Haku

FINE-023613

Tulosta

Asianumero: FINE-023613 (2020)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2020

Traktorimönkijän käypä arvo. Kaskovakuutus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan TGB Blade 550-merkkinen traktorimönkijä (käyttöönottovuosi 2018, ajokilometrit 1.232) vaurioitui ulosajossa 8.7.2019. Yhtiö on lunastanut ajoneuvon ja maksanut siitä käyvän arvon mukaisena korvauksena 5.500 euroa. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan mielestä ajoneuvon käypä arvo on 5.740,44 euroa, joka vastaa asiakkaan lunastetun ajoneuvon tilalle ostaman vastaavan traktorimönkijän ostohintaa. Lunastetulla mönkijällä oli ajettu 900 kilometriä enemmän kuin tilalle hankitulla, mutta lunastetulla mönkijällä oli ajettu pääsääntöisesti vain asfaltilla ja vain kaksi lyhyttä matkaa metsässä testimielessä trial-tyyppisesti. Sen sijaan tilalle hankitulla mönkijällä oli ajettu lähes pelkästään maastoajoa isommalla nopeudella.

Asiakkaan mukaan ei ole merkitystä sillä, hankkiiko käytetyn mönkijän liikkeestä vai yksityiseltä. Tilalle ostettu mönkijä oli ainoa lunastettua mönkijää ominaisuuksiltaan vastaava mönkijä, joka tuolloin oli tarjolla, eikä asiakkaalla ollut aikaa odottaa, että myyntiin tulee jokin halvempi. Asiakas lisää vielä, että vakuutusyhtiön ilmoittama hinta uudelle vastaavalle mönkijälle ei ole vertailukelpoinen, sillä kyseissä hinnassa ei ollut huomioitu tavaraboksia eikä toimituskuluja, ja uuden mönkijän hinnaksi tulisi nämä huomioiden 6.520,44 euroa.

Vakuutusyhtiö ei muuta päätöstään. Yhtiö toteaa, että käytettyjen ajoneuvojen hintapyynnöt ja myyntihinnat sisältävät liikkeen kuluja ja muita eriä, eikä hinnoittelu siten ole suora osoitus käyvästä arvosta. Käypä arvo tarkoittaa hintaa, jonka usea henkilö olisi ollut valmis maksamaan ajoneuvosta käteishintana. Lisäksi vakuutusyhtiön tehtävänä ei ole löytää uutta ajoneuvoa vahingonkärsijälle vaan pyrkiä hinnoittelemaan vaurioitunut ajoneuvo.

Yhtiö toteaa vahinkotarkastajan vertailleen myyntitilastojen pohjalta vuoden vanhojen mönkijöiden myyntihintoja ja hintakehitystä. Tilalle ostetulla ajoneuvolla oli ajettu 300 kilometriä ja lunastetulla noin 1.300 kilometriä. Yhtiön mukaan uuden vastaavan hinta maahantuojalla oli tuolla hetkellä 5.990 euroa. Ottaen huomioon ajoneuvon ikä, kunto, ajomäärä, varusteet sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät, yhtiö katsoo, että 5.500 euron korvaus on määritetty oikein. 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavien autovakuutusehtojen (voimassa 1.4.2018 alkaen) kohdan 4.12.3.1 mukaan suoranaisessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan käypä arvo.

Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta tai sen osasta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Ajoneuvon lisälaitteen käyvän arvon määrittämiseksi tulee vakuutusyhtiölle toimittaa myyjäliikkeen antama tosite tai muu todiste, josta ilmenee kyseisen laitteen merkki ja malli sekä hankinta-aika ja -hinta.

Jos korvauksen vaatija ilman pätevää syytä ei toimita käyvän arvon määrittämiseksi tarvittavia selvityksiä, arvioidaan käypä arvo kohtuuden mukaan.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse asiakkaan TGB Blade 500-merkkisen traktorimönkijän vakuutusehtojen mukaisen käyvän arvon suuruudesta. 

Käyvällä arvolla tarkoitetaan yleisesti sellaista käteishintaa, jonka useampi kuin yksi henkilö olisi ollut valmis maksamaan kyseisestä ajoneuvosta ennen vahinkoa. Internetin myynti-ilmoituksia käytetään yleisesti arvioitaessa ajoneuvon käypää arvoa. Tämän lisäksi käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon myös kyseisen vaurioituneen ajoneuvon yksilölliset ominaisuudet. Käyvän arvon määrityksessä on otettava huomioon, että yksittäisten ajoneuvojen pyyntihinnat internetissä eivät välttämättä vastaa todellisia myyntihintoja. Lisäksi erityisesti autoliikkeiden hintapyynnöt ja myyntihinnat eivät suoraan osoita ajoneuvon käyvän arvon suuruutta, sillä näihin hintoihin sisältyy käypään arvoon kuulumattomia liiketoimintaeriä.

Vakuutuskäytännössä käyvän arvon määrittäminen perustuu vastaavien ajoneuvojen markkinahintoihin ja vahingoittuneen ajoneuvon yksilöllisen kunnon ja muiden vakuutusehtojen mukaan käypään arvoon vaikuttavien tekijöiden arviointiin. Normaalia parempi varustelutaso on ajoneuvon myytävyyttä ja myös sen käypää arvoa korottava tekijä. Lisävarusteet eivät kuitenkaan korota ajoneuvon käypää arvoa hankintahintansa määrällä, ja niiden vaikutus hinnanmuodostukseen myös vähenee ajoneuvon ikääntyessä. Myöskään ajoneuvon aiempi ostohinta ei sellaisenaan osoita sen vahinkohetkisen käyvän arvon suuruutta.

Asiakas on tapauksessa vaatinut vaurioituneen tilalle hankkimansa ajoneuvon ostohinnan mukaista korvausta, 5.740,44 euroa. Yllä todetun perusteella tilallehankintahinta ei kuitenkaan ole asiassa ratkaisevaa vaan se, minkä käteishinnan asiakas todennäköisesti olisi saanut vaurioituneesta traktorimönkijästään, jos hän olisi myynyt sen ennen vahinkoa.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja on arvioinut ajoneuvon käyväksi arvoksi 5.500 euroa. Selvityksen mukaan arvio perustuu internetissä saatavilla olleisiin myyntitilastoihin ja erityisesti maahantuojalla vahinkohetkellä tarjouksessa olevaan uuteen mönkijään, jonka hinta oli tuolloin 5.990 euroa. On luonnollista, että käytetyistä ajoneuvoista maksetaan käteiskaupassa vähemmän kuin mikä uuden vastaavan ajoneuvon ostohinta olisi. Siksi FINE pitää vahinkotarkastajan arviota lähtökohtaisesti oikeantasoisena.

FINE toteaa kuitenkin, että asiakas on kirjelmöinnissään vedonnut lunastetussa ajoneuvossa lisävarusteena olleen tavaraboksin merkitykseen. Vakuutusyhtiö ei ole ottanut kantaa tähän asiakkaan esittämään perusteeseen, eikä toimitetusta käyvän arvon määrityslaskelmasta ilmene, että tavaraboksi olisi siinä otettu huomioon. 

FINE toteaa, että ajoneuvon käyttökelpoisuutta parantavat varusteet yleensä ottaen korottavat ajoneuvon käypää arvoa jonkin verran, mutta eivät kuitenkaan ostohintaansa vastaavalla määrällä. Osapuolet eivät ole esittäneet yksilöityä selvitystä tavaraboksin vaikutuksesta traktorimönkijän käyvän arvon suuruuteen. FINEn arvion mukaan tällaisen varusteen vaikutus käyvän arvon suuruuteen ei ole kovin suuri. Tässä tapauksessa FINE arvioi, että tavaraboksi korottaa asiakkaan ajoneuvon käypää arvoa 100 euroa.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa asiakkaalle 100 euron lisäkorvauksen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Pulkki
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia