Haku

FINE-024139

Tulosta

Asianumero: FINE-024139 (2020)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.06.2020

Ulkomaanmaksu. Saajan tilitietojenmuuttaminen. Huijaus. Korvausvastuu.

Tapahtumatiedot

Yhtiö maksoi ulkomailta ostamansa auton kauppahinnan 95.000 euroa verkkopankissa 22.4.2019, mutta sai samana päivänä tiedon myyjältä, että sen antama tilinumero olikin ollut virheellinen. Asiakkaan oltua asiasta yhteydessä pankkiin siirron tilinumeroa muutettiin asiakkaan allekirjoittaman muutospyynnön mukaisesti 24.4.2019. Pankki muutti siirron tilinumeroa vielä toistamiseen 30.4.2019 asiakkaan välitettyä sille myyjältä saamansa viestin, joka sisälsi taas uudet tilitiedot.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan pankki on tilisiirron toteuttamisen yhteydessä laiminlyönyt valvoa ja varoittaa häntä siirtoon liittyvistä riskeistä ja on lisäksi tehnyt viimeisen tilinumeromuutoksen ilman hänen nimenomaista pyyntöään tai vahvistusta. Asiakkaan näkemyksen mukaan pankki ei toiminut tilanteessa huolellisesti ja rahanpesun estämiseen tähtääviä säännöksiä noudattaen ja vaatii pankkia korvaamaan koko siirron rahamäärän eli 95.000 euroa.

Pankin vastine

Pankin mukaan asiassa aiheutunut vahinko ei ole johtunut sen toimista tai laiminlyönneistä tai muutoinkaan maksunvälitykseen liittyvistä seikoista. Asiakas on itse tekemistään selvityksistä huolimatta joutunut tapauksessa huijauksen uhriksi eikä tilanteessa ole siten lainkaan ollut oikeaa tai vilpitöntä myyjää ja maksunsaajaa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- asiakkaan ja pankin edustajan välistä sähköpostikirjeenvaihtoa liittyen tilinumeromuutoksiin, sisältäen myyjän toimittamaa aineistoa
- pankin vastaus asiakkaan reklamaatioon sekä siihen liittyvä jatkokäsittely
- tosite asiakkaan alkuperäisestä maksusta
- pankin tapahtuma-aikaan voimassa olleet maksujenvälityksen yleiset ehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Voidakseen ratkaista asiakkaan ja pankin välisen erimielisyyden Pankkilautakunnan on arvioitava, onko pankki laiminlyönyt tai toiminut tilanteessa muutoin vastoin tilanteeseen soveltuvia lakeja ja sopimusehtoja.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 40 §:n mukaan
Maksupalvelun käyttäjä ei voi peruuttaa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun maksajan palveluntarjoaja on vastaanottanut sen, jollei 2–4 momentista muuta johdu.

Jos maksupalvelun käyttäjä ja hänen palveluntarjoajansa ovat sopineet maksutoimeksiannon toteuttamisen aloittamisesta tiettynä päivänä tai tietyn ajan kuluttua taikka sinä päivänä, jona maksaja on asettanut varat palveluntarjoajan saataville, maksupalvelun käyttäjä voi peruuttaa toimeksiannon viimeistään kyseistä päivää edeltävänä työpäivänä.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitetun ajankohdan jälkeen maksutoimeksianto voidaan peruuttaa vain, jos maksupalvelun käyttäjä ja asianomaiset palveluntarjoajat niin sopivat. Edellä 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa edellytyksenä on lisäksi, että maksunsaaja suostuu toimeksiannon peruuttamiseen

Lain 44 §:n mukaan
Palveluntarjoaja saa toteuttaa maksutapahtuman yksilöivän tunnisteen perus­teella, vaikka maksupalvelun käyttäjä olisi antanut sen lisäksi muitakin tietoja maksutapahtuman toteuttamiseksi.

Lain 64 §:n mukaan
Jos maksajan käynnistämä maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, maksajan palveluntarjoajan on ilman aiheetonta viivytystä palautettava maksutapahtuman rahamäärä maksajalle tai palautettava maksajan maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta. Maksajan maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava viimeistään se päivä, jona maksutapahtuman rahamäärä veloitettiin.

Lain 66 §:n mukaan
Jos maksajan käynnistämä maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, maksajan palveluntarjoajan on maksajan pyynnöstä ryhdyttävä välittömästi jäljittämään maksutapahtumaa. Jäljittämisen tuloksista on ilmoitettava maksajalle.

Jos maksunsaajan käynnistämä tai hänen välityksellään käynnistetty maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, maksunsaajan palveluntarjoajan on ryhdyttävä maksunsaajan pyynnöstä välittömästi jäljittämään maksutapahtumaa. Jäljittämisen tuloksista on ilmoitettava maksunsaajalle.

Lain 68 §:n mukaan
Palveluntarjoaja ei ole 64–67 §:n mukaisesti vastuussa toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta maksutapahtumasta, jos syynä on se, että maksupalvelun käyttäjän antama yksilöivä tunniste on virheellinen.

Maksajan palveluntarjoajan on 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa kuitenkin kohtuullisin toimenpitein pyrittävä saamaan virheellisesti toteutetun maksutapahtuman varat takaisin. Maksunsaajan palveluntarjoajan on annettava maksajan palveluntarjoajalle kaikki varojen takaisin saamisen kannalta merkitykselliset tiedot ja muutenkin toimittava yhteistyössä tämän kanssa varojen takaisin saamiseksi.

Lain 69 §:n mukaan
Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan vahingon, joka sen tämän lain tai sopimuksen vastaisesta menettelystä on aiheutunut maksupalvelun käyttäjälle.

Maksupalvelun käyttäjälle aiheutuneen välillisen vahingon palveluntarjoaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos vahinko johtuu huolimattomuudesta palveluntarjoajan puolella.

Lain 72 §:n mukaan
Jos maksupalvelun käyttäjä kiistää antaneensa suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, hänen palveluntarjoajansa on osoitettava, että suostumus on annettu sovitulla tavalla. Jos maksupalvelun käyttäjä väittää, että maksutapahtumaa ei ole toteutettu asianmukaisesti, palveluntarjoajan on osoitettava, että maksutapahtuma on kirjattu ja merkitty tileille oikein ja ettei maksutapahtuman käsittelyyn ole vaikuttanut tekninen vika tai muu häiriö.

Pankin yleisissä ehdoissa on edellä todettujen pykälien mukaisesti yksityiskohtaisemmin sovittu lisäksi seuraavaa
”Maksaja vastaa toimeksiannossa olevien tietojen oikeellisuudesta. Maksajan pankki ei ole velvollinen korjaamaan tai täydentämään toimeksiantoa, ellei toisin ole sovittu. Jos se kuitenkin toimeksiantoa toteuttaessaan havaitsee siinä virheen, se pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan siitä maksajalle.”

Lisäksi ehdoissa on todettu, että ”Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi, kun maksajan pankki on vastaanottanut sen pankin toimipaikoissa, sähköisessä asiointikanavassa tai maksutoimeksiantopalveluntarjoajalta. Jos maksutoimeksianto on annettu sähköisessä asiointikanavassa asiakasviestinä, se käsitellään ei kiireellisenä ja toimeksiannon aloituspäivä on viestin lukemista seuraava pankkipäivä.”

Ehtojen mukaan ”maksua välittäessään maksajan pankki, välittäjäpankki tai maksunsaajan pankki ei ole velvollinen huomioimaan maksun tarkoitusta eikä siitä aiheutuvia aika- tai muita erityisvaatimuksia, jollei lainsäädännöstä muuta johdu.”

Edelleen ehtojen mukaan ”maksajan pankki vastaa siitä, että maksutoimeksianto lähetetään 8.2 kohdassa mainitussa ajassa ja että maksutoimeksianto on toimitettu pankin tai maksupalvelunkäyttäjän valitseman välittäjäpankin saataville. Maksajan pankki ei vastaa maksun toteuttamisesta sen jälkeen, kun maksua koskevat tiedot ja kate on toimitettu välittäjäpankille.”

Asian arviointi

Lautakunta toteaa asiasta saadun selvityksen perusteella olevan riidatonta, että asiakas on verkkopankissa omatoimisesti tehnyt tapauksen ensimmäisen tilisiirron, jota pankki on lähtenyt toteuttamaan ja jonka tietoja on sittemmin muutettu. Riidatonta asiassa on myös se, että tapauksessa asiakkaan autokaupan vastapuoli on osoittautunut vilpilliseksi.

Tapaukseen soveltuvien säännösten ja niiden perusteella laadittujen ehtojen mukaisesti asiakas vastaa toimeksiannon tietojen oikeellisuudesta, eikä pankki ole velvollinen huomioimaan maksun tarkoitusta eikä siitä aiheutuvia aika- tai muita erityisvaatimuksia, jollei lainsäädännöstä muuta johdu. Myöskään sellaisen toimeksiannon peruuttaminen, jota pankki on jo alkanut toteuttamaan, ole mahdollista. Asiakkaan pyynnöstä pankki on kuitenkin pyrkinyt säännösten mukaisesti maksua jäljittämään ja siihen muutoksia tekemään. Selvyyden vuoksi lautakunta erikseen toteaa, että asiakkaan joutuminen huijauksen uhriksi ei automaattisesti osoita pankin laiminlyöneen maksunvälitykseen tai rahanpesun estämiseen liittyviä velvoitteita, joista jälkimmäisellä ei edes ole välittömiä vaikutuksia asiakkaan ja pankin välisiin velvoitteisiin ja vastuisiin, vaan joista pankki itsenäisesti vastaa suhteessa viranomaisiin.

Lopputulos

Lautakunta toteaa, että edellä todetuin perustein pankki ei ole toimillaan vaikuttanut vahingon syntymiseen tai sen määrään. Näin ollen pankki ei ole tapaukseen soveltuvien lakien tai ehtojen mukaisesti korvausvelvollinen asiakkaan kärsimästä vahingosta.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Sainio

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Laine
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia