Haku

FINE-024308

Tulosta

Asianumero: FINE-024308 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 20.04.2020

Vesivahinko. Avoin hana. Hanan mekaaninen rikkoutuminen. Onko viemärissä ollut tukos?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan As Oy:n omistaman talon huoneistossa on suihkun käytön seurauksena vesi päässyt huoneiston muihin tiloihin. Huoneiston vuokralainen kertoi olleensa 17.11.2017 suihkussa noin 5-10 minuuttia. Kun hän astui pois kylpyhuoneesta, hän huomasi, että käytävälle kohti ulko-ovea oli valunut vettä. Vettä oli käytävän päätyyn asti sekä makuuhuoneen puolella.

Vahingon jälkeen molempiin kaivoihin oli laskettu vettä samaan aikaan. Kummastakaan kaivosta ei noussut vettä, vaikka vettä oli valutettu kaivoihin usean minuutin ajan. Myös kaivojen välinen putki veti hyvin. Lattiakaivon hajulukko oli suhteellisen puhdas.

Taloyhtiö on hakenut korvausta kiinteistön täysarvovakuutuksesta. Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan vahinkoa ei korvata, koska vakuutuksen ehtokohdan 3.9 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut avoimesta hanasta virranneesta vedestä, eikä kyseessä ole suihkun mekaaninen rikkoontuminen. Asia on käsitelty yhtiön sisäisessä muutoksenhaussa, mutta päätökseen ei ole tullut siellä muutosta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiö on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja vaatii vahingon korvaamista. Valituksessa on todettu, että huoltomiehen mukaan suihkunpuoleisen lattiakaivon hajulukko on ollut tukossa ja tämän seurauksena vesi on tulvinut muihin eteiseen ja makuuhuoneeseen. Riitaisaa on ollut, onko kyseessä viemärin tukkeutuminen. Asiakkaan mielestä kyseessä on viemärin tukkeutumien. Huoltomies on lokimerkinnän mukaan avannut tukoksen. Rasituskokeessa vesi ei noussut kynnykselle, joten ilman tukosta pelkästään avoinna oleva hana ei voi aiheuttaa vahinkoa.

Kaivon päällä oleva este ei ole vahinkoa aiheuttanut, koska kylpyhuoneessa on kaksi kaivoa ja jos kaivon päällä olisi ollut este, vedet olisivat poistuneet toisesta kaivosta. Näin ollen vaihtoehdoksi jää, että viemärissä (kaivo on myös osa viemäriä) on ollut tukos.

Vakuutusyhtiö teki vahingosta kielteisen päätöksen, koska heidän mukaansa kyseessä oli rajoitusehdon mukainen vahinko. Kyseisen rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut avoinna olevasta johtoverkkoon kuuluvasta hanasta, sulkuventtiilistä tai suihkulaitteesta virrannut neste, ellei vahinko ole seurausta hanan, sulkuventtiilin tai suihkulaitteen mekaanisesta rikkoontumisesta.

Asiassa pyydettiin uudelleenkäsittelyä, mutta korvauspäätös ei muuttunut. Myöskään yhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä ei päätöstä muutettu. Vakuutusyhtiön mielestä Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus VKL 562/12 ei sovellu tähän vahinkotapaukseen, koska siinä kyseessä olleella vakuutusyhtiöllä on ollut vakuutusehdoissa erillinen kohta liittyen viemäritukokseen. Asiakkaan mielestä sillä ei kuitenkaan pitäisi olla tässä merkitystä, koska yhtiö korvaa myös viemäritukosvahinkoja pelkästään vuotovahingon ehtokohdan mukaisesti. Myös tapauksessa VKL 562/12 oli siinä olevan vakuutusyhtiön tuotteen ehdoissa rajoitusehtona avoinna oleva hanat aivan kuten tämän tapauksen yhtiön tuotteessa. Kuitenkin Vakuutuslautakunta oli katsonut vahingon korvattavaksi. Sillä ei siis ole merkitystä, että tapauksessa VKL 562/12 vakuutusyhtiö oli kirjannut erikseen omaksi kohdakseen tuon viemäritukoksen, koska lopputulos on sama eli viemäritukoksesta johtuva vahinko on korvattava, vaikka taustalla olisikin ollut auki jäänyt hana.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että wc:n lattialle ja asunnon muihin tiloihin päässyt vesi oli virrannut normaalisti toimivasta ja ehjästä suihkulaitteesta hanan ollessa auki. Huoneiston hana tai suihkulaite ei ole mekaanisesti rikkoutunut vaan vesi on virrannut auki olevasta suihkulaitteesta/hanasta, mistä syystä johtuvat vahingot on rajattu vakuutuksen korvauspiiristä ehtokohdan 3.9 mukaisesti. Huoltoyhtiön antaman lausunnon mukaan lattiakaivon viemäri ei ole ollut tukossa, joten kyse ei ole viemäritukoksen aiheuttamasta viemäriverkostosta tulvineen veden aiheuttamasta vahingosta.

Yhtiön mukaan veden joutumiseen lattialle johtanut vahinkomekanismi on jäänyt epäselväksi. Rajoitusehdon vuoksi sillä seikalla, oliko jompikumpi viemäreistä vahingon sattuessa tukossa, ei ole vahinkotapahtuman korvattavuuden kannalta merkitystä. Tämän vuoksi yhtiö ei korvaa huoneiston pinnoitteille ja rakenteille veden aiheuttamia vahinko kiinteistön täysarvovakuutuksesta.

Asiakas toteaa lisäkirjelmässään, että yhtiön vastineessa mainittu lausunto ei osoita vahinkohetken olosuhteita, koska huoltomies on puhdistanut kaivoa/viemäriä heti vahingon jälkeen. Kyseinen lausunto nimenomaan osoittaa asiakkaan mielestä sen, että ilman tukosta vesi ei nouse.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kiinteistön täysarvovakuutus (voimassa 1.1.2016 lukien)

ES3 Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta jäljempänä määritellystä tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

3.9 Vuoto

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto.

Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti rakennukseen kiinteästi asennetusta:
- rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta tai näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laiteesta tai
- aineen säilytysastiasta.

Vakuutuksesta ei korvata
- vahinkoa jonka on aiheuttanut avoinna olevasta johtoverkkoon kuluvasta hanasta, sulkuventtiilistä tai suihkulaitteesta virrannut neste, ellei vahinko ole seurausta hanan, sulkuventtiilin tai suihkulaitteen mekaanisesta rikkoontumisesta.

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka korvaukseen oikeuttavan syyn olemassaolosta. Tässä tapauksessa asiakkaan pitäisi pystyä osoittamaan, että kyseessä on vakuutuksesta ehtojen mukaan korvattava vahinko.

Tässä tapauksessa asukas on käynyt suihkussa ja suihkun jälkeen huomannut, että vettä on valunut kylpyhuoneen oven ulkopuolelle. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut avoinna olevasta hanasta tai suihkulaitteesta virrannut neste, ellei vahinko ole seurausta hanan tai suihkulaitteen mekaanisesta rikkoontumisesta.

Huoltomiehen 27.11.2017 laatiman selvityksen mukaan hän oli mennyt avaamaan viemäritukosta, mutta tukosta kaivoissa ei voitu todeta. Kylpyhuoneen molempiin kaivoihin oli laskettu vettä samaan aikaan. Kummastakaan kaivosta ei vettä noussut, vaikka vettä valutettiin kaivoihin usean minuutin ajan. Myös kaivojen välinen putki on vetänyt hyvin. Huoltomies kuvaili vahinkotapahtumaa epäselväksi.

FINE katsoo, että asiassa esitettyjen selvitysten mukaan vahinko ei ole aiheutunut vakuutusehtojen kohdassa 3.9 tarkoitetulla tavalla rikkoutuneesta vesijohdosta vuotaneesta vedestä. FINE ei myöskään ole voinut todeta, että kyse olisi ollut viemäritukoksen aiheuttamasta vahingosta. Kyse ei näin ollen ole vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vahingosta. FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Turunen

Tulosta