Haku

FINE-024412

Tulosta

Asianumero: FINE-024412 (2020)

Kategoria: Sijoitusvakuutusasia

Ratkaisu annettu: 19.03.2020

Sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus. Vakuutuksen takaisinosto.

Tapahtumatiedot

Asiakas ja vakuutusyhtiö solmivat 29.6.2015 sijoitussidonnaista säästöhenkivakuutusta koskevan sopimuksen. Asiakas teki vakuutukseen 25.000,00 euron kertasijoituksen. Sijoitetut varat liitettiin aluksi 50 prosentin osuuksin kahteen eri sijoitusrahastoon. 31.12.2018 päivätyn arvolaskelman mukaan vakuutuksen arvo oli 19.191,08 euroa ja takaisinostoarvo 18.553,58 euroa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön tekemäänsä vakuutussopimukseen ja vaatii, että vakuutusyhtiö palauttaa hänelle vakuutukseen sijoitetut 25.000,00 euroa. Asiakkaan mukaan hän oli sopimuksen solmimisen aikaan jäänyt juuri työttömäksi. Hän oli masentunut ja kokee, että häntä painostettiin ottamaan vakuutus. Vakuutusmyyjä kertoi, että säästöhenkivakuutus olisi parempi tapa säästää ja sijoittaa kuin vapaaehtoinen eläkevakuutus, sillä säästöhenkivakuutuksesta varoja olisi tarvittaessa mahdollista nostaa. Asiakkaan mukaan hän ei tavoitellut sijoituksilla korkeaa tuottoa. Olennaista oli sijoitetun pääoman säilyvyys. Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö palauttaa hänelle vakuutukseen sijoitetun summan kokonaisuudessaan. 

Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakkaan valitus on perusteeton. Vakuutuksesta neuvoteltiin asiakkaan kanssa asiakastapaamisessa ennen sopimuksen solmimista. Asiakas on yhdessä vakuutusyhtiön edustajan kanssa arvioinut vakuutustarpeensa ja valinnut vakuutukseen liitetyt sijoituskohteet. Lisäksi hän on valinnut vakuutukseen viiden vuoden kulurakenteen, mikä tarkoittaa mm. sitä, että ennenaikaisesta takaisinostosta peritään kuluja viiden ensimmäisen vuoden ajan. Vastineen antamisen aikaan vakuutus on ollut voimassa neljä ja puoli vuotta. Ennenaikaisesta takaisinostosta perittävä kulu poistuu, kun vakuutus on ollut voimassa viisi vuotta. Asiakkaalle on myös lähetetty vuosittain arvolaskelma, josta käy ilmi vakuutuksen takaisinostoarvo.

Tiedot vakuutuksesta ja sen kuluista käyvät ilmi asiakkaalle annetusta kirjallisesta materiaalista. Asiakas on allekirjoituksellaan vahvistanut vastaanottaneensa vakuutusta koskevat kirjalliset selvitykset ja olevansa tietoinen kaikista vakuutuksen kuluista ja muista ominaisuuksista. Vakuutusyhtiö on hallinnoinut vakuutusta vakuutusehtojen ja asiakkaalta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalla on ollut myös mahdollisuus 30 päivän ajan sopimuksen solmimisen jälkeen peruuttaa vakuutussopimus. Asiakas ei ole hyödyntänyt peruuttamisoikeuttaan.

Lisäkirjelmässään vakuutusyhtiö ilmoittaa, että se on lähettänyt asiakkaalle tiedoksi vuoden 2019 arvolaskelman. 31.12.2019 vakuutuksen arvo on ollut 26.202,45 euroa. Vakuutuksen takaisinostoarvo on ollut 25.989,95 euroa eli enemmän kuin asiakkaan vaatima 25.000,00 euroa. Takaisinosto edellyttää, että asiakas itse hakee takaisinostoa. Vakuutusyhtiö on yrittänyt ottaa asiakkaaseen yhteyttä keskustellakseen takaisinostosta, mutta ei ole tavoittanut häntä. 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavat lainkohdat
Vakuutussopimuslain 5 § 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutus-tarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä vakuutukseen mahdollisesti liittyvien sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisiin seikkoihin ottaen erityisesti huomioon vakuutuksen hakijan aikaisempi sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet.

Vakuutussopimuslain 9 § 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutussopimuslain 12 §:n mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhyempi kuin 30 päivää.

Vakuutusehdot
Vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 6.1 (Täydellinen takaisinosto) mukaan vakuutus voidaan takaisinostaa kokonaan milloin tahansa.  Maksettava takaisinostoarvo on vakuutuksen arvo vähennettynä kertyneillä, mutta maksamattomilla perustamiskuluilla sekä vuosikuluilla sen jälkeen, kun yhtiö on vastaanottanut täytetyn takaisinostolomakkeen.

Yhtiö pidättää oikeuden siirtää joko osittain tai kokonaan takaisinostoa, mikäli vakuutusmaksu on sijoitettu epälikvideihin sijoituskohteisiin, kunnes kyseiset sijoituskohteet on realisoitu.

Mahdollinen ennakonpidätys vähennetään takaisinostoarvosta.

Vakuutus päättyy tämän vakuutusehdon mukaisen takaisinoston jälkeen.

Vakuutuskirja
29.6.2015 päivätyn vakuutuskirjan mukaan ennenaikaisesta takaisinostosta perittävä maksu on 8,50 % vakuutusmaksusta ensimmäisten 6 kuukauden aikana ja laskee sen jälkeen, 0,85 % joka 6 kuukausi aina nollaan asti, ja pysyy siinä vuodesta 6 eteenpäin.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen palauttamaan asiakkaalle vakuutukseen sijoitettua pääomaa vastaavan summan, 25.000,00 euroa.

Sopimuksen sisältö
FINE toteaa, että sijoitussidonnaisen säästöhenkivakuutuksen sisältö sekä osapuolten sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet määrittyvät suurelta osin vakuutussopimuksen perusteella. Lisäksi lainsäädäntö asettaa sopimusosapuolille tiettyjä sopimussuhteeseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Nyt puheena olevassa tapauksessa asiakkaalla on lain ja vakuutusehtojen nojalla oikeus irtisanoa ja takaisinostaa vakuutus milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Sopimuksen mukaan takaisinostosta veloitetaan kuitenkin ennenaikaisen takaisinoston kulu, jos vakuutus takaisinostetaan ensimmäisten viiden vuoden aikana. Ennenaikaisesta takaisinostosta perittävä maksu on ensimmäisten 6 kuukauden aikana 8,50 % vakuutusmaksusta ja laskee sen jälkeen 0,85 % joka 6 kuukausi aina nollaan asti. Viiden vuoden voimassaolon jälkeen eli asiakkaan tapauksessa kesäkuusta 2020 alkaen, takaisinostosta ei enää peritä erillisiä kuluja.

FINE toteaa, että vakuutuksen arvo on heilahdellut vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutus oli aluksi useamman vuoden tappiollinen. 31.12.2018 päivätyn arvolaskelman mukaan vakuutuksen arvo oli 19.191,08 euroa ja takaisinostoarvo 18.553,58 euroa. Riita-asian käsittelyn aikana vakuutuksen arvo kuitenkin vähitellen nousi. 31.12.2019 vakuutuksen arvo oli 26.202,45 euroa ja takaisinostoarvo 25.989,95 euroa. Takaisinostamalla vakuutuksen tuolloin tai alkuvuodesta 2020 asiakas olisi voinut päätyä tavoittelemaansa lopputulokseen. FINEllä ei ole tietoa siitä, miten vakuutuksen arvo on sittemmin kehittynyt. Koronaviruspandemia ja sen vaikutukset globaaliin talouteen huomioiden on kuitenkin hyvin mahdollista, että vakuutuksen arvo on jälleen helmi- ja maaliskuussa 2020 laskenut. Näin ollen asiakkaan on syytä erikseen varmistua takaisinostoarvon suuruudesta, jos hän haluaa ostaa vakuutuksen takaisin vakuutussopimuksen mukaisesti.

Vakuutuksen ottaminen
Asiakas on vedonnut asiassa sopimuksen solmimista edeltäviin olosuhteisiin. Hän on kertonut, että hän oli tuolloin hankalassa elämäntilanteessa ja että hän kokee tulleensa sopimusneuvotteluissa painostetuksi. Hänelle kerrottiin, että säästöhenkivakuutuksen etu suhteessa vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen on se, että säästöhenkivakuutukseen sijoitettua pääomaa ja mahdollisia tuottoja voi tarvittaessa nostaa.

FINE toteaa, että vakuutussopimuslain 5 §:ssä säädetään vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuudesta ennen sopimuksen solmimista ja 9 §:ssä tämän velvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksista. Lain 5 § 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt antamatta vakuutuksenottajalle tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan lain 9 § 1 momentin mukaan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää. Tällaisessa tilanteessa vakuutussopimuksen ei katsota syntyneet normaalien sopimusasiakirjoista ilmenevien ehtojensa sisältöisenä, vaan asiakkaille annettujen tietojen mukaisena.

Osapuolten esittämästä selvityksestä ei ole ilmennyt seikkoja, joiden nojalla asiakkaalle annettuja tietoja voitaisiin pitää virheellisinä tai harhaanjohtavina. Tieto siitä, että säästöhenkivakuutukseen sijoitettu pääoma ja mahdollinen tuotto eivät ole samalla tavalla sidottua kuin vapaaehtoisessa eläkevakuutuksessa, on oikea. Sitä, että asiakkaalla on ollut sopimuksen solmimisen aikaan hankala elämäntilanne tai että hän on kertonut kokeneensa vakuutuksen solmimista edeltäneet neuvottelut painostaviksi, ei voida pitää osoituksena tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella FINE ei ole voinut todeta, että vakuutusyhtiö olisi vakuutuksesta sovittaessa laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan tai menetellyt muutoin epäasianmukaisesti. Tämän vuoksi sopimuksen sisältö määrittyy sen mukaan, mitä sopimusasiakirjoissa on sovittu.

Yhteenvetona
Asiassa ei ole ilmennyt perusteita poiketa vakuutuksen normaalien ehtojen sisällöstä. Asiakkaalla on vakuutuksenottajana oikeus irtisanoa ja takaisinostaa vakuutus haluamanaan ajankohtana. FINE ohjeistaa asiakasta seuraamaan vakuutuksen arvonkehitystä ja takaisinostamaan vakuutuksen, kun hän arvioi takaisinoston olevan omalta kannaltaan järkevää. Kesäkuun 2020 jälkeen vakuutuksen ennenaikaisesta takaisinostosta ei enää peritä kuluja.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Sternhufvud

Tulosta