Haku

FINE-023614

Tulosta

Asianumero: FINE-023614 (2020)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 05.05.2020

Moottoriveneen käypä arvo. Osavahinko vai kokonaisvahinko? Vahingon määrä. Vastaavanarvoisen veneen tai osan hankintakustannukset.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan Bayliner 2655 – moottorivene törmäsi 19.7.2019 oikea kylki edellä poijuun. Veneen runkoon tuli noin 1,5 metriä pitkä halkeama ja muita vaurioita. Veneeseen tulvi vettä, mistä aiheutui laajoja vaurioita.

Korvauskäsittelyn yhteydessä asiakas lähetti vakuutusyhtiölle sen pyynnöstä tietoja veneen rakenteiden uusimisajankohdista sekä moottorin, vetolaitteen, potkurin ja muun laitteiston hinnoista. Sähköpostiviestin 2.8.2019 mukaan vakuutusyhtiö ilmoitti olevansa valmis lunastamaan veneen 33.000 euron hinnasta. Vakuutusyhtiö tiedusteli 19.8.2019 asiakkaalta, onko veneen moottori vuosimallia 2018, jolloin asiakas ilmoitti, että moottori on vuodelta 2000, mutta sillä on ajettu yhteensä vain noin 57 tuntia. Vakuutuskirjalla moottorin iästä olleet tiedot eivät pitäneet paikkaansa, minkä johdosta vakuutusyhtiö ilmoitti, että se joutuu arvioimaan veneen markkina-arvon uudelleen.

Vakuutusyhtiö ilmoitti sähköpostitse asiakkaalle 28.8.2019, että veneestä maksetaan aiemmasta ilmoituksesta poiketen 25.000 euron korvaus. Vakuutusyhtiö antoi asiakkaalle 10.9.2019 kirjallisen korvauspäätöksen 25.000 euron lunastuskorvauksen maksamisesta.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö maksaa veneestä 35.000 euron korvauksen, joka vastaa veneen rungon, moottorin ja vetolaitteen käypää arvoa. Veneessä oli poikkeuksellisen arvokas käytetty moottori. Uusi kilpi ja vetolaite oli asennettu 2017 - 2018 ja nämä otettiin käyttöön 2018. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiön hankkimassa L Oy:n käyvän arvon lausunnossa veneen valmistusvuosi on merkitty väärin (1980). Oikea valmistusvuosi on 1988.

Koneen vaihdon hinta suurimpien osien osalta on asiakkaan mukaan ollut 27.500€ euroa. Vakuutusyhtiö ei asiakkaan mielestä ole antanut hänen tekemilleen asennustöille laskelmassaan mitään arvoa. Suomessa ei ole myynnissä ainuttakaan samalla tai samankokoisella moottorilla varustettua venettä. Kahden dieselmoottorilla varustetun veneen ilmoitetut hinnat ovat olleet 23.900 ja 29.900 euroa, mutta nämä eivät ole suoraan vertailukelpoisia, koska moottorit ovat 230-hevosvoimaisia ja niiden käyttötunnit ovat 680 ja 750. Näiden veneiden vetolaiteet eivät myöskään ole mitoitukseltaan verrattavissa vaurioituneen veneen Yanmar ZT370 -vetolaitteeseen. Volvon DP -vetolaitteen (varustettu mekaanisella kytkimellä) vertaaminen hydraulisesti ohjattuun Yanmar ZT370 -vetolaitteeseen ei ole perusteltua. Yanmar ZT370 on mitoitettu suuremmalle kuormitukselle, mikä tuo laitteelle luotettavuutta ja käyttöikää.

Vakuutusehtojen kohdassa 14 sanotaan ”Jos veneesi tai sen varusteet vaurioituvat tai katoavat, on vakuutuksen ydinajatus palauttaa tilanne ennalleen – ei paremmaksi eikä huonommaksi”. Asiakkaan mielestä vakuutusyhtiön maksamalla korvauksella ei kuitenkaan saa hankittua vastaavaa, 315 -hevosvoimaisella Yanmar – dieselmoottorilla varustettua venettä. Moottorin vaihdosta on toimitettu vakuutusyhtiölle kuitit ja laskelmat, jotka on sivutettu vakuutusyhtiön perusteluissa kokonaan.

Asiakas vetoaa venevakuutusehtojen kohtaan 14.2, jonka mukaan enintään 10 vuotta vanha vahingoittunut osa, jota ei  ole mahdollista korjata, korvataan vastaavanarvoisella tai uudella, kun taas 10 vuotta vanhemmasta osasta maksetaan korvaus käyvän arvon mukaan, kuitenkin vähintään 50 prosenttia uushankintahinnasta.

Koneen vaihdon jälkeen vene on ollut käytössä yhden vuoden. Onnettomuushetkellä moottorilla oli käyttötunteja 50,1, joista noin 10 tuntia oli kertynyt käyttötuntimittariin moottorin asennuksen aikana telakalla sähköjärjestelmien ja moottorin testauksesta. Vetolaite oli ollut asennettaessa uusi. Moottoria oli käytetty vain 8 tuntia, kun se hankittiin. Tunnit löytyvät alkuperäisestä mittaristosta.

Asiakkaan mukaan hänen veneensä hinta uutena on ollut 259.000 mk eli noin 43.100 euroa, josta alkuperäisen bensiinimoottorin osuus on ollut noin 10. 000 euroa. Rungon osuus on ollut 30.000 euroa. Yanmar 6LP moottori-vetolaite -yhdistelmän hinta on 42.500 euroa (viimeksi myyty uutena kuluttajille 2016).  Vetolaite ja kilpi ovat uusia; ne on ostettu vuonna 2017 ja käyttöönotettu vuonna 2018. Moottori on vuosimallia 2000. Moottorilla on ajettu yhteensä 58 tuntia ja vetolaitteella 49,5 tuntia.

Veneeseen on lisäksi asennettu keulapotkuri. Muoviset kansiluukut (2 kpl) ja kylki-ikkunat (5 kpl) on vaihdettu Lewmarin alumiinisiin. Uusi sohvan runko on rakennettu vesivanerista. Veneeseen on vaihdettu uudet pehmusteet ja ne on verhoiltu uudella keinonahalla. Lisäksi veneeseen on vaihdettu uusi kuljettajan penkki ja alkuperäiset muoviset läpiviennit on vaihdettu ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin. Runkopalkkien uusimiseen liittyen työtä on tehty 150 tuntia ja moottorin asennustyöhön liittyen 150 tuntia.

Vakuutusyhtiön vastauksen johdosta antamassaan lausumassa asiakas toteaa, että pääkomponenttien yhteenlaskettu hankinta-arvo on ollut 27.560€ ja jos työlle lasketaan 30€/tunti, 300 tunnin asennustöiden arvo on varovaisenkin arvion mukaan 9.000€. Näiden lisäksi asiakas on laskenut veneen rungon arvoksi 7.500€ veneen uushankinta-arvon perusteella. Myös nämä laskelmat on toimitettu vakuutusyhtiölle heidän pyynnöstään ennen korvauspäätöksen antamista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset.  Yhtiö on 10.9.2019 päivätyllä korvauspäätöksellään korvannut veneen käyvän arvon asiakkaalle. Venetarkastaja L (L Oy) on 23.8.2019 vakuutusyhtiön pyynnöstä arvioinut veneen käyväksi arvoksi 25.000 euroa. Maksettu korvaus vastaa siten veneen käypää arvoa ennen vahinkotapahtumaa.

Ennen korvauspäätöksen antamista asiakkaan kanssa ei ollut yksimielisyyttä veneen arvosta. Vakuutusehtojen kohdan 13.6 mukaan jos vahingoittuneen tai tuhoutuneen omaisuuden arvosta syntyy riitatilanne, turvaudutaan puolueettomaan arvioijaan. Yhtiö toteaa, että veneen arvosta on mahdollista olla eri mieltä. Mahdollisia riitatilanteita on ennakoitu vakuutusehdoissa säätämällä mekanismi arvon määrittämiseksi riitatilanteissa. Jotta arvostus olisi sekä asiakkaan että vakuutusyhtiön kannalta oikeudenmukainen, annetaan puolueettoman arvioijan määrittää veneen arvo.

Vakuutusyhtiö on ehtojen mukaisesti pyytänyt venetarkastaja L:ltä arvion veneen käyvästä arvosta. L:n arviossa on huomioitu muun muassa, että moottori on vuosimallia 2000, ja että perävetolaite on lähes uusi. Vakuutusyhtiö katsoo, että veneen käypä arvo on määritetty puolueettoman venetarkastajan arvion mukaisesti ja siten myös vakuutusehtojen mukaisesti.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee veneen vaurioitumisen johdosta maksettavan lunastuskorvauksen määrää. Lähemmin tarkasteltuna erimielisyys koskee sitä, millä tavoin korvauksen perusteena oleva veneen arvo tulee sovellettavien vakuutusehtojen perusteella määrittää.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Venevakuutusehtojen (voimassa 1.4.2018 alkaen) kohdan 5.1 (Karilleajo, törmäys, sekä muut merivahingot) mukaan vakuutusyhtiö korvaa välittömät vahingot, jotka syntyvät:
- karilleajon, törmäyksen tai kaatumisen yhteydessä
[…]

Ehtokohdan 13.6 (Riita omaisuuden arvosta) mukaan jos vahingoittuneen tai tuhoutuneen omaisuuden arvosta syntyy riitatilanne, turvaudutaan puolueettomaan arvioijaan. Ellei toisin sovita, tulee arvioijan olla suomalaisen kauppakamarin hyväksymä tai auktorisoitu venetarkastaja ja soveltaa vakuutusehtojen arviointimääräyksiä. [Vakuutusyhtiö] vastaa ainoastaan yhden arvioijan kustannuksista.

Ehtokohdan 14.2 (Korvausvaihtoehdot) mukaan [vakuutusyhtiö] ratkaisee tapauskohtaisesti, miten vahinko tai menetys korvataan. Vaihtoehtoina osa- ja kokonaisvahingoissa ovat:

Osavahinko:
- korjauskustannusten maksaminen
- korvaaminen vastaavanarvoisella osalla
- käteiskorvaus

Enintään 10 vuotta vanha vahingoittunut osa, jota ei ole mahdollista korjata, korvataan vastaavanarvoisella tai uudella. 10 vuotta vanhemmasta osasta, jota ei ole mahdollista korjata tai korvata vastaavanarvoisella, korvataan käyvän arvon mukaan, kuitenkin vähintään 50 prosenttia uushankintahinnasta.

Kokonaisvahinko:
- korvaaminen vastaavanarvoisella veneellä
- veneen lunastus käyvästä arvosta
- ajantasaista käypää arvoa vastaava käteiskorvaus.

Ehtokohdan 14.3 (Käypä arvo) mukaan käyvällä arvolla tarkoitetaan vastaavanarvoisen, samanikäisen ja samassa kunnossa olevan veneen tai osan hankintakustannuksia.

Asian arviointi

Asiakas on vaatimustensa tueksi vedonnut venevakuutusehtojen kohdan 14.2, jonka mukaan osavahinkotilanteissa enintään 10 vuotta vanhojen veneen osien osalta korvaustavaksi on määritelty osien korvaaminen vastaavan arvoisella tai uudella osalla. Ehtokohdan mukaan 10 vuotta vanhemmasta osasta, jota ei ole mahdollista korjata tai korvata, maksetaan korvaus käyvän arvon mukaan, kuitenkin vähintään 50 prosenttia uushankintahinnasta.

Vakuutuslautakunta tulkitsee osapuolten kannanottojen perusteella tapauksessa olevan riidatonta, että asiakkaan moottorivene on vahinkotapahtuman johdosta vaurioitunut niin pahoin, että sen korjaaminen ei ole kannattavaa. Lautakunta toteaa, että asiakkaan vetoama osavahinkojen korvaamista koskeva ehtokohta liittyy vahinkotapauksiin, joissa vene tai sen osa voidaan kannattavasti korjata, kun taas veneen korjauskelvottomaksi vaurioitumisen perusteella maksettava korvaus määräytyy jäljempänä ehtokohdassa 14.2 olevien kokonaisvahinkoa koskevien määräysten perusteella. Vakuutuslautakunta katsoo, että korvattavan vahingon määrää ei tästä syystä voida määritellä asiakkaan esittämällä tavalla laskemalla yhteen veneen osien uushankintahintoja, joista on 10 vuotta vanhempien osien osalta tehty 50 %:n vähennys. Veneen kokonaisvahingon johdosta maksettava lunastuskorvaus on sen sijaan määritettävä ehtokohdassa 5.3 tarkoitetun käyvän arvon pohjalta.   

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuskäytännössä käyvällä arvolla tarkoitetaan ajoneuvo- ja venevakuutusten ehdoissa yleensä sitä hintaa, joka vakuutetusta esineestä olisi ennen vahingon sattumista voitu käteiskaupassa saada sitä tarkoituksenmukaisella tavalla myytäessä. Sovellettavien venevakuutusehtojen kohdan 14.3 mukaan käyvällä arvolla puolestaan tarkoitetaan vastaavanarvoisen, samanikäisen ja samassa kunnossa olevan veneen tai osan hankintakustannuksia. Lautakunta toteaa, että ehtokohdan 14.3. mukainen, ominaisuuksiltaan vastaavan veneen hankintakustannuksiin perustuva ehtokohta vastaa sisällöltään pääosin veneen todennäköiseen käteismyyntihintaan perustuvaa käyvän arvon määritelmää.

Vakuutusyhtiö on vedonnut kantansa tueksi venetarkastaja L:n laatimaan hinta-arviota koskevaan lausuntoon 23.8.2019, mutta ei ole ottanut lähemmin kantaa asiakkaan vetoamiin selvityksiin, jotka koskevat muun muassa veneen valmistusvuotta. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön vetoamaa ehtokohtaa 13.6 ei voida tulkita siten, että vakuutusyhtiön itsenäisenä yrittäjänä toimivalta venetarkastajalta hankkimassa lausunnossa määritetty käypä arvo sellaisenaan merkitsisi sitä, että lausunnon lopputulosta vastaavaa korvauspäätöstä olisi käypää arvoa koskevasta muusta selvityksestä riippumatta pidettävä vakuutusehtojen mukaisena korvauksena. Lautakunnan näkemyksen mukaan veneen käypä arvo on myös tällaisissa tapauksissa arvioitava vakuutusehtojen kohdan 14.3 perusteella. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että jos esimerkiksi auktorisoidun venetarkastajan lausunto on perustunut veneen valmistusvuoden osalta vääriin lähtötietoihin, lausunto jää näiltä osin vaille merkitystä vakuutusehtojen mukaisen korvauksen arvioinnissa.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta vaativalla on näyttötaakka vahingon määrästä. Esillä olevassa tapauksessa asiakkaan tulisi lisäkorvausta saadakseen osoittaa, että vaurioitunutta venettä arvoltaan vastaavan, samanikäisen ja samassa kunnossa olevan veneen hankintakustannukset ovat suuremmat kuin vakuutusyhtiön maksama 25.000 euron korvaus.

Venetarkastaja L:n lausunnosta ilmenee, että L on ottanut huomioon moottorin ja vetolaitteen vähäiset käyttötunnit sekä sen, että vetolaite on ollut lähes uusi. Myös veneen kunto on kuvattu lausunnossa hyväksi ja veneen sisäosat ja rakenteet monelta osin uusituiksi. Veneen valmistusvuodeksi mainitaan 1980. Lausunnon mukaan veneen hinta-arviota tehtäessä L on ”tutustunut vastaavien myynnissä olevien veneiden hintapyyntöihin ja tiedossa oleviin vastaavien veneiden toteutuneiden kauppojen hintoihin”. Lausunnosta ei kuitenkaan tätä yleistä lausumaa tarkemmin ilmene, minkä ikäisiä ja minkälaisilla moottoreilla tai vetolaitteilla varustettuja veneitä L:n selvittämät hintapyynnöt ovat koskeneet, tai kuinka suuria hintapyynnöt tai toteutuneiden kauppojen hinnat ovat määrältään olleet. L on arvioinut veneen käyväksi arvoksi toimivana, ehjänä ja käyttövalmiina 25.000 euroa. 

Vakuutusyhtiö ei ole ottanut kantaa siihen, pitääkö yhtiö näytettynä, että asiakkaan veneen valmistusvuosi on L:n lausunnossa esitetystä poiketen ollut 1988, tai lausunut siitä, mikä vaikutus tällä asiakkaan vetoamalla seikalla mahdollisesti on veneestä maksettavaan käyvän arvon korvaukseen.

Asiakas on myös käyvän arvon osalta vedonnut vaatimuksensa tueksi veneen eri osien hankintahintoihin ja veneen uusimiseen sekä kunnostukseen käytettyjen työtuntien suureen määrään. Vakuutuslautakunta toteaa, että kyseessä olevan korvausasian kannalta ratkaisevaa on kuitenkin ominaisuuksiltaan vastaavan veneen todennäköisen hankintahinnan osoittaminen, jonka suhteen veneen yksittäisten osien hankintahinnoilla ei ole määräävää merkitystä. Veneeseen tehdyt korjaustyöt eivät korota sen arvoa vastaavalla summalla, vaan ovat ainakin osaksi normaalia huoltoa veneen pitämiseksi merikelpoisena.

Asiakas on maininnut lausuntopyynnössään kahden veneen hintapyynnöt, mutta ei ole esittänyt lähempää selvitystä hintapyynnöistä esimerkiksi tiettyjä myynti-ilmoituksia nimeämällä. Lautakunta katsoo, että asiakkaan lausuntopyynnössä selostetut moottorin ja vetolaitteen vähäiset käyttötunnit, ja näiden vuosimalli sekä käyttöönottoajankohdat sinänsä vaikuttavat veneen todennäköiseen hankintahintaan sitä korottavasti. Korottava vaikutus ei kuitenkaan vastaa osien hankintahintoja tai korjauksiin käytettyjen työtuntien laskennallista arvoa.

Esillä olevassa tapauksessa osapuolet eivät ole toimittaneet Vakuutuslautakunnalle selvitystä asiakkaan venettä vastaavia veneitä koskevista myynti-ilmoituksista tai toteutuneiden kauppojen hintatasosta. L on antanut asiassa lausunnon, jossa hän on katsonut veneen käyvän arvon olevan 25.000 euroa. Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakkaan kertomus veneen eri osien hankinta-ajankohdista ja hankintahinnoista ei vastaavien veneiden yleistä hintatasoa koskevan näytön käytännössä kokonaan puuttuessa riitä sellaisenaan osoittamaan asiakkaan vetoamien seikkojen konkreettista vaikutusta veneen todennäköiseen hankintahintaan. Samasta syystä myöskään asiakkaan vetoaman veneen valmistusvuoden (L:n lausunnosta poiketen 1988) korottavaa vaikutusta veneen arvoon ei voida pitää näytettynä. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jäävän näyttämättä, että asiakkaan venettä ominaisuuksiltaan vastaavan veneen hankintakustannukset ylittäisivät 25.000 euroa. Tämän vuoksi lautakunnalla ei ole perusteita suosittaa lisäkorvausta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia