Haku

FINE-024379

Tulosta

Asianumero: FINE-024379 (2020)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 07.04.2020

Lämmönjakohuoneesta rakennuksen rakenteisiin valuneen veden rakenteille aiheuttama vahinko. Onko kyseessä rakentamismääräysten ja –ohjeiden vastaisesta rakentamisesta johtunut vahinko?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omakotitalon (rv. 1980) lämmönjakohuoneessa oli rikkoutunut vuonna 2010 asennettu kaukolämpöjärjestelmän alajakokeskuksen varoventtiili. Koska lämmönjakohuoneessa ei ollut lattiakaivoa, olivat varoventtiilin ylivuotovedet johdettu saaviin. Varoventtiilin toimintahäiriön johdosta saavi oli täyttynyt, ja ylivuotanut vesi oli valunut rakennuksen rakenteisiin. Korvausta vahingosta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätökset. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennusmääräysten vastaisesta rakentamisesta, rakennus- tai työvirheestä tai vedeneristyksen puutteellisuudesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan aiheutuneen vahingon. Asiakas myöntää lattiakaivon puuttumisen oikeaksi perusteeksi, mutta kiistää, että tilassa olisi tullut olla vedeneristys.  Asiakkaan mukaan vahinko on ollut ennalta arvaamaton, sillä ei voida tietää, olisiko lattiakaivon olemassa olo estänyt vahingon syntymisen, koska vettä on ehtinyt tulla niin paljon, että osa vedestä olisi asiakkaan mukaan lattiakaivosta huolimatta päässyt virtaamaan rakenteisiin.

Vakuutusyhtiö toistaa kielteisen kantansa korvattavuuteen. Vakuutusyhtiön mukaan talon rakentamisvuonna voimassa olevien rakentamismääräysten mukaan lämmönjakohuoneessa tulee olla lattia- tai seinäkaivo, joka on liitetty vesitiiviisti lattiapäällysteeseen, joten lattia olisi jo alun pitäen tullut olla vedenpitävä. Vakuutusyhtiön vastineen mukaan, mikäli lattiakaivo ei olisi ehtinyt vetää kaikkea vettä, olisi vesitiivis lattapäällyste estänyt vahingon syntymisen.

Sopimusehdot

Kotivakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan laaja kotivakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. […]

Vakuutusehtojen kohdan 4 12 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle itselleen
-    suunnittelu- asennus-, käsittely-, käyttö-, toimitus tai työvirheestä
-    rakenne-, valmistus- tai aineviasta
-    perustamis- tai rakentamisvirheestä taikka rakentamismääräysten, - ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta
-    rakenteen tai asennuksen keskeneräisyydestä tai puutteellisuudesta
-    kun vesi on päässyt rakenteisiin lattiakaivon tai sen korokerenkaan tai märkätilan läpivientien vuotamisesta tai vedeneristyksen puutteellisuudesta
[…]

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymyksessä vuonna 1980 valmistuneen omakotitalon lämmönjakohuoneesta alkunsa saaneen veden vuotaminen rakenteisiin, ja vahingon korvattavuus kotivakuutuksen perusteella.

Sovellettavaksi tulevien kotivakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Vakuutusehtojen kohdan 4.12 mukaan vakuutuksesta  ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut muun muassa suunnittelu-, asennus- tai työvirheestä. Vakuutusehtojen kohdan 4.12. mukaan myöskään vedeneristyksen puutteellisuudesta aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

FINEn käytettävissä olevien selvitysten mukaan lämmönjakohuoneen varoventtiilissä oli ollut toimintahäiriö. Koska lämmönjakohuoneessa ei ole ollut lattiakaivoa, oli varoventtiilin ylivuotoputki johdettu saaviin. Järjestely on toiminut aikaisemmin, mutta vahinkotilanteessa saavin täytyttyä varoventtiilin toimintahäiriön johdosta, oli saavista ylivuotanut vesi valunut seinän ja lattian rajaan, josta vesi oli päässyt valumaan edelleen rakennuksen rakenteisiin. Tilassa ei ole ollut lattiakaivoa, eikä tilan lattia ole ollut vedenpitävä.

Vuoden 1976 rakentamismääräyskokoelman D1 (kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot) kohdan 3.2.4 mukaan lämmönjakohuone tulee varustaa lattiaviemäröinnillä. Lattiaviemäröinniksi hyväksytään esim. lattiakaivo tai seinäkaivo, joka liitetään vesitiiviisti lattiapäällysteeseen. Lisäksi edellytetään, että huonetilan lattia on vedenpitävä.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa veden pääsy eteenpäin rakenteisiin on ollut mahdollista siitä syystä, että lämmönjakohuoneessa ei ollut lattiakaivoa, eikä lattia ole ollut vedenpitävä. FINEn käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella asiassa ei ole myöskään sellaista selvitystä, jonka mukaan vahinko tai osa siitä olisi aiheutunut siitäkin huolimatta, että tilassa olisi ollut vaaditut lattiakaivo ja vesieristys. FINE katsoo, että veden valuminen rakennuksen rakenteisiin on nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa johtunut lattiakaivon ja vedeneristyksen puutteellisuudesta, joten kyseessä on rakentamismääräysten ja - ohjeiden vastaisesta rakentamisesta aiheutunut vahinkotapahtuma, joka ei nyt käsillä olevien vakuutusehtojen mukaan ole vakuutuksesta korvattava.

Edellä mainituista syistä FINE katsoo, että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen, eikä FINEllä ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan korvauspäätöstään.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia