Haku

FINE-023882

Tulosta

Asianumero: FINE-023882 (2020)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.03.2020

Vakuutustapahtuman määritelmä. Riidan syntyminen. Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas omistaa Asunto Oy P:n osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan yhtiön huoneistoa, missä asiakas myös asuu. Huoneisto sijaitsee yhtiön omistaman kerrostalorakennuksen ylimmässä kerroksessa. Asiakas on vaatinut asunto-osakeyhtiöltä lupaa ilmalämpöpumpun asentamiseen. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous on 9.4.2019 pidetyssä yhtiökokouksessaan päättänyt, ettei ulkoista ilmalämpöpumppua läpivientiasennuksella sallita. Yhtiökokous suositti, että asukkaat tarvittaessa asentavat asuntojen sisäpuolelle paikalliset jäähdytyslaitteet. Asiakas ei ole moittinut yhtiökokouksen päätöstä, vaan hän on vaatinut asunto-osakeyhtiöltä huoneistonsa sisälämpötilan alentamista. Asiakas on käyttänyt asian hoitamiseen lakimiestä ja hakenut kulujen korvaamista oikeusturvavakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on oikeusturvaetua koskevassa päätöksessään katsonut, ettei kyseessä ole vakuutusehtojen tarkoittama riita-asia eikä asiakkaalle aiheutuvia lakimieskuluja voida näin ollen korvata asiakkaan oikeusturvavakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön ratkaisuun ja pyytää, että Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan asiakkaalle myöntämästään oikeusturvavakuutuksesta tämän asianajokulut, jotka johtuvat asiakkaan ja Asunto Oy P:n välisen riidan hoitamisesta.

Asiakas omistaa Asunto Oy P:n osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan yhtiön huoneistoa, missä asiakas myös asuu. Huoneisto sijaitsee yhtiön omistaman kerrostalorakennuksen ylimmässä kerroksessa. Rakennus on valmistunut vuonna 2007. Kesähelteillä asunnon lämpötila nousee usein huomattavasti yli 30 asteen eikä huoneistoa ole mahdollista viilentää.

Asiakas on pyytänyt lupaa ilmalämpöpumpun asentamiseen asunto-osakeyhtiön hallitukselta 22.8.2018. Yhtiön hallitus ei ole pyyntöön suostunut. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous on 9.4.2019 päättänyt, ettei ilmalämpöpumppujen asentaminen läpiviennillä ole sallittua. Yhtiökokous on suosittanut, että asukkaat voivat tarvittaessa asentaa asuntojen sisäpuolelle viilennyslaitteet.

Yhtiökokouksen jälkeen, kesällä 2019 asukas on useasti ollut yhteydessä asunto-osakeyhtiön hallitukseen ja isännöitsijän ja pyytänyt näitä ryhtymään toimenpiteisiin hänen huoneistonsa sisäilman viilentämiseksi. Asunto-osakeyhtiö ei ole suostunut pyyntöihin eikä ole ryhtynyt toimenpiteisiin.

Asiakas on käyttänyt asiansa hoitamiseen lakimiesapua, ja hakenut asianajokulujen korvaamista oikeusturvavakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on 20.7.2019 antanut asiakkaalle korvauspäätöksen, jonka mukaan se ei korvaa asiakkaan asianajokuluja asiassa. Sen mukaan, vaikka asia on 9.4.2019 annetun päätöksen jälkeen ollut välittömästi käräjäoikeuteen saatettavissa, ei asiassa ole kuitenkaan vielä syntynyt vakuutusehtojen tarkoittamaa korvattavaa vahinkotapahtumaa, koska asia ei ole riitautunut. Näin ollen asiaan ei voida myöntää oikeusturvaetua.

Asiakas katsoo, että vakuutusyhtiö ei ole päätöksessään huomioinut sitä, että asiakas on vaatinut asunto-osakeyhtiön hallitukselta oikeutta ilmalämpöpumpun asentamiseen jo syksyllä 22.8.2018, mutta hallitus ei ole antanut asentamiseen lupaa. Lisäksi vakuutusyhtiö on jättänyt huomioimatta sen, ettei asunto-osakeyhtiö ole vastoin asiakkaan vaatimuksia ryhtynyt toimenpiteisiin asiakkaan omistaman huoneiston sisäilman viilennyksen järjestämiseksi.

Asunto-osakeyhtiön isännöitsijä on ilmoittanut asiakkaalle 3.9.2018, että hallitus ei asennuslupaa anna. Lopulta se on siirtänyt asian yhtiökokouksen päätettäväksi. Asia on riitautunut jo tässä vaiheessa, kun asunto-osakeyhtiön hallitus ei ole antanut lupaa ilmalämpöpumpun asentamiseen.

Yhtiökokouksen päätös on syntynyt vajavaisin tiedoin, mutta toisaalta aivan oikeassa järjestyksessä. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiölain mukaista yhdenvertaisuusperiaatetta ei ole rikottu, vaikka aurinko lämmittää asunto-osakeyhtiön huoneistojen sijaintikerroksesta tai ilmansuunnasta riippuen eri tavoin. Eniten se lämmittää asiakkaan ja hänen naapuriensa huoneistoja. Rovaniemen hovioikeuden ratkaisun S 18/392, 23.10.2018 mukaan osakkaiden yhdenvertaisuutta ei loukattu, vaikka asuntojen sijainneista johtuen sääolosuhteet vaikuttivat niihin eri tavoin ja taloyhtiö ei antanut lupaa asentaa terassilasituksia:

Hovioikeus katsoi, että kuistin lasittaminen palvelee lähinnä A:n henkilökohtaisten asumistarpeiden toteuttamista, sillä osakkaat vastaavat itse kuistin puhdistamisesta. Asiassa on lisäksi riidatonta, ettei asunto-osakeyhtiön hallitus ollut antanut lupaa kuistin lasitukseen myöskään muille osakkaille. Yksistään se seikka, että sääolosuhteet saattavat ilmansuunnasta riippuen vaikuttaa eri tavoin lumen kasaantumiseen, ei tee osakkeenomistajien kohtelusta erilaista. Asunto-osakeyhtiö ei voi vaikuttaa sääolosuhteisiin ennen kuin asuntojen hallinta oli luovutettu eteenpäin. Siten mainitut seikat ja erityisesti yhdenvertaisuusperiaatteen lähtökohta ja tarkoitus huomioon ottaen yhtiökokouksen tai hallituksen päätös olla sallimatta terassilasituksia ei loukannut A:n ja muiden osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.

Moitekanteen nostaminen ei olisi ollut asiassa myöskään vakuutusyhtiön edun mukaista, koska sen menestymiselle olisi ollut heikot edellytykset. Moitekanne asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä ei olisi todennäköisesti käräjäoikeudessa menestynyt, vaan se olisi aiheuttanut kuluriskin asiakkaalle. Mahdollinen vaihtoehto olisi esimerkiksi vaatia tarkemmin perustein ja asian paremman valmistelun perusteella ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista. Toinen vaihtoehto olisi nostaa vahingonkorvaus- tai velvoittamiskanne asunto-osakeyhtiötä vastaan.

Asiakas on kesällä 2019 ollut useasti yhteydessä asunto-osakeyhtiön hallitukseen ja vaatinut hallitukselta toimenpiteitä sisäilman lämpötilan alentamiseksi. Hallitus ei ole kuitenkaan ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin, vaan se on viitannut vain siihen, että yhtiökokous päättää asiasta.

Asia ei koske pelkästään ilmalämpöpumpun asennusluvasta johtuvaa erimielisyyttä, vaan pikemmin asiakkaan asunnon sisäilmalämpötilan alentamista, minkä osalta asunto-osakeyhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin. Asunto-osakeyhtiön hallitus on suhtautunut asiaan täysin passiivisesti, vaikka sen velvollisuutena on vastata siitä, että taloyhtiön asuinhuoneistot täyttävät asumisterveydelle asetetut vaatimukset.

Asunto-osakeyhtiön passiivisuuden lisäksi asian riitautumista osoittaa se, että taloyhtiön isännöitsijä on ilmoittanut asiakkaalle, että asunto-osakeyhtiö kieltäytyy korvaamasta asiakkaalle asunnon sisäilman lämpötilan mittauksesta aiheutuvia korvauksia.

Siirrettyään asian yhtiökokouksen päätettäväksi ja jätettyään ryhtymättä toimenpiteisiin sisäilman lämpötilan alentamiseksi on asia riitautunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla vakuutuksenottajan ja taloyhtiön välillä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää lausunnonpyytäjän vaatimuksen. Asiassa 10.7.2019 annettu korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen, eikä sen muuttamiseen ole perustetta. Asia on vakuutusyhtiössä käsitelty uudestaan, ja asiakkaalle on annettu tästä käsittelystä 23.8.2019 päivätty kirjallinen ilmoitus. Ilmoituksessa on perusteltu kielteistä ratkaisua vielä tarkemmin.

Asiakas on vaatinut asunto-osakeyhtiöltä toisaalta lupaa ilmalämpöpumpun asentamiseen ja toisaalta huoneiston sisälämpötilan alentamista. Asiassa on kyse siitä, (1) milloin asia voidaan katsoa riitautuneeksi, (2) miten päätöksenteko ja sen moittiminen asunto-osakeyhtiömuotoisessa yhteisössä tapahtuu, ja (3) miten toisaalta sovellettavat vakuutusehdot tähän menettelyyn suhtautuvat.

Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa. Jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt.

(1) Oikeusturvavakuutuksen suhteen merkityksellistä on se, mikä on se riidan peruste, mihin vakuutetun vaatimus perustuu. Ilmalämpöpumpun osalta vaatimuksen peruste on vakiintuneen korvauskäytännön ja oikeusturvavakuutusta koskevan kirjallisuuden mukaan asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätös 9.4.2019. Tällöin asia on välittömästi saatettavissa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Tämän vakuutetulle kielteisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella vakuutettu voi nostaa moitekanteen asiassa. Moitekanne on oikeusturvavakuutuksen ehtojen tarkoittama yksilöity vaatimus. Kun asunto-osakeyhtiö vastaa tähän kanteeseen kielteisesti, pidetään vastausta vakuutusehtojen edellyttämänä kiistona. Tällöin syntyy oikeusturvavakuutuksen edellyttämä riita-asian vakuutustapahtuma. Kuten jo korvauspäätöksessä 10.7.2019 on todettu, ilmalämpöpumppuvaatimuksen osalta ei ole korvattavaa vakuutustapahtumaa.

Moitekannetta ei ole tehty eikä siihen ole siten vastaustakaan. Asiakkaan lämpötilan alentamisvaatimuksen osalta yhtiössä ei ole tehty päätöstä. Osakas voi vaatia asian käsittelemistä yhtiökokouksessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jolloin saadaan moitekelpoinen päätös. Vakuutustapahtumaa tältäkään osin ei siis ole.

(2) Päätöksenteko asunto-osakeyhtiössä jakaantuu pääsääntöisesti yhtiökokoukselle ja hallitukselle. Myös isännöitsijä tai joku muu valtuutettu voivat tehdä erinäisiä päätöksiä yhtiön nimissä. Asunto-osakeyhtiölain 23 luvussa säädetään asunto-osakeyhtiön päätösten moittimisesta. Luvun 1 §:ssä säädetään yhtiökokouksen päätöksen moittimisesta. Moitekanne yhtiötä vastaan on nostettava kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Jollei kannetta nosteta määräajassa, päätöstä pidetään pätevänä. Ilmalämpöpumppuasian osalta merkityksellinen vakuutuksen suhteen on laissa asetettu kolmen kuukauden määräaika: tämän moiteajan aikana asia on välittömästi saatettavissa käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kun tässä määräajassa ei ole toimittu, ei asia enää ole vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla välittömästi saatettavissa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa eikä asia siten täytä oikeusturvaedun myöntämisen edellytyksiä.

Huoneiston lämpötilan alentamisvaatimuksen osalta voidaan todeta kohdassa 1 mainittuun viitaten, että vaatimus ei ole välittömästi käräjäoikeuden käsiteltäväksi saatettava.

(3) Koska vaatimukset nykytilassaan eivät ole saatettavissa välittömästi käräjäoikeuden käsiteltäväksi, eivät oikeusturvaedun myöntämisen edellytykset täyty.

On olemassa lukuisia tilanteita, jolloin yksittäisen asunto-osakkeenomistajan edun mukaista voi olla käyttää lakimiestä. Kaikki tällaiset asiat ja niistä aiheutuvat kulut eivät kuitenkaan välttämättä kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin. Toisaalta asunto-osakeyhtiössä on myös hyväksyttävä se, että päätöksenteko tapahtuu muotosääntöjä noudattaen ja osakkaan tai osakkaiden asioiden käsittely on niistä riippuvainen. Oikeusturvavakuutuksen käyttäminen on sidottu näihin lain mukaisiin vaatimuksiin edellä esitetyin tavoin.

Näin ollen korvauspäätöstä ei ole aihetta muuttaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko tapauksessa käsillä vakuutusehtojen mukainen riita-asia, johon voidaan myöntää oikeusturvaetu.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Oikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot

1. Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

[ – – ]

3. Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa.

4.1 Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

[ – – ]

5. Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, 1. jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa. [ – – ]

Asian arviointi

Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutettu voi käyttää oikeusturvavakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa. Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous on tehnyt ilmalämpöpumpun asentamista koskevan päätöksen 9.4.2019. Yhtiökokouksessa on päätetty, ettei ulkoista ilmalämpöpumppua läpivientiasennuksella sallita. Yhtiökokous suositti, että asukkaat tarvittaessa asentavat asuntojen sisäpuolelle paikalliset jäähdytyslaitteet. Asiakas ei ole moittinut yhtiökokouksen päätöstä. Asia on yhtiökokouksen päätöksen tekemisestä lukien kolmen kuukauden ajan ollut saatettavissa käräjäoikeuden ratkaistavaksi moitekanteella.

Oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut asiassa, joka on välittömästi saatettavissa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Oikeusturvavakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma syntyy asian riitautuessa. Yhtiökokouksen päätös riitautuu, kun päätöstä moititaan moitekanteella.  Koska asiakas ei ole päätöstä moittinut, ei asia ole riitautunut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla.

Asiakas on sittemmin vaatinut asunto-osakeyhtiöltä huoneistonsa sisälämpötilan alentamista. Asiakkaan mukaan asunto-osakeyhtiö ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin asunnon sisäilmalämpötilan alentamiseksi, ja asiakkaan ja asunto-osakeyhtiön välinen riita koskee myös tätä lämpötilan alentamisvaatimusta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiakkaan lämpötilan alentamisvaatimuksen osalta asunto-osakeyhtiössä ei ole tehty päätöstä. Osakas voi asunto-osakeyhtiölain nojalla vaatia asian käsittelemistä yhtiökokouksessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jolloin saadaan moitekelpoinen päätös.

Toimitettujen asiakirjojen mukaan asiakas on 2.6.2019 ja 23.7.2019 lähettänyt asunto-osakeyhtiön isännöitsijälle viestin, jossa hän on tiedustellut, aikooko asunto-osakeyhtiön hallitus ratkaista asuntojen viilennysasian jollakin muulla tavoin, kun ilmalämpöpumppua ei saa asentaa. Asiakas on myös 22.7.2019 pyytänyt yhtiön kiinteistöpalveluita mittaamaan huoneistonsa lämpötiloja. Isännöitsijä on 23.7.2019 ilmoittanut kiinteistöyhtiölle, ettei asunto-osakeyhtiö vastaa mittausten aiheuttamista kustannuksista. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että asiakas olisi edes vaatinut lämpötilan alentamisvaatimuksen käsittelyä yhtiökokouksessa.

Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei lämpötilan alentamistakaan koskeva asia ole riitautunut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ollut vakuutukseen sovellettavien ehtojen mukainen peruste kieltäytyä myöntämästä oikeusturvaetua.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Luukkonen

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta