Haku

FINE-023892

Tulosta

Asianumero: FINE-023892 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.01.2020

Toiminnan vastuu. Vakuutusehtojen soveltaminen. Rajoitusehto. Vesivahinko. Vakuutuksenottajan asentaman viemäriputken muhviliitoksen irtoaminen. Oliko kyse vakuutusehdoissa määritellystä äkillisesti syntyneestä vahingosta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja P Oy oli vuosien 2017 - 2018 aikana toteuttanut erään asunto-osakeyhtiön putkistojen linjasaneerausurakan. Helmikuussa 2019 oli havaittu veden vuotavan asunto-osakeyhtiön huoneiston B 17 kylpyhuoneen katosta. Vahingon selvittelyssä vuodon aiheuttajaksi todettiin yläpuolisen asunnon B 21 suihkutilan lattiakaivolle kulkeneen viemäriputken muhviliitoksen irtoaminen. Tarkastuksen mukaan kyse oli pesukoneen poistoviemäristä.

P Oy haki korvausta vesivahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksellä 26.2.2019 kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa vedoten vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta korvattiin vedestä aiheutunut vahinko vain, mikäli se oli syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Selvitysten mukaan putken irtoaminen oli tapahtunut P Oy:n suorittaman linjasaneerauksen aikana 2017 -2018. Tästä johtunut vuotovahinko oli jatkunut pitemmän aikaa, joten se ei ollut vakuutusyhtiön mukaan korvattava.

P Oy pyysi asian uutta käsittelemistä vedoten siihen, että irronnut liitos oli ollut 32 mm:n viemäriputkessa. P Oy piti selvänä, että liitos oli irronnut äkillisesti ja että ainoa uskottava syy vahingolle oli putken puutteellisesti tai väärin tehty kiinnittäminen. Liitos oli sen vuoksi päässyt irtoamaan veden tai lattian valutyön aiheuttamasta paineesta myöhemmin, koska putken asennustyön aikana se olisi havaittu ja korjattu. P Oy:n mukaan putken irrotessa rakenteeseen pääsi hetkessä suuri määrä vettä, jolloin korvattava vahinko oli jo syntynyt, vaikka vettä valuisi useamminkin ennen vahingon havaitsemista. Sähköpostivastauksissaan 28.8.2019 ja 24.9.2019 vakuutusyhtiö katsoi kuitenkin vahingon syntyneen vasta pitkän ajan kuluessa. Asiassa ei ollut näytetty, että kaikki vesi olisi aina päässyt rakenteeseen eikä todetun laajuinen betonin kastuminen ollut voinut tapahtua äkillisesti vaan se oli vienyt useamman kuukauden. Vakuutusyhtiö huomautti, ettei se myöskään ollut ottanut kantaa siihen, oliko vahinko johtunut P Oy:n tuottamuksesta.

Asiakkaan valitus

P Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vahingon korvaamisesta toiminnan vastuuvakuutuksestaan. P Oy:n mukaan oli riidatonta, että vahinko oli aiheutunut putkiliitoksen irtoamisesta, ja että liittäminen oli tehty jollakin tavoin virheellisesti tai puutteellisesti. Oli niin ikään riidatonta, että vahinkoa oli ollut mahdotonta havaita heti liitoksen irrottua. P Oy:n käsityksen mukaan liitos oli irronnut yhdellä kerralla, ainakin lopullisesti niin, että vuoto oli alkanut.

P Oy on lausunut, että vahinko tapahtui äkillisenä silloin, kun se tapahtui ja alkoi. Ei voinut olla niin, että vahinko, joka alettuaan kehittyi ilman havaitsemista, oli korvattavuuden kannalta eri asemassa kuin välittömästi havaittu vahinko. Tässä tapauksessa vahinko ei ollut perustunut hitaaseen tai vähitellen tapahtuneeseen vaikutukseen, vaan äkillisesti ja kerralla tapahtuneeseen liitoksen irtoamiseen. Viemärin käyttö ei voinut olla toistunut tapahtuma, vaan äkillinen vahinko oli tapahtunut jo ensimmäisellä kerralla liitoskohdan petettyä. Kosteusvaurio saattoi toki syntyä useamman kuukauden aikana vahingon havaitsemisen kannalta ajateltuna.

P Oy on vedonnut myös siihen, että vakuutusyhtiö oli aiemmin korvannut vastaavan kaltaisen vahingon. Myös rakennusalan yleinen käsitys oli se, että kysymyksessä olevan kaltaiset vahingot korvattiin vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt P Oy:n vaatimuksen vedoten toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohtaan 5.2.14.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vahingosta saadusta selvityksestä ilmeni vahingon johtuneen virheellisesti tai puutteellisesti tehdystä asennustyöstä. Siten vahingon syynä saattoi olla vakuutusehdoissa tarkoitettu laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Kosteusvahinko ei kuitenkaan ollut syntynyt korvausvastuun edellyttämällä tavalla äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Näin ollen vahinkotapahtuma ei kokonaisuudessaan täyttänyt kaikkia ehtokohdan 5.2.14 vaatimia korvattavan vahingon edellytyksiä.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että kosteusvahinko oli perustunut hitaaseen ja vähitellen tapahtuneeseen vaikutukseen, joka oli syntynyt, kun pesukonetta oli käytetty huoneistossa B 21 toistuvasti pitkän ajan kuluessa, minkä johdosta pesukoneen poistovettä oli päässyt vuotamaan rakennuksen rakenteisiin. Selvitysten perusteella muhviliitoksen pettämisen jälkeen osa viemäriputkessa kulkeneesta vedestä oli ohjautunut lattiakaivoon ja osa imeytynyt vähitellen rakenteisiin aiheuttaen hiljalleen laajenneen vahingon. Tarkastusraportissa todetun laajuinen betonin kastuminen oli edellyttänyt useamman kuukauden ajan kestänyttä kosteusrasitusta. Asiassa ei ollut näytetty toteen, että vahinko oli ollut seurausta äkillisestä ja nopeasta rakenteiden kastumisesta.

Esittämillään perusteilla vakuutusyhtiö on katsonut, että kyseessä oli ollut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla hitaaseen ja vähitellen tapahtuneeseen vaikutukseen perustunut sekä toistuneiden tapahtumien aiheuttama vahinko, jota ei korvattu toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vahingon korvattavuus ratkaistiin tapauskohtaisesti vahingon olosuhteiden, sen syntymekanismista saatujen selvitysten ja sovellettavien ehtojen perusteella. Vakuutuksenottaja ei siten voinut odottaa saavansa korvausta vain sillä perusteella, että se oli mieltänyt vahinkojen olleen yleisesti samakaltaisia. Kyseinen vakuutusehto oli ollut käytössä vuodesta 2011 alkaen. Vakuutusyhtiö on vedonnut lautakunnan aiempiin ratkaisuihin kyseisen vakuutusehdon tulkinnasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

P Oy oli toteuttanut vuosina 2017 - 2018 erään asunto-osakeyhtiön rakennuksen putkistojen linjasaneerausurakan. Asiassa on kyse siitä, onko sittemmin vuonna 2019 havaittua P Oy:n asuinhuoneiston lattiarakenteeseen asentaman pesukoneen poistoputken muhviliitoksen irtoamisen aiheuttamaa vesivahinkoa pidettävä vastuuvakuutusehdoissa mainituin tavoin äkillisenä, kun vettä oli valunut irronneesta liitoksesta rakenteisiin ja vesivahinko oli havaittu vasta vuodon kestettyä jo jonkin aikaa sen alkamisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuus, joka aiheutuu vakuutuksenottajan toiminnasta. Vakuutettu toiminta on merkitty vakuutuskirjaan tai sen liitteeseen.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen rajoitusten kohdan 5.2.14 mukaan vakuutus ei kata vahinkoa, joka aiheutuu
- kosteudesta tai vedestä,
- sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.

Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi
- hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen,
- toistuviin tapahtumiin,
- jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin
- vesi- ja viemäriputkien alimitoitukseen.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että toiminnan vastuuvakuutuksella katetaan vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa sitä vahingonkorvausvelvollisuutta, joka vakuutetulle voi seurata vakuutetussa toiminnassa tapahtuvasta virheestä tai laiminlyönnistä.

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö on P Oy:lle myöntämäänsä toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa rajoittanut kosteudesta tai vedestä aiheutuvat vahingot pääsääntöisesti vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Rajoitusehtoon sisällytetyn poikkeuksen mukaan vakuutuksesta kuitenkin korvataan sellaiset kosteudesta tai vedestä aiheutuvat vahingot, joiden syynä on ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Lisäedellytykseksi vahingon korvattavuudelle on tällöin asetettu se, että vahingon täytyy myös syntyä äkillisesti.

Asiasta saadun selvityksen perusteella vesivahinko oli aiheutunut P Oy:n kylpyhuoneen lattiarakenteeseen asentaman viemäriputken muhviliitoksen irtoamisesta. P Oy:n esittämän mukaan irtoamisen oli täytynyt johtua siitä, että liitos oli tehty jollakin tavoin virheellisesti tai puutteellisesti. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen sen perusteella, että se on pitänyt putkiliitoksen irtoamisen seurauksena syntynyttä vesivahinkoa vähitellen eikä äkillisesti syntyneenä.

Lautakunta toteaa, ettei käytettävissä olevasta asiakirjaselvityksestä ilmene selkeää syytä putken liitoksen irtoamiselle sen paremmin kuin sitäkään, oliko liitos löystynyt vähitellen viemäriä käytettäessä vai irronnut yhdellä kertaa, vaan asia on jäänyt tältä osin epäselväksi. Vakuutusyhtiö on lautakunnalle antamassaan vastineessa kuitenkin myöntänyt vahingon johtuneen P Oy:n virheellisesti tai puutteellisesti tekemästä asennustyöstä ja lausunut vesivahingon syyn saattaneen olla vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei sen ole tarpeen lausua asiasta tältä osin enempää.

Asiasta käytettävissä olevan selvityksen perusteella lautakunta pitää ilmeisenä, että vettä on kuitenkin putkiliitoksen irtoamisen jälkeen vuotanut rakenteisiin aina pyykinpesukonetta käytettäessä. Se, kuinka paljon vettä on kerrallaan päässyt vuotamaan ja kuinka usein pesukonetta on käytetty, on niin ikään jäänyt asiassa selvittämättä. Putkesta vuotanut vesi oli kuitenkin aiheuttanut rakenteissa mitä ilmeisimmin vähitellen laajenneen kosteusvaurion. Vian sijaittua piilossa rakenteiden sisällä vesivahinko on tullut ilmi vasta myöhemmin.

Tältä osin lautakunta toteaa, että sovellettavan vakuutusehdon sanamuodon mukaan kosteus- ja vesivahinkojen korvattavuus on kytketty ainoastaan siihen seikkaan, oliko vahinko syntynyt äkillisesti, muttei siihen, milloin vahinko oli havaittu tai se olisi ylipäätään ollut mahdollista havaita. Lautakunta katsoo, ettei vakuutusehtojen kohta 5.2.14 ole tältä osin sisällöltään epäselvä. Vakuutusyhtiö voi vakuutusehdoissa vapaasti määritellä kannettavakseen hyväksymänsä vahinkoriskin eli myöntämästään vakuutuksesta korvattavien vahinkojen piirin. Rajoitusehdon perusteella pääosa asunto-osakeyhtiön rakennuksen rakenteille tässä tapauksessa aiheutuneesta vesivahingosta jää siten P Oy:n voimassa olleen toiminnan vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Vakuutusyhtiö on edellä todetuin tavoin kuitenkin myöntänyt putkiliitoksen irtoamisen johtuneen P Oy:n virheellisesti tai puutteellisesti tekemästä asennustyöstä. Lautakunta katsoo, että kyseessä on ollut tältä osin viemärin rikkoutumisena ilmennyt vahinko, josta P Oy voi olla mahdollisen asennustyössä tapahtuneen tuottamuksensa perusteella korvausvastuussa. Lautakunta toteaa, että vakuutusehtojen kohdassa 5.2.14 on sen kirjoituasun mukaan rajoitettu vakuutuksen ulkopuolelle vain siinä mainitut kosteuden ja veden aiheuttamat seurausvahingot, mutta ei juuri mainitun kaltaisia itse rakennuksen tai sen laitteiden rikkoutumisena ilmenneitä vahinkoja.

Tämän vuoksi ja koska asunto-osakeyhtiön huoneiston B 21 kylpyhuoneen rakenteet oli täytynyt avata jo vuotaneen viemäriputken korjaamiseksi, lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole ollut esittämillään perusteilla vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 nojalla oikeutta evätä korvausta vahingon korjauskustannuksista tältä osin. Muutoin lautakunta katsoo, että alapuoliselle huoneistolle vesivahingon korjaamisesta ja laajalti kastuneiden rakenteiden kuivattamisesta aiheutuneet kustannukset jäävät asiasta käytettävissä olevan selvityksen perusteella vakuutuksen ulkopuolelle.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään asian uudelleen viemäriputken korjaamisesta aiheutuneiden kustannusten mahdollisen korvattavuuden arvioimiseksi sen P Oy:lle myöntämästä toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia