Haku

FINE-023883

Tulosta

Asianumero: FINE-023883 (2020)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.06.2020

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdystä asiakkaan kiistämistä ostotapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Lausumatta jättäminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää hänen kortillaan tehdyt Puolan Gdanskissa 8.9.2019 tehdyt ostot. Hänen kortillaan on tehty seuraavat maksut (ajat Puolan aikaa, tunnin Suomen aikaa edellä):

Credit (yhteensä 993,70 euroa)
02:57          Cafe Aperitif     91,51 euroa
03:10          Cafe Aperitif     89,56 euroa
03:51          Cafe Aperitif     404,00 euroa
04:25          Cafe Aperitif     408,63 euroa

Debit (yhteensä 440,26 euroa ja 160,00 PLN)
05:58          Cafe Aperitif     4,62 euroa
06:47          Cafe Aperitif     435,64 euroa
07:13          Taksi                 80,00 Puolan zlotya
07:18          Taksi                 80,00 Puolan zlotya

Lisäksi kortilla on yritetty tehdä seuraavat maksut, jotka eivät ole onnistuneet:

Credit
04:53          Cafe Aperitif     630,34 euroa
04:54          Cafe Aperitif     406,19 euroa
04:56          Cafe Aperitif     630,34 euroa
04:57          Cafe Aperitif     227,56 euroa
06:46          Cafe Aperitif     435,64 euroa

Cafe Aperitif on luokiteltu korttijärjestelmässä nimikkeelle ”Dating and escort services”. Kaikki korttitapahtumat on tehty kortin sirua lukien ja hyväksytty PIN-tunnusluvulla. Asiakas teki kortin sulkuilmoituksen klo 12:50.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut olleensa lomamatkalla ystäviensä kanssa Gdanskissa. He olivat viettämässä iltaa ravintolassa. He menivät ravintolaan noin klo 23 ja poistuivat sieltä klo 05:30 maissa. Illalla ei tapahtunut mitään poikkeavaa muuta kuin, että yhdellä seurueen jäsenistä tuli sanallista riitaa yrityksen ovimiehen kanssa noin klo 02.

Seurue oli iso ja asiakkaan ystävä tarjosi alkuun muutaman juoman. Asiakas osti vain yhden lasillisen baarissa klo 02–03 välillä. Muita maksuja asiakas ei tehnyt. Asiakas ei ollut käyttänyt korttiaan aikaisemmin matkalla.

Maksujen veloittaja on asiakkaalle tuntematon. Asiakas teki vain yhden hieman yli neljän euron oston. Ainoa pieni veloitus on 4,62 euroa klo 05:58, mutta se ei ajallisesti täsmää tapahtumien kulkuun. Asiakas reklamoi myös kyseisen veloituksen, koska ei tuntenut veloittajaa.

Kortti oli koko ajan asiakkaan hallussa. Hän säilytti korttia taskussa olleessa lompakossa. Asiakas ojensi sen baaritiskille juoman laskutusta varten. Tällöin myyjä otti koneen itselleen tiskin taakse ja näppäili sitä. Kortti oli kiinnitetty koneeseen. Sen jälkeen asiakas sai kortin ja kuitin, jossa oli puolaksi kirjoitusta ja aikaleimoja, mutta ei mitään summia. Asiakkaalla ei ole kuittia enää tallella. Kortin tunnusluku on vain asiakkaan muistissa.

Aamulla yksi seurueen jäsenistä huomasi, että hänen tililtään oli tapahtunut luvattomia veloituksia. Asiakas tarkasti oman tilinsä ja hän huomasi kortillaan tuntemattomia veloituksia, joita ei ollut hyväksynyt. Asiakas sulki korttinsa sen jälkeen. Asiakas teki rikosilmoituksen heti Suomeen palattuaan.

Asiakas kiistää kaikki hänen kortillaan Gdanskissa tehdyt veloitukset paitsi yhden muutaman euron ostoksen alkuillasta.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että korttiehtojen perusteella kortinhaltijalla on velvollisuus toimia huolellisesti. Asiakkaan olisi tullut omalla toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista saada haltuunsa korttia tai sen tunnuslukua. Normaali huolellisuus ja kortin turvallinen käyttötapa maksupäätteellä asioitaessa edellyttävät toimimaan siten, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Erityistä huolellisuutta kortin säilytyksessä ja käytössä tulee noudattaa tilanteissa, joissa on riski joutua rikoksen kohteeksi, kuten esimerkiksi tässä tapauksessa ollessa öiseen aikaan entuudestaan tuntemattomassa seurassa.

Kortin väärinkäyttö ei ole mahdollista pelkän kortin avulla vaan käyttäjällä on oltava sekä PIN-tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Sirullista korttia ei käytännössä voi kopioida eikä tunnusluvun syöttämistä voi ohittaa.

Asiakkaan kertomuksessa ei ole tarkemmin selvitetty sitä miten kortin väärinkäyttäjä olisi saanut kortin ja tunnusluvun käyttöönsä.

Pankki katsoo, että käyttäessään ja säilyttäessään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua asiakas on menetellyt törkeän huolimattomasti eikä ole noudattanut korttiehtojen ja maksupalvelulain edellyttämää riittävää huolellisuutta. Tästä johtuen hän vastaa vahingosta täysimääräisesti.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Korttiehdot.
  • Asiakkaan poliisille 11.9.2019 tekemä tutkintailmoitus.
  • Poliisin 12.9.2019 antama päätös tutkinnan päättämisestä.
  • Asiakkaan pankille tekemät reklamaatiot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, onko ko. korttitapahtuman tehnyt asiakas itse vai joku ulkopuolinen asiakkaan korttia käyttäen. Mikäli asiassa katsotaan olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Lisäksi tällöin on arvioitava, voidaanko maksunsaajan katsoa varmistuneen asianmukaisesti maksajan oikeudesta käyttää korttia ja tuleeko asiakkaan mahdollista vastuuta tällä perusteella rajoittaa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1)luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2)huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3)laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1)siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2)jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3)jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4)jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttiehtojen kortin säilyttämistä koskevan kohdan mukaan
Korttia on säilytettävä huolellisesti ja siten, ettei se vahingoitu.

Kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia, siihen liittyvää tunnuslukua ja kortin käyttöön liit­tyvää muuta tunnistetta huolellisesti ja turvallisesti si­ten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnuslukua tai muuta tunnistetta on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa. Korttia, tunnuslukua ja muuta tunnistetta ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavissa muodossa eikä lukitussa autossa.

Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun tai muun tunnisteen sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua tai muuta tunnistetta helposti tunnistettavaan muotoon.

Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdol­lista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää.
Kortin, tunnusluvun ja muun tunnisteen tallella oloa on seurattava huolellisesti.

Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä ta­valla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilan­teissa, joissa katoamisen riski on suuri.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa asiakas on kertonut olleensa ystäviensä kanssa ravintolassa Gdanskissa 7.–8.9.2019 noin klo 23–05:30. Asiakas on kertomansa mukaan tehnyt vain yhden veloituksen, kun on ostanut yhden hieman yli neljän euron juoman klo 02–03 välillä. Sitä ennen asiakkaan ystävä on tarjonnut hänelle muutaman juoman. Asiakas ei ollut käyttänyt korttiaan aikaisemmin matkalla. Asiakas on kertomansa mukaan säilyttänyt korttiaan lompakossa, joka on ollut taskussa. Edelleen asiakkaan mukaan kortti on ollut koko ajan hänen hallussaan.

Korttitapahtumien mukaan korttia on käytetty ravintolassa 02:57–06:47 Puolan aikaa yhteensä 1.433,96 eurolla. Sen jälkeen kortilla on maksettu taksissa kaksi maksua klo 07:13–07:18. Asiakas on kiistänyt kaikki veloitukset paitsi alkuillasta tehdyn maksun. Tästä maksusta ei kuitenkaan ole merkintää asiakkaan korttitiedoissa.

Korttitapahtumien ja asiakkaan kertomuksen välillä on ristiriitaisuuksia mm. asiakkaan väittämän alkuillasta tehdyn maksun ja ravintolasta poistumisen ajankohdan osalta. Pankkilautakunta toteaakin asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän olennaisilta osin epäselväksi, mitä yöllä 7.–8.9.2019 ko. ravintolassa on tapahtunut, ja ettei lautakunnan ole asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua.

Saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta pitää mahdollisena, että asiakkaalta olisi saatu jollain keinoin urkittua kortin tunnusluku, minkä jälkeen asiakkaan korttia olisi käytetty oikeudetta useiden tuntien ajan ja sen jälkeen kortti olisi palautettu asiakkaalle hänen huomaamattaan.

Toisaalta asiassa saadun selvityksen perusteella ei voida myöskään poissulkea sitä mahdollisuutta, että asiakas olisi itse tietoisesti tehnyt kyseessä olevan riidanalaisen maksutapahtuman tai että asiakasta olisi tapauksessa harhautettu hyväksymään ja/tai hän olisi epähuomiossa hyväksynyt tuolloin käsittämäänsä suuremman veloituksen. Tällöin asiakkaan itse hyväksyttyä tunnusluvullaan kyseiset korttitapahtumat ja hänen näin ollen annettua pankille suostumuksensa korttitapahtumien veloittamiselle tililtään ei tapauksessa olisi kyse maksupalvelulaissa tai korttiehdoissa tarkoitetusta kortin oikeudettomasta käytöstä ja näin ollen asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakas vastaisi hyväksymistään maksutapahtumista täysimääräisesti.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kulun jäävän asiassa esitetyn selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi. Pankkilautakunnan ei ole saadun selvityksen mahdollista luotettavasti arvioida, mitä tapauksessa on todennäköisimmin tapahtunut ja onko tapauksessa ylipäänsä kyse kortin oikeudettomasta käytöstä saati sitä, mikä kortin oikeudettoman käytön tapauksessa olisi asiakkaan mahdollisesti huolimattoman menettelyn myötävaikutus tapahtumien kulkuun ja olisiko mahdollisessa väärinkäytössä ollut mukana maksunsaajana toiminut ravintola tai sen työntekijöitä.

Lopputulos

Ohjesääntönsä mukaan Pankkilautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää olennaisilta osin epäselväksi eikä lautakunta näin ollen pysty käytettävissään olevin keinoin luotettavasti ratkaisemaan asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa kysymystä siitä, onko tapauksessa ylipäänsä kyse kortin oikeudettomasta käytöstä. Keskeisen tapahtumainkulun jäädessä tällä tavoin epäselväksi Pankkilautakunta päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta tässä tapauksessa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia