Haku

FINE-024018

Tulosta

Asianumero: FINE-024018 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 05.05.2020

Lakipykälät: 3, 32, 61

Yleisavaimen varkaus huoltoautoon murtautumalla. Avainvahinko. Rajoitusehdot. Huoltosopimukseen perustuva vastuu. Pelastamisvelvollisuus. Korvattavan vahinkotapahtuman määritelmä. Oliko käsillä välitön vahingon uhka?

Tapahtumatiedot

Poliisin tutkintailmoituksen mukaan Helsingissä T-tie 3:n kohdalle pysäköityyn X Oy:n päivystysautoon oli murtauduttu 14.7.2018 klo 02.00 – 10.16 välisenä aikana sivuikkuna rikkomalla. Autosta oli anastettu kaksi laukkua, joissa oli sopimusasiakirjoja, lukuisia yleisavaimia ja kaksi puhelinta. Helsingin toisessa kaupunginosassa sijaitsevan kerrostalon ja autohallin omistava taloyhtiö vaati korvausta kiinteistövakuutuksesta yleisavaimensa menettämisestä aiheutuneista lukkojen sarjoitus- ja uusimiskuluista.  

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään 28.9.2018, että kyseessä on korvattava avainvahinko (vakuutusehtojen kohta 3.1.1, Korvattavat vahingot). Ehtokohdassa tarkoitettujen lukkojen korjauskustannusten tarpeellisuutta harkittaessa tulee vakuutusyhtiön mukaan pitää mielessä, että vakuutuksen korvauspiirissä on kiinteistön omaisuus, ei yksityisten osakkeenomistajien omaisuus. Vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat enimmillään yleisten tilojen lukkojen uudelleensarjoittamisen aiheuttamat kohtuulliset kustannukset niiden lukkojen osalta, joihin varastettu avain käy, ja jotka estävät pääsyn suojattavaan rakennukseen (kuorisuojaus), ja joiden suojaaminen lukot uudelleensarjoittamalla on uhkaavan vahingon torjumiseksi tarkoituksenmukaista. Yhtiön mukaan korjauskustannusten tarpeellisuutta tulee tarkastella myös varastettujen avainten aiheuttaman vahinkoriskin kautta eli sen pohjalta, kuinka todennäköistä ja uhkaavaa on, että kadonneilla avaimilla voidaan aiheuttaa vahinkoa kiinteistölle tai sen omaisuudelle. Vakuutusyhtiö katsoi, että kiinteistövakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat kiinteistön ulkokuoren lukituksen tarvittavat muutokset. Korvauksen piiriin eivät kuulu asuntojen oviin tai rakennuksen sisällä olevien yleisten tilojen oviin tehtävät korjaukset. Omavastuu on 600,00 euroa ja vakuutusehtojen mukaisesti korjauskustannuksista vähennetään laitteiston ikään (2011) perustuva 35 %:n ikävähennys.

Korvauspäätöksessä käytiin tämän jälkeen läpi X Oy:n ilmoituksensa mukaan noudattamaa avainten käsittelyohjeistusta, joka on Finanssiala ry:n julkaisussa Avainturvallisuus (2017) esitettyä ohjeistusta mukaileva. Taloyhtiö on luovuttanut kiinteistön yleisavaimen X Oy:lle vuonna 2011 tehdyn kiinteistönhoitosopimuksen mukaisesti. Vakuutusyhtiön mukaan X Oy ei ollut säilyttänyt avaimia huolellisesti, mutta koska vakuutettuna olevalla taloyhtiöllä oli ollut perusteet uskoa säilytyksen olevan X Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisella tavalla huolellista, vakuutusyhtiö ei soveltanut vahinkoon vakuutusehtojen mukaista avainten huolellista säilyttämistä koskevaa suojeluohjetta.

 Isännöitsijältä saadun tiedon mukaan hätäsarjoitus, eli yleisavaimen poisto huoneisto-ovien sarjasta, oli tehty heinä-elokuun vaihteessa. Lukituksen palauttaminen varkautta edeltävälle tasolle tehdään 26.9.2018. Vakuutusyhtiö korvaa avainvahingon lukuun niiden kiinteistövakuutuksen piiriin kuuluvien lukkojen tarpeellisen korjauksen tai uusinnan, joilla voidaan estää yleisavaimella aiheutettava lisävahinko kiinteistölle (ulkokuoren lukitukseen tarvittavat muutokset). Koska avaimissa ei ole ollut tunnistetietoja ja varkaus on tapahtunut maantieteellisesti kaukana vakuutetusta kiinteistöstä, vakuutusyhtiö ei näe perusteita hätäsarjoituksen tai muiden uhkaavan vahingon torjuntaan tähtäävien toimenpiteiden korvaamiselle.

Taloyhtiön oikaisupyynnöt

Taloyhtiö pyysi asiamiehenään toimivan vakuutusmeklarin välityksellä useissa oikaisupyynnöissään vakuutusyhtiötä oikaisemaan päätöstään. Taloyhtiön mielestä avainvahingon lukuun korvattaviksi kuuluvat myös asuntojen oviin tai rakennuksen sisällä olevien yleisten tilojen oviin tehtävät työt, jotka ovat vakuutusehdoissa tarkoitettuja tarpeellisia korjauskustannuksia. Vakuutusyhtiö on nähtävästi korvauspäätöksessään sekoittanut uhkaavan vahingon torjuntakulut ja avainvahingon perusteella korvattavat kulut. Avainvahinkojen korvaamista koskevassa ehtokohdassa ei sanota, että korjauskustannuksien tarpeellisuus määriteltäisiin ehtojen kohdan ”Uhkaavan vahingon torjunta” mukaisesti. Avaimen menettämisen johdosta vakuutuksesta tulee korvata vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen lukkojen tarpeelliset korjauskustannukset, toisin sanoen ne kustannukset, jotka aiheutuvat lukoston palauttamisesta vahinkoa edeltävään tasoon. Epäselviä vakuutusehtoja on tulkittava vakuutuksenottajan eduksi.

Taloyhtiön mukaan X Oy:n nettisivuilta saa esille osoitteen osalla tai postinumerolla hakemalla kaikki X Oy:n hoitamat kiinteistöt. Uhkaava vahingonvaara on tämän vuoksi ollut todellinen, ja taloyhtiö on ryhtynyt välittömästi toimenpiteisiin sen torjumiseksi. Taloyhtiö vetoaa myös Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 538/03, jossa lautakunta katsoi, että vahingontorjuntatoimenpiteinä tuli ulkokuoren lukkojen sarjoittamisen lisäksi korvata myös yleisten tilojen sarjoituskulut. Yleisten tilojen sarjoituskulut tulisi tässäkin tapauksessa korvata uhkaavan vahingonvaaran torjuntakuluina ilman ikä- ja omavastuuvähennyksiä.  

Vakuutusyhtiön pyynnöstä taloyhtiö ilmoitti, että yleisavain oli poistettu sarjasta 2.8.2018 ja lukosto oli sarjoitettu varkautta edeltävälle tasolle 26.9.2018 alkaen. Lukoston sarjoitus varkautta edeltävään tasoon oli tilattu 9.8.2018. Lisäksi taloyhtiö toimitti vakuutusyhtiölle selvityksen siitä, mitkä laskut liittyivät talon kuorisuojauksen lukitusmuutoksiin. Taloyhtiö vaati oikaisupyynnöissään vakuutusyhtiöltä kannanottoa siihen, miksi korvaus kuorisuojaukseen liittyvistä kuluista on maksettu ikävävähennykset ja omavastuu vähentämällä, vaikka Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön mukaan uhkaavan vahingon torjuntakulut tulee korvata ikäpoistoja tai omavastuita vähentämättä. Taloyhtiön mukaan kulujen ei voi ajatella samanaikaisesti olevan sekä uhkaavan vahingon torjuntakuluina että avainvahinkona korvattavia, koska muuten erilliselle avainvahinkoturvalle ei olisi lainkaan tarvetta. Lisäksi taloyhtiö katsoi, että vakuutusyhtiö ei voi enää kuorisuojaukseen liittyviä kuluja vakuutuksesta korvattuaan tehokkaasti vedota ehtokohtaan 3.2.4, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, josta toimittaja tai joku muu on vastuussa sopimuksen, takuun, huoltosopimuksen tai vastaavan sitoumuksen perusteella.

Vakuutusyhtiön korvauspäätökset

Uusissa korvauspäätöksissään vakuutusyhtiö katsoi edelleen, että avaimen menettämisestä ei ole aiheutunut välitöntä vahinkotapatuman uhkaa, koska avaimissa ei ole ollut tunnistetietoja ja varkaus on tapahtunut maantieteellisesti kaukana vakuutetusta kiinteistöstä.

Avainvahingon osalta vakuutusyhtiö katsoi, että ehdoissa tarkoitettu tarpeellinen suojaus on saavutettavissa tekemällä rakennuksen ulkokuoren lukitukseen tarpeelliset muutokset. Ehtokohdassa oleva ilmaisu ”tarpeellinen” on tarkoitettu määrittelemään vakuutuksen avainvahinko-osan tarjoaman lisäturvan laajuutta tilanteessa, jossa välitöntä vahingonvaaraa ei ole. Vakuutusyhtiön tulkinnan mukaan tämä tarkoittaa sitä minimitasoa, jolla kiinteistö voidaan tehdä lukituksen osalta turvalliseksi.

Vakuutusyhtiön mukaan taloyhtiön avaimia hallussaan pitänyt X Oy on kiistänyt taloyhtiön kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvan korvausvastuunsa lukkojen sarjoituskuluista katsoen, että taloyhtiölle ei ole aiheutunut esinevahingon vaaraa, koska avainsalkussa ei ole ollut tunnistetietoja ja se ei ole kadonnut asiakaskohteen läheisyydestä. Myös X Oy:n vakuutusyhtiö on päätynyt samalle kannalle. Tämän vuoksi vahingontorjuntakulujen korvaaminen tästä kiinteistövakuutuksesta edellyttäisi, että korvausvaatimus ohjattaisiin ensin X Oy:lle. Vakuutusyhtiö vetosi tältä osin sopimukseen, takuuseen, huoltosopimukseen tai vastaavaan sitoumukseen perustuvaa vastuuta koskevaan rajoitusehtokohtaan 3.2.4.

Vakuutusyhtiö on maksupäätöksensä 17.5.2019 mukaisesti katsonut korvattavaksi P Oy:n kuorisuojauksen muutostyötä koskevan laskun (649,79 euroa). Kiinteistön rakennusvuosi on 2011. Ikävähennyksen (35 %) ja omavastuun (600 euroa) vähentämisen jälkeen vahingosta ei jää korvattavaa kulua.

Asiakkaan valitus

Taloyhtiö pyytää asiamiehenään olevan vakuutusmeklarin laatimassa lausuntopyynnössä Vakuutuslautakuntaa tutkimaan, pitäisikö vahinkoon liittyvät laskut korvata ehtojen mukaisena avainvahinkona (saa ottaa ikävähennystä ja omavastuuta) vai välittömästi uhkaavan vahingon vaaran torjuntakuluina (ei saa ottaa ikävähennystä ja omavastuuta Vakuutuslautakunnan linjausten mukaan) sekä tämän jälkeen lausumaan, mitkä vahinkoon toimitetuista laskuista kuuluvat korvauksen piiriin.

Vakuutuslautakunta on vakuutusyhtiön vastauksen vastaanotettuaan kehottanut asunto-osakeyhtiön asiamiehenä toimivaa vakuutusmeklaria yksilöimään, mitä lisäkorvausta asiassa tarkalleen ottaen vaaditaan, ja mitkä ovat korvausvaatimuksen perustelut.

Taloyhtiön asiamiehenä toimiva vakuutusmeklari on lautakunnan täydennyspyynnön johdosta ilmoittanut taloyhtiön vaativan, että kaikki vahinkoon toimitetut kulut korvataan välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakuluina, jolloin ne tulee Vakuutuslautakunnan aikaisemman käytännön mukaan korvata sellaisenaan ilman ikävähennysten ja omavastuun tekemistä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan taloyhtiön vaatimukset perusteettomina. Yhtiö toistaa aiemmissa korvauspäätöksissään esittämänsä perustelut.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, ovatko lukitusten muuttamisesta aiheutuneet kulut korvattavia välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakuluina. Lähemmin tarkasteltuna kyse on siitä, onko taloyhtiön yleisavaimen huoltoautosta anastamisesta aiheutunut välitön kiinteistövakuutuksesta korvattavan vahinkotapatuman uhka.

Koska taloyhtiö on ilmoittanut, että se perustaa lukituksen muuttamista koskevien kulujen korvaamista koskevan vaatimuksensa vain kulujen korvattavuuteen välittömästi uhkaavan vaaran torjuntakuluina, Vakuutuslautakunta ei ratkaisusuosituksessaan käsittele kysymystä kulujen korvattavuudesta avainvahinkoa koskevan vakuutusosan perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 3 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä muun vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön.

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön kuluttajaa kohtaan sekä sellaista muuta luonnollista henkilöä taikka oikeushenkilöä kohtaan, joka huomioon ottaen hänen elin-keinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske ryhmävakuutusta.

Vakuutussopimuslain 32 §:n mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai vä-littömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 61 §:n mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan 32 §:ssä tarkoitetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 1.1.2018 lukien) kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.
[…]

Ehtokohdan 3.1.1 (Muut korvattavat kustannukset) alakohdan Uhkaavan vahingon torjunta mukaan suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan Yleisten sopimusehtojen kohdan Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus eli pelastamisvelvollisuus mukaisesti kohtuulliset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet sattuneen tai välittömästi uhkaavan, vakuutuksesta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.

Ehtokohdan 3.2.4 (Sopimukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa eikä kustannuksia, joista toimittaja tai joku muu on vastuussa sopimuksen, takuun, huoltosopimuksen tai vastaavan sitoumuksen perusteella. Vakuutuksen piiriin muutoin kuuluva vahinko korvataan kuitenkin siltä osin kuin vakuutuksenottaja osoittaa, ettei vastuullinen osapuoli kykene korvausvelvollisuuttaan täyttämään.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on vedonnut asiassa siihen, että jos puheena olevassa tilanteessa voitaisiin katsoa olevan käsillä välitön vaara taloyhtiön rakennuksiin kohdistuvan esinevahingon sattumisesta, X Oy olisi vastuussa vahingonvaaran estämiseksi tarpeellisista lukoston muutoksista taloyhtiön kanssa tehdyn huoltosopimuksen perusteella, minkä johdosta vahinko ei tällöin olisi ehtokohdan 3.2.4 mukaan kiinteistövakuutuksesta korvattava. Vakuutusyhtiö katsoo toisaalta, että taloyhtiö on passiivisuutensa perusteella hyväksynyt X Oy:n vakuutusyhtiön ratkaisun perustelut.

Ehtokohdan 3.2.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa eikä kustannuksia, joista toimittaja tai joku muu on vastuussa sopimuksen, takuun, huoltosopimuksen tai vastaavan sitoumuksen perusteella. Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseisen ehtokohdan soveltuminen esillä olevaan tapaukseen edellyttäisi ehtokohdan sanamuodon perusteella sitä, että X Oy olisi myös tosiasiassa todettu sopimuksen perusteella vastuulliseksi lukituksen muuttamisesta aiheutuneista kustannuksista, mitä esitetyn selvityksen perusteella ei ole tapahtunut. Sen sijaan X Oy on kiistänyt vastuunsa lukituksen muuttamisesta aiheutuvien kulujen korvaamisesta pääosin samoilla perusteilla kuin vakuutusyhtiökin on kiinteistövakuutukseen perustuvan pelastamiskustannusten korvausvelvollisuutensa osalta tehnyt. Vakuutusyhtiö on lisäksi 17.5.2019 antamassaan korvauspäätöksessä itsekin katsonut, että ulkokuoren sarjoituskulut ovat rajoitusehtokohdan 3.2.4 estämättä vakuutuksen avainvahinko-osasta lähtökohtaisesti korvattavia. Näistä syistä Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei voi evätä korvausta uhkaavan vahingon torjuntakuluista ehtokohdan 3.2.4 perusteella.

Taloyhtiön lausuntopyynnössä ei ole selvitetty, minkä vahinkotapahtuman uhka taloyhtiön mielestä tässä tapauksessa on ollut avaimen menettämisen johdosta käsillä. Lautakunnan käsityksen mukaan ainakin anastettua avainta käyttämällä rakennukseen tunkeutumisen yhteydessä tehdyt varkaudet ovat tästä kiinteistövakuutuksesta ehtokohdan 3.1 mukaisesti korvattavia äkillisiä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vahinkoja.

Esitetyn selvityksen mukaan taloyhtiön X Oy:n päivystysautossa säilytetyssä avainsalkussa ollut yleisavain on varastettu autoon murtautumisen yhteydessä aamuyöllä 14.7.2018. Poliisin tutkintailmoituksesta 17.7.2018 käy ilmi, että anastetussa salkussa on ollut useita muitakin yleisavaimia. Salkussa olleiden avaimien arvioitu lukumäärä on jostakin syystä peitetty taloyhtiön asiamiehenä olevan vakuutusmeklarin lautakunnalle toimittamasta tutkintailmoitusjäljennöksestä. X Oy:n ja isännöitsijän välillä lähetetyistä sähköpostiviesteistä käy kuitenkin ilmi, että avaimia on ollut salkussa yhteensä noin 100 kappaletta. Mekaanisten avainten joukossa on ollut sähköisiä kulkutunnisteita. Avaimissa ei ole ollut tunnistetietoja. Avaimet on anastettu T-tiellä pysäköitynä olleesta autosta. Vakuutuslautakunta toteaa, että yleisistä karttapalveluista saatavien tietojen perusteella avainten anastuspaikan ja vakuutettujen rakennusten sijaintipaikan välinen ajomatka on noin 13 kilometriä.

Taloyhtiö on vedonnut siihen, että X Oy:n nettisivuilta on mahdollista selvittää, mitkä taloyhtiöt ovat X Oy:n hoitamia. Vakuutuslautakunta kuitenkin toteaa, että tunnistetietojen puuttumisen johdosta yksilöimättömien avainten avulla rakennukseen pääseminen ulko-oven lukko avaamalla edellyttäisi käytännössä kaikkien anastettujen mekaanisten avainten kokeilemista nettisivuilta väitetysti löydettävissä olevien taloyhtiöiden rakennusten lukkoihin ilman tietoa siitä, mihin rakennukseen kuuluva avain mahdollisesti on kyseessä. Koska X Oy:n huoltoautosta anastetussa salkussa on selvitysten mukaan ollut yhteensä noin 100 avainta, lautakunta katsoo tapauksessa jäävän näyttämättä, että noin 13 kilometrin päässä anastuspaikasta sijaitsevia taloyhtiön rakennuksia olisi yleisavaimen anastamisen johdosta tässä tapauksessa uhannut välitön vaara jonkin vakuutuksesta korvattavan vahingon sattumisesta. Tämän vuoksi lukkojen sarjoituksesta aiheutuneita kuluja ei voida pitää vakuutussopimuslain mukaisen pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneina korvattavina kustannuksina.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia