Haku

FINE-023849

Tulosta

Asianumero: FINE-023849 (2020)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2020

Lakipykälät: 70

Vedensuodatinlaitteiston jäätyminen. Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Vapaa-ajan kiinteistön vedensuodatinlaitteisto jäätyi ja vaurioitui korjauskelvottomaksi vuodenvaihteessa 2015–2016. LVI-järjestelmä on talon kyljessä olevassa kopissa, ja sinne kuljetaan ulkokautta. Vesijärjestelmä on aina päällä ja putkistossa on lämmitys sekä kopissa pakkasvahti, joka pitää tilan vähintään +6 -asteisena. Jäätyminen johtui siitä, että kopin luukku oli talvella jäänyt auki. 

Asiakas on vaatinut vahingon korvaamista sillä perusteella, että mökillä vieraana ollut henkilö oli nostanut vesijärjestelmän kopin kannen pois ja unohtanut laittaa sen takaisin. Luukun auki jäämisestä seurannutta jäätymistä ei Suomen talviolosuhteissa voida sinänsä pitää ennalta arvaamattomana tapahtumana. Vieraan henkilön inhimillinen erehdys, kun hän ei nostanut luukkua paikoilleen, on kuitenkin ollut ennalta arvaamaton tapahtuma.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa katsottuaan, että jäätymisen aiheuttanut kopin luukun auki jääminen ei ole ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. LVI-laitteiston suojakopin luukun auki jääminen on inhimillinen virhe. Tapausta on kuitenkin arvioitava vakuutusehtojen mukaan objektiivisesti vahingon syyn perusteella. Jäätymisen aiheuttanut suojakopin luukun auki jääminen pakkasella ei objektiivisesti arvioiden ole vakuutusehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön yhtiön korvauspäätökseen ja vaatii korvausta 13.058,51 euroa viivästyskorkoineen. Asiakas viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisuun VKL 316/16, jossa kylmiön oven unohtumista auki pidettiin äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana. Vakuutusyhtiön korvauspäätöksessään esittämä käsitys tarkoittaisi käytännössä sitä, että mikään inhimillinen virhe ei olisi ennalta arvaamaton tapahtuma. Tällainen tulkinta ei ole perusteltu.

Asiakas toteaa lisäksi, että yhtiö on vastineessaan virheellisesti väittänyt mm., että rikkoutuminen olisi havaittu loppukeväästä. Tällä ei ole kuitenkaan merkitystä, sillä jos talven pakkasissa luukun jättää auki, niin vesijärjestelmä hajoaa sen päivän aikana tai ainakin päivässä parissa. Yhtiön tapa sekoittaa tapahtuma ja sen seuraukset on asiakkaan mukaan yhtä järjetön kuin jos sanottaisiin liikenneonnettomuudesta johtuneen ihmisen kuoleman olevan ei-äkillinen ja ei-ennalta arvaamaton. Toki kuolema voidaan tulkita ennalta arvattavaksi ja ennakoitavaksi, koska liikenneonnettomuus aiheutti sen. Sama tässä: luukun auki jääminen aiheutti ongelmat ja siksi ongelmat eli jäätyminen pitää korvata.

Yhtiö toteaa vastineessaan, että kotivakuutuksesta voidaan suorittaa korvausta siinä laajuudessa kuin vakuutussopimukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa on määritelty. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan ainoastaan äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. 

Äkillisyysvaatimuksella tarkoitetaan vakuutusehdoissa sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on ajallisesti rajattavissa ja sen suhteen myös suhteellisen lyhyt. Ennalta arvaamattomuudella puolestaan tarkoitetaan vakuutusehdoissa käytetyssä merkityksessä sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on yleiseltä kannalta tarkasteltuna odottamaton ja ennakoimaton. Ratkaisevaa ei siis ole se, yllättyykö vahingonkärsijä itse tapahtumankulusta, vaan arviointi tapahtuu objektiivisin perustein. Vahingosta ei myöskään tee äkillistä ja ennalta arvaamatonta se, että vahingon seuraus ilmenee äkillisesti tiettynä hetkenä, vaan korvattavuus määräytyy vahingon syyn perusteella. 

Asiakkaan valituksen mukaan vesijärjestelmä rikkoutui, koska sen luukku jäi vahingossa auki ja sen jälkeen pakkanen rikkoi järjestelmän. Valituksessa on viitattu Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 316/16, jossa Vakuutuslautakunta katsoi, että kylmiön oven auki jääminen unohduksen vuoksi on vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma. Tapauksessa kastumisvahinko ei tullut korvattavaksi, koska valuma-astian täyttymisen ja veden valumisen suhteen kyse oli rajoitusehtojen mukaisesta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. Huomioitavaa myös on, että kylmiön oven unohtaminen raolleen eroaa merkittävästi nyt käsillä olevasta tapauksesta. 

Kun arvioidaan vahingon aiheuttaman tapahtuman äkillisyyttä tai ennalta arvaamattomuutta, tulee ensin tarkastella sitä, mistä tapahtumasta tilanne on käynnistynyt. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa kyse on rakennuksen kyljessä olevassa kopissa sijaitsevasta vedensuodatinlaitteistosta. Huvilalla vieraana ollut henkilö on selvityksen mukaan talviaikaan nostanut kopin kannen pois ja unohtanut laittaa sen takaisin. Seuraavassa vaiheessa arvioidaan sitä, miten edellisessä kappaleessa tarkoitetun syyilmiön, eli kopin kannen jäämisen auki, kesto on vaikuttanut vahingon syntymiseen. 

Vedensuodatinlaitteiston jäätymisen esto on toteutettu suojakoppiin sijoitetulla pakkasvahdilla, joka on pitänyt suojakopin sisälämpötilan vähintään +6 asteisena. Tapauksessa suojakopin kansi on talvella jäänyt nostamatta paikoilleen, jolloin kopin lämmitys ei ole enää ollut riittävä vedensuodatinlaitteiston jäätymisen estämiseksi ulkolämpötilan pudotessa riittävän alas. Tarpeeksi kylmissä olosuhteissa LVI-järjestelmässä olleen veden lämpötila on päässyt hiljalleen laskemaan jäätymispisteeseen. 

Yleisen elämänkokemuksen perusteella yhtiö toteaa vastineessaan, että vesijärjestelmän jäätyminen ei tapahdu äkillisesti, vaan kyse on vähitellen tapahtuvasta lämpötilan alenemisesta. Selvää on, että tapauksessa vedensuodatinlaitteiston jäätyminen on vaatinut riittävän kylmän ulkoilmalämpötilan riittävän pitkäksi ajaksi, jotta koppia lämmittävä pakkasvahti ei ole enää kyennyt pitämään kopin lämpötilaa vaaditulla tasolla. Vahinkotapahtumasta esitetty selvitys on ollut yhtiön pyynnöistä huolimatta vajavaista, eikä vesijärjestelmän rikkoutumisajankohta ole tiedossa. Saadun selvityksen perusteella vahinkoa on havaittu loppukeväästä ja viimeinen käynti huvilalla on ollut vuodenvaihteessa. 

Tapausta on vakuutusehtojen mukaan arvioitava objektiivisesti vahingon syyn perusteella. Suojakopin kannen paikoilleen laittamatta jäämisessä ja sitä jossain vaiheessa seuranneessa kopin lämmityksen riittämättömyydessä ja vesijärjestelmän jäätymisessä ei objektiivisesti arvioiden ole kyse äkillisestä ja ennalta- arvaamattomasta vahinkotapahtumasta. Suojakopin luukun auki jäämistä ei voida pitää äkillisenä ja ennalta-arvaamattomana. Kannen jäädessä talvella auki aina kevääseen saakka on myös jäätyminen ja siitä aiheutunut vahinko ollut täysin ennakoitavissa ja estettävissä. Korvauspäätös on yhtiön näkemyksen mukaan vakuutusehtojen mukainen. 

Vahingon määrästä ei ole annettu korvauspäätöstä. Yhtiö toteaa vastineessaan, että mikäli FINE katsoo vahingon korvattavaksi, yhtiö varaa tilaisuuden lausua vahingon määrästä.  

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 70 § (Korvauksen suorittaminen)

Vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutustapahtumasta johtuva vakuutussopimuksen mukainen korvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut 69 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot.

Vakuutuksenantajan on ilmoitettava vajaavaltaiselle suoritettavasta vakuutuskorvauksesta vajaavaltaisen kotikunnan holhousviranomaiselle, jos korvauksen kokonaismäärä on suurempi kuin 1 000 euroa ja korvaus käsittää muun suorituksen kuin vakuutustapahtuman aiheuttamien kustannusten tai varallisuuden menetysten korvaamisen. (14.5.2010/426)

Viivästyneelle korvaukselle on maksettava korkolaissa (633/82) säädetty viivästyskorko.

Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, vakuutuksenantaja on kuitenkin velvollinen suorittamaan 1 momentissa mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

Kotivakuutusehdot (voimassa 1.1.2015 lähtien)

5.1 Korvattava vakuutustapahtumat

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuudelle suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa. 

Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. 

Suojeluohjeet

4 Omaisuuden suojeleminen vuotovahingolta

Vesijohtoverkoston ja LVI-laitteiden jäätymisen ja vuotovahinkojen estämiseksi rakennuksen riittävästä lämmityksestä on huolehdittava. Mikäli rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana ilman valvontaa yli viikoksi, on tonttivesijohdon
sulkuventtiili suljettava tai käyttövesivesipumppu kytkettävä pois käytöstä. Mikäli rakennusta ei lämmitetä kylmänä vuodenaikana, on vesijohtoverkosto
ja LVI-laitteet tyhjennettävä ja rakennuksen ulkopuolella oleva tonttivesijohdon
sulkuventtiili suljettava tai käyttövesipumppu kytkettävä pois käytöstä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on riitaa vedensuodatinlaitteiston rikkoutumisen korvaamisesta kotivakuutuksen perusteella. Laitteisto oli jäätynyt ja rikkoutunut, kun asiakkaan vieras oli unohtanut LVI-kopin luukun auki talvipakkasella. Asiakkaan kirjelmän perusteella asiassa oli järjestelmän rikkoutumisen lisäksi syntynyt vähäistä vuotovahinkoa rakenteille.

Osapuolten välillä on riitaa siitä, oliko luukun auki unohtuminen ja siitä seurannut laitteiston jäätyminen, rikkoutuminen ja vuoto vakuutuksesta korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Vakuutusyhtiö on perustellut kielteistä ratkaisuaan vakuutusehtojensa yllä selostetuilla kohdilla 5.1 ja 4.

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma

FINE toteaa, että vahingon johtuminen jonkun henkilön huolimattomuudesta ei vielä tarkoita sitä, että vahinkoa olisi pidettävä ennakoitavana. Tältä osin FINE viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksesta VKL 316/16 ilmenevään arviointiin, jossa lautakunta piti kylmiön oven auki unohtumista äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana. LVI-kopin luukun auki unohtaminen on tapahtumana hyvin samankaltainen kuin kylmiön oven auki jääminen. Näillä perusteilla FINE pitää luukun auki jäämistä tässä tapauksessa vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaisena äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana.

Lisäksi FINE toteaa, että varsinaisena vahinkotapahtumana tässä asiassa on vesilaitteiston rikkoutuminen ja asiakkaan kuvauksen mukaan myös sen vuotaminen. Erilaiset rikkoutumiset ja laitevuodot ovat tyypillisesti laajan kotivakuutuksen perusteella korvattavaksi tulevia tapahtumia ja myös tässä tapauksessa lähtökohtaisesti ehtokohdan 5.1 mukaisia äkillisiä ja ennalta arvaamattomia tapahtumia. 

Jäätymisen merkitys asiassa

FINE toteaa, että vakuutusyhtiö ei ole vedonnut mihinkään vakuutuksen rajoitusehtoihin, joilla jäätymisestä aiheutuvat vahingot olisi kokonaan rajattu vakuutuskorvauksen ulkopuolelle. Tässä suhteessa tapaus eroaa esimerkiksi Vakuutuslautakunnassa käsitellystä tapauksesta FINE-019704, jossa vakuutusehtoihin oli otettu nimenomainen jäätymisvahinkoja koskeva rajoitus.

FINE toteaa lisäksi, että jäätyminen on aina luonteeltaan suhteellisen hitaasti kehittyvä tapahtuma. Se, että nyt sovellettavaksi tulevien kotivakuutusehtojen kohtaan 4 on otettu nimenomainen suojeluohje toimista jäätymisvahinkojen välttämiseksi, merkitsee loogisesti sitä, että jäätymisvahinkoja ei ole kokonaan rajattu tämän kotivakuutustuotteen korvauspiirin ulkopuolelle. Jos nimittäin jäätymisvahinkoja ei korvattaisi lainkaan, niiden torjumiseksi ei olisi ollut tarpeen ottaa vakuutukseen suojeluohjeitakaan. Tämän osalta FINE viittaa myös tapauksessa FINE-019704 olevaan vastaavan sisältöiseen arviointiin.

Yhteenvetona

Tässä tapauksessa on kyseessä rikkoutumis- ja vuotovahinko, joka on vahinkotyyppinä laajasta vakuutuksesta korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Vahingon alkusyynä on ollut inhimillinen unohdus, jota FINE edellä todetuin syin myös pitää äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana. Vakuutusyhtiö ei ole viitannut mihinkään jäätymisvahinkoja koskeviin nimenomaisiin rajoitusehtoihin. Vakuutuksen suojeluohjeiden sisältö huomioon ottaen ei ole perusteltua tulkita myöskään ehtokohtaa 5.1 siten, että jäätymisvahingot jäisivät kategorisesti korvattavuuden ulkopuolelle. 

Näiden syiden vuoksi tapauksessa on kyseessä korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa asiassa syntyneen rikkoutumis- ja vuotovahingon vakuutusehtojen mukaisine omavastuu- ja mahdollisine muine vähennyksineen. Lisäksi FINE suosittaa korvaukselle vakuutussopimuslain 70 §:n mukaan laskettua viivästyskorkoa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos    
Esittelijä Turunen
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia