Haku

FINE-024662

Tulosta

Asianumero: FINE-024662 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.06.2020

Toiminnan vastuu. Vahingon korvattavuus. Vesivahinko. Oliko viemäriputken vuoto aiheutunut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas oli pinnoittanut erään asunto-osakeyhtiön jätevesiviemäreitä heinäkuussa 2017. Kun viemäriputkea oli puhdistettu ennen sukittamista, putken haarayhteen kohdalta oli ilmeisesti irronnut palasia. Sukan asennuksessa käytetty hartsi oli paikannut putkea, mutta liian lyhyeksi jäänyt sukka oli kuivuessaan ja kutistuessaan paljastanut rikkokohdan, jolloin putki oli alkanut vuotaa. Urakka oli luovutettu asunto-osakeyhtiölle 19.7.2017 ja vuotovahinko oli havaittu joulukuussa 2018. Asiakas haki korvausta vesivahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö hylkäsi korvaushakemuksen päätöksillä 23.4.2019 ja 5.5.2019 vedoten siihen, ettei vakuutuksesta korvattu kosteudesta ja vedestä aiheutuneita vahinkoja lukuun ottamatta tilanteita, joissa oli kyse rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta edellyttäen, että myös vesivahinko oli syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Vakuutusyhtiö katsoi, että vettä oli voinut vuotaa putkesta vain vähän kerrallaan pitemmän ajan kuluessa, joten kyse ei ollut äkillisesti syntyneestä vahingosta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas pyytää FINEltä ratkaisua siihen, voiko vakuutusyhtiö vedota tässä tapauksessa vuodon pitkäaikaisuuteen. Asennuksessa oli kiistatta tapahtunut virhe, kun viemäriliitos oli puhdistuksen yhteydessä auennut tai rikkoutunut. Itse vuoto oli mahdollistunut vasta sen jälkeen, kun sukka oli kutistunut ja paljastanut epätiiviin liitoksen. Asiakas katsoo, että vahinko on syntynyt äkillisesti. Sukitustyön ja vahingon havaitsemisen välillä oli noin 6 kuukautta. Jo kartoittajan toteamuksesta (ei merkkejä pitkäaikaisesta vuodosta) ja vahingon laajuudesta (pieni vahinko) voitiin päätellä, ettei vuoto ollut jatkunut pitkään tihkuttamalla. Tätä tukee myös isännöitsijältä saatu tieto, jonka mukaan vahinko havaittiin, kun alakerran asukkaan mukaan seinistä oli valunut noroina vettä. Asiakas katsoo, ettei vakuutusyhtiö voi tässä tapauksessa vedota rajoitusehtoon.

Lisäkirjelmässään asiakas on pitänyt toiminnan vastuuvakuutuksen ehtoja hyvinkin ankarina sellaisen LVI-alan yrityksen kannalta, joka työskentelee kiinteistön viemäreiden parissa. Viemärit sijaitsevat rakenteiden sisällä ja niiden aiheuttamat vahingot tapahtuvat pääsääntöisesti liitosten kautta. Vahingon välitön havaitseminen on vaikeaa, käytännössä mahdotonta. Asiakas vetoaa FINEn aiempaan ratkaisukäytäntöön. Vuoto oli aiheutunut putken rikkouduttua puhdistettaessa ja kun hartsi ja sukka eivät olleet enää peittäneet reikää.

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissään lausumansa ja lisännyt, ettei putkessa ole ollut korvattavuuden yhtenä edellytyksenä olevaa äkillistä vikaa tai puutetta. Vahinko oli aiheutunut, koska putkeen asetettu sukka oli ollut liian lyhyt ja kutistunut ajan kuluessa, minkä seurauksena putki oli alkanut vuotaa. Näin ollen vika tai puute ei ollut äkillinen eikä vahinko siten ole korvattavissa rajoitusehdon vuoksi.

Sopimusehdot

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettujen vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. …

Vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

- kosteudesta tai vedestä,
- sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.

Vakuutus korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi

- hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen,
- toistuviin tapahtumiin,
- jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin
- vesi- ja viemäriputkien alimitoitukseen.

Ratkaisusuositus

Toiminnan vastuuvakuutuksella katetaan vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa sitä vahingonkorvausvelvollisuutta, joka vakuutetulle voi seurata vakuutetussa toiminnassa tapahtuvasta virheestä tai laiminlyönnistä.

Tässä asiassa on arvioitava, onko kyse ollut vastuuvakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä ja odottamattomasta vesivahingosta. Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttövelvollisuus korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta on korvauksen hakijalla.

FINE toteaa, että asiaan sovellettavissa vakuutusehdoissa kosteudesta ja vedestä aiheutuneet vahingot on lähtökohtaisesti rajoitettu kokonaan vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuksesta korvattavaksi on kuitenkin määritelty vahinko, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

FINEn käyttöön toimitetun selvityksen perusteella asiakasyritys oli suorittanut viemärin pinnoituksia erään asunto-osakeyhtiön kiinteistössä heinäkuussa 2017. Viemäriputkea oli puhdistettu ennen sukitusta, jolloin putken haarayhteen kohdalta oli ilmeisesti irronnut palasia. Kun viemäriputkea on sen jälkeen sukitettu, on sukka jäänyt liian lyhyeksi. Sukan materiaali lisäksi kutistuu kuivuessaan, minkä seurauksena viemäriputken rikkokohta on myöhemmin paljastunut ja vesi on päässyt kiinteistön rakenteisiin. Vahinkotarkastusraportin mukaan vesivahinko on havaittu noin puolentoista vuoden kuluttua viemärin pinnoituksesta, kun vettä oli valunut alakerran asunnon seinää pitkin.

FINE toteaa, että ilmoitetun mukaan vahinko oli johtunut tässä tapauksessa siitä, että putkeen oli asetettu jo alun perin virheellisesti liian lyhyt sukka. Materiaalin kuivuessa se on ajan mittaan edelleen kutistunut ja paljastanut vähitellen viemäriputkeen todennäköisesti asennustyön yhteydessä tulleen reiän, jolloin putki on alkanut vuotaa. Tämän perusteella FINE katsoo jääneen asiassa osoittamatta, että vesivahinko olisi syntynyt vakuutusehtojen kohdassa 5.2.14 edellytetyin tavoin rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta. Käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen perusteella ei myöskään ole mahdollista täsmällisemmin todeta, milloin ja missä määrin putki oli alkanut ensimmäisen kerran vuotaa tai miten vuoto oli alkamisensa jälkeen mahdollisesti kehittynyt.

Selostetuista syistä FINE katsoo, ettei kyseessä ole ollut asiaan sovellettavien toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdassa 5.2.14 korvattavaksi määritelty vedestä aiheutunut vahinko.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia