Haku

FINE-024452

Tulosta

Asianumero: FINE-024452 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 24.02.2020

Liukastuminen. Tuottamus. Kiinteistön omistajan kunnossapitovastuu.

Tapahtumatiedot

Asiakas (s. 1966) liukastui 13.2.2019 klo 16.10 vakuutettuna olevan kiinteistön takaovella. Asiakas sai pirstaleisen kyynärnivelen murtuman. Asiakkaan 29.4.2019 antaman selvityksen mukaan oven edusta oli ollut jäinen ja jään päällä oli ollut irtokiviä ja kivimursketta. Asiakas haki korvausta kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksissään, että vakuutuksenottaja on toiminut liukkaudentorjunnassa huolellisesti eikä se ole laiminlyönyt alueen kunnossapitoa. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta. 

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on virheellinen ja vakuutuksenottaja ei ole näyttänyt toimineensa liukkaudentorjunnassa tarkoituksenmukaisesti. Valituksessa todetaan, että vahinkopaikka on ollut ulko-oven edessä oleva porras, joka on betonia ja kivilaattaa. Portaassa on porrasralli. Asiakas toteaa, että tätä aluetta ei ollut hiekoitettu riittävän hyvin eikä ollut huolehdittu kuperan jään poistamisesta. Hiekoituksena käytetty aines oli pientä kiveä tai kivimurskaa, joka kulkeutuu jään pinnalta pois ja luistaa kengän ja jään välissä. Hiekoitusta ei ollut riittävästi. 

Valituksen yhteydessä olevien todistajien lausuntojen mukaan tapahtumapaikka oli jäinen ja liukas. Jään pinta oli kupera ja se oli korkeampi kuin oven edessä ollut ritilä. 

Vakuutusyhtiö katsoo, että liukkauden torjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti. Huolellinenkaan liukkauden torjunta ei kuitenkaan voi täysin ehkäistä kaikkia liukastumistapaturmia. Näin ollen vakuutuksenottajan ei voida katsoa olevan vastuussa vahingosta. 

Vakuutetun kuuleminen 

FINE on varannut vakuutetulle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutetulla ei ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Toiminnanvastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kiinteistönomistaja näyttänyt huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti. 

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. 

FINE antaa ratkaisusuosituksia sille toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella.

Kiinteistön omistajan antaman selvityksen mukaan alue oli aurattu 11.2.2019. Hiekoituspäiväkirjan mukaan alue oli hiekoitettu käsin 13.2.2019 klo 13.15 – 13.40. Liukkauden torjunnassa käytetty hiekoitussepeli on ollut 3-6 millimetristä.  Asiakkaan 29.4.2019 antaman selvityksen mukaan oven edusta oli ollut jäinen ja jään päällä oli ollut irtokiviä ja kivimursketta. 

FINE toteaa, että vaikka kiinteistönomistajan velvollisuus huolehtia kiinteistön kunnossapidosta on korostunut, vastuu liukastumisvahingoista ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa. Hiekoituksella ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta, koska sepeli ei pakkaskelillä pureudu jäähän kiinni.  Tällainen olosuhde ei FINEn mukaan osoita huolimattomuutta kiinteistönomistajassa. 

FINE katsoo, että toimitetun selvityksen perusteella vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti, kun hiekoitus oli suoritettu käsin vahinkopäivänä klo 13.15 – 13.40 ja huomioiden asiakkaan kertomus, jonka mukaan oven edustalla oli ollut jään päällä irtokiviä ja kivimursketta. FINE katsoo, ettei kiinteistönomistajalle ole syntynyt korvausvastuuta aiheutuneesta henkilövahingosta. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén                               
Esittelijä Ylönen
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia