Haku

FINE-023928

Tulosta

Asianumero: FINE-023928 (2020)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 16.07.2020

Lakipykälät: 11, 12

Pyyntö vakuutustarjouksen tekemisestä. Vakuutuksen irtisanominen. Oliko ajoneuvon kolarivakuutus päättynyt ennen vahinkotapahtuman sattumista?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vakuuttama ajoneuvo on vaurioitunut peräänajovahingossa 30.9.2019. Asiakas on hakenut korvausta ajoneuvon kaskovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön mukaan ajoneuvossa ei ole ollut vahinkohetkellä voimassa olevaa kolarivakuutusta, joten vahinkoa ei ole korvattu ajoneuvon kaskovakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan ajoneuvovahingon käyvän arvon mukaisesti. Asiakas kertoo valituksessaan, ettei hän ole ollut tietoinen muutoksesta, jonka perusteella ajoneuvon vakuutuksesta on poistettu kolarivakuutus. Asiakkaan mukaan kaikissa vakuutuslaskuissa mainitaan liikennevakuutus ja kaskovakuutus, ja laskut ovat asiakkaan mielestä epäselviä. Asiakkaan mukaan hän on ollut siinä käsityksessä, että ajoneuvon kaskovakuutus sisältää kolarivakuutuksen.

Ensimmäisessä vastineessaan vakuutusyhtiö on ilmoittanut muuttavansa aikaisemman päätöksensä ja laittavansa ajoneuvon kolarivakuutuksen voimaan takautuvasti. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusyhtiö on heinäkuussa 2017 laskenut asiakkaalle uuden bonusmallin mukaiset vakuutusehdotukset useammalle ajoneuvolle. Vakuutusyhtiön mukaan asiakas on hyväksynyt ehdotuksen, ja vakuutus on laitettu voimaan 7.7.2017 alkaen. Muutoksen yhteydessä kyseessä olevan ajoneuvon kaskovakuutuksen laajuus on muuttunut. Ensimmäinen ehdotus on sisältänyt kolari- ja ilkivaltavakuutuksen, mutta nämä turvat on vakuutusyhtiön mukaan poistettu ehdotuksesta ennen ehdotuksen voimaansaattoa. Vakuutusyhtiö ei ollut löytänyt asiakkaan asiakastiedoista sellaista tietoa, jonka mukaan kolarivakuutus olisi poistettu asiakkaan pyynnöstä, joten vakuutusyhtiö ei ole voinut poissulkea sitä mahdollisuutta, että kyse olisi vakuutusyhtiössä tapahtuneesta inhimillisestä virheestä.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa uuden vastineen, jossa vakuutusyhtiö kiistää korvausvastuunsa asiassa ilmenneiden uusien tietojen perusteella. Vakuutusyhtiön mukaan asiakas on ollut sähköpostitse yhteydessä yhtiöön 3.7.2017, ja pyytänyt itse uutta tarjousta ajoneuvoilleen siten, että kyseinen ajoneuvo vakuutetaan osakaskovakuutuksella. Vastineeseen on liitetty vakuutusyhtiön asiakaspäällikön asiakkaalle lähettämä sähköpostiviesti, joka on ollut vastaus asiakkaan vakuutusmuutoksen johdosta vahingon satuttua tekemään reklamaatioon. Viestin mukaan kyse oli ollut kilpailutustilanteesta, jossa asiakas on kilpailuttanut vakuutuksensa toiseen vakuutusyhtiöön. Laaja vakuutusturva oli asiakkaan pyynnön mukaisesti jätetty vain niihin vakuutuksiin, joissa oli ollut rahoitusta. Vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta vahinkoa, koska vakuutukseen ei vahinkohetkellä ole sisältynyt kolarivakuutusta.

Asiakas on kertonut lisäkirjelmässään, että hänen sähköpostiviestinsä 3.7.2017 on ollut vakuutusyhtiölle lähetetty tarjouspyyntö. Sähköpostissa asiakas on kertonut kilpailevan vakuutusyhtiön antaman tarjouksen hinnat ja turvat. Kyseiset hinnat ja turvat eivät ole asiakkaan mukaan vakuutusyhtiön ja asiakkaan välisiä sopimushintoja tai sopimustasoja. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiö ei ole antanut vastausta tarjouspyyntöön, eikä vakuutusyhtiö ole tiedottanut ajallaan vakuutusehtojen muutoksesta. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiö ei ole voinut tehdä yksipuolisesti kyseisen tarjouspyynnön perusteella muutoksia vakuutuksiin.

Vakuutusyhtiön lisävastineen mukaan ajoneuvon vakuutus on muutettu osakaskoksi 7.7.2017 asiakkaan vakuutusyhtiöön 3.7.2017 sähköpostitse lähettämän tarjouspyynnön mukaisesti. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaalle 10.7.2017 lähetetty vakuutuskirja on ollut vakuutusyhtiön hyväksyvä vastaus asiakkaan tarjouspyyntöön. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaalle toimitetusta vakuutuskirjasta käy ilmi vakuutusturvan laajuus, ja vakuutuskirjassa todetaan, että asiakkaan tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle, mikäli vakuutuskirjan tiedot eivät ole oikein. Vakuutusyhtiön mukaan asiakasta on tiedotettu vakuutusturvan muutoksista uudella vakuutuskirjalla.

Asiakas toistaa lisäkirjelmissään, ettei hän ole hyväksynyt tarjouspyynnössä kysyttyjä vakuutuksia, eikä kumpikaan osapuoli ole niitä vahvistanut. Hän ei ole myöskään saanut vakuutusyhtiön lisävastineessa mainittua 10.7.2017 päivättyä vakuutuskirjaa, eikä kyseistä vakuutuskirjaa asiakkaan mukaan ole myöskään yhtiön verkkopalvelussa asiakkaan omilla sivuilla. Asiakkaan mukaan hänen tarjouspyyntöään ei voida pitää vakuutusmuutosten hyväksymisenä. Asiakkaan mukaan myös toimitetut laskut ovat samoilla otsikoilla ”liikennevakuutus ja kaskovakuutus” sekä ennen että jälkeen vakuutusyhtiön tekemän yksipuolisen muutoksen. Asiakas kertoo, ettei hän ole voinut varmistua turvatasoista ilman vakuutuskirjaa tai vahvistusviestiä.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut lisäkirjelmässään, että vakuutuskirja 7.7.2017 tapahtuneesta muutoksesta on lähetetty asiakkaalle viiveellä 11.10.2017. Vakuutusyhtiön mukaan tämä selittää myös sen, miksi asiakas ei löydä aikaisempaa 10.7.2017 päivättyä vakuutuskirjaa asiakkaan omilta vakuutussivuilta vakuutusyhtiön verkkopalvelussa.

Lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 11 §:n (Vastuun alkaminen) mukaan vakuutuksenantajan vastuu alkaa, jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa, kun vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen vakuutuksenantajalle ja on ilmeistä, että vakuutuksenantaja olisi hakemuksen hyväksynyt, vakuutuksenantaja vastaa myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.

Vakuutussopimuslain 12 §:n (Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus) mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhyempi kuin 30 päivää.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutetun ajoneuvon kolarivakuutus päättynyt ennen vahinkotapahtuman sattumista.

FINEn käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan asiakas on lähettänyt vakuutusyhtiöön sähköpostiviestin 3.7.2017. Viestissään asiakas kirjoittaa: ”lähetätkö / pyydätkö lähettämään päivitetyn tarjouksen minulle seuraavista vakuutuksista:
Kaikki vakuutukset minun nimelläni jos vain mahdollista…”. Sähköpostissa on lueteltu useampia ajoneuvoja, ja nyt kyseessä olevaan ajoneuvoon asiakas on pyytänyt vakuutusyhtiöltä vakuutustarjousta sellaisena, että ajoneuvoon sisältyisi liikennevakuutus ja osakasko. Asiakas on merkinnyt viestiinsä myös kyseessä olevan ajoneuvon vakuutusta koskevan enimmäishinnan (385 euroa).

Asiakirjamateriaalin mukaan vakuutusyhtiö on tehnyt muutoksen asiakkaan vakuutukseen 7.7.2017, ja vakuutusyhtiön alun perin kertoman mukaan vakuutusyhtiö on lähettänyt asiakkaalle 10.7.2017 vakuutuskirjan. Kyseistä vakuutuskirjaa ei kuitenkaan ole löytynyt vakuutusyhtiöstä eikä asiakkaalta, ja vakuutusyhtiö on lisäkirjelmässään ilmoittanut, että asiakkaalle on lähetetty vakuutuskirja, jossa on huomioitu 7.7.2017 alkaen tehdyt muutokset, vasta 11.10.2017. Vakuutusyhtiön mukaan tämä selittää myös sen, miksi asiakas ei ole löytänyt kyseistä vakuutuskirjaa omilta vakuutussivuiltaan vakuutusyhtiön verkkopalvelussa. Kyseinen vakuutuskirja on siten lähetetty asiakkaalle yli kolme kuukautta sen jälkeen, kun asiakas on lähettänyt vakuutusyhtiöön sähköpostin, jossa hän on pyytänyt tarjousta luettelemistaan vakuutuksista.

FINE toteaa, että asiakkaan vakuutusyhtiölle 3.7.2017 lähettämä sähköpostiviesti on sisältönsä perusteella ollut pyyntö kaskovakuutustarjouksen tekemisestä. Vaikka viestissä on mainittu tarjouspyynnön kohteena olevan vakuutuksen enimmäishinta, viesti on kuitenkin ollut sisällöltään ehdollinen, ja sisältänyt nimenomaisen pyynnön vakuutusyhtiölle tarjouksen tekemisestä. Näistä syistä viestiä ei FINEn näkemyksen mukaan voida pitää vakuutussopimuslain 11 §:ssä tarkoitettuna vakuutushakemuksena tai myöskään sellaisena tekijäänsä sitovana sopimustarjouksena, jonka pohjalta ajoneuvoa koskeva vakuutussopimus olisi voitu saattaa suoraan voimaan.

Vakuutusyhtiö ei ole vastineidensa ja FINElle toimitetun asiakirjamateriaalin perusteella ole lähettänyt asiakkaalle hänen pyytämäänsä tarjousta kyseessä olevan henkilöauton vakuutuksista. Vakuutusyhtiö ei ole edes väittänyt, että se olisi asiakkaan sähköpostiviestin vastaanotettuaan tarjonnut asiakkaalle esimerkiksi suullisesti jotakin asiakkaan pyynnön mukaista hinnaltaan yksilöityä vakuutusturvaa, tai että asiakas olisi tällä tavoin tehdyn tarjouksen hyväksynyt.

FINE katsoo, että asiakkaan sähköpostiviesti 3.7.2019 ei sellaisenaan ollut sellainen asiakirja, jonka perusteella osapuolten välille voitaisiin ilman muita tahdonilmaisuja katsoa syntyneen sopimus uudesta, aiempaa suppeammasta kaskovakuutuksesta. Asiakkaan vakuutusyhtiölle lähettämää tarjouspyyntöä ei sisältönsä puolesta voida myöskään pitää sellaisena kirjallisena vakuutuksen irtisanomisena, jonka perusteella asiakkaan kaskovakuutuksen kolarivakuutus olisi voitu päättää vakuutussopimuslain 12 §:n mukaisesti. Tähän nähden myöskään vakuutusyhtiön yli kolme kuukautta asiakkaan sähköpostiviestin vastaanottamisen jälkeen asiakkaalle lähettämälle vakuutuskirjalle ja vakuutusta koskeville laskuille ei voida antaa asian arvioinnin kannalta merkitystä.

FINE katsoo, että käsiteltävänä olevassa tapauksessa muutokset ajoneuvovakuutuksen sisältöön eivät ole tulleet voimaan vakuutusyhtiön ilmoittamana ajankohtana. Ajoneuvon vakuutus on siten ollut vahingon sattuessa voimassa kolarivakuutuksen sisältävänä.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään asiakkaan vahinkoasian kolarivakuutuksen perusteella.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia