Haku

FINE-024147

Tulosta

Asianumero: FINE-024147 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.08.2020

Toiminnan vastuu. Kosteudesta aiheutunut vahinko. Oliko kyseessä vakuutusehtojen mukainen laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneen vian tai puutteen aiheuttama äkillinen vuoto?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva K Oy oli asentanut erään asunto-osakeyhtiön rakennukseen ilmanvaihtokoneet marraskuussa 2017, kun taloyhtiö oli vaihtanut lämmitysjärjestelmän kaukolämmöstä maalämpöön. Kahdessa asunnossa havaittiin vesivahinko elokuussa 2018. Vesi oli valunut ilmanvaihdon konehuoneen alapuolisen asunnon wc:n katosta läpi. Kosteusvaurion syyksi todettiin vakuutuksenottajan asentamien IV-koneiden kondenssivesi, joka ei päässyt poistumaan väärin asennettuihin ylivuotoputkiin. Viemäriputkituksessa oli väärän tyyppinen kytkentä ja vesilukko puuttui. K Oy haki korvausta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 28.9.2018 evännyt korvauksen, koska vahinko oli aiheutunut virheellisestä asennuksesta ja syntynyt hitaasti, joten se ei kuulunut vakuutusehtojen mukaan vastuuvakuutuksen korvauspiiriin.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

K Oy on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. K Oy:n mukaan kyse on selvästä asennusvirheestä, väärän tyyppisestä ja ohjeiden vastaisesta putkituksesta. Jos vesilukko olisi asennettu oikein, viemäri olisi vetänyt. Vahinko on ilmennyt käytännössä yhden päivän aikana, koska taloyhtiön edustaja ei ollut muutamaa päivää aiemmin havainnut tilassa kosteutta tai vettä. K Oy:n mukaan taloyhtiön edustaja oli seurannut tilannetta IV-huoneessa lähes päivittäin ja olisi varmuudella havainnut, jos tilassa olisi ollut jo aiemmin vettä. Taloyhtiön edustajan selvityksen mukaan hän oli seurannut tilannetta IV-huoneessa ja vesien valuminen lattialle oli tapahtunut kerralla tai enintään muutaman päivän aikana.

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksessään lausumansa ja todennut vahingon johtuneen väärin asennetusta ylivuotoputkesta, mistä johtuen kondenssivesi ei ollut poistunut koneesta viemäriin. Sen vuoksi vettä oli päässyt vuotamaan vähitellen rakenteisiin. Asennus oli tehty marraskuussa 2017 ja vesivahinko on havaittu elokuussa 2018. Kondenssiveden ohjaus oli ollut virheellinen jo asennushetkestä lähtien ja näin ollen kondenssivettä oli tihkunut pikku hiljaa rakenteisiin. Kondenssivettä oli muodostunut koneiden sisälle kuukausien ajan ja sitä oli myös valunut ulos koneista koko ajan pikku hiljaa. Koska kyseessä on hitaasti ja vähitellen aiheutunut vahinko, ei vahinkoa korvata toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Sopimusehdot

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 mukaan vakuutus ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat

  • kosteudesta tai vedestä,
  • sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.


Vakuutus korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi

  • hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen
  • toistuviin tapahtumiin
  • jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin
  • vesi- ja viemäriputkien alimitoitukseen.

Ratkaisusuositus

Asiassa on arvioitava, oliko vahinko syntynyt vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneen vian tai puutteen aiheuttamana äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. K Oy:n marraskuussa 2017 virheellisesti asentamat IV-koneet olivat vuotaneet kondenssivettä ja siitä aiheutunut vesivahinko on havaittu elokuussa 2018.

Toiminnan vastuuvakuutuksella katetaan vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa sitä vahingonkorvausvelvollisuutta, joka vakuutetulle voi seurata vakuutetussa toiminnassa tapahtuvasta virheestä tai laiminlyönnistä.

FINE toteaa, että asiaan sovellettavissa vakuutusehdoissa kosteudesta aiheutuneet vahingot on lähtökohtaisesti rajoitettu vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuksesta korvattavaksi on kuitenkin määritelty äkillinen vahinko, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Tällöin on lisäksi edellytetty, että myös itse vahinko on syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

FINEn käyttöön toimitetussa selvityksessä vahingon on katsottu johtuneen K Oy:n virheellisesti suorittamista asennuksista. Asiakirjatietojen perusteella asennustyöt oli tehty marraskuussa 2017. Vesivahinko on havaittu elokuussa 2018 eli yli kahdeksan kuukauden kuluttua IV-koneiden asentamisesta. Ilmoitetun mukaan vahinko oli johtunut siitä, ettei IV-koneen kondenssivesi ole päässyt poistumaan ylivuotoputkeen, koska putki oli väärin asennettu. Viemäriputkituksessa oli väärän tyyppinen kytkentä, josta puuttui vesilukko, joten kondenssiveden on arvioitu vuotaneen rakenteisiin heti asentamisesta alkaen. Vahinkoa kärsineen asunto-osakeyhtiön edustaja on kiistänyt näkemyksen katsoen, että hitaasti tapahtunut vuoto olisi havaittu tarkastuskäyntien yhteydessä.

FINE toteaa, että tässä tapauksessa vesivahingon äkillisyydestä on esitetty käytettävissä olevassa asiakirjaselvityksessä eriäviä näkemyksiä. Vahingon on kuitenkin ilmoitettu johtuneen siitä, että K Oy oli asentanut IV-koneiden kondenssiveden poistoputket jo alun perin virheellisesti. Tämän perusteella FINE katsoo, jäävän osoittamatta, että vesivahinko olisi syntynyt vakuutusehtojen kohdassa 5.2.14 edellytetyin tavoin rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta.

Selostetusta syystä FINE katsoo, ettei kyseessä ole asiaan sovellettavien toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 rajoituksen poikkeuksessa korvattavaksi määritelty vesivahinko.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta