Haku

FINE-023529

Tulosta

Asianumero: FINE-023529 (2019)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2019

Lääkevahingon korvaaminen. Pysyvä haitta. Tavanic-lääkkeen aiheuttama molemminpuolinen akillesjänteen vaurio. Minkä haittaluokan mukainen pysyvä haitta asiakkaalle oli aiheutunut lääkevahingon seurauksena?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 27.7.2018 mukaan A:lle (s. 1946) määrättiin 12.6.2018 helikobakteerin häätöön Tavanic-lääkekuuri. A käytti lääkettä 3. - 9.7.2018. A hakeutui 9.7.2018 yleislääkärin vastaanotolle, kun hänen molemmat akillesjänteensä olivat edellisenä päivänä kipeytyneet ja liikkuminen vaikeutunut. A:lla diagnosoitiin molempien akillesjänteiden tulehdus. Ortopedi totesi 17.7.2018 oikean akillesjänteen olevan katkennut ja vasemman pahasti tulehtunut ja turvoksissa. A katsoi, että kyse oli fluorokinoloniantibiootin eli Tavanicin haittavaikutuksesta ja haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä on korvattava lääkevahinko. Yhtiö maksoi A:lle muun muassa pysyvän haitan korvauksen haittaluokan 2 mukaan. 

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta pysyvän haitan osalta. Ahkerasta kuntoutuksesta huolimatta A:lle on jäänyt lääkevahingon seurauksena pysyviä kävelyä, tasapainoa ja elämää haittaavia vaivoja. Pohkeita kiristää ja jomottaa ja ne tuntuvat ”puupökkelöiltä”, mikä tekee kävelystä työlästä ja raskasta. Lisäksi kävely on horjahtelevaa ja kompuroivaa ja siihen täytyy koko ajan keskittyä johtuen muun muassa jalkapohjien tunnottomuuden aiheuttamista tasapaino- ja asentotuntovaikeuksista. ENMG-tutkimuksessa ja magneettitutkimuksessa todettiin vahvasti paksuuntuneet akillesjänteet ja jännekalvot sekä kovaa sidekudosta, mitkä löydökset selittävät oireilun. A ei pysty lainkaan varvaskävelyyn eikä voi seisoa yhdellä jalalla. A viittaa neurologin lausuntoon, jonka mukaan lääkevahingosta on akillesjännevaurioiden lisäksi aiheutunut lievä sensomotorinen polyneuropatia, joka vaikeuttaa kävelyä ja heikentää tasapainoa. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa ja katsoo, ettei haittaluokan korottamiseen ole aihetta. A:lle on lääkevahingon seurauksena aiheutunut akillesjänteiden repeämä ja lievä polyneuropatia, joista johtuen hänen kävelynsä on vaikeutunut ja tasapainonsa heikentynyt. Kyseessä on valtioneuvoston haittaluokka-asetuksessa 768/2015 tarkoitettu alaraajojen lievä toiminnanvajavuus ja haittaluokka 2.  

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, minkä haittaluokan mukainen pysyvä haitta A:lle on jäänyt Tavanic-lääkkeen aiheuttaman lääkevahingon seurauksena. 

Sovellettavat vakuutusehdot ja säännökset 

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Ehtojen kohdan 7 (Vahingon määrä) mukaan korvaus lääkevahingosta määrätään soveltaen vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2, 2a - 2d, 3, 4, 7 ja 8 pykälän, 6 luvun 1 pykälän sekä 7 luvun 3 pykälän säännöksiä. Korvauksen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n (16.6.2004/509) mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen

- tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista;
- ansionmenetyksestä;
- kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta;
- pysyvästä haitasta.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 c §:n (16.6.2004/509) 2 momentin mukaan pysyvästä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon henkilövahingon laatu ja vaikeusaste sekä vahinkoa kärsineen ikä. Korvausta korottavana tekijänä voidaan lisäksi ottaa huomioon henkilövahingosta vahinkoa kärsineelle aiheutunut elämänlaadun erityinen heikentyminen.

Valtioneuvoston asetuksen 768/2015 haittaluokkataulukon kohdan 2.2 (Alaraajat kokonaisuutena) mukaan näitä arvioperusteita käytetään, jollei edellä mainittuihin yksityiskohtaisiin haittanimikkeisiin vertaamalla voida päästä haittaa kuvaavaan tulokseen. Haitta voi aiheutua yhden tai molempien alaraajojen toiminnanvajauksesta. Kyseessä on lievä toiminnanvajavuus ja haittaluokka 0 - 5, kun vahingoittuneen kävely on lievästi ontuvaa, liikkuminen epätasaisella lievästi rajoittunut ja apuvälineen tarve ajoittaista. Kyseessä on keskivaikea toiminnanvajavuus ja haittaluokka 6 - 10, kun vahingoittuneella ilmenee ontumista ja merkittävää liikerajoitusta, jatkuva kävely on vaikeaa tai hidasta ja apuneuvo on tarpeen lyhyelläkin matkalla.

Asian arviointi

Lääkevahingon kärsineelle korvattavalla haitalla tarkoitetaan vauriota, häiriötä ja hankaluutta, jota vahinko eri tavoin aiheuttaa. Pääsääntöisesti edellytetään, että haitta on lääketieteellisin keinoin todettavissa. Korvattavaa haittaa ovat esimerkiksi vahingosta johtuvat epämiellyttävät aistimukset ja muut oireet, samoin kuin vahingosta aiheutunut fyysisistä tai psyykkisistä syistä johtuva toiminnanvajavuus. Pysyvänä haittana korvataan sellaiset henkilövahingon seuraukset, joiden voidaan korvauksen määräämishetken tietämyksen perusteella arvioida vaikuttavan vahinkoa kärsineen elämänlaatuun heikentävästi hänen loppuelämänsä ajan. Arvio haitan pysyvyydestä tehdään pääsääntöisesti lääketieteellisin perustein. Korvaus pysyvästä haitasta suoritetaan siitä ajankohdasta alkaen, jolloin vahinkoa kärsineen terveydentila vahingon jälkeen on vakiintunut.

Pysyvän toiminnallisen haitan haittaluokan arvioinnissa käytetään vakiintuneen korvauskäytännön mukaan tapaturmavakuutuslainsäädännön nojalla annettua haittaluokitusta. Haittaluokitukseen viitataan myös liikennevahinkolautakunnan normeissa ja ohjeissa, joita sovelletaan soveltuvin osin lääkevahinkovakuutuksesta maksettavaa korvausta määritettäessä. A:n oireiden ilmetessä on ollut voimassa valtioneuvoston asetus 768/2015. 

Gastroenterologin tekstin 12.6.2018 mukaan A:lla on todettu helikobakteeri, jonka häätöön on määrätty Tavanic-kuuri. Yleislääkärin tekstin 9.7.2018 mukaan A on tullut vastaanotolle akillesjännevaivan vuoksi ja hänellä on diagnosoitu akillesjänteiden tulehdus. Ortopedin E-lausunnon 14.9.2018 mukaan A:lla on todettu oikean akillesjänteen repeämä ja vasemman akillesjänteen tulehdus ja paksuuntuma. Oikeanpuoleinen repeämä on hoidettu kipsaamalla. A:n on 14.9.2018 todettu toipuneen hyvin. Jänteet ovat olleet yhteneväiset, vaikkakin paksut. A on ohjattu fysioterapiaan. Neurologin tekstin 30.4.2019 mukaan A:lla on kesästä 2018 alkaen ilmennyt akillesvaivojen lisäksi myös jalkapohjien kihelmöintiä ja puutumista sekä tasapainovaikeuksia. Vastaanotolla tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa akillesrefleksit ovat puuttuneet. Lihasvoimat ja -jänteydet ovat olleet normaalit. Alaraajoista on puuttunut värinätunto ja asentotunto varpaissa on ollut jonkin verran epävarma. Kävely on ollut jonkin verran epävarmaa, lähinnä tasapaino-ongelmaa on ollut, ja A ei ole kyennyt seisomaan yhdellä jalalla. Varvaskävely on ollut haasteellista, akillesjänteet ovat jännittyneet ja tasapainovaikeutta on ilmentynyt. Kantakävely on sujunut paremmin, mutta tasapaino on tässäkin ollut huono. Neurologi on arvioinut, että kyseessä on polyneuropatia, jonka Tavanic on mahdollisesti aiheuttanut. Vakuutusyhtiö on hyväksynyt lääkevahinkona korvattavaksi molemminpuolisen akillesjännevaurion sekä lievän polyneuropatian. 

Vakuutuslautakunta katsoo, että A:lle on lääkevahinkona korvattavan molemmanpuolisen akillesjännevaurion jälkitilan ja lievän polyneuropatian seurauksena jäänyt toiminnanvajavuus, joka vastaa haittaluokka-asetuksessa 768/2015 tarkoitettua alaraajojen lievää toiminnanvajavuutta ja haittaluokkaa 4. Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan A:lle tämän mukaisen lisäkorvauksen. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan A:lle lisäkorvausta siten, että pysyvästä haitasta maksettu kokonaiskorvaus vastaa haittaluokkaa 4. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine 

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila 

Tulosta