Haittaluokituksen 768/2015 kohdan 13.2 (Arvet) mukaan arpien aiheuttama haitta arvioidaan asianmukaisen korjaavan kirurgian lopputuloksen mukaan. Raajojen ja vartalon arpien merkitys huomioidaan asianomaisen anatomisen alueen haitan arviointiperusteiden mukaan, mikäli niistä aiheutuu toiminnallista haittaa. Rumentavat arvet huomioidaan tämän kohdan mukaisesti. Kasvojen alueen arvet arvioidaan kasvojen muodon poikkeavuuden haitan mukaisesti. Kyseisen haittaluokituksen kohdan ainoan nimikkeen mukaan merkittävästi rumentavat arvet vartalon ja raajojen alueella oikeuttavat haittaluokan 1 – 2 mukaiseen korvaukseen.

Vakuutuslautakunnalla ei ole käytössään valokuvia A:n arvista. Lääketieteellisen selvityksen perusteella A:lle on jäänyt oikeaan jalkaan arpia leikkaustoimenpiteistä. Lisäksi arpia on voinut jäädä pehmytkudosvammojen ja muiden hoitotoimenpiteiden seurauksena.

Haittaluokituksen kohdan 13.2 (Arvet) perusteella voi tulla korvattavaksi vain merkittävästi rumentavat arvet. Vakuutuslautakunta ei ole sille esitetyn selvityksen perusteella voinut todeta, että A:lle olisi vahinkotapahtuman 24.8.2018 perusteella jäänyt korvauksen oikeuttavia merkittävästi ruventavia arpia.  Käytettävissä olevasta selvityksestä ei myöskään ilmene, että A:n oikean alarajaan arvista aiheutuisi alempana alaraajan haittana arvioitavaa toiminnallista haittaa.

Aivovamman jälkitilaa koskeva vaatimus

A:n mukaan pysyvän haitan korvauksessa tulee huomioida aivovamma. Käytettävissä olevan alkuvaiheen selvityksen mukaan tajunnantasoa mittaava GCS-lukema on ollut A:lla sairaalassa 15/15. Sairaalassa A:n neurologista tilaa seurattiin kaulavaltimonvamman vuoksi. Potilaskertomusmerkinnöissä ei ole mainintaa ensivaiheen neurologisista oireista. Neurologin 14.2.2019 tekemän potilaskertomusmerkinnän perusteella A:lle on tehty alkuvaiheessa myös pään tietokonetomografiatutkimus, jossa ei tehty vammalöydöksiä. Samassa merkinnässä mainitaan, että vahinkotilanteeseen on liittynyt korkeintaan hetken tajuttomuus, eikä A:lle ole aiheutunut muistikatkoa. Tilankuvauksessa 14.2.2019 tai muualla käytettävissä olevassa lääketieteellisessä selvityksessä ei ole kuvattu A:lla neurologisia oireita tai muita aivovamman jälkitilaan yhdistettävissä olevia oireita.

Käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene seikkoja, jotka viittaisivat siihen, että A:lle olisi voinut aiheutua muuta aivovammaa kuin erittäin lieväasteinen aivovamma. Asiassa jää näyttämättä, että A:lle olisi aiheutunut vahinkotapahtumassa 24.8.2018 aivovamma, josta olisi jäänyt pysyvänä haittana korvattavaa aivovamman jälkitilaa.

Lääkevalmisteen käyttämistä koskeva vaatimus

Neurologin 14.2.2019 tekemän potilaskertomusmerkinnän mukaan A:lle vahinkotapahtumassa aiheutunut kaulavaltimon sisäseinämän repeämä ei enää näkynyt verisuonten varjoainekuvauksessa. Saman merkinnän mukaan Marevanin käyttö voidaan lopettaa ja A siirtyy toistaiseksi käyttämään asetyylisalisyylihappo-valmistetta (Primaspan).

Käytettävissä olevasta lääketiellisestä selvityksestä ei ilmene, että A:lle olisi jäänyt kaulavaltimon sisäseinämän repeämään liittyen pysyvää toiminnallista haittaa. Selvityksen mukaan A:n täytyy kuitenkin käyttää asetyylisalisyylihappo-valmistetta ehkäisemään kasvanutta aivohalvauksen riskiä.

Vakuutuslautakunta katsoo, että lääkevalmisteen käyttämisestä aiheutuvaa haittaa voidaan tapauksessa tarkastella haittaluokituksen kohdan 15 (Yleinen Toiminnanvajaus) perusteella. Kyseisen kohdan haittaluokkien 0-2 mukaista lievää toiminnanvajausta koskevan kuvauksen mukaan henkilö ” joutuu välttämään tiettyjä aineita yliherkkyytensä vuoksi. [hän] joutuu käyttämään ruokajärjestystä sairauden hoitamiseksi. Sairaudesta ei [kuvauksen mukaan] aiheudu merkittävää haittaa tavanomaisessa elämässä, mutta sen aiheuttamat rajoitukset tulee muistaa erityistilanteissa.”

A:n tapauksessa kaulavaltimon sisäseinämän repeämästä ei ole kuvattu jääneen toiminnallista tai A:n toimintaa rajoittavaa haittaa.  Vakuutuslautakunta katsoo, että pelkkä tarve käyttää säännöllisesti asetyylisalisyylihappo-valmistetta ei aiheuta vähintään haittaluokan yksi (1) mukaista pysyvää haittaa, joka tulisi huomioitavaksi A:n pysyvää haittaa laskettaessa. 

Alaraajan haitta

Lääketieteellisessä selvityksessä A:lla kuvataan oikean sääriluun yläosan murtuman jälkitila ja alkanut nivelrikkokehitys, joka todennäköisesti johtaa polven tekonivelen asentamiseen. A:n oikeaa polvessa sekä oikeassa jalkaterässä kuvataan kipuja. A:ta koskevien potilaskertomusmerkintöjen esitiedoissa mainitaan, että A:n liikkuminen on rajoittunutta. Lääketieteellisessä kuvataan oikean säären alueella tunnottomuus, mutta selvityksestä ei tarkemmin ilmene, että A:lle olisi vahinkotapahtumassa syntynyt hermovammaa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että haittaluokituksen kohdan 2.2 (Alaraajat kokonaisuutena) mukaan kyseisen kohdan yleistä toiminnanvajausta koskevia arvioperusteita käytetään, jollei edellä mainittuihin yksityiskohtaisiin haittanimikkeisiin vertaamalla voida päästä haittaa kuvaavaan tulokseen.

Vakuutuslautakunnan hankkiman asiantuntijalausunnon mukaan A:n oikean polven osalta liikelaajuudesta ei aiheudu korvattavaa haittaa, eikä tällaista haittaa aiheudu myöskään polven epävakaudesta. Asiantuntijalausunnon mukaan A:n polven tilanne on lähinnä rinnastettavissa polven tekoniveleen, jota A:n tapauksessa ei ole vielä asennettu. Haittaluokituksen mukaan polven tekonivel hyvällä toiminnallisella tuloksella oikeuttaa haittaluokkaan kaksi (2) mukaiseen korvaukseen.  Asiantuntijalausunnossa katsotaan, että A:lle on jäänyt vahinkotapahtumasta haittaluokkaa kolme (3) vastaava yleinen lääketieteellinen haitta.

A:n oikean alaraajan toiminnalliseen tilaan vaikuttaa keskeisimmin polven toiminta. Huomioon ottaen sen, että A:lle joudutaan todennäköisesti asentamaan polven tekonivel, A:n alaraajan haitta ei ole polven toiminnallisen tilan osalta vielä vakiintunut. Tämän seikan huomioiden lautakunta pitää perusteltuna tarkastella A:n alarajaan haittaa polven tekoniveltä koskevan yksilöllisen nimikkeen perusteella. Lääketieteellisessä selvityksessä ei ole myöskään kuvattu nilkan toiminnallista haittaa tai jalkaterän osalta arkuutta ja ajoittaista kipuilua laajempaa haittaa, mitkä seikat myös puoltavat polvea koskevan yksilöllisen nimikkeen käyttämistä.

Vakuutuslautakunta katsoo käytettävissä olevan lääketieteellisen selvityksen perusteella ja hankkimansa asiantuntijalausunnon huomioiden, että A:n pysyväksi muodostunut alaraajan haitta tulee tällä hetkellä arvioida ensisijaisesti alaraajoja koskevan haittaluokan kaksi (2) mukaisen yksilöllisen nimikkeen ”polven tekonivel, hyvä toiminnallinen tulos” perusteella. A:n oikean jalan kivulloisuus ja jalassa oleva tuntopuute nostavat toiminnallista haittaa. Nämä tekijät yhdessä polven tilan kanssa huomioiden A:lle tällä hetkellä muodostunut alaraajan haitta ei ylitä vakuutusyhtiön jo maksamaa haittaluokan kuusi (6) mukaista korvausta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita lisäkorvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Luukkonen
Sihteeri Korkeamäki

Jäsenet:
Niklander
Rahijärvi
Sario
Sibakov

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia