Haku

FINE-023710

Tulosta

Asianumero: FINE-023710 (2020)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 09.03.2020

Onko asiakkaalle annettu luottoneuvotteluissa harhaanjohtavaa tietoa korkokattomaksun palauttamisesta tilanteessa, jossa luotto maksetaan pois kesken korkokattoajan? Korkokatto. Korkokattomaksun palautus. Myyntihinta. Markkinahinta.

Tapahtumatiedot

Asiakkaat A ja B ovat ottaneet pankista 5.4.2018 yhteisen 246.500 euron asuntolainan 10 vuoden korkokatolla. Kertamaksuisen korkokattomaksun maksamista varten asiakkaat ottivat samassa yhteydessä 10.870,65 euron kulutusluoton.

Elokuussa 2019 asuntolainan poismaksamisesta neuvoteltaessa asiakkaille on selvinnyt, että korkokattomaksun markkinahinta ja korkokattomaksusta lainan poismaksun johdosta palautettava määrä olisi tuolloin ollut 1.323,34 euroa. Ko. asuntolainaa ei maksettu pois ja korkokatto on edelleen voimassa, mutta laina on neuvottelujen jälkeen siirretty yksin A:n nimiin.

Asiakkaan valitus

Jos asiakkaille olisi kerrottu korkokattosopimukseen liittyvät faktat oikein, eivät he olisi kyseiseen sopimukseen päätyneet. Asiakkaat vaativat korkokattosopimuksen purkamista/mitätöintiä ja että pankki palauttaa korkokattoa varten otettuun lainaan jo tehdyt lyhennykset, korot ja muut kulut. Lisäksi asiakkaat toivovat, että uusien korkokattosopimuksien sisällöstä poistetaan termi ”markkinahinta”, ja että uusien sopimuksien neuvotteluissa tuodaan esille korkokaton arvon muutokseen liittyvä merkittävä taloudellinen riski.

Asiakkaat katsovat korkokattosopimuksen olevan mitätön seuraavilla perusteilla. Korkokattosopimukseen päädyttiin virheellisten/puutteellisten tietojen perusteella. Neuvotteluissa ei tuotu ilmi korkokattosopimukseen liittyvää merkittävää taloudellista riskiä (arvon muutos vuodessa lähes 10 000 euroa) ja riski arvon muutoksesta on jätetty pelkästään asiakkaan vastuulle. Sopimuksessa kerrottu korkokattomaksun palautuminen markkinahinnan mukaan on harhaanjohtava. Jokainen tuote on pankin mukaan yksilöllinen eikä todellisuudessa seuraa markkinahintaa. Neuvotteluissa on kerrottu alkuperäisen korkokattosopimuksen hinnan määräytymisestä harhaanjohtavasti markkinahinnan mukaan. Todellisuudessa hinnasto on yksilöllinen eikä seuraa todellista markkinahintaa. Lainaneuvotteluissa 2018 esiteltiin korkokattosuojauksen hinnan määräytyvän sen päivän markkinahinnan mukaan. Lisäksi sopimuksessa kerrotaan, että kun luotto maksetaan ennen sopimuksen päättymistä takaisin, korkokattosopimuksen palautus määräytyy tuotteen sen hetkisen markkinahinnan mukaan.

A pyysi pankilta heille pyydetyn korkokattosopimuksen hintaa 26.8.2019 hinnaston mukaan. Hinnastossa alkuperäisen sopimuksen sen hetkinen markkinahinta olisi 6.384,35 euroa. Hinnastossa esitellään myös ajaltaan lyhyempiä sopimuksia, joiden perusteella A laski, että heidän sopimuksensa todellinen sen hetkinen markkinahinta olisi noin 5.500,00 euroa. Tästä syystä asiakkaat eivät pidä pankin ilmoittamaa sopimuksen markkinahintaa 1.323,34 euroa uskottavana.

Kuluttajille suunnatussa kaupassa tuotteen/palvelun keskeisimmät ominaisuudet ja riskit pitää tuoda selkeästi esille lainaneuvotteluissa. Palvelunmyyjällä on vastuu tutustua tuotteen keskeisimpiin ominaisuuksiin ja varmistaa, että näitä palveluita myyvä henkilökunta osaa myydä niitä oikeilla faktoilla. Myyntineuvotteluissa asiakkaille esiteltiin korkokattosopimuksen päiväkohtainen markkinahinnasto. Heille kerrottiin, että tuotteen hinta ostaessa määräytyy tämän päiväkohtaisen markkinahinnaston mukaan. Mikäli sopimuksesta luovuttaisiin kesken sopimuskauden, määräytyy palautuva suoritus tuon kyseisen päiväkohtaisen markkinahinnaston mukaan.

Korkokatto markkinoitiin asiakkaille taloudellisesti turvallisena tuotteena. B:llä ei ole enää asuntolainaa mihin voisi korkosuojaa hyödyntää. A:lle myytiin pankista kesällä 2019 uusi asuntolaina uudella korkokattosopimuksella perustuen siihen pankin työntekijän ymmärrykseen, että vanhan korkokattosopimuksen palautus kuittaa siihen otetun lainan pois. Tämä osaltaan korostaa myös sitä, että korkokattosopimuksien keskeisin sisältö/ominaisuudet eivät ole palveluita myyvien henkilöiden tiedossa.

Asiakkaat ovat pyytäneet pankkia toimittamaan asian käsittelyä varten laskelmia mm. alkuperäisen korkokattosopimuksen markkinahinnan muutoksista päiväkohtaisesti sekä laskukaavaa siitä, mistä 9.547,31 euron arvonalentuma muodostuu. Lisäksi asiakkaat ovat pyytäneet dokumenttia siitä, miten lainaneuvotteluissa on tuotu ilmi sopimuksen taloudellinen riski ja palautussumman yksilöllisyys, sekä kopiota kesällä 2019 myydystä asuntolainasta ja korkokatosta.

Asiakkaat pitävät epäuskottavana, etteikö korkokattosopimuksen päiväkohtaista markkinahinnan historiatietoja olisi saatavilla. Myöskin uuden asuntolainan velkakirjan toimittamatta jättäminen osaltaan osoittaa pankin haluttomuutta selvittää asiaa.

Pankin vastine

Pankki on antanut asiakkaille oikean tiedon nk. korkokaton arvon muutoksista markkinointi- ja sopimuksen solmimishetkellä eikä tästä syystä pidä oikeana asiakkaan vaatimusta sopimuksen purkamisesta tai mitätöimisestä.

Pankin A:lle aiemmin antamasta vastauksesta käy ilmi mm. korkokattosopimuksen asiakkaiden kanssa solmineen toimihenkilön kirjallinen kertomus siitä, mitä asiasta sopimushetkellä keskusteltiin ja mitä informaatiota korkokaton arvonmuutoksista kerrottiin. Toimihenkilö luki asiakkaille kohta kohdalta velkakirjan ehdot ja avasi korkosuojan vielä tarkemmin kertoen mm. sen, että korkosuojattu laina on mahdollista maksaa ennenaikaisesti pois, mutta suojan palautussummaa ei pystytä etukäteen kertomaan koska se lasketaan palautushetken mukaan. Toimihenkilö myös muisti asiakkaiden kertoneen, että heillä on ollut korkosuoja ennenkin.

Pankin käsityksen mukaan asiakkaan reklamaatio johtuu paitsi siitä ikävästä tosiasiasta, että korkoennusteiden raju muutos vuonna 2019 on vaikuttanut heidän ja muiden samoihin aikoihin otettujen korkokattosuojauksien arvoon ennennäkemättömän voimakkaasti, myös erilaisesta käsityksestä siitä, mitä korkokattosuojan kyseessä ollessa sana "markkinahinta" tarkoittaa.

Keväällä 2018 pankissa ei ollut, eikä voinutkaan olla, mitään tietoa siitä, että vuoden 2019 aikana korko-odotukset markkinoilla heilahtivat ennennäkemättömän voimakkaasti alaspäin.

Korkokattosopimus on sopimus siitä, ettei asiakkaan lainan korko nouse sovittua rajaa korkeammaksi sovittuna ajanjaksona. Sopimuksen sisältönä on, että pankki välittää asiakkaalleen markkinoilta asiakkaan haluaman johdannaisinstrumentin. Johdannaisten arvot määräytyvät kulloisenkin kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kukin johdannainen on yksilöllinen tuote, joka on voimassa tietyin ehdoin määrätystä päivästä määrättyyn päivään. Kahta samanlaista ja samanarvoista johdannaista ei käytännössä ole. Korkojohdannaisen arvo määräytyy sen mukaan, mikä markkinoilla on näkemys korkojen kehityksestä juuri sen johdannaisen voimassaoloaikana. Arvoon vaikuttavat myös suojattavan luoton summa ja haluttu enimmäiskorko. Tästä syystä vuosi sitten ostetun 10 vuoden korkokaton arvo ei mitenkään voi olla sama kuin esim. kuukausi sitten ostetun vastaavan johdannaisen. Erona ovat paitsi eri juoksuaika, myös eri näkemys korkojen kehityksestä. Vuoden 2019 aikana olemme todistaneet ennennäkemättömän nopeaa korkonäkemysten muutosta. Kun vielä vuonna 2018 ennakoitiin korkotason palautuvan parin vuoden sisään normaalitasolle, on tällä hetkellä näkemys huomattavasti pessimistisempi. Kukaan ei pysty sanomaan, mikä näkemys asiasta markkinoilla on vallalla esim. puolen vuoden päästä. Jos näkemys silloin ennakoi korkojen nousua, tämänkin asiakkaiden ostaman korkokaton arvo nousee, edellyttäen että siinä on mitä suojata, eli päävelkaa.

Edellä olevan johdosta olisi virheellistä päätellä, että vuonna 2018 ostetun 10 vuoden korkokaton arvo alkuperäiselle lainamäärälle olisi tai pitäisi olla sama kuin tänään vastaavan kokoiselle lainalle ostettava seuraavaa 10:tä vuotta koskeva korkokatto. Markkinahinta ei siis tarkoita vastaavanlaisen tuotteen hintaa eri aikoina, vaan juuri sen nimenomaisen ostetun tuotteen hintaa eri aikoina. Koska se määräytyy markkinoilla, lienee termi markkinahinta oikea, ainakin se on Fivan hyväksymissä sopimusehdoissa.

Pankki ei ota mitään osuutta asiakkaan maksamasta tai myymästä korkosuojasta, eikä se määrittele suojan markkina-arvoa. Pankkiryhmän Markets-yksikkö käy johdannaiskauppaa johdannaismarkkinoilla asiakkaan lukuun. Jälkikäteen Markets-yksikkö ei pysty simuloimaan tietyn korkosuojausinstrumentin markkinahintaa. Pankin A:lle aiemmin antamassa vastauksessa oli mukana Markets-yksikön selvitys siitä, mitkä asiat (asetettu korkokattotaso, maturiteetti, aika-arvo, nykyinen korkotaso, volatiliteetti, korkokäyrän muoto) vaikuttavat korkokattojohdannaisinstrumentin kulloiseenkin hintaan markkinoilla. Se ei ole selvitettävissä millään laskukaavalla, vaan siihen vaikuttavat mitä suurimmissa määrin kunakin päivänä ja päivän tunteina eri markkinaosapuolten arviot korkotason liikkeistä. Kyse on aidoista markkinoista, siis kysynnästä ja tarjonnasta.

Pankki ymmärtää varsin hyvin, että asiakas on pettynyt tähän voimakkaaseen arvon alenemiseen, mutta kiistää, että se olisi pankin korvattava vahinko. Pankki viittaa asiassa myös Pankkilautakunnan ratkaisuun FINE-003845, 12.12.2017.

A:lle on kesällä 2019 myönnetty uusi asuntolaina osana lainajärjestelyä hänen erottuaan vuonna 2018 myönnetyn asuntolainan kanssavelallisesta B:stä. Tuon lainaneuvottelun yhteydessä pankissa ei ollut tarkistettu, mikä olisi alkuperäiseen lainaan otetun korkosuojan takaisinostoarvo. Kun asia selvisi, A:n kanssa tehtiin pankin aloitteesta toinen järjestely, eli hän jäi yksin velalliseksi alkuperäiseen lainaan, jolloin alkuperäinen korkokatto jäi voimaan. Korkokaton arvon aleneminen ei siis ole konkretisoitunut, vaan se on edelleen voimassa A:lle jääneeseen lainan osaan vuoteen 2028 asti. Se, mikä hyöty korkosuojasta tulevina vuosina asiakkaalle koituu, riippuu täysin siitä, nousevatko markkinakorot tänä aikana niin, että lainan korko ilman suojaa olisi yli 1 %. Keväällä 2018 korkojen nousun odotettiin yleisesti alkavan huomattavasti aikaisemmin kuin tämän hetken ennusteet näyttävät, ja siihen 10 vuoden korkosuojan arvo tuolloin perustui.

Koska uutta lainaa ei koskaan nostettu, eikä siihen liittyvää korkokattoa ostettu, eli sopimukset yhteistuumin purettiin ennen kuin niiden tarkoittamat transaktiot toteutettiin, ko. sopimusasiakirjat on tarpeettomina hävitetty. Pankki ei kuitenkaan missään tapauksessa kiistä, etteikö niitä olisi tehty. Velkakirja on ollut vakioehtoinen, joten siitä ei mitään erityistä informaatiota tähän asiaan olisi saatavissakaan.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Velkakirja (246.500 euroa, 5.4.2018)
- Velkakirja (10.870 euroa, 5.4.2018)
- Ote pankin verkkosivuilta (Korkokattohinnasto)

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asian ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko asiakkaalle katsoa annetun luotosta ja korkokatosta neuvoteltaessa puutteellista tai harhaanjohtavaa tietoa korkokattomaksun palauttamisesta tilanteessa, jossa luotto maksetaan korkokattoaikana ennenaikaisesti takaisin.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Asuntolainan velkakirjan Velan korko -kohdan mukaan:
Velallinen on velvollinen maksamaan velasta vuotuista korkoa.
Velkaan on sovittu korkokatto, jonka korkokattoaika on 10 vuotta velan nostamisesta. Velan vuotuinen korko on 0,580 prosenttiyksikköä yli 12 kuukauden euribor-koron.
 Korkokattoaikana vuotuinen korko on enintään 1,580 prosenttiyksikköä.

Velkakirjan Maksut ja palkkiot -kohdan mukaan:
Velallinen on velvollinen maksamaan pankille velan perustamiseen, nostoon, takaisinmaksuun ja muuhun hoitoon liittyvät maksut sekä maksun laiminlyönnistä tai muusta sopimusrikkomuksesta aiheutuvat maksut ja palkkiot, jotka ovat velkakirjan laatimispäivänä seuraavat:
Toimitusmaksu 980,00€. Korkokattomaksu 10 870,65 €. […]

Velkakirjan Erityisehdot -kohdan mukaan:
[…]
Viitekorkoa ei voi vaihtaa korkokaton voimassaoloaikana.
Mikäli korkokattoinen luotto maksetaan korkokattoaikana ennenaikaisesti takaisin, pankki palauttaa asiakkaalle luoton voimassa olevalle pääomalle ja jäljellä olevalle korkokattoajalle lasketun korkokattomaksun takaisinmaksuhetken mukaisen markkinahinnan enintään alkuperäisen korkokattomaksun suuruisena. Maksua ei palauteta sillä perusteella, että sovittu luotto jätetään osin nostamatta tai korkokatosta halutaan korkokattoaikana luopua.
[…]

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, mitä velkakirjassa on sovittu korkokattomaksun palauttamisesta tilanteessa, jossa luotto maksetaan korkokattoaikana ennenaikaisesti takaisin. Riitaista asiassa on kuitenkin se, mitä ehtojen mukaisella markkinahinnalla tarkoitetaan ja vastaako pankin elokuussa 2019 ilmoittama 1.323,34 euron määrä ehtojen ja tuon hetken mukaista markkinahintaa. Riitaista asiassa on myös se, onko asiakkaille annettu luotosta ja korkokatosta sovittaessa puutteellista tai harhaanjohtavaa tietoa korkokattomaksun palauttamisesta velan ennenaikaisen takaisinmaksun tilanteessa.

Asiakas katsoo, että lainaneuvotteluissa ei tuotu ilmi korkokattosopimukseen liittyvää merkittävää taloudellista riskiä ja että sopimuksessa kerrottu korkokattomaksun palautuminen markkinahinnan mukaan on harhaanjohtavaa jokaisen tuotteen ollessa yksilöllinen.

Pankki katsoo käyneensä asiakkaiden kanssa vastuullisen ja huolellisen lainaneuvottelun, antaneensa riittävät tiedot lainasta ja korkokatosta, sekä tarjonneensa asiakkaille silloisilla tiedoilla parhaan mahdollisen ratkaisun. Pankin mukaan kutakin korkokattoa koskeva johdannainen on yksilöllinen tuote eikä kahta samanlaista ja samanarvoista käytännössä ole. Termi markkinahinta on oikea, koska se määräytyy markkinoilla.

Pankkilautakunta toteaa asian käsittelyn lautakunnassa tapahtuvan kirjallisesti ja ettei lautakunta voi kuulla todistajia tuomioistuimen tavoin. Näin ollen lautakunnan ratkaisusuositus asiassa voi perustua vain sen käytettävissä olevista asiakirjoista ilmeneviin tietoihin.

Selvyyden vuoksi Pankkilautakunta toteaa, että kyseistä asuntolainaa koskevassa velkakirjassa on asiakkaan ja pankin välillä sovittu velasta perittävästä korosta, koron määrää rajoittavasta korkokatosta ja siitä perittävästä maksusta, sekä kyseisen korkokattomaksun palauttamisesta luoton ennenaikaisen takaisinmaksun tilanteessa. Toisin kuin pankki on esittänyt asiaa koskevan riidan tultua vireille Pankkilautakunnassa, pankki ei siis ole välittänyt asiakkaalle asiakkaan haluamaa johdannaisinstrumenttia eikä pankkiryhmän Markets-yksikkö ole myöskään käynyt johdannaiskauppaa johdannaismarkkinoilla asiakkaan lukuun.

Edellä todetusta pankin lautakunnalle esittämästä virheelliseksi katsottavasta väittämästä huolimatta Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella, ettei pankin voida katsoa antaneen lainaneuvottelutilanteessa asiakkaille harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa korkokattomaksun palauttamisesta tilanteessa, jossa luotto maksetaan korkokattoaikana ennenaikaisesti takaisin. Edelleen lautakunta katsoo, ettei korkokaton yhteydessä termin ”markkinahinta” käyttämistä sopimusehdoissa taikka lainaneuvotteluissa voida itsessään pitää luotonhakijaa harhaanjohtavana. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaiden tapauksessa esittämät vaatimukset perusteettomiksi.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiakkaiden vaatimukset perusteettomiksi.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia